Toen zei de koning: Waar is dan de zoon van uw meester?

2 Samuel 16:3

Op een gegeven moment moest koning David vluchten voor zijn zoon Absalom en tijdens deze vlucht komt hij Ziba tegen, die toen Saul nog leefde zijn knecht was en later tot taak had om de kreupele Mefiboseth te dienen. Bij deze ontmoeting stelt David bovengenoemde vraag en in de commentaren wordt dan uitgelegd dat deze “meester” Saul is en dat met de “zoon” Mefiboseth wordt bedoeld.

Hoewel in het Hebreeuws “zoon” staat, had deze tekst dan met “Waar is dan de kleinzoon van uw meester?” vertaald moet worden (en wat volgens het Hebreeuws ook correct is) omdat Mefiboseth de zoon van Jonathan is (2 Sam: 9:3) die de zoon van Saul was en een goede vriend van David. De vraag is echter of dit correct is, want als we de geschiedenis van Mefiboseth en Ziba lezen, dan valt het volgende op. Als eerste was Ziba de knecht van Saul (2 Sam. 9:2), maar later werd hij de knecht van Mefiboseth (2 Sam. 9:12). Nu had deze Mefiboseth een zoon die Micha heette (2 Sam. 9:12; 1 Kron. 8:34). Als Mefiboseth nu de huidige meester is van Ziba, wat ook nog eens een paar verzen ervoor wordt bevestigd in 2 Sam. 16:1, dan lijkt het logisch dat met deze zoon Micha wordt bedoeld.

Maar niets is zo lastig als de interpretatie van Oosterse verhalen, want nadat Ziba de leugen verkondigde dat deze “zoon” gezegd had dat “vandaag zal het volk van Israël mij het koninkrijk van mijn vader Saul teruggeven” (vs. 3), geeft David al de bezittingen van Mefiboseth aan Ziba (vs. 4). Je zou kunnen stellen dat uit dit laatste vers blijkt dat dus die “zoon” Mefiboseth is. Echter het Hebreeuwse woord “vader” kan ook correct met “grootvader” of “overgrootvader” vertaald worden. We kunnen dus nog steeds niet zeggen wie wordt bedoeld en deze spanning, typerend voor de Oosterse verhaalkunst, wordt bewust nog hoog gehouden. Pas enkele hoofdstukken later komt de ontknoping als Ziba ontmaskerd wordt en koning David Mefiboseth tegenkomt en hem vraagt “waarom ben je niet naar me toegekomen” (2 Sam. 19:25). Pas nu blijkt dat David in ons vers heeft gevraagd naar Mefiboseth en niet naar Micha.

Tags: , ,

Je ziet ze overal langs de weg, de “billboards”, in de meeste gevallen reclame uitingen van bedrijven die hopen op meer omzet, soms zijn ze ideologisch en bedoelt om de voorbijgangers ergens op te attenderen. Zo kon je vroeger in Nederland als je een dorp binnenging een bord vinden met de uitnodiging om naar de plaatselijke kerken te gaan en een paar jaar geleden konden we langs de kant van één van de grote snelwegen op het dak van een boerderij de tekst “Jezus redt” lezen, welke na verschillende processen uiteindelijk verwijderd moest worden. Maar één ding is duidelijk, een billboard dient om de mensen ergens op te attenderen, waar ze anders volledig aan voorbij zouden gaan.

Het verschijnsel van billboards is dan ook een oud verschijnsel, in Pompeii en andere oude Romeinse steden werden deze vlugschriften op de muren geschreven zodat iedereen het kon lezen. Het gebeurde zelfs zo vaak dat op één zo’n antiek billboard, welke is teruggevonden, de volgende tekst stond “O muren, er staan zoveel vervelende graffiti op je, dat ik verbaasd ben dat je nog niet tot een ruïne bent ingestort“. Het moge dan ook duidelijk zijn, wilde je iets bekend maken aan alle mensen dan schreef je het op een muur.

