Sharav (wind)
καύσων G2742 "Euros, wind, brandende hitte", זָרַב H2215 "van hitte vervlieten, gaan afnemen", שָׁרָב H8273 "Sharab, dor land, hitte, wind (Sharab), stormwind",

Zie ook: Storm, Wind,

De Sharav (Hebreeuws שָׁרָב H8273, זָרַב H2215), is de regionale naam van een hete, uiterst droge zuidenwind of zuidoostelijke wind. Is in andere Arabische landen ook bekend onder de naam khamsin, chamsin of hamsin (van het Arab. خمسين ḫamsīn).

Inhoud

Inleiding

"En wanneer gij den zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt."
Staten Vertaling, Lukas 12: 55

Hoe kunnen we een wind zien waaien? In het begin van het jaar kan de winter plotseling worden onderbroken met een week van onverdragelijke hitte. Het kwik stijgt van 16º C in de bergen en 27º C in het zuiden plotseling naar respectievelijk 32º C en 43º C.1 De boosdoener is de "zuidelijke wind", beter de zuidoostelijke wind, ook wel de Sharav genoemd, kenmerkend vanwege het hete droge weer en de vele stof die het met zich meedraagt. Binnen een week veranderd het gehele landschap van groen naar troosteloos geel.2 De Sharav kan gevolgd worden door donder en regen en de koude dagen van daarvoor kunnen weer terug keren. Dit kan zich verschillende keren herhalen, al dan niet met regen, tot en met April en Mei toe. Mens en dier ondervinden grote last hiervan. Toch is deze Sharav in het arabisch "hamsin" genoemd van essentieel belang voor de fruitdragende bomen in deze streek. De olijf-, de dadel- en de grapefruit bomen, hebben een periode van hete droge dagen nodig om hun bestuiving te voltooien om een overvloed van vruchten te kunnen geven in de herfst.3

De Bijbel

In de Bijbel komt de term Sharav שׁרבH8273maar twee keer voor:

Jesaja 35:7En het dorre landzal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren; in de woningen der draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn.Jesaja 49:10Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken; want hun Ontfermer zal ze leiden, en Hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden.

Daarnaast komt het nog een keer voor in de eigennaam Serebja4 welke uit Babylonische ballingschap kwam. In Jesaja 35 vers 7 staat het in parallel met "verdroogde land" en in tegenstelling tot de "waterpoel" waarin het zal veranderen.5 Een andere verwijzing in de Bijbel naar deze wind is Job 6 vers 17 "Ten tijde, als zij van hitte vervlieten, worden zij uitgedelgd; als zij warm worden, verdwijnen zij uit haar plaats." Het woord brz "zarab", "hitte", is vermoedelijk afgeleid van שׁרב6. De letterlijke betekenis van brz is "nauw worden"7en komt alleen in deze tekst voor.

Hoewel in de Bijbel niet al te uitvoerig wordt gesproken over de verschillende soorten winden kan men toch opmaken dat in verschillende gevallen dat de ooster- of zuiderwind wordt genoemd er altijd sprake is van hitte welke de oogst doet verdrogen en de bladeren van de bomen doet verdorren. En het is zeer aannemelijk dat in een aantal gevallen het fenomeen Sharav wordt beschreven. Als eerste de hierboven genoemde passage uit Lukas 12: 55 "En wanneer gij den zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt."In Genesis 41 vers 6, 23 en 27 waar de dromen van Jozef worden besproken is er steeds sprake van een oostenwind welke plant en dier doen verdorren. Ook in Ezechiël 17: 10 en 19: 12 is sprake van diezelfde verzengende hitte. In Hosea 13: 15 wordt in de vorm van een profetie dezelfde hitte beschreven met de gevolgen. In de meeste gevallen vertaald de Septuagint het met καήσων ("de verbrander").

