Eindtijd voorspellingen

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Eindtijd,

De afgelopen eeuwen zijn er heel wat astrologische voorspellingen en valse profetieën gedaan wanneer de dag des oordeels of de eindtijd zou aanbreken. Hieronder een overzicht van de meest bekende voorspellingen en waarvan de datum al is gepasseerd of die binnenkort staan te gebeuren. Dat in de eerste 1500 jaar relatief weinig vermeldingen zijn gemaakt betekent niet dat er minder voorspellingen waren dan tegenwoordig. Het grote verschil is dat uit deze periode weinig overleveringen zijn.

Dat we dit soort voorspellingen konden verwachten moge duidelijk zijn aan de hand van deze Bijbelteksten:

Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen. (Markus 13:22)

Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons [geschreven], alsof de dag van Christus aanstaande ware. (2 Thessalonicensen 2:2)

Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. (1 Johannes 4:1)

Dat het zinloos is om in dit soort profetieën te doen blijkt uit het feit dat we in de Bijbel meermalen lezen dat we de datum niet weten:

Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen. (Mattheus 24:36)

Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. (Mattheus 24:42)

En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; (Handelingen 1:7)

Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van node, dat men u schrijve. Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. (1 Thessalonicensen 5:1-2)

Hebben jullie aanvullingen voor deze lijst, schroom niet een berichtje hierover met details achter te laten.

Inhoud

Overzicht met eindtijd voorspellingen die niet zijn uitgekomen

0-999

Deze periode is verre van compleet omdat niet van iedere voorspelling tegenwoordig nog oorspronkelijke bronnen hebben.

DatumVoorspellerOmschrijving
66–70 Simon bar Giora, Joodse Essenen De Esseense sekte van Joodse asceten zagen de Joodse opstand tegen de Romeinen in 66-70 in Judea als de laatste eindtijd strijd voor de komst van de Messias. Op het gezag van Simon, werden munten geslagen waarop de verlossing van Israël stond vermeld.
365 Hilary van Poitiers Kondigde aan dat het einde van de wereld zou gebeuren in de loop van dit jaar.
375–400 Martin van Tours Verklaarde dat de wereld zou eindigen voor 400: "Er is geen twijfel dat de Antichrist al is geboren. Stevig reeds gevestigd in zijn vroege jaren, zal hij, na het bereiken van volwassenheid, de hoogste macht grijpen".
431 Valse profeet Mozes Op Kreta was er een valse profeet Mozes die daar onder de Joden aankondigde dat de eindtijd kwam en dat hij ze via de zee zou wegvoeren. Op de bestemde dag sprongen vele Joden van een kaap in de zee en vonden de dood (Socrates van Constantinopel, Kerkgeschiedenis, 7.38). Volgens Johannes van Nikiû heette deze profeet 'Fiskis' en verdween zelf ook in de zee (John of Nikiû, Chronicle, LXXXVI.1-11).
471/472 Talmoed Volgens een Talmoedtraktaat (Aboda Zara 9b) zou “vierhonderd jaar na de verwoesting” (van de tempel in Jeruzalem) de eindtijd beginnen. In een andere passage lezen we "Als 4291 jaar zijn verstreken sinds de schepping van de wereld, zal de wereld eindigen" (Sanhedrin 97b).
500 Hippolytus van Rome, Sextus Julius Africanus, Irenaeus Duizendjarig rijk moet aanbreken in het jaar 500, omdat Jezus 5500 jaar na de schepping gekomen was en de 6000 jaar vol moeten worden
6 apr. 793 Beatus van Liébana De Spaanse monnik voorspelde de tweede komst van Christus en het einde van de wereld op die dag tot een menigte van mensen.
800 Sextus Julius Africanus Sextus Julius Africanus (~160-240 n.C.) veranderde de datum voor het vergaan van de wereld naar het jaar 800.
799–806 Gregory van Tours Gecalculeerd einde van de wereld welke tussen 799 en 806 zou plaatsvinden.
847 Thiota Verklaard dat het einde van de wereld in dit jaar zou komen: "that very year, the Last Day (ultimum diem) would fall. Whence many commoners (plebeii) of both sexes, terror struck, flocked to her, bearing gifts, and offered themselves up to her with their prayers. And what is still worse, men in holy orders, setting aside ecclesiastical doctrine (doctrinas ecclesiasticas postponentes), followed her as if she were a master (magistram) sent from heaven" (Annales Fuldenses ad an. 847, MGH SS 1:365)
992–995 Verschillende christenen Goede Vrijdag viel samen met het Feest van de Aankondiging; het was allang aangenomen dat indien dit weer zou samenvallen de Antichrist, en dus de eindtijd zou aanbreken binnen 3 jaar (James Randi, The Mask of Nostradamus, p. 236).

1000-1499

Deze periode is verre van compleet omdat niet van iedere voorspelling tegenwoordig nog oorspronkelijke bronnen hebben.

DatumVoorspellerOmschrijving
1 jan. 1000 Verschillende christenen, Paus Sylvester II De Millennium Apocalypse aan het eind van het christelijke Duizendjarig Rijk. Verschillende christelijke geestelijken voorspelden het einde van de wereld op deze datum, met inbegrip van Paus Sylvester II. Rellen deed zich voor in Europa en pelgrims trokken oostwaarts naar Jeruzalem.
Abbo van Fleury: "Concerning the end of the world, as a youth I heard a sermon preached to the people in the Paris church to the effect that as soon as the number of one thousand years was completed, Antichrist would arrive, and not long after, the Last Judgment would follow. I resisted as vigorously as I could to that preaching, citing the Gospels, Revelation, and Daniel. Then my abbot Richard, of blessed memory and keen mind, rejected another error that grew about the end of the world; and after he received correspondence from Lotharingians, he ordered me to answer. For a rumor had filled almost the entire world that when the Annunciation fell on Good Friday, without any question it would be the end of the world. Concerning the beginning of Advent, which happens each year before Christmas, there were also grave errors, some beginning it after November 27, others before, while Advent never has more than four weeks, even if only [a week of] a day. And since from these various divergences conflict grows in the church, a council should be called so that all those who live in her should know what your diligence grants, that [God] wishes to have us in unanimity in his house." (Abbo of Fleury, Apologeticus ad Hugonemr et Rodbertsu reges Francorum, London, British Library, MS Add. 10972, fol. 22v, PL 139:471-72)
1033 Verschillende christenen Nadat het einde niet op 1 januari 1000 was gekomen, stelden verschillende voor dat het 33 jaar na Christus sterven en opstanding moest gebeuren. Massa's christenen gingen op pelgrimstocht naar Jeruzalem (Ademar, Historia 3.69).
late 1000s Verschillende christenen In de aanloop naar de kruistochten, maakten veel mensen een pelgrimstocht naar Jeruzalem, in de hoop op redding voor de "gevreesde dag van de toorn die over hen was: mensen bebouwden niet meer de aarde, uit angst voor het einde van alle dingen".
1260 Joachim van Fiore De Italiaanse mysticus stelde vast dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen tussen 1200 en 1260 op basis dat in Daniël 7:25 en 12:7 "1260 dagen" (lett. "tijd, tijden en een halve tijd") wordt genoemd (David B. Currie, Rapture The End-Times Error That Leaves the Bible Behind, p. 9; P.F.J.M. Eligh, Leven in de Eindtijd, p. 96).
1284 Paus Innocent III Paus Innocent III (d. 1216) voorspelde dat de wereld tot zijn einde kwam 666 jaren na het ontstaan van de islam.
1290
1335
Joachimiten De volgelingen van Joachim van Fiore verplaatsten het Einde naar 1290 (volgens Daniël 12:11) en vervolgens naar 1335  (volgens Daniël 12:12) toen zijn profetie van 1260 niet uitkwam.
1335 Lodewijk van Velthem In zijn Vifte Pertie van de Spiegel Historiael stelt van Velthem dat in dit jaar het einde der tijden is (A. Anderson, De toekomst zien in het heden en omgekeerd Eindtijdgedachten in Boek zeven van Velthems «Vifte Pertie», v. 1015-1104. [2009])
1346–1351 Verschillende Europeanen De zwarte pest verspreidt zich over Europa en werd door velen gezien als het teken van het einde der tijden.
1370 Jean de Roquetaillade De Antichrist zou in 1366 komen en het Duizendjarig Rijk zou beginnen, hetzij in 1368 of 1370.
1378 Arnaldus de Villa Nova Voorspelde dat de Antichrist dit jaar zou komen (De adventu Antichristi, 1288).

