Mozes (wet)
תּוֹרָה H8451 "instructie, wet",

Zie ook: Artikelen Blog, Apostelconvent, Joodse wetten (613), Mozes,

De wet van Mozes of Mozaïsche wetten (Hebreeuws תֹּורַת מֹשֶׁה, Grieks νόμος Μωυσῆ), een andere benaming voor de wetten die in de Pentateuch worden gegeven.

Inhoud

Bijbel

Zie het hoofdonderwerp → Joodse wetten (613).

De wetten die in de eerste vijf boeken van de Bijbel voorkomen (Deut. 4:44; 33:4; Joz. 1:7; 8:31-32; 22:5; etc.), soms omschreven als de Wet van de Heer (Ex. 13:9; 1 Kron. 16:40; 22:12; 2 Kron. 12:1; 31:3; Luk. 2:23-24). Meer algemeen wordt het voor de gehele Pentateuch beschouwd (Mal. 4:4; Luk. 24:44; Hand. 13:39; 15:5; etc.).


Jodendom

Bij het Jodendom wordt deze wetten mitswot (Hebreeuws מִצְווֹת mv. van מִצְוָה H4687) genoemd en zijn het hart van de halacha, de religieus-joodse regelgeving.

De uitdrukking "werken der wet" slaat op het onderhouden en naleven van de Mozaïsche wet en in het bijzonder zoals die in de Halacha is beschreven. Deze uitdrukking komen we zowel tegen in het Nieuwe Testament (Rom. 3:20, 28; 9:32; Gal. 2:16; 3:2, 5, 10 †) als in de Dode Zee-rollen (1QpHab; 4QMMT).


Christendom

Sommige groeperingen, zoals de Messiaanse beweging, zijn van mening dat de Mozaïsche wetgeving nog altijd van kracht is en houden zich dan ook in meer of mindere mate daaraan. Zij verwijzen dan vaak naar Mattheüs 5:17 waar staat "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen.".

In de Bijbel zijn er diverse verwijzingen dat voor de Nieuwtestamentische christen deze wetgeving (en de bijbehorende werken der wet) is afgeschaft. Als eerste wordt deze wetgeving slechts een schaduw genoemd van de geestelijke werkelijkheid waar we nu in zijn gekomen (Col. 2:17; Hebr. 10:1). Terwijl elders wordt gesteld "Een nieuw [verbond], zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning" (Hebr. 8:13) en waaruit blijkt dat deze wetgeving niet meer geldt, omdat "het einddoel van de wet is Christus" (Rom. 10:4 HSV). Het is om die reden dat tijdens het Apostelconvent (Hand. 15 en in Gal. 2:1-10) wordt gesteld dat christenen uit de heidenen zich niet meer aan de Mozaïsche wetgeving hoeven te houden en wat later nog eens wordt herbevestigd (Hand. 21:24-25).


Aangemaakt 16 januari 2009, laatst gewijzigd 13 juni 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!