Wolken

Bijbelteksten

Job 30:15Men is [met] verschrikkingen tegen mij gekeerd; elk een vervolgt als een wind mijn edele [ziel], en mijn heil is als een wolk voorbijgegaan.
Job 35:5Bemerk den hemel en zie; en aanschouw de bovenste wolken, zij zijn hoger dan gij.
Job 36:28Welke de wolken uitgieten, [en] over den mens overvloediglijk afdruipen.
Job 36:29Kan men ook verstaan de uitbreidingen der wolken, [en] de krakingen Zijner hutte?
Job 37:11Ook vermoeit Hij de dikke wolken [door] klaarheid; Hij verstrooit de wolk Zijns lichts.
Job 37:15Weet gij, wanneer God over dezelve orde stelt, en het licht Zijner wolk laat schijnen?
Job 37:16Hebt gij wetenschap van de opwegingen der dikke wolken; de wonderheden Desgenen, Die volmaakt is in wetenschappen?
Job 38:9Toen Ik de wolk [tot] haar kleding stelde, en de donkerheid [tot] haar windeldoek;
Job 38:34Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekke?
Job 38:37Wie kan de wolken met wijsheid tellen, en wie kan de flessen des hemels nederleggen?
Psalm 18:12Duisternis zette Hij tot Zijn verberging; rondom Hem was Zijn tent, duisterheid der wateren, wolken des hemels.
Psalm 18:13Van den glans, die voor Hem was, dreven Zijn wolken daarhenen, hagel en vurige kolen.
Psalm 36:6O HEERE! Uw goedertierenheid is [tot] in de hemelen; Uw waarheid tot de bovenste wolken toe.
Psalm 57:11Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.
Psalm 68:35Geeft Gode sterkte! Zijn hoogheid is over Israel, en Zijn sterkte in de bovenste wolken.
Psalm 77:18De dikke wolken goten water uit; de bovenste wolken gaven geluid; ook gingen Uw pijlen daarhenen.
Psalm 78:23Daar Hij den wolken van boven gebood, en de deuren des hemels opende;
Psalm 97:2Rondom Hem zijn wolken en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid Zijns troons.
Psalm 104:3Die Zijn opperzalen zoldert in de wateren, Die van de wolken Zijn wagen maakt, Die op de vleugelen des winds wandelt.
Psalm 108:5Want Uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.