Shekinah
δόξα G1391 "mening, oordeel, gezichtspunt, glorie, pracht, praal", אֵשׁ H784 "brand, vuur(kolom enz), vurig, brandwond, (hout- enz)vuur, vuur, vuurvlam, vuurkolom", כָּבוֹד H3519 "heerlijken, heerlijk, ere, eer, heerlijkheid, ziel, Shekinah", עַמּוּד H5982 "pilaar, wolkkolom, Shekinah", שְׁכִינָה H8701 "Shekhinah, Shekina",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Exodus, Uittocht,

De Shekinah (Hebreeuws שְׁכִינָה H8701) geeft de Goddelijke aanwezigheid aan, in het bijzonder in de Tempel te Jeruzalem. Ten tijde van de Uittocht was deze zichtbaar in de vorm van een wolk- en vuurkolom.

Inhoud

Bijbel

Zichtbaar tijdens de Uittocht

In Exodus 13:22 wordt vermeld dat de Shekinah dag en nacht aanwezig was.


Ster van Bethlehem: Hypothese de vuurkolom Shekinah

Een van de hypotheses is dat de ster een vuurkolom was. De aanhangers van deze hypothese gaan er van uit dat het geen astronomisch verschijnsel was maar een meteorologisch verschijnsel, of althans een verschijnsel op het aardoppervlak. Deze vuurkolom, door Palestijnse en Babylonische Joden, Shekinah genoemd, was gebaseerd op de Oud Testamentische leer van de goddelijke aanwezigheid in de wereld. Deze vuurkolom, waar Gods Geest in aanwezig was, was het die het joodse volk uit Egypte naar Israël leidde. Shekinah wordt ook wel vertaald met "de glorie van de Heer", de letterlijke vertaling van dit woord is "datgene wat ronddwaalt". Op grond van dit begrip ziet men dan ook een parallel in Lucas, als de engelen de aankondiging doen, van de geboorte van Jezus Christus . Ook hier wordt gesproken over de "glorie van de Heer" (Lucas 2: 9). De hypothese is dan als volgt, zoals bij de herders deze aanwezigheid van de Heer vertegenwoordigd was in de Shekinah, zo was het ook deze Shekinah die de wijzen leidde. Volgens Lightfoot, die deze mening deelt, is van mening dat "de glorie van de Heer", die in een groot licht verscheen bij de herders, toen de engel hun het nieuws van de geboorte van Christus bracht, op zo'n grote afstand eruit zag als een ster tot deze magiërs. Dit verschijnsel zou hen bovendien niet vreemd doen overkomen daar dit bekend was uit de joodse bronnen die in Babylonië waren achter gebleven. Reconstructie van het verhaal is dan als volgt: "Toen de wijzen gearriveerd waren in Jeruzalem, verscheen de ster, die hun in het Oosten was verschenen, weer en leidde hen van Jeruzalem naar Bethlehem. Een afstand van slechts enkele kilometers. De ster leidde de wijzen met grote precisie, om stil te staan boven het huis waar het Kind was." Uit deze "vreemde" beweging van de ster zou dan blijken dat de ster een vuurkolom moet zijn geweest, die hen leidde zoals ook eenmaal God zijn volk leidde in de woestijn.
Men baseert zich op de Kantekeningen bij de Nederlandse Staten Vertaling waar het volgende bij vs 9 is beschreven: Hieruit blijkt dat zij geen gewone ster des hemels geweest is, maar een bijzonder geschapen licht, gelijk de vuurkolom was, die de kinderen Isra?ls door de woestijn leidde.
Bezwaar tegen deze hypothese is, waarom het woord "aster" wordt gebruikt, wat zoals is aangetoond te maken heeft met een "hemellichaam", daarnaast wordt bij de verschijning aan de herders duidelijk over engelen gesproken, met als toevoeging "dat de glorie van de Heer" daar aanwezig was. Deze toevoeging geeft mijns inziens meer de indruk dat dit slaat op de goddelijke boodschap van de engelen en daardoor de aanwezige heiligheid. Tenslotte had ik dan ook minstens dit zelfde woordgebruik verwacht in het evangelie van Mattheüs, als met deze "aster" de Shekinah werd bedoeld.

GILL (Matt. 2:9): The appearing of this star, and then its disappearing for a time, agree, in some measure, with the account the Jews give of the star which they expect will be seen at the coming of the Messiah; for they { Zohar in Exod. fol. 3, 4. & 71. 1.} say,

``after seven days that star shall be hid, and the Messiah shall be hid for twelve months--when he shall descend, the pillar of fire shall be seen as before, in sight, and afterwards the Messiah shall be revealed, and many people shall be gathered to him.''


Notes


Theorieën

Een godin?

In 1967 verscheen het boek The Hebrew Goddess van de antropoloog Raphael Patai waarin hij stelde dat de Shekinah een Hebreeuwse godin was, afkomstig uit de kabbala. Dit werd meteen overgenomen door de Amerikaanse dichter Gustav Davidson in zijn boek en stelde dat het de vrouwelijke tegenhanger was van Metatron (G. Davidson, A Dictionary of Angels, Including the Fallen Angels, (1967), p. 272). Ook Ezra Barany noemt de Shekinah een godin (E. Barany, The Torah Codes, (2011), p. 349–366).

Er is echter geen enkel bewijs hiervoor, het is dan ook niet verwonderlijk dat in het standaardwerk van K. v.d. Toorn dit niet wordt genoemd (K. v.d. Toorn, p. 322, 351).

In de periode 1978 tot 1986 benadrukte Lois Roden, van de Branch Davidians (de sekte die berucht is geworden vanwege het Waco-incident), vooral het vrouwelijke aspect van God en publiceerde het blad SHEkinah, waarom ze betoogde dat de Shekinah de Heilige Geest is en de vrouwelijke vorm van God.

Andere theorieën

Verder is er nog de (niet al te waarschijnlijke) theorie van W.E. Glanville dat de Shekinah dit natuurverschijnsel was (W.E. Glanville, The Pillar of Cloud: The Pillar of Fire in The Journal of Religion, Volume 48, Number 6 | Dec., 1916).


Overig

In november 2012 werd door de Israëliërs een offensief tegen Hamas ondernomen met als codenaam “ammud anan” ie. wolkkolom. Zie het artikel "De wolkkolom in Gaza" voor meer informatie.


Aangemaakt 7 maart 2005, laatst gewijzigd op 25 oktober 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!