1500-1599

DatumVoorspellerOmschrijving
1504 Sandro Botticelli Geloofde dat hij woonde tijdens de verdrukking, en dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen in drie en een half jaar vanaf 1500. Schreef in zijn "The Mystical Nativity" dat de Duivel los was en binnenkort zou worden geketend.
1 feb. 1524 Londense astrologen Een groep astrologen in Londen voorspelden dat de wereld zou eindigen door een overstroming te beginnen in Londen, op basis van berekeningen van de vorige juni. 20.000 Londenaren verlieten hun huizen, op weg naar hoger gelegen terrein in het vooruitzicht.
20 feb. 1524 Johannes Stöffler Een planetaire uitlijning in Pisces werd gezien door deze astroloog als een teken van het Duizendjarig Rijk.
1524–1526 Thomas Müntzer 1525 zou het begin zijn van het Duizendjarig Rijk, volgens deze Müntzer. Zijn volgelingen werden gedood door kanonvuur in een ongelijke strijd met de regeringstroepen. Hij stierf onder marteling en werd onthoofd.
27 mei 1528 Hans Hut Voorspelde dat het einde zou plaatsvinden op deze dag.
1528 Johannes Stöffler Herziene datum van Stöffler nadat zijn 1524 voorspelling niet uitkwam.
19 okt. 1533 Michael Stifel Deze wiskundige berekende dat de Dag des Oordeels zou beginnen om 08:00 die dag.
1533 Melchior Hoffman Deze Anabaptistische profeet voorspelde dat Christus' wederkomst in dit jaar in Straatsburg zou plaatsvinden. Hij beweerde dat 144.000 mensen gered worden, terwijl de rest van de wereld door het vuur verteerd zal worden.
6 apr. 1534 Jan Matthys Voorspelde dat de Apocalyps zou plaatsvinden op deze dag en alleen de stad Münster zou worden gespaard.
1555 Pierre d'Ailly Rond het jaar 1400, schreef deze Franse theoloog dat 6845 jaar geschiedenis van de mensheid al voorbij was, en het einde van de wereld zou komen in het 7000ste jaar.
1585 Michael Servetus In zijn boek The Restoration of Christianity, stelde de Spaanse hervormer dat de heerschappij van de duivel in deze wereld in 325 n.C. was begonnen, op het Concilie van Nicea, en zou duren 1260 jaar, waarmee een eind kwam in 1585.
1588 Regiomontanus Voorspelde het einde van de wereld dit jaar.

1600-1699

DatumVoorspellerOmschrijving
1600 Martin Luther Voorspelde dat het einde van de wereld uiterlijk in het jaar 1600 zou plaatsvinden.
1 feb. 1624 Londense astrologen Dezelfde astrologen, die de zondvloed van 1 februari 1524 voorspelden, herberekenden de datum naar 1 februari 1624 toen hun eerste profetie niet uitkwam.
1648 Sabbatai Zevi Met behulp van de kabbalah, dit rabbijn van Smyrna, Turkije, verkondigde dat de Messias in de loop van dat jaar zou komen.
1654 Helisaeus Roeslin Deze arts maakte een voorspelling dat de wereld dit jaar op basis van een nova, die die in 1572 verscheen, zou eindigen.
1656 Christopher Columbus In zijn Book of Prophecies (1501), voorspelde Columbus dat de wereld gedurende het jaar 1656 tot zijn einde zou komen.
1657 Fifth Monarchists Deze groep van radicale christenen voorspelden dat de laatste apocalyptische strijd en de vernietiging van de Antichrist, zou plaatsvinden tussen 1655 en 1657.
1658 Christopher Columbus Columbus stelde dat de wereld was geschapen in 5343 v.C., en 7000 jaren zou blijven bestaan. Niet uitgaande van een 0-jaar, hield dat in dat in 1658 het einde was aangebroken.
1660 Joseph Mede Mede claimde dat de Antichrist was verschenen in 456, en het einde zou komen in 1660.
1666 Sabbatai Zevi Na zijn mislukte profetie van 1648, Zevi herberekende het einde van de wereld naar 1666.
Fifth Monarchists De aanwezigheid van 666 in de datum, de dood van 100.000 Londenaren doro de builenpest, en de Grote Brand van Londen leiden tot bijgelovige vrees voor het einde van de wereld van sommige christenen.
1673 William Aspinwall Deze Vijfde Monarchist beweerde dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen met dit jaar.
1688 John Napier Deze wiskundige berekende dat het einde van de wereld in dit jaar zou gebeuren op basis van berekeningen van het boek Openbaring.
1689 Pierre Jurieu Deze profeet voorspelde dat de Dag des Oordeels dit jaar zou gebeuren.
1694 John Mason Deze Anglicaanse priester voorspelde dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen met dit jaar.
Johann Heinrich Alsted Voorspelde dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen met dit jaar.
Johann Jacob Zimmermann Geloofde dat Jezus zou terugkeren en de wereld dit jaar zou eindigen.
1697 Cotton Mather Deze puriteinse predikant voorspelde dat de wereld dit jaar zou eindigen. Nadat zijn voorspelling niet uitkwam, herzag hij de datum van het einde nog twee keer.

1700-1799

DatumVoorspellerOmschrijving
1700 John Napier Nadat zijn 1688 voorspelling niet was uitgekomen, herzag Napier zijn einde van de wereld voorspelling voor dit jaar.
Henry Archer In zijn werk, The Personall Reigne of Christ Upon Earth (1642), Archer voorspelde dat de tweede komst van Jezus ongeveer in dit jaar zou plaats vinden.
1705 Camisards Profeten van Camisard voorspelden het einde van de wereld (R. Kyle, p. 70)
1706 Camisards Profeten van Camisard voorspelden het einde van de wereld (R. Kyle, p. 70)
1708 Camisards Profeten van Camisard voorspelden het einde van de wereld (R. Kyle, p. 70)
1716 Cotton Mather 2de voorspelling van Mather nadat zijn 1697 voorspelling niet was uitgekomen. (R. Albanez, p. 338)
5 apr. 1719 Jacob Bernoulli Deze wiskundige voorspelde dat een komeet op deze dag de Aarde zou vernietigen (J. Randi, p.240-241).
1700–1734 Nicholas of Cusa Deze kardinaal voorspelde het einde tussen 1700 en 1734 zou komen (E. Weber, p.82; T. McIver #73).
16 okt. 1736 William Whiston Londen zal door een vloed worden vernietigd.
1736 Cotton Mather Mather's derde en laatste voorspelling voor het einde van de wereld. (R. Abanes, p. 338)
1757 Emanuel Swedenborg "This Last Judgment was commenced in the beginning of the year 1757, and was fully accomplished at the end of that year" (Emanuel Swedenborg, Last Judgment, [1758], p. 45); "Since the last judgment, which took place in the spiritual world in the year 1757, the state of all, and consequently the state of the Papists, is so changed that they are not permitted, as formerly, to congregate in bodies" (Emanuel Swedenborg, True Christian Religion, [1771], p. 818).
5 apr. 1761 William Bell Bell beweerde dat de wereld op deze dag door een aardbeving zou worden vernietigd. Aangezien er op 8 februari een aardbeving was geweest en een andere op 8 maart, redeneerde hij dat de wereld over nog eens 28 dagen moest eindigen! Nogmaals, Londenaren verzamelden zich in boten op de Theems of gingen op weg naar de heuvels. Toen zijn voorspelling niet uitkwam, werd hij prompt in Bedlam gegooid, het beruchte gekkenhuis van Londen (J. Randi, p. 241).
28 feb. 1763 George Bell De Methodist George Bell voorzag op deze dag het einde van de wereld (E. Weber, p. 102).
8 mei 1774 Eelco Alta Deze Nederlandse predikant uit Bozum voorzag dat de planeten Mercurius, Venus, Mars en Jupiter dicht bij elkaar zouden staan in de nabijheid van de maan. Voor hem was dit een teken dat deze planeten tegen elkaar zouden botsen waardoor de Aarde uit haar baan zou raken en in de zon zou verbranden. Dankzij de ontstane onrust werd het Franeker planetarium opgericht. (Eelco Alta; Philosophische bedenkingen over de conjunctie van de planeten, [1774]; Eisinga Planetarium, Geschiedenis)
19 mei 1780 Connecticut General Assembly members, New Englanders Het donker worden van de lucht tijdens de dag werd geïnterpreteerd als een teken van de eindtijd. De voornaamste oorzaak van deze gebeurtenis wordt verondersteld een combinatie te zijn geweest van de rook van bosbranden, een dikke mist en bewolking. (R. Abanes, p.217)
1789 Pierre d'Ailly Met het jaar 1789 zou de komst van de Antichrist komen, volgens deze 14de-eeuwse kardinaal. (E. Weber, p. 59)
1790 Francis Dobb Tweede komst van Christus volgens de Ier Francis Dobbs (H. Schwartz, p. 181)
1792 Shakers Einde van de wereld volgens de Shakers. (R. Abanes, p. 338)
1794 Shakers Einde van de wereld volgens de Shakers. (R. Abanes, p. 338)
1794 Charles Wesley Voorspelde dat de de Dag des Oordeels dit jaar zou vallen. (Ontario Consultants on Religious Tolerance).
1793–1795 Richard Brothers

