We hebben al eerder over Margarita geschreven en dat zij met haar moeder dreigt uitgezet te worden. U kunt dit helpen voorkomen door op de link te klikken en de petitie te ondertekenen. Wilt u nog meer doen, hier kunt u een poster downloaden en voor uw raam hangen en/of verspreiden.

Meer over haar kunt u vinden op onze weblog en op haar facebook-pagina.

Tags: , , , ,

Volgens de legende zou Pocohontas ooit, toen ze de vele propaganda tegen de binnenvallende blanken hoorde, gezegd hebben over haar tegenstanders “blijkbaar spreken zij een andere waarheid dan de mijne”. Of het waar is valt moeilijk te achterhalen, maar in deze opmerking zit een grote kern van waarheid. Soms zijn mensen zo enorm van hun eigen gelijk overtuigd dat ze die boven alles stellen, zelfs als ook de ander gelijk kan hebben. Ook onder christenen zien we dit vaak terug.

Veel christenen hebben hun eigen stokpaardjes, zoals de doop, avondmaal of bekering. Zodra ze maar in de gelegenheid zijn dan zullen ze daarover gaan spreken of schrijven en stoppen niet eerder dan dat de ander tot zwijgen is gebracht en zij (voor de zoveelste keer) hun gelijk hebben gekregen. Op Facebook heb ik de afgelopen maand een aantal van deze items gevolgd en het viel me op dat het zeer verhitte gesprekken waren, waarbij men niet schroomde om te stellen dat de ander niet gelovig was en zelfs niet gered was. Om deze zware aantijgingen iets af te zwakken zette men er dan maar voor de zekerheid een ;) achter. In enkele gevallen mocht het niet baten, enkele van hun tegenstanders (die minstens zo verhit waren), verlieten dan zo’n groep een nieuwe desillusie rijker en nog een keer teleurgesteld in hun mede broeders en zusters.

Jezus zei een keer het volgende “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.” (Joh. 13:34) De goede toehoorders wisten dat het geen nieuw gebod was, immers het werd al in het Oude Testament in Lev. 19:18 gegeven. Alle reden om een nieuwe haarkloverij te beginnen. Maar Jezus was al eerder hierover begonnen, hield Zijn toehoorders een spiegel voor. Hij vertelde dat God Zijn kinderen liefhad (vs. 1) en daarna had Jezus zelf het voorbeeld te geven om de (zweet)voeten van zijn discipelen te wassen (vs. 5) en daarna begon Hij uit te leggen hoe deze liefde functioneerde (Joh. 14:21ev.) en omdat het erg belangrijk was legde Jezus het nog een keer uit (Joh. 15:9-17).

We kunnen iemand met (onze) waarheid doodslaan of verjagen en daarmee de persoon verliezen, omdat we (onze) waarheid belangrijker vinden dan onze liefde voor de ander. Durven wij in de spiegel te kijken en te checken of we daar de liefde voor de ander in onze gezichten zien, of is die spiegel al gebroken door onze vermeende waarheid? Durven we samen met onze broeders en zusters, waar we het totaal niet mee eens zijn, toch verder te gaan in onze zoektocht hoe we Jezus kunnen volgen?

Tags: , ,

“Leven in het Koninkrijk” is een boekje, uitgegeven door het Evangelisch Werkverband, welke gebruikt kan worden om in groepen Bijbelstudie te doen. Omdat deze zowel in mijn kerk als in kerken van enkele vrienden zal worden gebruikt zal ik de komende weken dit boek behandelen en aanvullende achtergrondinformatie geven over de behandelde Bijbelteksten. Hier zijn de eerdere delen 1, 2, 3 en 4 terug te lezen.

Johannes 10:1-11
1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.
6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende.
7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

(HSV vertaling)

Vers 1

 • In de eerste vijf verzen vinden een chiastische structuur (een vorm van parallellisme):

a) 1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat,
maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
b) 2 — Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
c) 3 — —Voor hem doet de deurwachter open
d) — — — en de schapen horen zijn stem,
d) — — — en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam
c) 4 — — en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft,
b) — gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
a) 5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen,
maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.

