Sion

Bijbelteksten

2 Samuel 5:7Maar David nam den burg Sion in; dezelve is de stad Davids.
1 Koningen 8:1Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israel, en al de hoofden der stammen, de oversten der vaderen, onder de kinderen Israels, tot den koning Salomo te Jeruzalem, om de ark des verbonds des HEEREN op te brengen uit de stad Davids, dewelke is Sion.
2 Koningen 19:21Dit is het woord, dat de HEERE over hem gesproken heeft: De jonkvrouw, de dochter van Sion, veracht u, zij bespot u, de dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u.
2 Koningen 19:31Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan, en het ontkomene van den berg Sion; de ijver van den HEERE der heirscharen zal dit doen.
1 Kronieken 11:5En de inwoners van Jebus zeiden tot David: Gij zult hier niet inkomen. David dan nog won den burg Sion, welke is de stad Davids.
2 Kronieken 5:2Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israel, en al de hoofden der stammen, de oversten der vaderen onder de kinderen Israels, te Jeruzalem, om de ark des verbonds des HEEREN op te brengen uit de stad Davids, dewelke is Sion.
Psalm 2:6Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
Psalm 9:12Psalmzingt den HEERE, Die te Sion woont; verkondigt onder de volken Zijn daden.
Psalm 9:15Opdat ik Uw gansen lof in de poorten der dochter van Sion vertelle, dat ik mij verheuge in Uw heil.
Psalm 14:7Och, dat Israels verlossing uit Sion [kwame]! Als de HEERE de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, [dan] zal zich Jakob verheugen, Israel zal verblijd zijn.
Psalm 20:3Hij zende uw hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Sion.
Psalm 48:3Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, [aan] de zijden van het noorden; de stad des groten Konings.
Psalm 48:12Laat de berg Sion blijde zijn; laat de dochteren van Juda zich verheugen, om Uwer oordelen wil.
Psalm 48:13Gaat rondom Sion, en omringt haar; telt haar torens;
Psalm 50:2Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende.
Psalm 51:20Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
Psalm 53:7Och, dat Israels verlossingen uit Sion kwamen! Als God de gevangenen Zijns volks zal doen wederkeren, [dan] zal zich Jakob verheugen, Israel zal verblijd zijn.
Psalm 65:2De lofzang is [in] stilheid tot U, o God! in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.
Psalm 69:36Want God zal Sion verlossen, en de steden van Juda bouwen; en aldaar zullen zij wonen, en haar erfelijk bezitten;
Psalm 74:2Gedenk aan Uw vergadering, [die] Gij van ouds verworven hebt; de roede Uwer erfenis, [die] Gij verlost hebt; den berg Sion, waarop Gij gewoond hebt.

Hadderech