Deze gepensioneerde zeeman verklaarde dat het Duizendjarig Rijk zou beginnen tussen de jaren 1793 en 1795. Hij werd uiteindelijk opgesloten in een gekkenhuis. (R. Kyle, p.73; T. McIver #310)

19 nov. 1795 Nathaniel Brassey Halhed Tijdens het campagnevoeren voor de vrijlating van Richard Brothers, verkondigde Halhead dat de wereld zou eindigen op deze dag: "We may very well adopt this method of computation in our endeavours to explain any prophetical chronology, and may very fairly call those Divine years, by which, as Mr. Brothers expresses it, "God fulfils his recorded judgments." Now admitting the common solar year to consist of 365 days, 5 hours, 48 minutes, 54¾ seconds, and multiplying 5913 years into quarters of se∣conds, we shall find, on dividing this quotient by 360, a produce amounting to 5999 such di∣vine years and a fraction; which fraction, de∣ducted from the sum total of one year, leaves a deficiency, at the end of the year of our Lord 1794, equal to 322 days 6 hours 40 minutes 23¼ seconds, being so much wanting, at the opening of the present year, to the full completion of 6000 divine or prophetical years: and shewing that the Millenium will commence, on the 19th of November next, at or about sun-rise, in the latitude of Jerusalem." (N.B. Halhed, A calculation on the commencement of the millennium (22 March 1795), p. 8; T. McIver #301)

1800-1899

DatumVoorspellerOmschrijving
1801 Pierre Turrel Derde voorspelling Dag des Oordeels, zie 1537 (J. Randi, p. 239)
1805 Christopher Love Dit Presbyterian minister voorspelde de vernietiging van de wereld door de aardbeving in 1805, gevolgd door een tijdperk van eeuwigdurende vrede als God bekend zou worden bij iedereen. (H. Schwartz, p. 101)
1806 Mary Bateman In Leeds, England, begon in 1806 een kip eieren te leggen waarop de term "Christus komt" stond, ook bekend onder "The Prophet Hen of Leeds". Uiteindelijk werd ontdekt dat het een hoax was. De eigenaar, Mary Bateman had met corrosieve inkt op de eieren geschreven teneinde de eieren etsen, en bracht daarna opnieuw de eieren terug in de eileider kip. (Strandberg, Todd; James, Terry (June 2003).Are You Rapture Ready. New York City: Dutton. p. 35–45)
1814 Pierre Turrel Vierde voorspelling Dag des Oordeels, zie 1537 (J. Randi, p. 239)
19 okt. 1814 Joanna Southcott Deze 64-jarige zelfbenoemde profeet beweerde dat ze zwanger was van het Christuskind, en dat hij zou worden geboren op 19 oktober 1814. Ze stierf later dat jaar zonder te bevallen van een kind en uit een autopsie bleek dat ze niet zwanger was geweest. (S. Skinner, p.109)
14 okt. 1820 John Turner Turner, een volgeling van Joanna Soutcott, beweerde dat op deze dag het einde was (J. Randi, p. 241-242)
1832 John Dilks Begin van het 1000-jarig rijk volgens John Dilks (E. Weber p. 176)
1836 Johann Albrecht Bengel In de jaren 1730, verkondigde hij dat op basis van een zorgvuldige studie van de profetieën van de Bijbel, de Dag des Oordeels zou komen in 1836, met de paus als de antichrist en de vrijmetselaars die de 'valse profeet' van Openbaring voorstelden.
1836 John Wesley Wesley, de stichter van de Methodist Church, voorzag dat het Duizendjarig Rijk dit jaar zou beginnen. Hij schreef dat Openbaring 12:14 verwees naar de jaren 1058-1836, "wanneer Christus zou komen". (T. McIver #269)
28 apr. 1843
31 dec. 1843
Millerites Hoewel het niet officieel door hun leiderschap werd onderschreven, verwachtten veel Millerites de wederkomst zou gebeuren op 28 april of op het einde van 1843: "I have seen that the 1843 chart [William Miller's] was directed by the hand of the Lord and that it should not be altered that the figures were as he wanted them." (E.G. White, Early Writings, p.64, edition 1882)
1843 Harriet Livermore De eerste van twee jaar dat deze predikant voorspelde dat de wereld zou eindigen.  (T. McIver #699)
21 mrt. 1844 William Miller Miller voorspelde dat Christus zou terugkeren op deze dag.
22 okt. 1844 Millerites Nadat Christus niet terugkwam  op 21 maart 1844, de Millerites herzagen vervolgens William Miller's voorspelling naar 22 oktober 1844 (cf. James White, The Sign of Times, [1853], waarin alsnog werd beweerd dat dit de correcte datum was), terwijl ze beweerden dat ze hadden misrekend de Schrift: "In the summer of 1844, Adventists discovered the mistake in their former reckoning of the prophetic periods, and settled upon the correct position. The 2300 days of Daniel 8:14, which all believed to extend to the second coming of Christ, had been thought to end in the spring of 1844; but it was now seen that this period extended to the autumn of the same year, [See Appendix, note 1.] and the minds of Adventists were fixed upon this point as the time for the Lord's appearing." (E.G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 248). Het besef dat de voorspellingen onjuist waren resulteerde in de Grote Teleurstelling.
1845 7de-Dagadv. Een afgescheiden groep van de adventisten die de voorlopers waren van de 7de-Dagadventisten claimden dat de wederkomst dit jaar zou gebeuren (R. Kyle, p. 91)
1846 7de-Dagadv. Tweede voorspelling van de 7de-Dagadventisten (R. Kyle, p. 91)
7 aug. 1847 George Rapp Rapp, de stichter van de Harmony Society, predikte dat Jezus zou terugkeren in zijn leven, zelfs toen hij op sterven lag op 7 augustus 1847.  (D. Cohen p. 23; D. Thompson p. 283)
1847 Harriet Livermore De tweede voorspelling van het einde van de wereld van deze predikant.  (T. McIver #699)
1849 7de-Dagadv. Nieuwe voorspelling van de 7de-Dagadventisten voor het einde (R. Kyle, p. 91)
1851 E.G. White "Now time is almost finished, [1851] and what we have been 6 years in learning they will have to learn in months." (E.G. White, Early Writings, p.57; R. Kyle, p. 91)
1853–1856 Verschillenden Veel mensen dachten dat de Krimoorlog de Slag van Armageddon was. (T. McIver #437)
1862 Joseph Morris Als Engelse bekeerling naar het mormonisme, had Morris de openbaring om zijn volgelingen te verzamelen en te wachten op de wederkomst.
1863 John Wroe De oprichter van de Christian Israelite Church berekende dat het Duizendjarig Rijk dit jaar zou beginnen.
1864 John Cumming Deze Schotse dominee verklaarde dat het 6000 jaar geleden was sinds de schepping, en dat de wereld in 1862 zou eindigen: "It is very remarkable that all the great times and dates of prophecy meet and mingle about the year 1864. I do not say that that year will be the close of this world. I do not prophesy ; I do not foretell the future ; I only forth tell what God has said; but I do feel, that if 1864 be not the close of the age that now is, and the commencement of a better one, it will be a time unprecedented since the beginning — portentous, startling, and terrible to the enemies of God; but glorious,nioly, and full of joyous scenes to the people of God." (John Cumming, Signs of the times: or, Present, past, and future, [1855], p. 72-73)
1867 Michael Paget Baxter Volgens hem zou in de periode 1861-1867 het einde zijn (T. McIver #348)
1868 Michael Paget Baxter Toen het einde niet kwam zou het in dit jaar zijn (T. McIver #349; R. Albanes, p. 338)
1869 Michael Paget Baxter Vervolgens gaf hij een derde voorspelling (T. McIver #350)
1873 Jonas Wendell In 1870 publiceerde Wendell zijn opvattingen in het boekje getiteld "The Present Truth, or Meat in Due Season" concluderend dat de wederkomst zeker in 1873 zou komen.
1874 Charles Taze Russell Voorspelde dat de terugkeer van Jezus in 1874 was en na deze datum herinterpreteerde hij de voorspelling door te zeggen dat Jezus inderdaad was teruggekeerd in onzichtbare vorm.
1881 Mother Shipton (attrib.) Deze 15de-eeuwse profeet werd als volgt geciteerd: "De wereld zal tot een einde komen, in achttienhonderd éénentachtig" in een boek gepubliceerd in 1862. In 1873 kwam aan het licht dat het een vervalsing was; Echter, dit  deed niet een aantal mensen stoppen met hun verwachting dat het einde zou komen.
1890 Wovoka De oprichter van de Ghost Dance beweging voorspelde in 1889 dat het Duizendjarig Rijk zou plaatsvinden in 1890.


