Sekte
αἵρεσις G139 "innemen, keuze", αἱρετίζω G140 "kiezen, sekte behoren (tot)",

Zie ook: Jehovah getuigen, Lijst bekende sekten,

Een sekte is een subgroep van een religieus, politiek of filosofisch geloofssysteem, meestal een afscheiding van een grotere groep. Hoewel de term oorspronkelijk een classificatie was voor religieus gescheiden groepen, kan deze nu verwijzen naar elke organisatie die zich afbreekt van een grotere organisatie om een andere reeks regels en principes te volgen. Dr. Reender Kranenborg geeft de volgende definities: "Een sekte is een groep mensen die zich van een bestaande religie heeft afgescheiden of daar los van is komen te staan. … een sekte is 'een groep, waarin men door een bepaalde leer of een bepaald persoon te volgen, zich verwijderd heeft van de oorspronkelijke religie'" (R. Kranenborg, p. 74-75).

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel lezen we dat de Farizeeën (Hand. 15:5) en Sadduceeën (Hand. 5:17) als aparte sekten, in de zin van groepen, van het Jodendom worden genoemd. Toen het christendom zijn opgang deed werden ze sekte der Nazarenen (Hand. 24:5) of gewoon sekte (Hand. 28:22) genoemd. In de moderne zin van het woord sekte, kan men het christendom beschouwen als een sekte die is voortgekomen uit het Jodendom.


Terminologie

Een van de betekenissen van αἵρεσις G139 is 4) een groep mensen die hun eigen opvattingen hebben (sekte of partij) 4a) van de Sadduceeën 4b) van de Farizeeën 4c) van de christenen 5) geschillen die ontstaan door verschil van opvattingen of doelstellingen

Ontleend aan Lat. secta (van sequi, "volgen"), fr. secte (WNT, Sekte), of van secare "snijden" (P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997): Van Dale Etymologisch woordenboek)


Christendom

Binnen het christendom zijn veel denominaties met allerlei verschillende interpretaties. Een sekte onderscheidt zich van een denominatie daar ze haar eigen interpretaties verabsoluteert en daarmee de denominaties afwijst als valse religie (al zal dat niet altijd hardop worden gezegd). Omgekeerd is een sekte een groepering die zodanig afwijkt van het mainstream christelijk geloof dat haar leerstellingen door de rest van de denominaties absoluut zullen worden afgewezen. In die zin worden bijvoorbeeld de Rooms Katholieke kerk en Pinksterbeweging als aparte denominaties gezien en niet als sekten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Jehovah getuigen en de Mormonen die om de bovengenoemde redenen wel als sekten worden bezien.

Paulus waarschuwt voor dit soort andere evangeliën in zijn brief aan de Galaten: "Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt." (Gal. 1:6-9 HSV). Tegen de Corinthiërs schrijft Paulus dat ze zich verontreinigen met een ander evangelie: "Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best." (2 Cor. 11:2-4 HSV). Als het om een ander Evangelie gaat dan dat Christus brengt dan is het geen evangelie van Christus en dus niet christelijk.


Bekende hedendaagse sekten

Zie hoofdartikel → Lijst bekende sekten


Meldpunten

Zit men in een sekte en wil men daaruit treden dan kan dit (soms) grote problemen opleveren. Gelukkig zijn er een aantal professionele instellingen die hierbij helpen.


Aangemaakt 17 oktober 2018, laatst bijgewerkt 1 mei 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!