Verder zien we in het Oude Testament een aantal beschrijvingen wat voor invloed deze heeft op mensen: In Psalm 11 vers 6 "en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn." tegen, waarbij geweldige twpulz letterlijk betekend een woedende hitte8, een soortgelijke passage komt voor in Klaagliederen 5 vers 10 "Onze huid is zwart geworden gelijk een oven, vanwege den geweldigen storm des hongers." Ook kunnen de teksten Gen 31 vers 40 'dat mij bij dag de hitte verteerde" en Jeremia 36 vers 30 "des daags in de hitte" hier misschien op wijzen.9 De beschrijving van Jona (4:8) geeft duidelijk aan wat de verzengende oostenwind voor invloed heeft op de mens: "En het geschiedde, als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind beschikte; en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd; en hij wenste zijner ziel te mogen sterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven."

Achtergronden

Onder invloed van de woestijn duikt in het Midden-Oosten periodiek een hete woestijnwind op, die uit het zuidoosten komt, de zogenoemde שׁרב "Sharav" ook wel "Hamsin" (Arabisch, spreek uit Khamshin). Deze wind heeft veel kenmerken van de Sirocco de woestijnwind welke uit de Sahara komt en wordt hier dan ook vaak mee verward. De Sharav is voornamelijk actief in het voorjaar en kan duren tot de maanden april en mei en kan worden gezien als de overgang tussen de winter en de zomer.10, Het is een hete en droge woestijnwind die gewoonlijk drie tot zeven dagen aanhoudt. Wanneer de Sharav heerst, is de vochtigheidsgraad van de lucht abnormaal laag en de temperatuur stijgt tot boven het gemiddelde (boven 40° Celsius). De lucht hangt vol fijn stof zodat de zon slechts vaag of helemaal niet te zien is.11

Tijdens de Sharav kan het vochtgehalte in de lucht dalen tot 30% of lager, terwijl het draaglijke en ideale vochtgehalte voor de mens tussen de 40% en 75% ligt. De droge lucht is vermoeiend en heeft een ondraaglijk karakter. Bij de mens veroorzaakt dit hoofdpijn en slapeloosheid en het maakt iedere vorm van arbeid moeizaam. Men heeft het gevoel of men in een oven leeft, de weeklacht van Jona is dan ook goed te begrijpen. Door deze droge lucht raakt de lucht vol met ionen, wat een van de belangrijkste oorzaken is voor de klachten. Al in 1780 werd door de fransman Abbe Bertholon de veranderingen in de gezondheid van zijn patienten opgemerkt, gedurende de Sharav.12 Echter reeds lang daarvoor werden de psychologische effecten toegewezen aan de hitte en droge winden welke daar waaiden. Felix Gad Sulman van het Hebrew University's Hadassah Medical Center onderzocht wat de effecten waren van de Sharav op zijn patienten. Hij kwam tot de conclusie dat een groot percentage een verhoogd serotonin in hun bloed had, ook stelde hij dat de effecten te verminderen waren door toediening van geneesmiddelen als de tranquilizer reserpine. Tevens waren de effecten te verminderen door negatieve ionen (bv. door onder de douche te gaan staan). Sulman stelde dat 20 tot 30% van de bevolking "weer gevoelig" is, dat betekent dat zij in meer of mindere mate last hadden van de effecten van de Sharav.13

Ook zijn de gevolgen van de Sharav direct te zien in de plantenwereld, gras verdord in zeer korte tijd. Geimporteerde vruchten als de Avocado ondervinden grote schade14, terwijl juist inheemse planten als de Pinus halepensis maar ook de dadel- olijf- en grapefruit bomen er juist wel bij varen.15

Het einde van deze onaangename dagen komt, wanneer de wind plotseling naar het westen draait en de vochtigheidgraad van de lucht stijgt. De temperatuur daalt en de lucht wordt weer helder. Wanneer dit in het najaar gebeurt, volgt vaak spoedig de eerste regen. Hoewel de overeenkomsten tussen de Sharav en de Sirocco groot zijn, is het voornaamste verschil dat de Sirocco uit de Sahara komt en de Sharav uit de Arabische woestijn. Tijdens de hete dagen veroorzaakt de wind kleine wervelwinden die ook wel "dansende djinns" (djinns= Arab. duivels) genoemd worden.

De Sharav als energiebron

De laatste tijd wordt er onderzoek gedaan of er niet mogelijkheden zijn om energie te onttrekken aan de Sharav. De Israelische professor Dan Zaslavsky,16 verbonden aan het Israel Institute of Technology te Haifa, ontwikkelde een idee waaruit daadwerkelijk bleek dat men op een schone manier energie kon winnen uit deze woestijnwind. Uitgaande van het feit dat de lucht op 1200 meter hoogte kurkdroog is en niet te koud en als een valwind naar beneden gaat, moet dit via een soort "valwindtoren" te reguleren zijn. Zaslavsky voorstel is om een toren van 1200 meter hoog te boven en vervolgens water uit de zee op te pompen tot boven in de toren. Daar wordt dit water versproeid en onttrekt hierdoor zijn verdampingsenergie aan de lucht. De lucht koelt hierdoor af, waardoor deze zwaarder wordt en zakt met een snelheid van 19 m/sec (70km/uur) naar beneden. Door middel van windturbines onderin de toren wordt een deel van de kinetische energie van de lucht omgezet in elektriciteit. Volgens zijn berekeningen levert dit minimaal 1 Gigawatt per jaar aan energie, hiervan wordt de helft verbruikt om het zeewater op te pompen.

De eerste toren moet nog gebouwd worden, hoewel er geen fysische en technologische problemen zijn. Volgens "The Council on Tall Buildings and Urban Habitat" zijn momenteel de hoogste wolkenkrabbers de Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur, Malaysië, voltooid in 1998 met een hoogte van 452 meter. Het Shanghai World Financial Center in China zal in 2004 meer dan 460 meter zijn en in India heeft men plannen om de "Center of India Tower" in Katangi te bouwen met een hoogte van 677 meter (2008).17 Letwel dit zijn wolkenkrabbers waar mensen in wonen of werken, gebouwen zoals antennetorens en dergelijke zijn nog hoger, de CN Tower in Canada werd in 3 jaar gebouwd en heeft een hoogte van 553 meter.18

Gezien de enorme waterstroom die door deze valwindtorens uit de oceaan wordt opgezogen, zullen er buffer bassins moeten worden aangelegd, men kan ook hier profijt uit trekken door deze bassins te gebruiken voor het kweken van zoutwatervis. Door het verdampingsproces zal het zeewater ontzout worden, wat na verwerking zoet water oplevert, dit kan men bijvoorbeeld gebruiken voor het kweken van zoetwatervissen en voor de landbouw. In al deze gevallen levert dit een hoop werk op, zowel in het hoofdproduct: de energievoorziening als in de diverse bijproducten.

Toch zijn er ook nadelen, er bestaat namelijk het gevaar dat door deze torens een grote klimaatverandering teweeg kan worden gebracht in de woestijngebieden. Als eerste is er het afvalproduct in de vorm van enige miljoenen tonnen zout per jaar, wat gaat men hiermee doen. Het tweede punt is dat deze torens alle droge lucht verbuiken uit de omgeving, volgens berekening gaat het om een gebied van 185 tot 370 km2, dat is een gebied van 14 bij 14 kilometer tot een gebied van 20 bij 20 kilometer. Wat hiervan de ecologische gevolgen zijn is nog niet voldoende onderzocht. Als laatste nadeel is dat de opstartkosten vrij hoog zijn. Toch blijkt dat, eenmaal in werking, de torens kunnen concurreren met de traditionele energiebronnen. Het plaatsen van een tiental van deze torens in Noord Afrika (welke dan gebruik maken van de Sirocco en niet de Sharav) kunnen zorgen voor de totale energievoorziening van Europa en ruim 16 keer de zoetwater hoeveelheid leveren van de Nijl. Hierdoor zou dus in een keer het waterprobleem in deze regio opgelost zijn.19