1900-1999

DatumVoorspellerOmschrijving
1901 Catholic Apostolic Church Deze kerk, opgericht in 1831, beweerde dat Jezus zou terugkeren op het moment dat de laatste van de 12 stichtende leden was overleden. Het laatste lid is overleden in 1901.
1910 Camille Flammarion Hij voorspelde dat de 1910 verschijning van de komeet van Halley "de atmosfeer zou impregneren en eventueel uitdoven al het leven op de planeet", maar niet de planeet zelf. "Comet pillen" werden verkocht om zich te beschermen tegen de giftige gassen (I. Asimov, De Komeet van Halley, p. 67). De komeet was voor velen een teken van de Wederkomst, een Franse schrijver veronderstelde, dat waterstof in de staart een reactie zou kunnen aangaan met de aardatmosfeer en 'onze planeet in een gigantische explosie zou vernietigen' (N. Calder, De komeet komt!, p. 25).
1892–1911 Charles Piazzi Smyth Dit pyramidologist concludeerde uit zijn onderzoek naar de afmetingen van de Grote Piramide van Gizeh, dat de wederkomst zou plaatsvinden tussen 1892 en 1911.
1914 Charles Taze Russell, Jehovah Getuigen "…the ‘battle of the great day of God Almighty’ (Rev. 16:14), which will end in A.D. 1914 with the complete overthrow of earth’s present rulership, is already commenced." (The Time is At Hand, Studies in the Scriptures, vol. 2, 1886, 1911 edition, p. 101), "We see no reason for changing the figures—nor could we change them if we would. They are, we believe, God’s dates, not ours. But bear in mind that the end of 1914 is not the date for the beginning, but for the end of the time of trouble." (Zion’s Watch Tower, July 15, 1894, p. 226-231 [Watchtower Reprints, p. 1677])
1915 John Chilembwe Deze Baptisten onderwijzer en leider van een opstand in Nyasaland voorspelde dat het Duizendjarig Rijk dit jaar zou beginnen.
1915 Charles Taze Russell, Jehovah Getuigen "…the ‘battle of the great day of God Almighty’ (Rev. 16:14), which will end in A.D. 1915 with the complete overthrow of earth’s present rulership, is already commenced." (The Time is At Hand, Studies in the Scriptures, vol. 2, 1886, 1915 edition, p. 101)
1918 International Bible Students Association Het christendom wordt afgesneden en verheerlijking van de Little Flock (De Kerk) in het voorjaar van 1918 A. D.
1918 Jehovah Getuigen "Also, in the year 1918, when God destroys the churches wholesale and the church members by millions, it shall be that any that escape shall come to the works of Pastor Russel to learn the meaning of the downfall of ‘Christianity.’" (The Finished Mystery, Studies in the Scriptures, vol. 7, 1917, p. 485)
17 dec. 1919 Albert Porta Meteoroloog Albert Porta voorspelde dat op deze dag een conjunctie van zes planeten een magnetische golf zou opwekken met als resultaat dat de zon zou exploderen en derhalve ook de Aarde zou vernietigen (New York Times, 14 dec. 1919).
1920 International Bible Students Association In 1918, zou het christendom de geschiedenis ingaan als een systeem overgeleverd de vergetelheid om te worden opgevolgd door revolutionaire regeringen. God zou "vernietigen alle kerken en de miljoenen kerkleden". Leden van de kerk zouden "door het zwaard omkomen in de oorlog, revolutie en anarchie.".
1923 Wilbur Glenn Voliva Deze evangelist kondigde aan dat "de wereld zal verdwijnen".
13 feb. 1925 Margaret Rowen Volgens deze Zevende-dags Adventist verscheen de engel Gabriël voor haar in een visioen en vertelde dat de wereld zou eindigen om middernacht op deze datum.
1926 Spencer Perceval De minister-president van Groot-Brittannië, een strenge moralist, geloofde dat de wereld steeds dichter naar de Apocalyps groeide als gevolg van wat hij gezien als de ongebreidelde immoraliteit in Europa.
1927 Wilbur Glenn Voliva Na 1923 verplaatste hij de datum naar 1927.
1930 Wilbur Glenn Voliva Na 1923 en 1927 verplaatste hij de datum naar 1930.
1934 Wilbur Glenn Voliva Na 1923, 1927 en 1930 verplaatste hij de datum naar 1934 (Newspapers).
sep. 1935 Wilbur Glenn Voliva Na de verkeerde voorspellingen van 1923, 1927, 1930 en 1934 kondigde deze evangelist aan dat "de wereld zal gaan roken en verdwijnen" in september 1935 (Wikipedia).
1936 Herbert W. Armstrong De oprichter van de Worldwide Church of God vertelde de leden van zijn kerk, dat de Opname zou plaatsvinden in 1936, en dat alleen zij zouden worden gered. Nadat de profetie niet uitkwam, veranderde hij de datum nog drie keer.
1941 Jehovah Getuigen Een voorspelling van het einde door de Jehova's Getuigen, een groep die voortkwam uit de Bijbelonderzoekers.
1943 Herbert W. Armstrong De eerste van drie nieuwe datums van Armstrong nadat zijn voorspelling in 1936 niet was uitgekomen.
1947 John Ballou Newbrough De schrijver van Oahspe: A New Bible voorzag de vernietiging van alle naties en het begin van de post-apocalyptische anarchie in dit jaar.
21 dec. 1954 Dorothy Martin De wereld zou worden vernietigd door vreselijke overstromingen op deze datum, beweerde deze leider van een UFO sekte genaamd Brotherhood of the Seven Rays. De ineenstorting van de groep na de mislukte voorspelling was de basis voor boek When Prophecy Fails (1956).
22 apr. 1959 Florence Houteff De 2de Profeet van de Branch Davidians voorspelde dat de apocalyps, voorspeld in het boek Openbaring, zou doorgaan op deze datum. Het falen van de profetie heeft geleid tot de splitsing van de sekte in meerdere subgroeperingen, de meest prominente onder leiding van Benjamin en Lois Roden.
14 juli 1960 Elio Bianco Een Italiaanse kinderarts, dr. Elio Bianco, hoofd van een spiritistische sekte, voorspelde dat op donderdag 14 juli de wereld zou vergaan. Met een groep van 110 aanhangers heeft hij zich van de buitenwereld afgesloten op een helling van de Mont Blanc, waar volgens zijn zeggen de atomaire apocalyps, de vernietiging van de wereld door een atoomoorlog, die slechts één dag zou duren, zou worden afgewacht. (Digibron, 29 juli 1960; Zeeuwse Courant, 14 juli 1960; YouTube).
4 feb. 1962 Jeane Dixon, verschillende Indiase astrologen Jeane Dixon voorspelde een planetaire uitlijning op deze dag welke de vernietiging van de wereld zou brengen. Massa gebedsbijeenkomsten werden gemeld uit India.
20 aug. 1967 George Van Tassel Deze dag zou het begin van de derde wee van de Apocalyps zijn, waarin het zuidoosten van de VS zou worden vernietigd door een Russische nucleaire aanval, volgens deze UFO profeet, die beweerde contact te hebben gehad met de alien Ashtar.
1967 Jim Jones De oprichter van de People's Temple verklaarde dat hij visioenen had, dat een nucleaire holocaust zou plaatsvinden in 1967.
9 aug. 1969 George Williams De stichter van de Church of the Firstborn voorspelde dat de wederkomst van Christus zou plaatsvinden op deze dag.
1969 Charles Manson Manson voorspelde dat een apocalyptisch rassenoorlog in 1969 zou beginnen en beval de Tate-LaBianca moorden in een poging om de boodschap over te brengen. Manson baseerde zijn voorspelling op zijn interpretatie van The Beatles 'self-titled album.
1972 Herbert W. Armstrong De tweede van de drie nieuwe datums van Armstrong na zijn 1936 en 1943 voorspellingen die niet uitkwamen. (E. Shaw, p. 99)
1973 David Berg Berg, de leider van de Children of God, voorspelde dat de wereld wordt vernietigd door Komeet Kohoutek (McIver, #2095).
11–21 jan. 1974 David Berg, Children of God Berg, de leider van de Children of God, voorspelde dat er een kolossale doomsday evenement zou zijn, ingeluid door Komeet Kohoutek (N. Calder, De komeet komt!, p. 24-25; R.G. Kyle, p.145).
1975 Herbert W. Armstrong Armstrong's vierde en laatste valse voorspelling. (E. Shaw, p.99)
Jehovah getuigen "According to trustworthy Bible chronology six thousand years from man’s creation will end in 1975, and the seventh period of a thousand years of human history will begin in the fall of 1975 C.E." (WatchTower, Life Everlasting in Freedom of the Sons of God, p. 29; The Watchtower, August 15, 1968, p. 494, 499). "Yes, the end of this system is so very near! Is that no reason to increase our activity?… Reports are heard of brothers selling their homes and property and planning to finish out the rest of their days in this old system in the pioneer service. Certainly this is a fine way to spend the short time remaining before the wicked world’s end." (Kingdom Ministry, May 1974, p. 3; R.G. Kyle, p. 93)
1975 Charles Taylor De eerste van zijn profetieën dat het einde van de wereld er is. (R. Abanez, p. 99)
1976 Charles Taylor De tweede van zijn profetieën dat het einde van de wereld er is. (R. Abanez, p. 99)
1976 Lekhraj Kirpalani Lekhraj Kirpalani's derde valse profetie.
Brahma Kumaris The Brahma Kumaris founder, Lekhraj Kirpalani, has made a number of false predictions of a global Armageddon which the religion believes it will inspire, internally calling it "Destruction" but externally presenting it as "Transformation". During Destruction, Brahma Kumari leaders teach the world will be purified, all of the rest of humanity killed by nuclear or civil wars and natural disasters which will include the sinking of all other continents except India. All other religions will also be destroyed, so that they alone will inherit the Earth for 2,500 years. These predictions are generally hidden from outsiders and, as they have failed, have been removed from their literature.
1977 John Wroe De oprichter van de Christian Israelite Church voorspelde dat dit jaar Armageddon zou komen.
William M. Branham Deze christelijke predikant voorspelde de Opname niet later zou plaatsvinden dan het jaar 1977 (Edward T. Babinski. Leaving the Fold, p. 277).
1978 John Strong In zijn boek The Doomsday Globe beschrijft hij het dat het einde dit jaar zou komen (McIver, #3237)
1980 Charles Taylor De derde van zijn profetieën dat het einde van de wereld er is. (R. Abanez, p. 99)
1 apr. 1980 Willie Day Smith De radiopredikant Willie Day Smith uit Texas claimde dat dit de dag van de Wederkomst was (J. Deering, p. 132).
29 apr. 1980 Leland Jensen In 1978 voorspelde Jensen dat er een nucleaire ramp in 1980 zou komen, gevolgd door twee decennia van conflict, en dat daarna Gods Koninkrijk op aarde tot stand wordt gebracht. (T. Robbins p. 73)
1981 Chuck Smith De oprichter van Calvary Chapel voorspelde dat de generatie van 1948 de laatste generatie was, en dat de wereld zou eindigen in 1981. Smith stelde dat hij "verkeerd kon zijn", maar zei dat zijn voorspelling was "een diepe overtuiging in mijn hart, en al mijn plannen zijn gegrond op dat geloof" (R. Abanes, p. 326)
1981 Sun Myung Moon De oprichting van het Koninkrijk van de Hemel (R. Kyle, p.148)
1981 Charles Taylor De vierde van zijn profetieën. (R. Abanez, p. 99)
28 juni 1981 Bill Maupin Maupin, de stichter van Lighthouse Gospel Tract Foundation, stelde dat op deze dag de mensen die waren gered als 'helium ballonnen' naar de hemel zouden gaan (UPI, 29 juni 1981; G. DeMar, p. 80).
7 aug. 1981 Bill Maupin Nadat de datum voorbij was stelde hij dat hij zich 40 dagen had vergist en dat de opname op 7 aug. was (G. DeMar, p. 80).
1982 Wim Malgo In 1979 verkondigde Malgo dat in 1982 het einde der wereld zou komen (Oda Lambrecht, Mission Gottesreich: fundamentalistische Christen in Deutschland, p. 162; Wim Malgo, Heilsgeschichtliche Konstellationen von 1948 bis 1982).
apr.-jun. 1982 Tara Centers Paginagrote advertenties in vele kranten op  24-25 april 1982, verklaarde: "De Christus is nu hier!" en dat hij zich "in de komende twee maanden" bekend zou maken.
10 mrt. 1982 John Gribbin, Stephen Plagemann Voorspelde in hun 1974 boek The Jupiter Effect dat de zwaartekracht van planeten in een lijn een groot aantal rampen, met inbegrip van een grote aardbeving op het San Andreas Fault zou veroorzaken.
21 jun. 1982 Benjamin Creme Creme plaatste een advertentie in de Los Angeles Times waarin staat dat de wederkomst zou plaatsvinden in juni 1982 met de Maitreya die dit wereldwijd op de televisie zou aankondigen.
1982 Pat Robertson In het najaar van 1976 voorspelde Robertson dat het einde van de wereld in 1982 zou komen.
1985 Lester Sumrall Deze minister voorspelde het einde in dit jaar, en schreef het boek I Predict 1985.
29 apr. 1986 Leland Jensen Jensen voorspelde dat de komeet van Halley in een baan om de Aarde zou worden getrokken op 29 april 1986, daardoor veel vernietiging veroorzakend.
17 aug. 1987 José Argüelles
1988 Ahn Sahng-hong De oprichter van de sekte World Mission Society Church of God verkondigde dat dit jaar het einde van de wereld zou zijn (“1988 is the End of the World” p. 1, 2)
13 sep. 1988
3 okt. 1988
Edgar C. Whisenant Whisenant voorspelde in zijn boek 88 Reasons Why the Rapture Could Be in 1988 dat de opname van de christelijke kerk zou plaatsvinden tussen 11 en 13 september 1988. Nadat zijn september voorspellingen niet uitkwamen herzag Whisenant zijn voorspellingsdatum naar 3 oktober.
30 sep. 1989 Edgar C. Whisenant Nadat al zijn 1988 voorspellingen niet waren uitgekomen, veranderde Whisenant de datum van zijn voorspelling naar deze dag.
23 apr. 1990 Elizabeth Clare Prophet Prophet voorspelde een nucleaire oorlog die op deze dag zou beginnen, met het einde van de wereld 12 jaar later. Ze leidde haar volgelingen naar een schuilplaats met voorraden en wapens. Later, toen de voorspelling van Prophet niet uitkwam, werd er epilepsie en Alzheimer bij haar geconstateerd.
9 sep. 1991 Menachem Mendel Schneerson Deze Russische rabbi stelde dat de Messias bij de start van het Joodse Nieuwe Jaar.
1991 Louis Farrakhan De leider van de Nation of Islam verklaarde dat de Golf Oorlog de "De Oorlog van Armageddon de totale oorlog" was.
28 sep. 1992 Rollen Stewart Deze christen voorspelde dat de opname op deze dag zou plaatsvinden.
28 okt. 1992 Lee Jang Rim