Het is dan ook niet zo vreemd dat ook in de Bijbel we dit fenomeen terugzien. De Joden in Egypte werden al voor de Exodus opgeroepen om het bekende “Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!” (Deut. 6:4) op hun poorten of deurposten te schrijven (vs. 9) en waaruit de latere Mezoeza’s zijn ontstaan. Dat dit effect had blijkt uit het geval dat in Babylon ook zo’n tekst op de muur was geschreven (Daniel 5:5), dat zelfs de koning geïntrigeerd raakte en wilde weten wat deze tekst betekende en al zijn raadslieden en andere experts inschakelde, waarop uiteindelijk Daniël het verklaarde (vs. 25ev). Ook in het Nieuwe Testament lezen we van een muur waarop de namen van de stammen van Israël zijn geschreven (Opb. 21:12). Een laatste vermelding van zo’n billboard vinden we bij de profeet Habakuk die opdracht krijgt “Schrijf het visioen op; hang mijn antwoord duidelijk op een aanplakbord, zodat iedereen het in het voorbijlopen kan lezen” (Hab. 2:2).

En ondanks het feit dat sommigen het meer als graffiti zien, terwijl anderen de billboard als een modern verschijnsel beschouwen, is het iets wat al eeuwen effectief wordt gebruikt en dat zelfs God een aantal keren zijn volgelingen hiertoe oproept.

Tags:

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De wadi Zerqa soms ook wel Zarqa genoemd is de Bijbelse Jabbok en dan is het meteen duidelijk dat het Jakob was die hier de hele nacht heeft gevochten met de Engels des Heeren (Gen 32:22).

De vraag van deze week:
Wie nam als eerste de stad Jeruzalem in?

Tags: ,

Ten tijde van de Bijbel was de sociale wetgeving vaak totaal anders dan tegenwoordig en net als in iedere (hedendaagse) samenleving ontstonden er wel eens conflicten of gebeurden er ongelukken met als gevolg dat er doden vallen. In veel gevallen zien we dan ook dat het recht in eigen hand werd genomen en dat door de nabestaanden “bloedwraak” werd uitgeoefend.

In de Bijbel lezen we dan ook dat hier bepaalde wetgeving voor was om deze bloedwraak tegen te gaan. Er waren in het land plaatsen waar iemand naar toe kon vluchten als deze per ongelijk iemand had vermoord. Hierbij moet dan vooral gedacht worden aan gevallen waar de hedendaagse Nederlandse juridische termen dood door schuld, of mishandeling met de dood tot gevolg betrekking op hebben en niet in gevallen als moord en doodslag. Deze steden werden ‘îr miqəlaṭ “stad van asiel” genoemd en in Nederlandse Bijbels vaak met “vrijstad” vertaald. VrijstedenIn totaal waren er zes van deze vrijsteden (Joz. 20:7-8):

 • Aan de westkant van de Jordaan:
  • Kedes in Galiléa, op het gebergte van Nafthali;
  • Sichem, op het gebergte van Efraïm;
  • Kirjath-arba, ook wel Hebron genoemd, op het gebergte van Juda.
 • En aan oostzijde van de Jordaan:
  • Bezer in de woestijn, in het platte land, van den stam van Ruben;
  • Ramoth in Gilead, van de stam van Gad;
  • Golan in Bazan, van de stam van Manasse.

Deze vrijsteden werden gegeven aan de Levieten, waarbij de oudsten van deze steden moesten oordelen of de dood per ongeluk was veroorzaakt of niet. In geval werd geoordeeld dat het niet opzettelijk was gebeurd, dan was het bloedwreker niet toegestaan om de dader te doden. De dader moest tot de dood van de hogepriester in de vrijstad blijven en was daarna vrij om weer terug te keren naar zijn bezittingen en eigen woonplaats. Binnen de stad was de dader veilig, echter als de dader voortijdig buiten de stad kwam liep zijn leven gevaar, want als de bloedwreker hem vond dan had deze het recht om de dader te doden (Num. 35:6-32; Joz. 20:2-9; 21:13-38; 1 Kron. 6:57, 67).

Naast deze vrijsteden had de dader ook de mogelijkheid om te vluchten naar de tempel in Jeruzalem of de tabernakel en mocht in principe niet gedood worden als de dader een van de horens van het brandofferaltaar vasthield (1 Kon. 1:50-53; 2:28-30).

In de Bijbel zijn geen gevallen bekend dat iemand naar een vrijstad vluchtte. Wel lezen we dat Adonia na zijn mislukte coupe naar het brandofferaltaar vlucht (1 Kon. 1:50-53) en dan gratie krijgt van koning Salomo, echter omdat Adonia politiek bezig bleef en een poging deed om Abisag (de weduwe van koning David) te trouwen, werd deze als nog ter dood veroordeeld (1 Kon. 2:24). Ook Joab die had meegedaan aan de coupe van Adonia, vluchtte later naar het brandofferaltaar (1 Kon. 2:28-30), maar werd op bevel van koning Salomo gedood door Benaja de zoon van Jojada (1 Kon. 2:30-31).

