Nero (keizer)

Bijbelteksten

Filippenzen 4:22Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn.
2 Timotheus 4:22De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden. Amen.

TuinTuin