(이장림 or 李長林)

Lee, de leider van de Dami Mission church, voorspelde dat de Opname zou plaatsvinden op deze dag.
1993 David Berg Berg voorspelde dat de verdrukking zou beginnen in 1989 en dat de Wederkomst zou plaatsvinden in 1993.
2 mei 1994 Neal Chase Deze Bahá'í sekteleider voorspelde dat New York zou worden vernietigd door een nucleaire bom op 23 maart 1994, en de Slag van Armageddon zal plaatsvinden 40 dagen daarna.
6 sep. 1994
29 sep. 1994
2 okt. 1994
Harold Camping Camping voorspelde dat de Opname op 6 september 1994 was. Toen dit niet gebeurde verschoof hij de datum en daarna nog een keer.
31 mrt. 1995 Harold Camping Dit was de vierde verschuiving van Camping en voorlopig laatste voorspelling tot 2011.
17 dec. 1996 Sheldan Nidle California: Sheldan Nidle voorspelde dat de wereld zou eindigen op deze datum, met de komst van 16 miljoen ruimteschepen en een groot aantal engelen.
26 mrt. 1997 Marshall Applewhite Applewhite, leider van de Heaven's Gate sekte, beweerde dat een ruimtevaartuig achter de komeet Hale-Bopp meevloog en betoogde dat zelfmoord "the only way to evacuate this Earth" was, zodat de zielen van de sekteleden aan boord van het veronderstelde ruimtevaartuig konden stappen en naar een ander "niveau van bestaan boven het menselijke" werden gebracht.. Applewhite en 38 van zijn volgelingen pleegden massaal zelfmoord.
23 okt. 1997 James Ussher Deze 17de-eeuwse Ierse aartsbisschop voorspelde deze datum, daar het dan 6000 jaar sinds de oprichting van de aarde was, en dus nu het einde van de wereld.
31 mrt. 1998 Chen Tao

(陳恆明)

Hon-Ming Chen, leader of the Taiwanese cult God's Salvation Church, or Chen Tao – "The True Way" – claimed that God would come to Earth in a flying saucer at 10:00 am on this date. Moreover, God would have the same physical appearance as Chen himself. Chen chose to base his cult in Garland, Texas, because he thought it sounded like "God's Land." On March 25, God was to appear on Channel 18 on every TV set in the US.
jul. 1999 Nostradamus Een voorspelling toegeschreven aan Nostradamus met vermelding dat de "King of Terror" in de lucht te zien was in '1999 en zeven maanden", deze profetie heeft geleid tot angst voor het einde.
18 aug. 1999 The Amazing Criswell De voorspelde datum van het einde van de wereld, volgens deze paranormale persoon welke bekend is om zijn valse voorspellingen.
11 sep. 1999 Philip Berg Berg, decaan van de wereldwijde Kabbalah Centre, verklaarde dat op deze datum "a ball of fire will descend, destroying almost all of mankind, all vegetation, all forms of life"
11 sep. 1999 Michael Rood Deze zelf aangestelde "Messiaanse rabbi" voorspelde dat de "Dag van de Heer" op deze dag is, omdat volgens hem dit de eerste dag van het jaar 6001 zou zijn.
1999 Charles Berlitz Deze taalkundige voorspelde dat het einde zou komen in dit jaar.
Hon-Ming Chen

(陳恆明)

Hon-Ming Chen's cult God's Salvation Church, now relocated to upstate New York, preached that a nuclear holocaust would destroy Europe and Asia sometime between October 1 and December 31, 1999.
James Gordon Lindsay Deze predikant voorspelde dat de grote verdrukking vóór het jaar 2000 zou beginnen.
Timothy Dwight IV Deze president van Yale University voorzag dat Christus Duizendjarig Rijk zou starten in 2000.
Nazim Al-Haqqani Voorspelde dat het Laatste Oordeel zou plaatsvinden vóór het jaar 2000.


2000-2018

DatumVoorspellerOmschrijving
1 jan. 2000 Verschillenden Tijdens en vóór 1999 was er op grote schaal voorspellingen van een Y2Kcomputer bug dat veel computers zouden crashen om middernacht op 31 december 1999 en de vele storingen zouden leiden tot grote rampen over de hele wereld, en dat de samenleving hierdoor zou ophouden te functioneren. Nb. Hierbij is het opmerkelijk dat geen van de voorspellers doorhad dat het millennium pas eindigde op 1 jan. 2001!
Credonia Mwerinde, Joseph Kibweteere Ongeveer 778 van deze Ugandese beweging pleegden zelfmoord of werden gedood omdat het einde der tijden was gekomen.
Jerry Falwell Falwell voorzag dat God zijn oordeel over de hele wereld zou uitgieten op deze dag.
Tim LaHaye, Jerry B. Jenkins Deze christelijke auteurs verklaarden dat de Y2K-bug wereldwijde economische chaos zou veroorzaken, waarin de Antichrist de kans zag om aan de macht te komen. Naarmate de datum naderde, veranderden ze echter hun gedachten.
5 apr. 2000 Michael Rood Deze zelf aangestelde "Messiaanse rabbi" voorspelde dat de "Dag van de Heer" zou beginnen op het Feest van de Bazuinen. Reeds eerder had hij hetzelfde gezegd op 11 sept. 1999
6 apr. 2000 James Harmston De leider van True and Living Church of Jesus Christ of Saints of the Last Days voorspelde dat de wederkomst van Christus op deze dag zou plaatsvinden.
5 mei 2000 Nuwaubian Nation Deze beweging beweerde dat de planetaire uitlijning, van Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus en de Zon, een "star holocaust"  zou veroorzaken richting de zon. Als extra reden werd de totale zonsverduistering van 11 augustus 1999 genoemd omdat die een paar maanden daarvoor werd gezien (Hemel Waarnemen, Wat gebeurt er als alle planeten op een lijn staan?).
5 mei 2000 Richard W. Noone In his book '5/5/2000: Ice, The Ultimate Disaster', Noone predicted that a "planetary alignment" on this date would trigger a series of natural disasters, beginning with a disruption of Earth's polar ice caps.
2000 Peter Olivi Deze 13de-eeuwse theoloog schreef dat de antichrist aan de macht zou komen tussen de jaren 1300 en 1340, en het Laatste Oordeel zal plaatsvinden rond het jaar 2000.
2000 Isaac Newton Newton voorspelde dat het Duizendjarig Rijk van Christus zou beginnen in het jaar 2000 in zijn boek Observations upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John.
2000 Ruth Montgomery Deze zelfverklaar paranormale christen voorspelde dat de aardas zou verschuiven en de Antichrist zich in dit jaar zou onthullen.
2000 Edgar Cayce Dit medium voorspelde dat de wederkomst dit jaar zou gebeuren.
2000 Sun Myung Moon De oprichter van de Unification Church voorspelde dat het Koninkrijk der Hemelen in dit jaar werd gerealiseerd.
2000 Ed Dobson Deze prediker voorspelde het eind in zijn boek The End: Why Jesus Could Return by A.D. 2000.
2000 Lester Sumrall Deze dominee voorspelde het einde in zijn boek Predict 2000.
2000 Jonathan Edwards Deze 18de eeuwse verspelde dat het Christus' 1000-jarig rijk zou beginnen
2001 Tynnetta Muhammad Deze journalist voor de Nation of Islam voorspelde dat het einde in dit jaar zou vallen.
21 nov. 2001 Heinrich van Geene Leden van het Efraim Genootschap houden hun kinderen uit school en doen huis en winkel van de hand, omdat ze gezegd is dat ze 21 november worden opgenomen (J.W. Embregts, Dag noch uur, p. 149).
2002 Verschillende Yoruba Yoruba priests predicted dramatic tragedy and crisis in 2002, including coups, war, disease, and flooding
11 apr. 2002 Prof. R.W. Rutten Antichrist zal Vaticaan overnemen, 2002 zal een wonder gebeuren (J.W. Embregts, Dag noch uur, p. 155)
27 mei 2003 Nancy Lieder Lieder originally predicted the date for the Nibiru collisionas May 2003. According to her website, aliens in the Zeta Reticuli star system told her through messages via a brain implant of a planet which would enter our solar system and cause a pole shift on Earth that would destroy most of humanity.
20 nov. 2003 Aum Shinrikyo Deze Japanse sekte voorspelde dat de wereld vernietigd zou worden door een nucleare oorlog tussen 30 oktober en 29 november 2003.
12 sep. 2006 House of Yahweh Yisrayl Hawkins, prediker en profeet, van The House of Yahweh, Abilene, Texas voorspelde in zijn nieuwsbrief van feb. 2006 het begin van een nucleare oorlog op 12 september 2006.
2007 Wim Malgo 40 jaar na de Israëlische verovering van Oost-Jeruzalem komt de dag des oordeels (J.W. Embregts, Dag noch uur, p. 149).
29 apr. 2007 Pat Robertson In zijn boek The New Millennium (1990), suggereert Robertson deze datum als de dag van de vernietiging van de Aarde.
2010 Hermetic Order of the Golden Dawn Deze groepering voorspelde dat de wereld zou vergaan gedurende dit jaar.
21 mei 2011 Harold Camping Volgens Camping zou op 21 mei 2011 de wereld vergaan en de opname van de gemeente geschieden, waarbij God drie procent van de mensen mee zou nemen naar de hemel (H. Camping, The End of the World is Almost Here! Holy God Will Bring Judgment on May 21, 2011 [2009]; H. Camping, God Gives Another Infallible Proof That Assures the Rapture Will Occur May 21, 2011 [2009]).
29 sept. 2011 Ronald Weinland Weinland verkondigde dat Jezus Christus zou terugkomen op deze dag. Hij profeteerde nucleare explosies in de grote steden van de VS in juli 2008 als het blazen van de Tweede Trompet van Openbaring te horen was. Toen dit niet uitkwam verschoof hij de datum naar 27 mei 2012.
21 okt. 2011 Harold Camping Kort na 21 mei 2011 wijzigde Camping de datum waarop de aarde zou vergaan in 21 oktober 2011 (ebiblefellowship.com, The End of the World October 21, 2011, via Archive.org).
aug.–okt. 2011 Verschillenden Er waren angsten bij het publiek dat de komeet Elenin welke tussen de Aarde en de Zon reisde verstoringen van de aardkorst zou veroorzaken, waardoor massale aardbevingen en vloedgolven zouden ontstaan. Anderen voorspelden dat Elenin zou botsen met de aarde op 16 oktober.
27 mei 2012 Ronald Weinland Weinland verkondigde dat Jezus Christus zou terugkomen en dat de wereld op deze dag zou eindigen.
30 jun. 2012 José Luis de Jesús José Luis de Jesús voorspelde dat de overheden en de economieën van de wereld zou mislukken op deze dag, en dat hij en zijn volgelingen een transformatie ondergingen die hen in staat zou stellen om te vliegen en te lopen door muren. (Christian Cotroneo, "Jose Luis De Jesus Miranda: End Of The World Is Nigh (Again)", The Huffington Post 2 mei 2012)
21 dec. 2012 Verschillenden De veronderstelde Maya apocalyps op de 13de b'ak'tun. De aarde zou worden vernietigd door een asteroïde, Nibiru, of een ander interplanetair object; een buitenaardse invasie; of een supernova. (José Argüelles, The Mayan Factor: Path Beyond Technology [1987]; Anthony Aveni, The End of Time: The Maya Mystery of 2012, [2009]; John Major Jenkins, The 2012 Story: The Myths, Fallacies, and Truth Behind the Most Intriguing Date in History, [2009]; John W. Hoopes, "New Age Sympathies and Scholarly Complicities: The History and Promotion of 2012 Mythology". Archaeoastronomy: The Journal of Astronomy in Culture, 24: 180–201)