 • Voorwaar, voorwaar; Nb. als Jezus met deze woorden begint dan komt er altijd wat belangrijks.
 • Er was meer dan één type schaapskooi in gebruik in de tijd van Jezus in Israël. De hier genoemde is een binnenplaats aan de voorkant van een huis, omringd door een stenen muur en vaak bedekt met doornen voor verdere bescherming.

Vers 3

 • deurwachter; Er zijn vele pogingen ondernomen om er achter te komen wie de deurwachter is, echter geen van allen zijn overtuigend. Waarschijnlijker is het dat er enkele details in deze gelijkenis zijn opgenomen omwille van het verhaal, nodig als onderdelen van het totaalbeeld zonder symbolische betekenis.
 • roept zijn schapen bij name; Sommige theologen hebben gesuggereerd dat er meer dan één kudde was in de kooi, er zou dan een proces van scheiding zijn waarbij elke herder zijn eigen kudde bij zich riep. Dit is dan ook een logische verklaring voor de aanwezigheid van een deurwachter, aangezien alleen de grotere schaapskooien zou zo’n bewaker hadden. Daar kan tegenin worden gebracht dat in deze gelijkenis geen onderscheid tussen de schapen in deze stal wordt gemaakt. In feite (cf. vs. 10:16) zijn er ook nog andere schapen die nog gebracht moeten worden, maar ze zijn allemaal één kudde en van één Herder.

Vers 4

 • Een goede herder zal voor de schapen lopen om hen naar de juiste plek te brengen en omdat de schapen hem kennen zullen ze hem volgen. Huurlingen kennen de schapen niet en zijn vaak genoodzaakt om achter de kudde te lopen en de schapen continue op te drijven. De huurlingen lopen dan ook constant in de stront van de schapen.
 • zijn stem kennen; ze herkennen hem, luisteren naar hem

Vers 5

 • zij de stem des vreemden niet kennen; ze herkennen hem niet, luisteren niet naar hem (cf. vs. 4 waar het tegengestelde staat).

Vers 6

 • gelijkenis; Een gelijkenis is een vrij kort verhaal dat een symbolische betekenis heeft. Het Griekse woord παροιμίαν paroimia wordt gebruikt in het Johannes evangelie (Joh. 10:6; 16:25, 29). Deze term komt niet voor in de synoptische evangeliën, waar παραβολή parabolē wordt gebruikt. Toch is het vergelijkbaar, het duidt op een kort verhaal met figuratieve of symbolische betekenis.

Vers 8

 • niet gehoord; de schapen hebben niet naar hen geluisterd (cf. vs. 4 waar het tegengestelde staat)

Vers 9

 • weide vinden; Je kan in de stal blijven (waar je veilig bent), maar pas als je door de Deur (=Jezus) naar buiten gaat en je laat leiden door Jezus (als Herder, cf. vs. 11), kom je bij de weide en kan je groeien en leven.

Vers 10

 • en overvloed hebben; Dat is meer dan ze nodig hebben.

Vers 11

 • goede; een voorbeeld, nl. voor de kudde

Voel je vrij om aanvullingen te geven, zover van toepassing zullen deze bij het Bijbelgedeelte op de website verder worden verwerkt.

Tags: ,

Bijbelquiz (265)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Jozua maakte stenen messen en liet de Israëlieten besnijden Jozua 5 vers 2 t/m 9.

De vraag van deze week:
Kan een vrouw een Nazireeër zijn?

