Overheid
ἀρχή G746 "begin, oorsprong", ἐξουσία G1849 "kracht (fysieke)", πειθαρχέω G3980 "gehoorzamen (aan de overheid)",

Zie ook: Belasting, Tol, Koningschap, Politiek,

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel zijn vele teksten waar het gezag van aardse overheden worden erkent en waarin wordt opgeroepen om die te gehoorzamen (Spr. 8:15; Pred. 10:20; Rom. 13:1-4; Tit. 3:1; 1 Petr. 2:13) en ervoor te bidden (Jer. 29:7; 1 Tim. 2:1-3).


Gebeden voor de overheid

In de meeste christelijke kerkgenootschappen en Joodse synagoges wordt wekelijks gebeden voor de overheid. Hierbij baseren de Joden zich op de opdracht die in Jer. 29:7 staat "Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben".

Christelijk gebed voor de overheid

 1. O Heer Jezus,
  voor machtige mensen op aarde bidden wij,
  zegen allen die uw vrede stichten,
  die de muren van haat omver halen
  en breng ons bijeen
  met de open armen van uw kruis,
  zodat alle volkeren van de wereld
  gelukkig kunnen samenleven. Amen.

 2. God, bron van gerechtigheid,
  zegen allen die macht en verantwoordelijkheid dragen
  in ons land,
  dat zij hun ambt uitoefenen
  in wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid,
  dat zij ons volk getrouw dienen
  en het welzijn van allen bevorderen.
  Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

(Dienstboek, een proeve – Schrift – Maaltijd – Gebed, uitgave van Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer 1998, pag. 799)

Joods gebed voor de overheid

Een voorbeeldgebed ten tijde van Wilhelmina

Hij, die hulp verleent aan koningen en heerschappij aan vorsten; Wiens koningschap is een koningschap van alle eeuwigheid; Hij, die Zijnen dienaar David van het verderfelijke zwaard bevrijd heeft; die in de zee een weg, in machtige wateren een pad baant, ― Hij zegene, behoede, beware, steune, verheffe en make groot onze Gebiedster, Hare Majesteit Koningin

WILHELMINA, Z.K.H. den Prins Gemaal, H.K.H. Prinses Juliana, H.M. de Koningin Moeder en het geheele doorluchtige Koninklijke Huis!

De Koning, aller koningen behoude Haar in Zijne barmhartigheid in het leven, behoede Haar en bescherme Haar voor allen nood, kommer en ongeval; Hij onderwerpe volkeren aan Hare voeten, doe Hare vijanden voor Haar vallen en moge Zij gelukkig zijn, waarheen Zij zich ook wende! De Koning aller koningen in Zijne barmhartigheid legge in Haar hart en in dat van al Hare raadgevers en vorsten een gevoel van barmhartigheid, om ons en gansch Israël wel te doen; moge in Hare en onze dagen Juda geholpen worden en Israël veilig wonen! Kome de Verlosser voor Tsion; zoo zij het welgevallig; laat ons hierop zeggen: Amen!

De schuingedrukte regel bevat meestal de namen van de overige leden van het Koninklijk Huis, de samenstelling kan wisselen (Janneke Becker, Troonopvolgster in de lijn van Salomon, 2007, p. 19) Dit gebed is aangepast nu we weer een koning hebben.

Hij die hulp verleent aan de koningen en heerschappij aan de vorsten en Wiens rijk een rijk van alle eeuwen is; die Zijn dienaar David verlost heeft van het moordend zwaard, die in de zee een weg en in de machtige wateren een pad gebaand heeft. Hij moge zegenen en behoeden, bewaren en helpen, verheffen en verhogen en hoger en hoger doen stijgen:

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en zijn koninklijke gemalin; de doorluchtige Prinses van Oranje en de andere doorluchtige prinsessen, zijn dochters; de meest doorluchtige prinses, mevrouw zijn moeder; alle nakomelingen van het Koninklijk Huis van Oranje - Nassau; de geachte afgevaardigden die samenwerken in het bestuur van dit land en de edelachtbare Heren, Burgemeester en Wethouders van deze stad Amsterdam.

De Koning aller Koningen beware hen in Zijn barmhartigheid en doe hen leven, en beschutte hen tegen alle onheil en schade. De Koning aller koningen doe hun geluksster stijgen in Zijn barmhartigheid, en mogen zij de dagen hunner regering verlengen. De Koning aller koningen in Zijn barmhartigheid, moge het hun hart en het hart van al hun raadslieden en aanzienlijken ingeven om ons en al onze broeders in Israël welwillend te behandelen. In hun dagen en in onze dagen moge Jehoeda geholpen worden en Israël in veiligheid bestaan, en voor Tsion de verlosser komen. Zo moge het welgevallig zijn, en laten wij daarop zeggen: Amen.

(Ohel Abraham, Gebed voor Zijne Majesteit de Koning en de overheid)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!