Aantekeningen

 1. Alon, A., "The Natural History Of The Land Of The Bible", The Jeruzalem Publ. House Ltd., 1969, p. 60.
 2. Farmer, M., "The Seven Species", The Israel Teaching Letter
 3. Farmer, M., "ibid."
 4. Ezr 8:18, Ezr 8:24, Neh 8:7, Neh 9:4, Neh 9:5, Neh 10:12, Neh 12:8, Neh 12:24 De betekenis van de naam is "Yah bracht de hitte" van 'Sharav' en 'Yah' (=God).
 5. NetBible Isa 49: 10 tn "Heb "and the heat and the sun will not strike them." In Isa 35:7, its only other occurrence in the OT, שׁרב stands parallel to "parched ground" and in contrast to "pool." In later Hebrew and Aramaic it refers to "dry heat, heat of the sun" (Jastrow, Dictionary, 1627). Here it likely has this nuance and forms a hendiadys with "sun."
 6. NetBible Job 6: 17 tn "The verb 'yezorebu' occurs only here. A good number of interpretations take the root as a by-form of sarab, which means in the Niphal "to be burnt" (Ezek 21:3). The expression then would mean "in the time they are burnt," a reference to the scorching heat of the summer ("when the great heat comes") and the rivers dry up. Qimchi connected it to the Arabic 'mizrab', "canal"; and this has led to the suggestion by Dhorme that the root 'zarab' would mean "to flow." In the Piel it would "to cause to flow," and in the passive "to be made to flow," or "melt" (p. 88). This is attractive, but it does require the understanding (or supplying) of "ice/snow" as the subject. Driver took the same meaning but translated it "when they (the streams) pour down in torrents, they (straightway) die down" (ZAW 24 [1953]: 216-17). Both interpretations capture the sense of the brooks drying up."
 7. Gesenius, H.W.F., "Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures", Baker Book House, Grand Rapids Michigan (USA), 1979 p. 252
 8. NetBible Psalm 11: 6 tn Heb “[may] a wind of rage [be] the portion of their cup.” The precise meaning of the rare noun twpulz is uncertain. It may mean “raging heat” (BDB 273) or simply “rage” (HALOT272). If one understands the former sense, then one might translate “hot wind” (cf. NEB, NRSV). The present translation assumes the latter nuance, “a wind of rage” (the genitive is attributive) referring to a “whirlwind” symbolic of destructive judgment. In this mixed metaphor, judgment is also compared to an allotted portion of a beverage poured into one’s drinking cup (see Hab 2:15-16).
 9. Benzinger, I., "Hebräische Archäologie", Tubingen, 1907, p. 21
 10. Drs. J. Negenman, "Een geografie van Palestina", Kok, Kampen, 1982, p. 81-82
 11. Benzinger, I., "ibid.", p. 22
 12. Garfield, E., "Do Air Ions Affect Our Lives and Health?"Essays of an Information Scientist, Vol:4, p.173-179, 1979-80, June 4, 1979, p. 174
 13. Garfield, E., "ibid."p. 174
 14. Whiley, A.W., B. Schaffer & B.N. Wolstenholme, "The Avocado: Botany, Production and Uses", CAB International, 2002 Hfdst. IV p. 78
 15. Whiley, A.W., B. Schaffer & B.N. Wolstenholme, "ibid.", Hfdst. V p. 73; Farmer, M., "ibid."
 16. Zaslavsky, Prof. D., "'ENERGY TOWERS' for Producing Electricity and Desalinated Water without a Collector", JERUSALEM, JULY 1999
 17. Craven, J. "World's Tallest Buildings", http://architecture.about.com/library/bltall.htm; Skyscrapers.com "The world's database on skyscrapers" http://www.skyscrapers.com/english/bu/sk/st/tp/al/index.html; Council on Tall Buildings and Urban Habitat, "TASK FORCE ON TALL BUILDINGS: THE FUTURE", October, 2001,
 18. Skyscrapers.com "The world's database on skyscrapers"http://www.skyscrapers.com/english/wm/bu/?id=112537 Werd gebouwd in 1973 en voltooid in 1976.
 19. Zaslavsky, Prof. D., "ibid.", p. 26

Gebruikte Literatuur


Aangemaakt 19 februari 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!