Ware Jezuskerk

Zie ook: Christelijke stromingen, Pinksterbeweging,

De Ware Jezuskerk (真耶穌教會) is een onafhankelijk pentecostalisch kerkgenootschap dat in 1917 in Peking ontstond. De kerk is onderdeel van de Chinese Pinksterbeweging en was een van de drie autochtone Chinese huiskerken die bestonden voor de vestiging van het gezag van de Communistische Partij in 1949. De huidige verkozen voorzitter van de Internationale Assemblee van de Ware Jezuskerk is voorganger Yung-Ji Lin. De kerk wijst de drie-eenheid af en beschouwt God en Jezus als een en dezelfde. Zij legt er grote nadruk op dat zij de enige ware kerk is met uitsluiting van andere kerken.

Inhoud

Ontstaan

Aan het begin van de 20ste eeuw werden door zendelingen diverse kerken opgericht in China. Een van de bekeerlingen was Paul Wei (魏保羅, 1877-1919), ook wel Wei Embo (魏恩波) genoemd en lid werd van een kerk van het Londens Zendingsgenootschap in Peking. Na een ernstige ziekte werd hem de handen opgelegd door een zekere Sheng-Min Xin (新聖民) en werd genezen en begon in tongen te spreken. Hierna begon hij te evangeliseren, met als gevolg dat diverse kerkgemeenschappen werden opgericht.

In die periode wilden veel Chinese christenen de  buitenlandse invloeden of tussenkomst verminderen. De drie stichters van de Ware Jezuskerk, Paul Wei, Leng-Sheng Zhang en Barnabas Zhang, steunden ook dit idee en onder verwijzing naar inspiratie en openbaringen van de Heilige Geest beslisten ze om te breken met de hoofdstroming van de pinksterbeweging.

De eerste leden van deze kerk waren er stellig van overtuigd dat het de wil van de Heer was om een ware kerk op te zetten. Deze zou alle eerdere fouten en verkeerde interpretaties in de leerstellingen van de andere kerken verbeteren en uiteindelijk volmaaktheid bereiken voor de wederkomst van de Heer.

Leerstellingen

De Ware Jezuskerk vat haar overtuigingen samen in tien stellingen. De eerste vijf gelden als essentiële leerstukken, de laatste vijf werden in de jaren tachtig van de 20ste eeuw toegevoegd. De tien stellingen luiden volgens eigen formulering van de Ware Jezuskerk:

  1. Het ontvangen van de Heilige Geest, waarvan blijk wordt gegeven door in tongen te spreken, is de waarborg van onze beërving van het Koninkrijk der hemelen. (Rom. 8:16, Ef. 1:13-14).
  2. De doop door water is het sacrament voor de vergeving van zonden voor de wedergeboorte. De doop moet in natuurlijk water plaatsvinden, zoals een rivier, de zee of een bron. De doper, die zelf al gedoopt is met water en met de Heilige Geest, voert de doop uit in de naam van de Heer Jezus Christus. De dopeling moet volledig in het water worden ondergedompeld, met het hoofd gebogen en het gelaat naar beneden (Mat. 3:16; Hand. 2:38; 10:48).
  3. Het sacrament van de voetwassing stelt mensen in staat de ervaring te delen met Jezus. Het dient ook als constante herinnering dat men liefde, heiliging, nederigheid, vergeving en dienstverlening behoeft. Ieder die de doop heeft ondergaan moet zijn of haar voeten laten wassen in de naam van Jezus Christus. De wederzijdse voetwassing kan worden uitgeoefend wanneer dat passend is. (Joh. 13:5-17).
  4. Het Heilig Avondmaal is het sacrament om de dood van Christus te herdenken. Dit sacrament wordt zo vaak mogelijk gevierd. Slechts één ongedesemd brood en druivensap mag worden gebruikt (Joh. 6:53; 1 Cor. 11:23-29).
  5. De sabbat is een heilige dag ingesteld door God. De dag wordt onder Gods genade gevierd ter herdenking van de schepping en Zijn redding in de hoop op de eeuwige rust in het hiernamaals.
  6. Jezus Christus, het Woord dat vlees werd, gestorven aan het kruis voor de verlossing van zondaars, herrezen op de derde dag en ten hemel gevaren. Hij is de enige Redder van de mensheid, de Schepper van de hemel en de aarde, en de enige Ware God (Joh. 3:16; Hand. 4:12).
  7. De Bijbel, bestaand uit het Oude en Nieuwe Testament, is geïnspireerd door God, de enige waarheid, en de norm voor het christelijke leven (2 Tim. 3:16).
  8. Redding wordt geschonken door de genade van God door het geloof. Gelovigen moeten vertrouwen op de Heilige Geest om heiliging na te streven, God te eren, en om van het mensdom te houden (Ef. 2:8).
  9. De Ware Jezuskerk is gevestigd door Jezus Christus en de Heilige Geest tijdens de tijd van de 'laatste regen' (= De uitstorting van de Heilige Geest ná Pinksteren), is de herstelde Ware Kerk van de apostolische tijd (Joël 2:23; Am. 9:11).
  10. De wederkomst van de Heer zal op de Jongste Dag plaatsvinden, wanneer hij uit de hemel nederdaalt om de wereld te oordelen: de rechtvaardigen zullen het eeuwige leven ontvangen, terwijl de kwaadwilligen voor eeuwig zullen worden veroordeeld (Mat. 25:31-34; 1 Tess. 4:16-17).

Verspreiding en statistieken

In 2009 telt de kerk volgens eigen schattingen 1,5 tot 2,5 miljoen leden in 48 landen.

Verspreiding

Zendelingen werden uitgezonden en evangelisatiebulletins werden gepubliceerd en verspreid in diverse provincies in China.

Ook buiten China werden activiteiten ontplooid. Reeds in de twintiger jaren van de 20ste eeuw waren er zendelingen in Taiwan.

In het Engeland zijn Ware Jezuskerk-gemeenten opgericht als gevolg van immigratiepatronen in de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw, grotendeels afkomstig uit Maleisië en Hong Kong, de laatste vooral uit Ap Chau.

Sinds 1992 heeft de kerk ook huisgemeenten in Nederland.


Externe link(s)


Aangemaakt 7 augustus 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!