23 aug. 2013 Grigori Rasputin Rasputin (1869-1916) profeteerde dat een storm zou plaatsvinden op deze dag waarbij de brand het meeste leven op het land zou vernietigen en dat Jezus Christus zou terugkomen naar de aarde om de mensen in nood te troosten (Daniel Irimia. New Apocalypse deadline? Grigori Rasputin predicted the end of the world to come on August 23, 2013; Grigory Rasputin predicted end of the world on August 23, 2013, Pravda.ru).
apr. 2014 – sep. 2015 John Hagee en Mark Biltz De Blood Moon Prophecy, voor het eerst voorspelt door Mark Blitz in 2008 en kreeg van John Hagee in 2014 steun. Deze christelijke predikers claimden dat de tetrad in 2014 en 2015 de tweede komst van Jezus inluidden. (zie Bloedmanen)
23 maart 2015 River of Glory Volgens deze sekte zou dan 'de dag des oordeels' zijn en de reden dat ze begin dat jaar naar Patmos (Griekenland) vertrokken (RD, 6 augustus 2015).
7 okt. 2015 Chris McCann Op deze dag zal het einde van de aarde komen, dit op basis van eerdere voorspellingen van Harold Camping (TheGuardian, 2015-09-28)
29 juli 2016 John Preacher Via een Youtube film wordt het einde van de wereld op deze dag aangekondigd door J. Preacher van Armageddon News. (Vlaams Nieuwsblad, 14 juli 2016; Mirror, 29 juli 2016)
herfst 2016 Nora Roth "By the fall of 2016 the 6,000 years of sin on earth will come to an end. Jesus will come to take His people to heaven and the 1,000 years of rest for the earth will begin" (Nora Roth, 2016 The Time of the End, p. 18)
25 okt. 2016 Ricardo Salazar Deze richtte de "Global Church of the King of Israel" op en stelt dat in 2016 WOIII, aardbevingen, asteroïden, zwarte gaten en nog veel meer rampen komen. Op 16 mei zou de eerste asteroïde komen, op 16 juni begint WOIII en op 25 okt. moet de aarde vernietigd zijn. (ibtimes; Express)
13 mei 2017 Horacio Villegas De wereld zal vergaan op deze dag door een nucleaire oorlog ("World War 3: Nuke war will explode on ‘THIS’ date - and it’s just DAYS away". Dailystar.co.uk. 2017-04-16)
30 juli 2017 Alan Fitzsimmons, ea. De wereld zal vergaan op deze dag door een inslag van een asteroïde (2017 MC1), de Temple Mount Comet Asteroid, in de buurt van Puerto Rico en die geweldige tsunami's zal veroorzaken (BGR, 21-7-2017; Express, 28 apr. 2017).
23 sept. 2017 Scott Clarke Jupiter is dan zichtbaar in het sterrenbeeld Virgo, wat een "hemelse bevruchting" zou zijn, waardoor Openb. 12 tot werkelijkheid zou worden. (Youtube). Zie hier een kritisch artikel (AbdB, 7-6-2017).
23 sept. 2017 David Meade Meade a paranormal researcher claims to have combined astronomy, scientific research and the Bible to calculate the date of the apocalypse. In his book Planet X — The 2017 Arrival, author David Meade says the killer planet will first appear this September. And it will crash into Earth the following month (DailyStar, 4 jan. 2017).
Hij wordt hierin gevolgd door Scott Clarke die hem in een video noemt (YouTube).
23 sept. 2017 Daniel Matson Gaat er vanuit dat de opname rondom deze datum is. "However, the heavenly sign itself on September 23, 2017 does look to be the sign of Revelation 12. It is, therefore, time to address this sign as to how it fits the coming time of the end" (watchfortheday). Matson schreef is zijn boek "Dit teken wordt aan de hemel weergegeven slechts twee dagen na het Bazuinenfeest en is waarschijnlijk de Opname van de Gemeente in 2017" (D. Matson, Israël: Het Handschrift aan de hemel, p. 48) en "Want de dagentellingen van Daniël en Openbaring om dit te bevestigen, dienen te gebeuren twee maanden na de Opname van de Gemeente. Dit lijkt te zijn op de eerste dag van de negende maand op de Hebreeuwse kalender van 2017" (D. Matson, p. 51). In juli bevestigde hij dit nogmaals: "Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat het gelovige lichaam van Christus nog slechts negen weken heeft, voordat ze is vertrokken terwijl we aan het aftellen zijn." (wimjongman.nl, "Het aftellen van 1967 tot 2017", 21 juli 2017). Zie hier voor een kritisch artikel (AbdB, 9-6-2017).
23 sept. 2017 Diverse Op basis van de verwachtingen van de hierbovengenoemde Clark, Meade en Matson zijn er ook vele anderen die menen dat op deze dag "de opname van de gemeente is", zoals Jan Hoek van Godskalender (ND, 8 sept. 2017).
30 sept. 2017 Steven Sewell, Daniel Matson ea. Direct nadat bleek dat de opname niet op 23 september was kwamen er berichten dat ze een fout in de berekening hadden gemaakt: "There are those who will reject our latest conclusion based upon our failed September 21 rapture date. Huge mistake. God took what we and others did, and polished the gem to reveal to His watchful and awakened saints the rapture will occur on September 30, 2017. Yom Kippur. What we missed was that this was a Jubilee year where that 5778 will not begin until September 30. 40 days after the eclipse (sign of Jonah)." (Heavenly Sign 2017); Matson verklaarde het als volgt: "Met het Bazuinenfeest dat voorbijgaat zonder een Opname, en met het Openbaring 12-teken waaraan is voldaan, is de enige oplossing voor de Opname het Jubeljaar op de Verzoendag. ... Die dag lijkt geen andere te zijn dan de Grote Verzoendag en het Jubeljaar van 2017!" (D. Matson, wimjongman.nl)
15 okt. 2017 David Meade De aarde wordt vernietigd in oktober door planeet X (DailyStar, 20 sept '17; Nieuwsblad.be, 1 okt. '17)
12 nov. 2017 Daniel Matson Venus speelt een hoofdrol in het teken van Openbaring 12. De samenstand van Venus met Jupiter op 12 november verwijst definitief naar de opname (Youtube, 7 nov. 2017)
2017 Bob O’Dell Jezus keert in 2017 terug op Aarde' tijdens een conference for Christian Zionists in Jerusalem (Ha'aretz)
6 april 2018 Ron Reese De Opname/Plotselinge Vernietiging is op deze dag, terwijl de 1260-dagen durende Grote Verdrukking op 11 April 2018 zal beginnen, en eindigen op de eerste dag van het Loofhuttenfeest op 21 september 2021 (Wim Jongman, 10 mrt. 2018)
23 april 2018 David Meade Op basis van Openbaring 12: 1-2 meent Meade dat het na diverse valse profetieën het nu op deze dag is (Kijk, 19 april 2018; Live Science, 12 april 2018).
24 juni 2018 Mathieu Jean-Marc Joseph Rodrigue De aarde zal op deze dag eindigen (Daily Star, 2 jan. 2018)
27 juli 2018 Pastor Begley Volgens Pastor Begley is het einde van de wereld tijdens deze maansverduistering (Express, 24 juli 2018)
2017-2018 Allen Barber Jezus keert in 2017-2018 terug op Aarde' (Gospel over Nederland)
21 januari 2019 De Zonen Gods Via een visioen kreeg de 'Zonen Gods' door  dat voor deze datum de wederkomst van Jezus is (ZonenGods;→Beeldbank)
8 juni 2019 Ronald Weinland Dit is de derde voorspelling van Weinland, waarbij Jezus terug zal komen, nu tijdens Pinksteren (Wikipedia)
3 april 2020 Gary ? Zal de opname plaatsvinden, waarbij men deze "alleen maar zal kunnen zien als in een beslagen spiegel" (Unsealed, 7 november 2019; WimJongman.nl, 7 november 2019)
23 maart 2021 Michael Parker Michael Parker, who runs the blog End of Time Prophecies, revealed to Daily Star Online that September 23, 2017, is when God's wrath will be declared as predicted in the book of Revelation. So three and a hlaf years from this date is March 23, 2021 – put that in your diary folks as that is when the world will end. (DailyStar, 19 dec. 2016)