Tags: , ,

Velen zal het niet ontgaan zijn dat het Nederlands Bijbelgenootschap een nieuwe website www.debijbel.nl heeft gelanceerd en dat daarmee tegelijkertijd meteen alle Nederlandstalige versies op www.biblija.net ontoegankelijk zijn geworden. Erger als je browser op een Nederlandse taal is ingesteld wordt je automatisch doorgeschakeld naar de nieuwe website. Er is dan ook de afgelopen dagen hevig hierover gediscussieerd op Facebook en Twitter en het Nederlands Bijbelgenootschap heeft dan ook een officiële verklaring afgegeven met hun argumentatie waarom dit is gedaan.

Enerzijds kan ik een heel eind met hun argumentatie meegaan, de ontwikkeling van nieuwe vertalingen zijn kostbaar en het is beslist niet noodzakelijk dat iedereen gratis deze nieuwe vertalingen moet kunnen inzien. Aan de andere kant, het is tegenwoordig gebruikelijk dat van ieder boek men bepaalde gedeelten gratis kan inzien, en zeker van vertalingen van Bijbels mag dit worden verwacht. Een van de grote voordelen van de website www.biblija.net was dat dit kon en dat nooit meer dan een vijftigtal teksten tegelijkertijd ingezien kon worden, met daarbij als optie dat men deze ook nog eens kon vergelijken met vertalingen van andere buitenlandse Bijbelgenootschappen. Juist vanwege deze optie zag je vaak dat als op willekeurige website of blog een Bijbeltekst werd aangehaald er een “shortcut” werd gemaakt naar deze website.

Deze website had om die reden dan ook een sterk missionair karakter, iets wat ik op de nieuwe website mis. Sterker de barrière is extra hoog geworden omdat alle vertalingen nu achter een “wall” zijn gezet en je eerst moet registreren om de gewenste tekst te zien, met daarbij nog eens de kans dat je ook nog eens moet betalen. Dit is een achterhaald concept, want we hoeven maar naar grote Bijbelgenootschappen te kijken als de Katholieke Bijbelstichting (www.willibrordbijbel.nl), de NetBible (net.bible.org) of de BibleGateway (www.biblegateway.com) die deze mogelijkheid wel bieden, naast tal van kleinere stichtingen als de Naardense Bijbel (www.naardensebijbel.nl) of de WLC (www.tanach.us). Sommigen van deze Bijbelgenootschappen hebben een mix, gedeeltelijk gratis en direct toegankelijk, terwijl andere delen achter een “wall” zitten en waarvoor betaald moet worden.

Natuurlijk is iedere vernieuwing wennen en toegegeven www.debijbel.nl is een mooie en bruikbare site, maar ik hoop dat ze op korte termijn een oplossing bieden voor hen die maar een enkele tekst willen inzien of waar naar verwezen kan worden. In de huidige vorm verwacht ik dat veel mensen juist vanwege de verplichte registratieplicht niet meer Nederlandstalige Bijbelteksten die eerst op Biblija stonden zullen opzoeken en dat veel ongelovigen die geen Bijbel in huis hebben helemaal niet meer de moeite zullen nemen om via een registratie een Bijbeltekst in te zien en de missionaire digitale Bijbel verspreiding nu hierdoor verder wordt ingeperkt.

Tags: ,

Van de week plukte ik enkele vijgen uit de tuin en daarbij kwam wat wit-geelachtig sap vrij. Direct geïnteresseerd vroeg ik me af of dit iets te maken had met een Romeinse mythe. Voor ik daar echter op inga eerst iets over dit melksap dat vroeger onder andere werd gebruikt als middel bij kiespijn, maar ook voor verwijdering van wratten. Dit laatste is ook de reden waarom het melksap als het op de huid terecht komt irritaties kan geven en in sommige gevallen zelfs blaren. Toch heeft dit melksap of latex ook zijn voordelen, want van van enkele familieleden van de vijg, de Indiase Banyan (F. bengalensis) en de Indische Rubber Plant, wordt het gebruikt om er rubber van te maken.

