Pijlkoker

Bijbelteksten

Job 39:23Zult gij het beroeren als een sprinkhaan? De pracht van zijn gesnuif is een verschrikking.
Psalm 127:5Welgelukzalig is de man, die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd worden, als zij met de vijanden spreken zullen in de poort.
Jesaja 22:6Want Elam heeft den pijlkoker genomen, de man is op den wagen, er zijn ruiters; en Kir ontbloot het schild.
Jesaja 49:2En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.
Jeremia 5:16Zijn pijlkoker is als een open graf; zij zijn altemaal helden.
Klaagliederen 3:13[He.] Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel