G467 ἀνταποδίδωμι
terugbetalen, vergelden

Bijbelteksten

Lukas 14:14En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen.
Romeinen 11:35Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
Romeinen 12:19Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij [komt] de wraak [toe]; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
1 Thessalonicensen 3:9Want wat dankzegging kunnen wij Gode tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap, waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onzen God?
2 Thessalonicensen 1:6Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken;
Hebreeen 10:30Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen.

Mede mogelijk dankzij

Boeken algemeen