Tags: ,

Psalm 23

Een bekende psalm die vaak wordt gezongen is Psalm 23. Hierbij een muzikale weergave van Yosef Karduner. Zoals gewoonlijk staat onder de video de Hebreeuwse transliteratie en een vertaling. Tijdens het zingen wordt de Godsnaam uitgesproken door haShem (“de Naam”), omdat Joden deze niet uitspreken. Nadat het eenmaal is gezongen, wordt de psalm herhaald waar bij vs. 4 een kort intermezzo is en vervolgens weer wordt verder gegaan met de tekst. Dus het is goed opletten tijdens het lezen en meezingen.

23:1
mizəmwōr ləḏāwiḏ
JHWH rō‘î lō’ ’eḥəsār:

Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder, niets zal mij ontbreken.

23:2
binə’wōṯ deše’ yarəbîṣēnî
‘al-mê mənuḥwōṯ yənahălēnî:

In groene weiden zal Hij mij doen nederliggen;
Hij voert mij naar wateren van rust.

23:3
nafəšî yəšwōḇēḇ
yanəḥēnî ḇəma‘əgəlê-ṣeḏeq ləma‘an šəmwō:

Mijn ziel doet Hij terugkeren;
In het spoor van de gerechtigheid leidt Hij mij, omwille van Zijn Naam.

23:4
gam kî-’ēlēḵə bəḡê’ ṣaləmāweṯ lō’-’îrā’ rā‘ kî-’atâ
‘immāḏî šiḇəṭəḵā ûmišə‘anəteḵā hēmmâ yənaḥămunî:
Ook al ga ik door in een dal van schaduw en dood, ik vrees geen kwaad, want Gij bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die zullen mij vertroosten.

23:5
ta‘ărōḵə ləfānay šuləḥān neḡeḏ ṣōrərāy
diššanətā ḇaššemen rō’šî kwōsî rəwāyâ:
Gij bereid voor mij de tafel, voor het aangezicht van mijn belagers;
Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker vloeit over.

23:6
’aḵə ṭwōḇ wāḥeseḏ yirədəfûnî kāl-yəmê ḥayyāy
wəšaḇətî bəḇêṯ-yəhwâ lə’ōreḵə yāmîm:
Zo zullen het goede en de genade mij volgen al de dagen van mijn leven;
en verblijven mag ik in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Tags: , , ,

Psalm 121

Een van de meest populaire psalmen die vaak worden gezongen is Psalm 121. Hierbij een muzikale weergave van Hadar Ozeri. Zoals gewoonlijk staat onder de video de Hebreeuwse transliteratie en een vertaling. Tijdens het zingen wordt de Godsnaam JHWH uitgesproken door haShem (“de Naam”), omdat Joden deze niet uitspreken. Het laatste vers wordt gedeeltelijk herhaald.

121:1

šîr lamma‘ălwōṯ ’eśśā’ ‘ênay ’el-hehārîm mē’ayin yāḇō’ ‘ezərî:

Een bedevaartlied. Ik richt mijn ogen naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen?

121:2

‘ezərî mē‘im JHWH ‘ōśēh šāmayim wā’āreṣ:

Mijn hulp komt van de HEER, de Maker van hemel en aarde.

121:3

’al-yitēn lammwōṭ raḡəleḵā ’al-yānûm šōməreḵā:

Hij zal je voet niet laten struikelen, hij zal niet sluimeren, je Beschermer.

121:4

hinnēh lō’-yānûm wəlō’ yîšān šwōmēr yiśərā’ēl:

Zie! Nooit sluimert en nooit slaapt de Beschermer van Israël.

121:5

JHWH šōməreḵā JHWH ṣilləḵā ‘al-yaḏ yəmîneḵā:

De HEER is je Beschermer, de HEER is je schaduw aan je rechterhand.

121:6

ywōmām haššemeš lō’-yakekâ wəyārēḥa ballāyəlâ:

Overdag zal de zon je niet steken, evenmin de maan ’s nachts.

121:7

JHWH yišəmārəḵā mikāl-rā‘ yišəmōr ’eṯ-nafəšeḵā:

De HEER zal je beschermen tegen alle kwaad, Hij beschermt je ziel.

