We hebben al eerder over Margarita geschreven en dat zij met haar moeder dreigt uitgezet te worden. U kunt dit helpen voorkomen door op de link te klikken en de petitie te ondertekenen. Wilt u nog meer doen, hier kunt u een poster downloaden en voor uw raam hangen en/of verspreiden.

Meer over haar kunt u vinden op onze weblog en op haar facebook-pagina.

Tags: , , , ,

In het Nederlands komen veel woorden voor die aan het Hebreeuws zijn ontleend, soms is de Hebreeuwse oorsprong niet zou gauw duidelijk. Deze keer wil ik het woord smeris behandelen, iedereen kent dit woord wel in de betekenis van een scheldnaam politieagent, al was het alleen al omdat een televisieserie hiernaar is genoemd.

Aanvankelijk dacht men aan smeren in de zin van ‘slaan’, vooral in de uitdrukking iemand smeer geven of hem afsmeren. Men hield een agent dus voor iemand wiens voornaamste bezigheid zou zijn erop te ranselen. Het woord werd echter ontleend aan het Jiddisch en komt van shamar (bewaken) en shaumir (bewaker). Het Duitse Schmiere stehen (op smeris staan) betekent: op wacht staan, op de uitkijk staan. Een knolsmeris is een bereden agent, terwijl een knopsmeris een aanduiding is van een brigadier.

Het Jiddisch is een echte Joodse taal met veel woorden uit het Hebreeuws, en het is dan ook niet verwonderlijk dat we dit woord shamar “bewaken” terugvinden in de Bijbel. Als we in Hooglied lezen dat de dame die de hoofdrol speelt ervandoor is gegaan, wordt ze betrapt door een aantal wachters (Hooglied 3:3) die patrouilleerden op de stadsmuren. Ook in andere Bijbelteksten komen we deze smerissen/wachters tegen (cf. Ps. 127:1; Hoogl. 5:7; Jes. 21:11; 62:6). Het leuke is dat we ze ook tegenkomen in de Akkadische literatuur waar ze de “sahir duri” of “ma-sar musi“, de nachtwachters, worden genoemd. Dit waren niet van die halfzachte politieagenten, zij hadden als taak om de stad te beschermen, niet alleen tegen vijanden, maar vooral ook tegen rovers en ander gespuis en als ze iemand zagen dan werd deze hardhandig opgepakt en had onze deze keer nog  het geluk dat ze aardig waren, later lezen we dat ze door diezelfde smerissen gemolesteerd werd  (Hoogl. 5:7).

Ook in het Nieuwe Testament komen we ze tegen, als Pilatus tegen de Farizeeën zegt dat ze zelf wachters hebben om het graf van Jezus te bewaken (Mat. 27:65), het waren de stoere ordebewakers voor wie deze klus eigenlijk precies geschikt was, ze hadden immers de ervaring om religieuze fanatici in bedwang te houden, omdat ze altijd bij de tempel werden ingezet. Alleen deze keer kwamen ze een engel tegen, die sterker was dan hen (Mat. 28:4) en toen ze zagen dat hun opdracht was mislukt meldden ze dat netjes aan hun chefs, de hogepriesters, en lieten zich omkopen met geld om hierover te zwijgen (vss. 11, 12). Net zoals ook nu nog corruptie politieagenten zijn en een blamage voor hun vakgenoten, ook toen waren er corrupte smerissen die in plaats van orde te houden maar al te graag wat extra smeergeld aannamen om te zwijgen.

Tags:

In het Nederlands komen veel woorden voor die aan het Hebreeuws zijn ontleend, soms is de Hebreeuwse oorsprong niet zou gauw duidelijk. Een voorbeeld is het woord “gein”, of “geintje” wat is afgeleid van het Hebreeuwse cheen, dat meestal vertaald wordt met “genade, gunst”.

Dit woord is via het Jiddisch tot “gein” verbasterd en op die manier in onze taal terecht gekomen. Echter wat is de relatie tussen “gein” en “genade”? Genade is toch geen grapje? Nu blijkt dat het woord “genade” soms wordt vertaald met “vertrouwen”. Als God genadig is, dan betekent dat, dat er vertrouwen en liefde is tussen God en de mens. Deze intieme relatie, vol zorgzaamheid en liefde, wordt in het Hebreeuws cheen genoemd. Als er een basis is van intimiteit en vertrouwen, dan is de sfeer ontspannen, zodat er ook grapjes gemaakt kunnen worden.

Tags:

Bijbel zonder een einde

Iedereen weet dat de Bijbel begint met het boek Genesis en als je de Bijbel doorbladert tot de laatste pagina je eindigt in het boek Openbaring. Maar ik heb al jaren een Bijbel die helemaal geen einde heeft, het is een editie met een Hebreeuwse en een Griekse grondtekst. Sla je als Nederlander de eerste bladzijde open, dan merkt je dat je in het Griekse gedeelte komt en dat deze Bijbel begint met Mattheüs. Maar ga je helemaal achterin kijken, dan zul je merken dat deze Bijbel daar begint met Genesis. Dit komt omdat het Grieks, net als het Nederlands, leest van links naar rechts en van voren naar achteren, maar in het Hebreeuws lees je van rechts naar links en van achteren naar voren (voor het begrip van een Nederlander).

Het grappige is dat deze Bijbel daarom twee beginpunten heeft, maar geen einde en deze Bijbel heeft dan ook een belangrijke symbolische waarde. Want ga je eenmaal beginnen met te lezen in de Bijbel, dan zul je merken dat je nooit uitgelezen bent, altijd vind je weer nieuwe dingen in de Bijbel en ga je weer opnieuw beginnen met lezen. Iemand zei wel eens er is geen einde aan het lezen van de Bijbel, en met deze Bijbel is dat letterlijk, want of je nou het Griekse Nieuwe Testament leest, of het Hebreeuwse/Aramese Oude Testament altijd beland je ergens in het midden en nooit op de laatste bladzijde van deze Bijbel.

Tags:

In de meeste christelijke kerkgenootschappen en Joodse synagoges wordt wekelijks gebeden voor de overheid. Juist in een tijd van grote onrust is dit van belang, Paulus roept Timotheüs dan ook op om dit te doen “Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker” (1 Tim. 2:1-3). Bij mij kwam dan ook de vraag op of dit standaard gebeden zijn, of dat in een dienst dit alleen bij name werd genoemd. Na wat zoeken blijkt dat er inderdaad standaard gebeden zijn, waarvan ik er hier twee geef.

Zo is er in de Protestantse kerk het volgende gebed:

 1. O Heer Jezus,
  voor machtige mensen op aarde bidden wij,
  zegen allen die uw vrede stichten,
  die de muren van haat omver halen
  en breng ons bijeen
  met de open armen van uw kruis,
  zodat alle volkeren van de wereld
  gelukkig kunnen samenleven. Amen.
 2. God, bron van gerechtigheid,
  zegen allen die macht en verantwoordelijkheid dragen
  in ons land,
  dat zij hun ambt uitoefenen
  in wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid,
  dat zij ons volk getrouw dienen
  en het welzijn van allen bevorderen.
  Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Terwijl in de Joodse synagoges het volgende gebed wordt gehouden:

Hij die hulp verleent aan de koningen en heerschappij aan de vorsten en Wiens rijk een rijk van alle eeuwen is; die Zijn dienaar David verlost heeft van het moordend zwaard, die in de zee een weg en in de machtige wateren een pad gebaand heeft. Hij moge zegenen en behoeden, bewaren en helpen, verheffen en verhogen en hoger en hoger doen stijgen:

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en zijn koninklijke gemalin; de doorluchtige Prinses van Oranje en de andere doorluchtige prinsessen, zijn dochters; de meest doorluchtige prinses, mevrouw zijn moeder; alle nakomelingen van het Koninklijk Huis van Oranje – Nassau; de geachte afgevaardigden die samenwerken in het bestuur van dit land en de edelachtbare Heren, Burgemeester en Wethouders van deze stad Amsterdam.

De Koning aller Koningen beware hen in Zijn barmhartigheid en doe hen leven, en beschutte hen tegen alle onheil en schade. De Koning aller koningen doe hun geluksster stijgen in Zijn barmhartigheid, en mogen zij de dagen hunner regering verlengen. De Koning aller koningen in Zijn barmhartigheid, moge het hun hart en het hart van al hun raadslieden en aanzienlijken ingeven om ons en al onze broeders in Israël welwillend te behandelen. In hun dagen en in onze dagen moge Jehoeda geholpen worden en Israël in veiligheid bestaan, en voor Tsion de verlosser komen. Zo moge het welgevallig zijn, en laten wij daarop zeggen: Amen.

Hierbij is het schuingedrukte afhankelijk van wie op dat moment regeert en waar het wordt gehouden.

Verdere achtergrondinformatie is hier te vinden.

Tags: ,

Updates Website

Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen waar we de afgelopen tijd aan hebben gewerkt:

Artikelen

Woordstudie

Bijbelteksten

 • Alle verwijzingen van de Dode Zee-rollen tot en met Deuteronomium 10 zijn nu verwerkt. De komende tijd zal dit verder worden aangevuld.
 • Het tekstkritisch apparaat is bij Jacobus 1 toegevoegd.
 • Bij diverse hoofdstukken in Openbaringen is onze eigen AB-vertaling toegevoegd

Overig

Naast bovengenoemde updates, worden regelmatig ook links naar artikelen en updates geplaatst op onze Facebook pagina’s:

Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

Tags:

Bijbelquiz (270)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Barnabas die Paulus naar Antiochië bracht (Hand. 11:25)

De vraag van deze week:

Wie was een valse profetes in de Bijbel.

Tags: ,

RK kerk: Assel

Onze website bestaat 20 jaar en in die tijd hebben we op onze weblog ook heel veel aandacht besteed aan zaken die indirect met de Bijbel te maken hebben. Zo hebben we in het verleden een hele reeks gehad over allerlei kerken met hun achtergrond en natuurlijk altijd met een of meerdere foto’s erbij. Bij het zoeken naar informatie over zo’n kerk kwam je dan op interessante dingen.

Sommige kerken waren diep verscholen in de bossen en ver afgelegen van de bewoonde wereld, zoals de Rooms Katholieke kerk in Assel en die werd gebouwd omdat de daar wonende christenen het te ver vonden om iedere keer meer dan 15 kilometer te lopen naar de dichtstbijzijnde kerk.

Kootwijkerbroek, Gereformeerde Gemeente

Andere foto’s waren van mega-kerken die in korte tijd enorm waren gegroeid, zoals een kerk in het kleine dorp Kootwijkerbroek die in een tijd van secularisatie van 250 naar ruim 2300 leden groeide. Enorm mooi natuurlijk om zoiets te horen als je naar zo’n grote kerk kijkt en dan valt op hoe enorm groot en pompeus kerken in Europa zijn, vooral als je die vergelijkt met kerken in andere landen.

Ikoma kerk (Tanzania)

Want we behandelden ook kerken uit andere landen, zoals de Ikoma kerk in Tanzania, gemaakt van hout en plastic waar de wind zo doorheen kon blazen en waar sprake was van christenvervolging, maar ook van een wonderbaarlijke redding.

Our Lady of Salvation, Bagdad

Andere kerken zoals Our Lady of Salvation, Bagdad (Irak) waarop in 2010 een aanslag werd gepleegd en waarvan we nu vijf jaar later weten dat in deze gebieden door de ISIS nog maar weinig christenen over zijn.

In totaal hebben we meer dan 75 kerken behandeld, ieder met zijn eigen verhaal en hoewel sommige kerken luxe, pompeus en groot zijn, en andere misschien klein en vervallen, toch viel op dat in bijna al die kerken een groep christenen bij elkaar kwamen om God te dienen.

Tags:

Bijbelquiz (269)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was een beetje een strikvraag de vorige keer, want het was niet Saul die de eerste koning was maar Abimelech (Richteren 8:33-9:6).

De vraag van deze week:

Wie bracht Paulus naar Antiochië?

Tags: ,

Bijbelquiz opgeschort

Door drukte is de Bijbelquiz van deze week opgeschort naar volgende week.

Tags: ,

Moderne valse profeten

In de Bijbel lezen we meermalen over valse profeten en altijd weer blijkt dat deze een boodschap brengen die aantrekkelijk is en door de goegemeente snel wordt aangenomen, maar ook dat iedere keer weer het niet woorden van God zijn en dat ze hun toehoorders alleen maar verder van God trekken. Hebben sommigen het idee dat deze profeten alleen maar in Bijbelse tijden leefden, dan zien ze over het hoofd dat ook tegenwoordig een grote groep predikers zijn die hun gemeenteleden allerlei leugens, al dan niet verpakt in mooie woorden, verkondigen. Er zijn verschillende soorten van dit soort predikers die allemaal hun eigen stokpaardjes hebben.

De critici
Als eerste heb je de critici en die het makkelijkst zijn te herkennen. Bij alles wat in de Bijbel staat stellen ze vraagtekens, met geleerde woorden stellen ze dat het eigenlijk niet zo is, dat er iets anders wordt bedoeld of dat de geschiedenis heeft geleerd dat het nooit heeft plaatsgevonden. Volgens hen heeft God niet de aarde en het universum geschapen, omdat er wetenschappelijke theorieën zijn die zeggen dat dit niet zo is. Dat nog nooit mensen uit de dood zijn opgestaan en derhalve dat Jezus ook niet is opgestaan. Dat er honderden getuigen waren, zien ze als niet relevant, bestempelen het als massahypnose of misleiding. Sommigen van hen betogen zelfs dat, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is voor God, God dus niet bestaat.

De anti-theologen
Dan heb je een grote groep die zich afzetten tegen de theologen, maken vaak het grapje dat Theo loog, en verkondigen dat wat theologen over de Bijbel zeggen niet waar is. Ze vinden dat met de traditie (wat dat dan ook is) gebroken moet worden. Omdat ze vaak zelf geen goede opleiding hebben genoten, niet de grondteksten lezen, voelen ze zich direct aangevallen als ze gecorrigeerd worden en roepen dan dat deze theologen het Griekse denken aanhangen (wat ze daar dan ook mee bedoelen). Hun stellingname is dat de Grieken door en door heidens waren, dat zelfs hun taal heidens is en dat nooit het Woord van God in deze verachtelijke taal geschreven kan zijn. Ze wijzen dan naar originele bronnen, die soms pas in de Middeleeuwen of nog later zijn ontstaan, en wijzen bijna het gehele Nieuwe Testament af omdat die besmet is door een goddeloze taal. Ze komen met het idee dat in de Bijbel een geheime boodschap staat, welke alleen aan hen is openbaart.

De onheilsprofeten
Er is ook nog een categorie onheilsprofeten, de afgelopen tijd hebben we ze veel gehoord dat het Einde der Tijden is aangebroken en dat de grote Oordeelsdag eraan kwam. Ze wisten het precies op welke dag het zou gebeuren, ook al verplaatsten ze meermalen de dag, omdat God zich vergist zou hebben. Nu blijkt dat deze Oordeelsdag definitief nog niet is gekomen, zien we deze onheilsprofeten met net zoveel inspanning zich bezighouden met andere zaken. Niet alleen Pasen, Kerstmis, Pinksteren, Goede Vrijdag zijn heidens, maar ook het vieren van ieder ander soort feest, of het nou een verjaardag is, een bruiloft, of een kinderfeest, het is allemaal heidens en als je je daarmee bezig houd dan dien je de satan en ben je geen christen.

Als deze “profeten” gaan waar dat maar mogelijk is discussies aan, zijn keihard als mensen om hun ideeën afwijzen en wensen ze in mooie bewoordingen naar de hel, ook al geloven sommigen daar niet in, want ze weten dat ze zich hebben ingedekt met de alverzoeningsleer (en daarom het verlossingswerk van Jezus denken niet nodig te hebben), die op net zoveel drijfzand is gebaseerd als al hun andere woorden. Helaas blijkt dat ze met hun woorden veel christenen misleiden, bang maken dat die nog feesten of bijzondere dagen herdenken, dat ze nauwelijks nog in het Woord van God durven te lezen omdat ze niet weten of dit nog wel het woord van God is, nee liever lezen ze op aanraden van deze profeten de boeken die zij hebben uitgegeven.

Het is door deze “profeten”, dat er een nieuw fake-christendom ontstaat, wat helemaal niets meer te maken heeft met het echte christendom. Het doel van deze “profeten” om de herinnering aan de geboorte van Jezus op deze aarde zo snel mogelijk te vernietigen, net zoals het hun doel is om het lijden van Christus te verdoezelen en nog meer dat Hij is opgestaan. Deze profeten willen niet dat christenen in de Bijbel lezen “Maar ontwijk profaan, ijdel gepraat. Want zij zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen” (2 Tim. 2:16), Willen niet dat christenen weten dat er “vele valse profeten zullen opstaan, en dat velen door hen verleidt zullen worden” (Mat. 24:11)

Wat te doen?
Als eerste laten we de oproep welke in de Bijbel staat serieus nemen “Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen” (Hebr. 13:9), en dat kan alleen als je de Bijbel zelf leest en bestudeert, we moeten onze Geestelijke Wapenuitrusting aandoen (lees maar eens de brief aan de Efeziërs) en optreden tegen deze valse profeten, hen de mond snoeren tijdens de diensten, hen duidelijk maken dat ze niet namens God spreken, maar dat ze grote onzin vertellen en de toehoorders misleiden. We weten dat dit soort valse profeten zouden komen, dus laten we er alert op zijn en ons niet door hen misleiden.

Tags: ,

« Older entries