Magie, Tovenarij
μαγεία G3095 "magie, toverij", φαρμακεία G5331 "geneesmiddel (gebruik van), vergiftiging", לָט H3909 "geheim (in het), bezweringen, toverrij, ongemerkt",

Zie ook: Tovenaars / Heksen, Waarzeggen,

Inhoud

De Bijbel

In de Bijbel wordt afgoderij vaak gelijkgesteld aan hekserij. Zonder volledig te willen zijn een aantal teksten:

  1. 1 Sam. 15: 23Want wederspannigheid is een zonde der tovenarij.
  2. 2 Kon. 9: 22Het geschiedde nu, als Joram Jehu zag, dat hij zeide: Is het ook vrede, Jehu? Maar hij zeide: Wat vrede, zo lang als de hoererijen van uw moeder Izebel, en haar toverijen zo vele zijn?
  3. 2 Kr. 36: 6En hij (=Manasse) deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal des zoons van Hinnom, en pleegde guichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaren; en hij deed zeer veel kwaads in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken.
  4. Micha 5: 11, 12En Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen guichelaars hebben. En Ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uwer handen.
  5. Nahum 3: 4Om der grote hoererijen wil der zeer bevallige hoer, der meesteres der toverijen, die met haar hoererijen volken verkocht heeft, en geslachten met haar toverijen.
  6. Gal. 5: 19-21 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.

Naast algemene teksten over hekserij en tovenarij welke hierboven zijn genoemd, moet men ook denken aan de heks van Endor in 1 Samuel 28, welke necromantie pleegde (het oproepen van doden) en de slavin met de waarzeggende geest in Handelingen 16 vers 16.


Koop nu