We houden ons aanbevolen voor aanvullingen.


Overzicht met eindtijdvoorspellingen nabije toekomst

DatumVoorspellerOmschrijving
2020 Jean Dixon Armageddon zal dit jaar plaatsvinden en tussen 2020 en 2037 zal de valse profeet komen (Jeane Dixon, The Call to Glory. Bantam Books, New York, 1971. p. 170, 172)
2021 F. Kenton Beshore Instead of 40 years, Beshore says a biblical generation is actually 70-80 years, basing this on Psalm 90:10: “The days of our life are 70 years; and if by reason of strength they are 80 years.” Based on this, the author of When?: When Will the Rapture Take Place? and The Millennium, the Apocalypse and Armageddon believes the Second Coming will occur sometime between 2018 and 2028, or 70 to 80 years after 1948. Taking into account the seven-year Tribulation period, Beshore expects the rapture to occur sometime between now and 2021 (Anderson, Troy (December 6, 2012). "Bible Scholar Predicts New date of Christ's Second Coming". charismanews.com)
okt./nov. 2024 Daniel Matson, Harry Sleijster Sleijster "De tellingen die hier besproken worden gaan door tot de dagen die belangrijk zijn bij de wederkomst in 2024." (FaceBook, 16-8-2017) daarbij verwijzend naar een artikel van Matson waarin dit wordt uitgelegd "De resulterende dag is dan 16 november 2024" (D. Matson, De sleutel van de dagen van Noach, op wimjongman.nl 11 aug. 2017).
2026 Messiah Foundation International Members propagate that the world is to end in 2026, when a comet would collide with Earth in accordance with Shahi's predictions in The Religion of God (Wikipedia, Messiah Foundation International)
2028-2048 Tim LaHaye Ging net als de Jehova’s getuigen uit van 1914 en zette de duur van één generatie op 90 jaar. Toen dit niet uitkwam, werd de datum verschoven (Het begin van het einde, blz. 170 - Geciteerd door J.W. Embregts, Dag noch uur; Elia, Nieuwleusen 2005, blz. 135)
2029 Thomas Horn Verkondigt dat asteroïde Apophis de "Wormwood" uit Opb. 8:11 is (T. Horn, The Wormwood Prophecy; YouTube, 8 maart 2020; Express, 22 nov. 2019, 31 jan. 2020)
vóór 2030 Orlando Bottenbley In 2018 herhaalde Bottenbley de uitspraak dat binnen 12 jaar Christus zal terugkeren (EO, 30 jul. 2018), hierbij vervroegde hij de datum met 5 jaar (zie 2035).
vóór 2032 Orlando Bottenbley In 2020 herhaalde Bottenbley de uitspraak dat binnen 12 jaar Christus zal terugkeren en schuift het daarmee naar 2032 (Leeuwarder Courant, 8 juni 2020).
2034 ? Isaac Newton Een van de mogelijke datums waarop volgens I. Newton de wereld kan eindigen, een andere die hij voorstelde is 2060 ("Sir Isaac Newton’s Daniel and the Apocalypse (1733)"). Nb. er is geen primaire bron gevonden dat Newton deze datum heeft genoemd!
vóór 2035 Orlando Bottenbley Zei in 2010 dat Christus binnen 25 jaar terug zou keren (J.W. Embregts, Dag noch uur; Elia, Nieuwleusen 2005, blz. 129; EO, 15 okt. 2010; Leeuwarder Krant, 16 okt. 2010). Eerder in 2008 noemde hij nog geen jaartal (RD, 16 aug. 2008). In 2018 herhaalde hij deze uitspraak met dat binnen 12 jaar Christus zal terugkeren (zie 2030)
2060 Isaac Newton Een van de mogelijke datums waarop volgens I. Newton de wereld kan eindigen, een andere die hij voorstelde is 2034 ("Sir Isaac Newton’s Daniel and the Apocalypse (1733)"; brief van Newton).
- - -

We houden ons aanbevolen voor aanvullingen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!