Opstanding (laatst der dagen)
ἀνάστασις G386 "opstaan, opstanding uit de doden",

Onder opstanding in het laatst der dagen, de opvatting, welke zowel het jodendom als het christendom aanhangt, dat er een algemene opstanding van de mensheid uit de dood op het einde der tijden zal zijn.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt meermalen gesproken over een algemene opstanding, welke we moeten onderscheiden van individuele opstandingen uit de dood. Reeds de Oudtestamentische Joden hadden de verwachting van een algemene opstanding uit de dood als onderdeel van het Messiaanse tijdperk (Joh. 11:24), zoals de farizeeën (Fl. Josephus, Ant. 18.1.4; cf. Dan. 12:1-3; 2 Mak. 7:9), terwijl de sadduceeën dit niet geloofden (Mark. 12:18). Reeds bij Job lezen we de verwachting "Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijns strijds hopen, totdat mijn verandering komen zou" (Job 14:14), welke hij ook nog eens uitspreekt tegen Bildad "Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;" (Job 19:24-25). Ook van Abraham wordt gezegd dat hij deze verwachting had (Hebr. 11:18).

In het Nieuwe Testament wordt het concept van de opstanding verder uitgewerkt. Zo stelt Jezus in het Evangelie van Johannes dat "gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil" (Joh. 11:21), waarbij iets verder als conclusie wordt gegeven "die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis" (Joh. 11:29) en sprake is van een tweetal soorten opstanding. Opvallend is dat wordt gesteld dat "de doden zullen horen de stem des Zoons Gods" (Joh. 11:25).

In andere teksten wordt steeds gesproken over de gelovigen die weer levend gemaakt worden in Christus (1 Cor. 15:22, 51; 1 Thes. 4:15).

In Openbaring 20:11-15 wordt vervolgens beschreven dat de doden zullen opstaan en geoordeeld zullen worden en waarbij als iemand niet "in het boek des levens" wordt gevonden in de "poel des vuurs" wordt geworpen (Opb. 20:15).


Aangemaakt 2 april 2005, laatst bijgewerkt 6 mei 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!