Planten / Flora
עֶשֶׂב H6212 "kruid, gewas, gras", צִיץ H6731 "bloem, bloesem, veer", שָׁתַל H8362 "plant", שְׁתִל H8363 "plant",

Zie ook: Beeldbank, Natuur,

Inhoud

Overzicht plantennamen

In onderstaand overzicht alle planten die in de Bijbel voorkomen (met eventueel de meest waarschijnlijke varianten) op basis van de taxonomische indeling. (Nb. Nog niet alle planten zijn gedetermineerd)

Taxonomische indeling

Acacia Acacia tortilis and other species) Acacia trees
Akoub Gundelia tournefortii גַּלְגַּל
Aloë Aloe vera ἀλόη
Aloëhout Aquilaria malaccensis Lam., Aquilaria Agallocha Robx. אהלות
Alruin Mandragora autumnalis דּוּדַי
Alsem Artemisia herba-alba לַעֲנָה, αψινθος
Amandelen Amygdalus communis H8247
Appel Pyrus malus H8598
Cane Arundo donax)? Cane
Carob Ceratonia siliqua) Carob
Cassia, cinnamon Cinnamomum aromaticum, C. zeylandica קְצִיעָהH7102, קְצִיעָהH7103
Cattail Typha domingensis)? Cattail
Dove's dung Ornithalagum umbellatum?), or perhaps Muscari commutatum or the seeds of Ceratonia siliqua) Dove's dung
Druif σταφυληG4718, H1612
Dudaim Mandragora autumnalis H1736
Ebony Diospyros ebenum) Ebony
Frankincense Boswellia species) Frankincense
Galbanum Ferula galbaniflua) Galbanum
Garlic Allium sativum) Garlic
Grape Vitis vinifera) Grape
Gum resin Pistacia palaestina?) Gum Resin or Mastic
Gum tragacanth Astragalus gummifer?) Gum Tragacanth
Henna Lawsonia inermis) Henna
Ladanum Cistus incanus) (See Balm of Gilead)
Laurel Laurus nobilis) Laurel See also the article Wreaths by Irwin.
Lign aloes or aloe wood Aquilaria malaccensis?) Lign aloe
Lily of the field Anemone coronaria?) Lily of the field
Melon Citrullus lanatus) Melon
Millet Sorghum vulgare) See sorghum
Mildew Various fungi) Mildew
Nettles (Urtica pilulifera) Nettle
Oak Quercus calliprinos and Q. ithaburensis) Oak
Papyrus Cyperus papyrus) Papyrus
Pines Pinus halepensis and P. pinea) Pines
Poplars Populus euphratica and P. alba) Poplars
Reed Phragmites australis) Reed
Rose of Sharon Gladiolus italicus or G. atroviolaceus?) Rose of Sharon
Rush Juncus maritimus or J. arabicus) Rush
Sandarak Callitris quadrivalvis, Tetraclinis articulata θυινοςG2367
Sorghum Sorghum vulgare) Sorghum
Spikenard Nardostachys jatamansi) Spikenard
Stone pine Pinus pinaea) Stone pine
Sycomore fig Ficus sycomorus) Sycomore Fig
Tamarisk Tamarix aphylla H815
Tares Cephalaria syriaca or possibly Lolium temulentum) Tares
Terebint Pistacia atlantica and P. palaestina H424, H427, H436
Thistle Various species) Thistle
Thorn Sarcopoterium spinosum) Thorn
Wheat Triticum aestivum Bread, bricks, and beer-Wheat products and T. durum) Roasted green wheat
Willow Salix alba and perhaps others) Willow
Yeast Saccharomyces cerivisae) Yeast and leaven

Balm of GileadCistus incanus and perhaps other species of Cistus) Balm of Gilead BarleyHordeum vulgare) Barley BeanVicia fava) Beans Black cumminNigella sativa) Black Cumin Blight or blastingVarious fungi) Blight BrambleRubus sanguineus) Bramble BroomRetama raetum) Broom

CederCedrus libaniאָרַז
CypresCupressus sempervirensברוש

DadelPhoenix dactylifera DilleAnethum graveolensἄνηθον

GalgalGundelia tournefortiiגַּלְגַּל Geelwortel(Saffraan)Curcuma longa L.כַּרְכֹּם Gevlekte ScheerlingConium maculatumרֹאשׁ GranaatappelPunica granatumרימון Gras

Hennepוקנה בשם(?) HyssopOriganum syriacumאֵזֹ֗וב

JeneverbesJuniperus excelsaברוש JujubeZiziphus spina-christi

KappertjeCapparis spinosaאֲבִיוֹנָה KalmoesAcorus calamusוקנה בשם KatoenGossypiumכַּרְפַּס KlimopHedera helix KolokwintCitrullus colocynthisפַּקֻּעֹת KomijnCuminum cyminumכּמּן, ϰύμινον KorianderCoriandrum sativumגד Krokus(Saffraan)Crocus sativus L.כַּרְכֹּם

LinzeLens culinarisעדשׁ

Marjolein Origanum syriacum אֵזֹ֗וב
Meekrap Rubia tinctorum פּוּאָ֛ה
Mierikswortel Armoracia rusticana מרור (mv. מרורים)
Mirre Commiphora myrrha
Mirte Myrtus communis הֲדַס
Moerbezienboom Mastix Terebint בָּכָה
Mosterd Brassica nigra σιναπι
Munt Mentha longifolia ήδύομος

OlijfboomOlea europaea Lin.זית, ελαια

PistachePistacia veraבָּטְנִים PlataanPlatanus orientalisעַרִמוֹן PreiAllium porrum of A. kurrat

Romulea phoenicia MouterdeRomulea phoenicia Mouterde

StyraxStyrax officinalisצרי

UiAllium cepa (Allium ascalonium)בצלצול

Venkel Ferula gummosa חלבנה
Vijgeboom Ficus carica תּאנה; συκη
Vlas Linum ustitatissimum פּשׁתּה

WalnootJuglans regiaאֱגוֹז WatermeloenCitrullus vulgarisאֲבַטִּחִים WonderboomRicinus communisקִיקָיוֹןH7021 WijnruitRuta graveolensπήγανον

YetarimThymelaea hirsutaיתר (mv. יְתָרִים)

ZilversparAbies cilicicaברוש

Verspreidingsgebied planten in Israël

Alle streken in Israël bezitten min of meer de flora van de meeste gebieden rond de Middelandse Zee. Daar er in het oorspronkelijke Israël bergen, moerassen, duinen, zandgronden voorkomen met ieder hun eigen vegetatie is tot een volgende (zeer groffe) indeling gekomen:

Kaart Gebied Omschrijving
1. Bossen en struikgewassen
2. Semi-steppe struikgewassen
3. Steppe struikgewassen
4. Woestijn
5. Bergvegetatie Hermon

Aangemaakt 14 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!