Dwaalleringen
πλάνη G4106 "ronddwalen, afdwalen",

Zie ook: Artikelen Blog, Afrikaanse Hebreeërs, Afrocentrisme, Aleph-Tau code, Allah (afgod), alverzoening, Astrologie, Bijbelcode / E.L.S., Complottheorie, Hoax, Vervalsingen, Jehovah getuigen, Maansverduistering, Restitutietheorie,

De laatste jaren zien we in christelijke kringen steeds meer populaire boeken verschijnen met daarin grote dwaalleringen, sommige zijn gebaseerd op bijgeloof, anderen op astrologie en weer anderen zijn ontsproten aan het idee dat in de Bijbel een geheime code of boodschap is. Onderaan deze pagina zijn een aantal verwijzingen naar de belangrijkste dwaalleringen die verder zijn uitgewerkt op onze website.

Inhoud

Kenmerken van dwaalleringen

In de Bijbel zien we verschillende verwijzingen dat we niets mogen toevoegen af afnemen van Gods Woord (Spr. 30:6), soms meer gespecificeerd voor een bepaald gedeelte van Gods Woord (Deut. 4:2; 12:32; Opb. 22:18), maar het is duidelijk dat in principe dit voor heel Gods Woord geldt.

Analyseer je dit soort dwaalleringen dan zie je dat ze vaak delen van de Bijbel afwijzen, omdat die naar hun mening niet erin thuishoren (bv. de brieven van Paulus, of zelfs het hele Nieuwe Testament). Ga je er nog dieper op in dan zie je dat ze niet alleen grote delen weglaten, maar ook meer subtiel kleinere gedeelten weglaten, je moet dan ook niet vreemd opkijken dat ze Jezus plotseling niet meer als de Zoon van God zien, maar van Jozef, of, dat ze stellen dat Jezus niet voor onze zonden is gestorven. Het zijn deze kleine veranderingen waar je als christen alert op moet zijn, want als Jezus niet meer Gods Zoon is, dan is Zijn lijden ook tevergeefs geweest. De zonde is niet weggedaan en God's plan met de wereld is zinloos. Er is er maar één die dolgraag wil dat we zo denken en dat is de satan. Deze zal subtiel de gelovigen een rad voor de ogen draaien om ze maar te laten geloven dat God niet Almachtig is en dat Zijn verzoeningswerk door Zijn Zoon Jezus Christus geen waarde heeft. Daarvoor in de plaats wordt het welbevinden van de mens gezet, dat die een tijdelijk goed gevoel heeft, maar het echte goede niet hierdoor krijgt. Het is om deze reden belangrijk dat we de Bijbel goed kennen (ook Jezus gaf als weerwoord aan satan Gods Woord door) en die gebruiken tegen dwaalleraars.


Dwaalleringen genoemd in de Bijbel

Dwaalleringen worden ook in de Bijbel genoemd, zo lezen we in Mat. 24:24 al dat "er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen", terwijl we in Jer. 23:21 lezen "Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd". Paulus geeft een aantal voorbeelden, zoals in 1 Tim.4:3 waar oa. het huwelijk wordt verboden en het nuttigen van bepaalde soorten voedsel.

Wat betreft deze sekten die een ander evangelie (een dwaallering) verkondigen, waarschuwt Paulus in zijn brief aan de Galaten: "Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt." (Gal. 1:6-9 HSV). Tegen de Corinthiërs schrijft Paulus dat ze zich verontreinigen met een ander evangelie: "Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best." (2 Cor. 11:2-4 HSV). Als het om een ander Evangelie gaat dan dat Christus brengt dan is het geen evangelie van Christus en dus niet christelijk.


Moderne dwaalleringen

Naast veel vervalsingen of hoaxen zijn er die vooral gericht zijn om de christelijke feesten, zoals Kerst, Pasen of het Pinksterfeest, in twijfel te brengen door te zeggen dat die van heidense oorsprong zijn. Deze categorie is veelal terug te voeren op het boek van Alexander Hislop "The Two Babylons" (zie hier waar e.e.a. is uitgewerkt).

Enkele dwaalleringen die op onze website verder zijn uitgewerkt zijn, hierin zijn geen sekten opgenomen (zie lijst sekten voor een overzicht):


Kritiek

Vaak als kritiek wordt geleverd op dwaalleraars proberen die de critici monddood te maken met het argument dat men niet mag oordelen. Hierbij halen ze vaak teksten als "Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden;" (Mat. 7:1-2 HSV) en "Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?" (Jak. 4:11-12 HSV) aan. Echter het gaat in deze teksten niet over het corrigeren of waarschuwen van anderen als die zondigen of dwalen, maar over kwaadspreken en het veroordelen van anderen en waaruit al blijkt dat ze deze teksten uit hun verband rukken.

In de Bijbel lezen we echter "En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer" (Efez. 5:11 HSV) en "Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken" (2 Johannes 1:10-11 HSV). Terwijl elders wordt gezegd "Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring, door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst" (Tit. 1:10-11 HSV). Hieruit blijkt dat we zeker zeer kritisch moeten zijn ten opzichte van dwaalleringen en dwaalleraars en dat daarop kritiek geleverd mag worden. Dit komen we ook tegen in de Didachè waar staat "Maar als de leraar zelf dwalend is en een ander onderwijs leert om deze [bovengenoemde] dingen te vernietigen, luister dan niet naar hem" (Didachè, XI.1) en waarna er nog diverse andere waarschuwingen worden gegeven.


Aangemaakt 23 april 2016, laatst bijgewerkt 22 mei 2023


Koop nu