Volgens de Romeinse mythe werden Romulus en Remus gevonden onder een vijgenboom, welke de Ficus Ruminalis werd genoemd. En volgens de overlevering zou men deze boom ook nu nog kunnen vinden in een kleine tuin bij de Forum Romanum. Het Latijnse woord Ruminalis is afgeleid van rumis of ruma wat “borst” betekent. De boom was dan ook gewijd aan de godin Rumina en de Romeinen zagen het dan ook als een slecht voorteken als de boom begon te lacteren (Pliny, Natural History 15.77) en als de boom doodging werd deze herplant (Tacitus, Annales 13.58). Hieruit blijkt dat volgens de mythe dit melksap in verband werd gebracht, niet alleen met deze godin, maar ook met de tweeling die onder deze vijgenboom door een wolvin de borst werden gegeven.

Tot zover heeft dit alles nog weinig met de Bijbel te maken. Echter als de vijgen rijp worden dan wordt dit melksap omgezet naar suikers en daarvan lezen we in de geschiedenis van de zieke Hizkia. De profeet Jesaja legt vijgenkoeken op de wond en Hizkia geneest. De oorzaak is dat door de geconcentreerde suikeroplossingen alle pus uit de etterende wonden wordt gezogen (met de schadelijke bacteriën!). De ziekmakende microben sneuvelen daarbij door de hoge suikerconcentraties. Dat is ook de reden waarom gekonfijte conserven niet snel bederven. In ieder geval de wond wordt hierdoor weer schoon en in zekere mate steriel, waardoor er genezing optreed.

Tags:

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het is een loofhut (sukkoth) die dit jongetje aan het maken is, vanwege het loofhuttenfeest.

De vraag van deze week:
Bij de wadi Zerqa werd een hele nacht gevochten, de vraag hoe werd deze wadi in de Bijbel genoemd en wie vochten hier bij deze wadi?

Tags: ,

Hoewel de meeste lezers van deze blog niet zo jong meer zijn dat ze direct tot de doelgroep behoren van dit boek leek het mij erg goed om heir toch een recensie van te plaatsen.
Een theoloog die veel voor jongeren (en vooral prikkelende teksten) schrijft en een jongerenwerker die samen een boek voor jongeren van 16-22 maken.

Het voordeel van de twijfel is een jongerenversie van het boek ‘De stilte van God’, die Sonneveld zelf heeft geschreven. Wat bezield deze schrijvers dan om er ook een jongerenversie van te maken? Matsinger zou beter moeten weten en dus begrijpen dat jongeren weinig lezen. Ze houden gelukkig wel rekening met dit feit en hebben van elk hoofdstuk een korte samenvatting geplaatst op youtube.

Het boek is vooral een erg eerlijk boek. Ze zeggen dat ze niet alle antwoorden hebben (en eigenlijk ook niet echt antwoorden willen geven), maar ze benoemen wel eerlijk de grote twijfelpunten van (christelijke) jongeren. Het doel is dan ook niet om al die twijfel weg te nemen, maar juist om die twijfel te gebruiken om dichter bij God te komen.

Ze nemen een leuk concept door te zeggen dat twijfel door een deur binnenkomt en vervolgens noemen ze die deuren. De eerste vier deuren zijn de standaard opmerkingen (die dus belangrijk zijn!))): ‘Ik merk geen verschil, Christenen zijn niet cool, Ik moet altijd zo veel en God moet iets laten merken’. In mijn werk met jongeren merk ik dat dit grote thema’s zijn en de schrijvers gaan hier erg leuk mee om. Ze gebruiken bijbelse personen om aan te geven dat zulke vragen heel normaal zijn (‘Mozes merkte ook geen verschil’) en leggen vervolgens uit hoe jij wel dat verschil kun merken! Geloof wordt hierdoor iets persoonlijks en het komt heel dichtbij de jongeren.

De laatste drie deuren (‘Ik wil God begrijpen, Liever de makkelijke weg… en Het moet wel logisch zijn’) zijn wat pittiger en frustrerender omdat het ingewikkelder is. Met teksten als ‘liefde neemt soms een omweg’ moet de lezer alsnog veel extra vragen gaan stellen en komt er weinig nieuws om de hoek kijken. Hoewel ze mooie titels gebruiken (‘De oerknal wijst naar God’), lukt het ze niet om hier het apologetische verhaal goed te mixen met de jongerencultuur. Er komen wat ad hoc antwoorden en hoewel ze goed duidelijk maken dat geloven redelijk logisch is mist het hier helaas aan de diepte die deze vragen wel nodig hebben.

