Dierenwelzijn

Zie ook: Dieren / Fauna,

Dierwelzijn of dierenwelzijn is denkend aan de situatie van een dier.

Inhoud

Bijbel

Specifieke begrippen als diervriendelijk of diermishandeling komen als zodanig niet voor in de Bijbel, wel zijn er meerdere teksten waarin wordt gesproken met betrekking tot het welzijn van de dieren.

Na de schepping van de mens krijgt deze opdracht "hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt" (Gen. 1:26, 28). Het gebruikte Hebreeuwse woord רָדָה H7287 "heerschappij voeren" wordt in de rest van de Bijbel altijd opgevat als "heersen, regeren" en impliceert dat het met beleid gedaan moet worden.

Een van de bekendste teksten is "Een os zult gij niet muilbanden, als hij dorst" (Deut. 25:4) en meermalen wordt aangehaald (1 Cor. 9:9; 1 Tim. 5:18). In het slot van het boek Jona lezen we "En Ik zou die grote stad Nineve niet verschonen? waarin veel meer dan honderd en twintig duizend mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand, en hun linkerhand; daartoe veel vee?" waarbij God dus duidelijk ook denkt aan de dieren en wordt bevestigd door de Psalmist die stelt dat God het is die de dieren voedt (Ps. 147:9) en beschermt (Ps. 36:7). Daarnaast is er ook wetgeving dat een vogelnest niet geplunderd mag worden (Deut. 22:6) en dat een dier niet tegelijkertijd met zijn jong gedood mag worden (Lev. 22:28; cf. Ex. 23:19; 34:26; Deut. 14:21) en dat het jong zelfs niet binnen een week gedood mag worden (Lev. 22:27).

Ook is men verplicht om als een dier in problemen is die te helpen (Ex. 23:5; Deut. 22:4), terwijl als een weggelopen dier wordt gevonden die teruggebracht moet worden (Ex. 23:4).


Jodendom

Binnen het Jodendom is het welzijn van het dier belangrijker dan de relatie van mens tot mens. Als je het dier van degene die je haat ziet bezwijken (Ex. 23:5; Deut. 22:4) dan ben je verplicht het dier te helpen, dit houdt zelfs in dat als een dier van degene die je haar is weggelopen je die moet terugbrengen (Ex. 23:4).

De Talmoed geeft de Joden de opdracht om ervoor te zorgen dat je dieren geen pijn doet, echter het is toegestaan om een dier te doden of schade toe te brengen (bv. hem een juk opleggen) als dat de enige manier is om in een essentiële menselijke behoefte te voorzien. Ook hebben Joden de verplichting om eerst hun dieren eten te geven voor hij zelf gaat eten (op basis van Deut. 11:15).


Geschiedenis

Reeds in de Codex Hammurabi lezen we iets over het welzijn van dieren. Zo wordt er gesproken over betalingen aan een dierenarts (§ 224-225) en over hoe gehandeld moet worden bij mishandeling van dieren (§ 244ev.).


Tegenwoordig

In Europa en Nederland is er de afgelopen eeuw beleid ontwikkeld welke gericht is op de bevordering van het welzijn van dieren. In 1965 werden een vijftal vrijheden gedefinieerd welke het welzijn van dieren moet garanderen (Farm Animal Welfare Council, Five Freedoms; FAO, Legislative and regulatory options for animal welfare, p. 6):


Aangemaakt 9 juni 2007, laatst gewijzigd 13 maart 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!