121:8

JHWH yišəmār-ṣē’ṯəḵā ûḇwō’eḵā mē‘atâ wə‘aḏ-‘wōlām:

De HEER beschermt je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.

Tags: , , ,

Bijbelquiz (264)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Een eigenaar van een wijngaard mocht niet een nalezing houden van de oogst, dat is dat hij achteraf nog een keer door de wijngaard ging om de allerlaatste vruchten te verzamelen (Leviticus 19:10; Deuteronomium 24:21). Deze allerlaatste vruchten waren nl. voor de armen en de vreemdelingen.

De vraag van deze week:
Waarom en wat maakte Jozua in Gilgal?

Tags: ,

Loelav en ethrog

En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.

Leviticus 23:40

EthrogTijdens het loofhuttenfeest (Sukkoth) moet de gelovige Jood 4 bepaalde plantensoorten nemen en er zeven dagen mee verheugen “voor het aangezicht van de HEER” op basis van bovengenoemde tekst in Leviticus. Deze bundel staat afzonderlijk en is een symbool op zichzelf en wordt gebruikt bij het gebed en dan liefst het ochtendgebed. Maar dat is niet een verplichting, als het niet anders kan, is ieder moment van de dag ook geschikt. Gewoonlijk gaat hij mee naar de synagoge. Deze bundel bestaat uit palmtak, een Loelav, die omdat hij het grootst en dus overheersend is, zijn naam aan het hele stel heeft gegeven. Hij moet nog groen zijn, maar ook een beetje geel uitgedroogd; drie geurende mirtentakken rechts en twee gewone wilgentakjes links van de middenschacht aan de loelav bevestigd. Dan is er ook nog de Ethrog, een citroen (Citrus medica) die men speciaal voor dit doel heeft laten groeien en zo groot mogelijk moet zijn (Nb. citroenvruchten blijven groter worden als ze aan de boom blijven en er genoeg water is).

Vervolgens wordt bij het Hallel (Psalmen 113-118), die dagelijks op het loofhuttenfeest wordt gelezen, de loelav en de ethrog in de hand genomen en bij het zingen van de verzen 1-4, en bij Ps. 118 vers 25 en 29, worden er op bepaalde wijze bewegingen me gemaakt: naar alle windstreken en naar boven en beneden om te zeggen tot God: ‘Van U – aan U! EN dit is slechts een greep uit alle producten. Een voorbeeld!’

Onderdelen

 • citroen; ethrog , de vrucht van de citroen, symboliek “het hart”, heeft een goede smaak en een goede geur,
 • palmtakken; loelav, de tak van de palm, symboliek “de ruggenwervel”, heeft smaak maar geen geur,
 • dichte takken; hadas, drie takken van de mirte, symboliek “het oog”, heeft een goede smaak maar geen geur,
 • beekwilg; arava, twee wilgentakken, symboliek “de mond”, heeft geen smaak en geen geur.

Nb. Een uitgebreider artikel is op onze website te vinden.

Tags: ,

Updates Website

Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen waar we de afgelopen tijd aan hebben gewerkt:

Artikelen

Woordstudie

Bijbelteksten

 • Alle verwijzingen van de Dode Zee-rollen tot en met Numeri 24 zijn nu verwerkt. De komende tijd zal dit verder worden aangevuld.
 • Bij diverse hoofdstukken in Openbaringen is onze eigen AB-vertaling toegevoegd

Overig

Naast bovengenoemde updates, worden regelmatig ook links naar artikelen en updates geplaatst op onze Facebook pagina’s:

Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

Tags:

Sinds de introductie van Windows 10 kregen we meerdere mailtjes en berichten dat grote delen van onze website was “verminkt” en allemaal � lieten zien, een verwijzing dat allerlei letters niet aanwezig waren. Toen ook ik op een van mijn computers Windows 10 had geïnstalleerd bleek dat dit inderdaad het geval was bij verschillende browsers. Na langdurig zoeken en testen hadden we eindelijk het probleem gevonden.

