Samaritaanse Pentateuch

Zie ook: Artikelen Blog, Pentateuch, Thorah, Samaritanen, Tekstkritiek,

De Samaritaanse Pentateuch bestaan uit de eerste vijf boeken van de Bijbel, zoals deze zijn overgeleverd door de Samaritanen. De Samaritanen zelf spreken over de Thora, maar in wetenschappelijke literatuur wordt gewoonlijk de benaming Samaritaanse Pentateuch gehanteerd.

Inhoud

Beschrijving

Er zijn zo'n 9500 verschillen ten opzichte van de Masoretische tekst (MT). Hiervan zijn er een kleine 500 die overeenkomen met de Septuagint maar afwijken van de MT (B. Tsedaka, The Israelite Samaritan Version of the Torah). In de meeste gevallen gaat het om kleine verschillen, maar een paar zijn opmerkelijk. Een belangrijk verschil betreft het aanduiden van het heiligdom (de tempel), waar bij de Samaritanen de mogelijkheid opengelaten wordt dat deze zich op een andere plaats bevindt dan op de Tempelberg.

De Samaritaanse Thora bevat ook een extra tiende gebod. De tien geboden van de joden worden als negen geboden gezien, het extra tiende gebod verwijst naar de berg Gerizim als heilige berg.

De Samaritanen beschouwen alleen de Thora als heilig, andere boeken van het Oude Testament worden door de Samaritanen niet als canoniek beschouwd. Wel kennen de Samaritanen naast de Pentateuch nog enkele andere heilige boeken, waaronder een eigen versie van het Boek Jozua. Deze boeken bezitten echter niet eenzelfde status als de Samaritaanse Pentateuch.


Tekst

De overlevering van de Samaritaanse Pentateuch is gescheiden verlopen van de Masoretische tekst, en zijn daarom interessant voor de tekstkritiek van de Bijbel. Het is om die reden dat alle verschillen zijn opgenomen in onze website bij de desbetreffende Bijbelverzen.

Op een aantal punten stemmen de Septuagint en de Samaritaanse Pentateuch overeen en verschillen ze samen met de Masoretische tekst. Dit teksttype is, naast de Masoretische tekst, ook vertegenwoordigd onder de Dode Zee-rollen en is dus net zoals de Masoretische tekst van een indrukwekkende ouderdom.

Abishua Scroll

Bijzondere aandacht verdient de zogenaamde Abishua Scroll, een oude Thorarol die wordt bewaard in een Samaritaanse synagoge te Nablus. Volgens de Samaritaanse traditie werd de Abisha Scroll neergeschreven door hogepriester Abisua, de achterkleinzoon van Aäron, dertien jaar nadat het volk Israël het Beloofde Land binnentrok (1 Kron. 6:35). Modern wetenschappelijk onderzoek stelt echter dat de Abishua Scroll van veel later datum is, waarschijnlijk uit de 12de tot 14de eeuw.


Aangemaakt op 14 mei 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!