Conclusie:

Matsinger en Sonneveld doen precies wat ze beloven. Uitleggen dat twijfel een goed iets is (voor ouders: geloofstwijfel houdt in dat de jongeren ten minste bezig zijn met God) en dat er ook vele bijbelse personen twijfelden. Het is dus geen zonde. Daarnaast proberen de schrijvers te sturen richting (soms moeilijke) antwoorden.

Voor jongeren is het een erg goed boek, wat makkelijk leesbaar is en ook zeker zal bijdragen aan de geloofsgroei van de jongeren die dit lezen. Tegelijkertijd zal dit boek voor iemand die niet twijfelt geen tot weinig meerwaarde hebben voor zijn/haar geloof.

Tip: een leuk boek om te geven aan een twijfelende jongere.
___________________________________

Het boek ‘Het voordeel van de twijfel’ is te bestellen bij de plaatselijke (christelijke) boekhandel.
De filmpjes zijn hier te bekijken.

Uitg. Buijten en Schipperheijn B.V.
156 pagina’s
ISBN13: 9789058818218

Enige jaren geleden had ik noodgedwongen een aantal huisregels opgesteld, sommige regels waren duidelijk zoals geen “Spam of reclame uitingen van bedrijven” en dat is helaas nog het gros dat ik krijg. De meesten zijn gegenereerd met een spambot en worden even zo vrolijk automatisch in de spambox gezet. Hoewel deze spammers steeds inventiever worden en sommige van de teksten echt leuk zijn en er soms heerlijk om kan lachen worden ze allemaal toch niet geplaatst.

Een andere regel die ik toen stelde “Beledigingen, ik weet dat het een sport is om anoniem christenen verrot te schelden, maar daar heb je andere websites voor” is blijkbaar minder duidelijk en we hebben ware specialisten onder de lezers die zich hiermee bezig houden. Gelukkig zijn het er niet al te veel, maar ik kan heerlijk genieten als iemand, met een verzonnen naam en een fake e-mailadres, me uitmaken van calvinist, paaps, onchristelijk, satanskind tot aap of varken. Het is voor mij een ware sport geworden om erachter te komen wat voor soort persoon dat nou is. Is het iemand die het licht heeft gezien en denkt dat alle anderen in de duisternis leven? Is het iemand die bezig is met het opvijzelen van zijn vocabulaire? Of is het iemand die zijn eigen zelfbeeld op anderen wil projecteren? Het is dan ook jammer, dat dit soort reageerders niet veel verder komen dan een paar woorden, waar niet al te veel zinnigs van afgeleid kan worden.

Gelukkig heb ik ooit nog een derde huisregel gesteld “Doodsbedreigingen, ik wordt hierdoor echt niet geïntimideerd en zal zeker niet stoppen met schrijven. Wel zal ik aangifte doen bij de politie” en gelukkig hebben sommige reageerders zich daar over gebogen en in verdiept. Zo was het hun opgevallen dat er op de weblog de vlag van Israël met de tekst “I stand with the people of Israel” staat en was er ook nog eens het gelukkige toeval dat Israël na maanden door Hamas te zijn beschoten vond dat er een einde aan moest komen. In geuren en kleuren reageerden ze dan ook wat er met mij moest gebeuren, in bloedige details waar zelfs de ISIS nog van kan watertanden, nee onthoofden is er niets bij. Het zijn ware professionals die zich met niets anders bezighouden dan op weblogs als de onze hun “religie van vrede” te propaganderen en echt andere religies kunnen hier nog een voorbeeld aan nemen.

Maar ja, andere religies uiten zich meestal niet zo verheven op social media of internet, tot ik van de week verheugd mocht zien dat ook christenen nu deze tak van sport zijn gaan beoefenen. Na mijn twee recensies over enkele hoofdstukken van het boek  “Wake Up!” kwamen ze binnen, het was net of ze eindelijk wakker geschud waren en ik vond dan ook dat ze niet zomaar onder deze recensies moesten verschijnen, maar dat er een speciale blog aan deze verheven christelijke proza gewijd moest worden.