Wat achtergrond

Omdat onze website veelvuldig gebruik maakt van allerlei niet Latijnse letters, zoals Grieks en Hebreeuws is al jaren geleden besloten om tot de internationale standaard Unicode over te gaan. Dit betekent dat als je Griekse of Hebreeuwse karaktertekens goed wil zien je een lettertype (“font“) moet gebruiken om deze letters op een correcte wijze te zien. Om die reden forceren we in onze website om de browser een aantal favoriete fonts te gebruiken, nl. “Galatia SIL“, “Cardo” of als beide eerdere er niet zijn “Times New Roman”. Een of meerdere van deze fonts waren de afgelopen jaren op bijna iedere computer geïnstalleerd en zorgde ervoor dat de tekst correct in een browser verscheen.

Probleemstelling en oorzaak

Na de introductie van Windows 10 bleek dat in meerdere browsers en sommige teksteditors teksten nog maar gedeeltelijk correct werden getoond. Echter niet alle browsers en teksteditors hadden dit probleem en na testen bleek dat met name die browsers, die hun eigen fonts op een aparte directory opsloegen, hier geen probleem van hadden.

Omdat dit probleem zich alleen voordoet bij Windows 10 en niet andere operating systems, lag het voor de hand dat het probleem misschien te maken had met de comptabiliteit van de browsers met Windows 10. Aangepaste comptabele browsers werden opnieuw geïnstalleerd, maar het probleem bleef hardnekkig bestaan. Omdat ook in MSWord dit probleem zich voordeed (en weer alleen onder Windows 10), begon het vermoeden te rijzen dat er misschien een probleem was met de fonts zelf. Bij controle bleek dat alleen in de “home-edition” van deze Windows-versie het probleem optrad EN dat Microsoft in hun wijsheid “semilight weight” versies van de fonts hebben geïntroduceerd. In het kort komt het hier op neer dat de fonts niet alle karaktertekens van een karakterset ondersteunen met als gevolg dat letters verminkt op het scherm verschijnen.

Dat dit laatste een grote stap terug is in de tijd en een bewuste afwijking van de Internationale Standaard, moge duidelijk zijn.

Oplossing

Echter nu de oorzaak bekend is, weten we ook hoe we deze kunnen oplossen: het opnieuw installeren van fonts die de gehele karaktersets Grieks en Hebreeuws ondersteunen. Ons advies is dan ook om van de volgende websites een correct font te installeren:

Tags: , ,

In de Bijbel komen we een paar keer tegen dat de naam van een persoon tijdens zijn leven veranderd. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Saulus die later Paulus wordt genoemd (Hand. 13:9), of Simon die ook Petrus werd genoemd (Matt. 16:18).

In het Oude Testament komen we dit ook tegen en dan blijkt dat het vaak om een kleine verandering in de naam gaat. Zo lezen we dat Abram wat “verheven vader” betekent de naam Abraham “vader van velen” krijgt (Gen. 17:5), terwijl zijn vrouw Sarai “mijn vorstin, mijn prinses” de naam Sarah “vorstin, prinses” krijgt (Gen. 17:15). In beide gevallen blijkt dat de verandering van de naam ook aangeeft dat er een verandering van status plaatsvind. Een ander voorbeeld zien we bij Hosea die door Mozes de naam Jozua krijgt, ook hier een kleine verandering in de naam met een grote verandering in de betekenis, nl. “hij redt” naar “de Heere redt” gaat (Num. 13:16).

Vooral deze Oud Testamentische naamsveranderingen zijn interessant, omdat ze laten zien dat de betekenis van een naam belangrijk was voor de drager en het is dan ook niet verwonderlijk dat in dit soort gevallen de naam altijd een betere betekenis krijgt.

Tags: , , , ,

« Older entries