Apostelschap

Zie ook: Apostelen,

De Bijbel maakt verschil tussen gaven en ambten. Een gave ontvangt de gelovige uit de hand van de grote Gever; in een ambt wordt men geplaatst. Een gelovige, die een ambt vervult kan natuurlijk ook één of meer gaven van de Here hebben gekregen, zoals bv. Stephanus en Philippus (Hand 6:5; 7:1-60; 8:5-8).

In het Nieuwe Testament vinden we drie verschillende ambten genoemd: nl. het ambt van apostel, diaken en oudste. Opvallend is dat in Gods Woord geen melding wordt gemaakt van een predikambt.

Als eerste in deze reeks, een kort overzicht wat in de Bijbel wordt gezegd over het ambt van een apostel. De apostelen werden door de Heer Jezus verkoren om met Hem te zijn en in Zijn Naam te handelen (Luk 6:13-18). Ze werden op Zijn bevel uitgezonden om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen en de begeleidende tekenen te verrichten (Mat 10:1-42).

Ondanks hun zwakke openbaring, zegt de Heer Jezus toch tot hen: gij zijt Mij gevolgd en wanneer land en volk (=Israël) hersteld zal zijn, hier wedergeboorte genoemd, dan zult gij zitten op twaalf tronen (Mat 19:28). En eenmaal zullen hun namen vermeld worden op de twaalf fundamenten van de heilige stad (Op 21:14). Deze apostelen, waaronder we ook Paulus mogen rekenen, hebben hun dienst verricht; ze hebben hun opdracht vervuld en zijn ontslapen (2 Cor 11:5; 12:12).

Voor hen heeft de Here geen anderen aangesteld, zodat er nu naar Gods Woord geen apostelen meer zijn (Hand 20:32). Die zo genoemd worden, zijn door mensen aangesteld op eigen gezag.
Inhoud

Koop nu