NN on September 27, 2014 at 8:26 pm

Het is ongelofelijk wat een debiel die meneer van de Piese is

Jan on September 28, 2014 at 9:03 pm

Wat ben je een klotzak dat je dit mensen aandoet, doodgemaakt moet je worden.

Jan on September 29, 2014 at 11:38 pm

Je moet doodvallen met dat onchristelijke gedoe van je

Jan on September 30, 2014 at 1:16 am

Ja mijn reacties plaats je niet, zeker bang geworden. Afmaken moeten ze jou.

Ja Jan je ziet het, ik plaats je reacties en moet toegeven dat de christelijke boodschap er helemaal in is verwerkt. Misschien moet je voortaan eerst nog even de spellingscontrole erover heen laten gaan, maar dan is het heel geschikt op gepubliceerd te worden. Vooral die woordgrap over mijn naam, daar heb ik me bijna om doodgelachen. Daarnaast heb ik nog een advies, ga eens in de leer bij die andere groeperingen, voeg wat inhoudelijks toe, dat zou zo’n reactie echt afmaken. Niet dat ik het zou plaatsen, maar toch…

Omdat je als verheven christen blijkbaar nog in de leer bent met dit soort prozaïsche reacties heb ik het niet gemeld bij de politie. Voor ik dat doe, moeten de reacties wat meer inhoudelijk zijn, want ook de politie wil smullen van je proza en ik wil hen toch echt niet teleurstellen.

Update

Heb het maar op een ludieke manier beschreven, maar het moge duidelijk zijn dat er ook bij mij grenzen zijn. Dat bepaalde groeperingen tijdens een oorlog op deze manier hun hart wil luchten, net als mensen die het blijkbaar niet eens zijn met een artikel is nog geen reden om grof te worden of verkapte bedreigingen te doen. Mensen als deze “Jan” die blijkbaar het toch nodig vinden om op deze of nog ergere manier hun hart te luchten kunnen er wel op rekenen dat aangifte wordt gedaan en dat van ieder bericht naast hun naam en email ook hun IP-adres wordt vastgelegd en dus makkelijk zijn te traceren.

Tags: ,

Bij het opzoeken van Bijbelteksten op onze website zie je verschillende tabbladen, één daarvan is de “Concordantie”, welke op basis van de Strong-codering naar het desbetreffende woord in de grondtekst gaat.  Tot nu toe hadden we alleen de Nederlandse Statenvertaling met deze Strong-codering, maar de afgelopen jaren ben ik druk bezig geweest met het verbeteren van dit gedeelte. Dat betekent dat voor het Nieuwe Testament nu ook de getranscribeerde tekst erboven staat en nu ben ik begonnen met het Oude Testament. Als voorbeeld heb ik Maleachi 3:2, dat er als volgt uitziet:

Als eerste heb ik het hele Oude Testament moeten transcriberen, het overzetten naar voor ons leesbare letters, dit is gedaan door de Hebreeuwse letters en de Masoretische tekens om te zetten met een computerprogramma (zie hier voor een verklaring hoe het is gedaan). Hierna is deze gegenereerde tekst nog eens doorgenomen en alvast in het tabblad “Aantekeningen” gezet, waarbij veel aanpassingen handmatig nog zijn doorgevoerd.

Nu ben ik in de fase gekomen om het over te zetten naar het concordante gedeelte, ook dat doe ik gedeeltelijk automatisch maar ook hier is heel veel handwerk. Want in het Hebreeuws zijn er soms woorden die niet vertaald worden of die in het Nederlands zijn samengevoegd. In bovenstaand voorbeeld is dat bijvoorbeeld ’eṯ- wat een vierde naamval is en in de Staten Vertaling mooi is vertaald met “den” en in de oude situatie was dit woordje met “dag” samengevoegd, wat dus een handmatige correctie behoefde. Daarnaast zijn er andere kleine correcties, in de Staten Vertaling lezen we “Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen”, maar de volgorde in het Hebreeuws is anders en om die reden is “zal” voor “verdragen” gezet. Voorlopig is dit een meerjarenplan en ik zoek nog naar algoritmes die dit proces verder kunnen vereenvoudigen, waarbij ik dagelijks enkele verzen op de website zal zetten (onder het tabblad “Concordantie”).

Ik weet niet of veel anderen dit gedeelte zullen gebruiken, maar voor mij is het een verdere leerschool in het Hebreeuws en leer ik de Bijbel zo beter kennen.

Tags:

« Older entries