Messiasbelijdende Joden

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Christelijke stromingen, Christendom, Kerken, Lijst Messiasbelijdende Joden,

Messiasbelijdende Joden zijn Joden die christenen zijn, of zijn geworden.

Niet te verwarren met de Messiaanse beweging die geen Joden zijn.

Inhoud

Groeperingen

In Nederland zijn globaal de volgende drie groepen te onderscheiden:

  1. zij die voor WOII christen waren en hun nakomelingen (de gangbare terminologie uit die tijd voor hen was: Hebreeuwse christenen of Joodse christenen).
  2. zij die in WOII en als gevolg van WOII christen zijn geworden en hun nakomelingen.
  3. zij die na 1967 Messias belijdend zijn geworden.

De Nederlandse Vereniging van Jezus als Messias belijdende Joden in Nederland, Hadderech, is ontstaan uit de eerste twee punten en in de hedendaagse Messiaanse gemeenten vind je voornamelijk ze terug uit punt 2 en 3.

Verschillen tussen Hebreeuwse christenen (toen) en Messias belijdende Joden (nu) hebben vooral betrekking op a) naam; b) aantal; c) achtergrond; d) taal; e) theologie; f) gemeentevorming.

Overeenkomsten: a) nadruk op de Joodse Jezus; b) positieve houding ten opzichte van het Joodse volk en Israël; c) worden door de andere Joden negatief beschouwd en soms ook door de christelijke omgeving.


Jodendom

Met name bij de gelovige Joden worden de Messias belijdende Joden vaak niet meer als Joden beschouwd. Hierbij wordt uitgegaan dat het Jodendom alleen op religieuze grondslag is en niet dat ook vanuit etniciteit er Joden bestaan.

Controverse

Messias belijdende Joden worden vaak niet als Joden beschouwd, rabbijn Lody van de Kamp stelde tijdens een debat in 1998 dat in "de joodse traditie van 3500 jaar geen plaats is voor Jezus als messias. Een Jood die Jezus ziet als de messias praktiseert in zijn ogen niet het jodendom maar het christendom" (Trouw, Anti-bekeringswet Israël aanleiding tot fel debat, 28 maart 1998). Naast de ontkenning van Jezus als messias, is een groot verschil dat het (rabbijnse) Jodendom de Talmoed en Mishna als gezaghebbend zien en waarin beschreven staat hoe de Thora geïnterpreteerd en toegepast moet worden in specifieke situaties. De Messias belijdende Joden wijzen dit af en beschouwen alleen de Tenach (het Oude Testament) en het Nieuwe Testament als gezaghebbend.

Christendom

Met name voor de Tweede Wereldoorlog waren de Messias belijdende Joden gewoon onderdeel van de christelijke kerken. Na de oorlog werden ze zich meer bewust van hun Joodse wortels, wat resulteerde dat ze elkaar opzochten in een vereniging als Hadderech.

Onderscheid met Messiaanse beweging

Sinds de oprichting van de staat Israël is er een trend onder niet-Joodse christenen om aansluiting te zoeken met het Jodendom. Deze Messiaanse beweging richt zich op het houden van de Oudtestamentische voorschriften van de feest- en gedenktijden, welke aan de Joden zijn gegeven. Volgers van deze beweging beschouwen zichzelf veelal als Israëlieten, omdat zij zich zien als afstammelingen van de tien stammen, hoewel daar in de meeste gevallen geen enkel bewijs voor is.

→ hoofdartikel Messiaanse beweging


Geschiedenis

De eerste christenen waren Messias belijdende Joden, los van de proselieten (Hand. 2:10; 6:5; 13:43) en werden toen 'de sekte der Nazarenen' (Hand. 24:5) of 'die van dien weg waren' (Hand. 9:2; cf. 22:4) genoemd. Dit waren niet een paar, maar letterlijk duizenden (Hand. 21:20). Deze werden door de Joden beschouwd als die tot een andere godsdienst waren overgegaan.


Bekende Messiasbelijdende Joden

Zie ons hoofdartikel Lijst Messiasbelijdende Joden.


Citaten

Er is altijd een kruis voor degenen die de gekruisigde volgen, net zoals er een kroon voor het klaarligt voor de dag dat ze de verheerlijkte Koning zullen vergezellen.

Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil

Als de critici die stellen dat weinig dat aan de Messias wordt toegeschreven echt van hem is gelijk hebben, hoe kan dan zo’n zwakke Jezus de belangrijkste beweging van de mensheid voortgebracht hebben?

Dr. Alfred Ederheim, Joods-christelijk 19de eeuwse geleerde


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!