Grieks denken

Zie ook: Filosofie, Hebreeuws/Joods denken,

Het Griekse denken wordt vaak als contrast gebruikt tegenover het Joodse denken. Maar wat wordt bedoeld met deze terminologie? Terwijl over het algemeen met het Joodse denken wordt bedoeld het denken zoals zich dat heeft ontwikkeld binnen het Jodendom vanuit hun traditie. Wil men het Griekse denken aanduiden als het denken dat leeft binnen de christelijke wereld en dan met name de westelijke christelijke wereld. Strikt genomen is dit geen goede definitie van het Griekse denken, daar volgens de terminologie van het Joodse denken we moeten stellen dat er het denken mee wordt bedoeld dat zich heeft ontwikkeld vanuit de Griekse (Hellenistische) cultuur en traditie.

Inhoud

Bijbel

Opvallend is dat ook ten tijde van Paulus er onderscheid werd gemaakt tussen de Joodse en Griekse cultuur en de reactie van Paulus daarop: "Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid." (1 Cor. 1:22-23). We zien hier dat het niet om de culturele verschillen gaat of hoe een bepaalde groepering denkt, maar dat wij – als christenen – ons bezig moeten houden met de prediking van Christus.


Hellenistische filosofie

Het was Alexander de Grote die ervoor zorgde dat de regionale Helleense beschaving, vermengd met oosterse beschavingselementen, uitgroeide tot een internationale hellenistische cultuur. Deze periode in de filosofie begint dan ook ruwweg met de dood van Alexander de Grote (323 v.C.) en duurde tot ongeveer 200 n.C..

In het Romeinse wereldrijk werd het hellenisme een hoofdbestanddeel van de Romeinse cultuur. Men hoorde pas bij de Romeinse elite en toonde zich beschaafd als men een grote kennis van de Griekse beschaving had en naast Latijn ook Grieks sprak. Grote veranderingen vonden plaats in de literatuur, zoals in de poëzie, romanverhalen, reisverhalen en avonturenverhalen. De Hellenistische wereldbeschouwing wordt meer gekenmerkt door antropocentrisme dan door theocentrisme.

Het hellenisme heeft grote namen voortgebracht, zoals de wetenschappers Eratosthenes, Archimedes, Aristarchus van Samothrace, Aristarchus van Samos en Euclides, filosofische scholen als die van de Epicureërs, de Stoïcijnen, en de grote en belangrijke bibliotheken van Alexandrië en Pergamum.

Binnen de hellenistische filosofie zijn er verschillende stromingen of scholen:


Aangemaakt 27 december 2014


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!