Opstanding (Jezus)
ἀνάστασις G386 "opstaan, opstanding uit de doden",

Zie ook: Jezus Christus, Pasen,

Bijbel

Periode dood zijn

Jezus zegt over zichzelf "Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde" (Mat. 12:40). Terwijl de evangelisten stellen dat Jezus op de derde dag wordt opgewekt (Mat. 16:21; 17:23; 20:19; Mark. 8:31; 9:31; 10:34; Luk. 9:22; 24:7).

Op basis van de Jona-passage in Mattheüs wordt vaak gesteld dat Jezus drie hele dagen (=72 uur) dood was. Een probleem hierbij is dat we weten dat Jezus om 15.00 uur stierf (Mat. 27:45-50, Mark. 15:33-37, Luk. 23:44-46) en dan ook om om die tijd weer levend moest worden, iets wat we niet in de Bijbel terugvinden. Binnen het Jodendom, maar ook bij andere culturen zien we dat dagen (en nachten) altijd worden afgerond tot hele eenheden. Zo lezen we in de Talmud "Rabbi Eleazer ben Azariah (~100 n.C.) zegt: 'Een dag en een nacht maakt één onah, en een gedeelte van een onah, wordt gerekend als een complete onah'" (Talmud, Jerusalem Gamara, Shabbath 9.12a), waarbij met een onah een periode van 12 uur wordt bedoeld. Ook in Esther zien we dat met deze aanduiding niet altijd volle dagen worden genoemd (Esth. 4:16-5:1).

Op basis van de teksten van de evangelisten en het feit dat in de vroege ochtend de vrouwen het graf bezochten en zagen dat die leeg was (Luk. 24:1), moeten we concluderen dat de term een afgerond geheel aanduid en niet expliciet wordt aangegeven dat het om 72 uur gaat.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!