H285 אֲחִיטוּב
Achitub, Ahitub

Bijbelteksten

1 Samuel 14:3En Ahia, de zoon van Ahitub, den broeder van Ikabod, den zoon van Pinehas, den zoon van Eli, was priester des HEEREN, te Silo, dragende den efod; doch het volk wist niet, dat Jonathan heengegaan was.
1 Samuel 22:9Toen antwoordde Doeg, de Edomiet, die bij de knechten van Saul stond, en zeide: Ik zag den zoon van Isai, komende te Nob, tot Achimelech, den zoon van Ahitub;
1 Samuel 22:11Toen zond de koning heen, om den priester Achimelech, den zoon van Ahitub, te roepen, en zijns vaders ganse huis, de priesters, die te Nob waren; en zij kwamen allen tot den koning.
1 Samuel 22:12En Saul zeide: Hoor nu, gij, zoon van Ahitub! En hij zeide: Zie, [hier] ben ik, mijn heer!
1 Samuel 22:20Doch een der zonen van Achimelech, den zoon van Ahitub, ontkwam, wiens naam was Abjathar; die vluchtte David na.
2 Samuel 8:17En Zadok, zoon van Ahitub, en Achimelech, zoon van Abjathar, waren priesters; en Seraja was schrijver.
1 Kronieken 6:7En Merajoth gewon Amarja, en Amarja gewon Ahitub;
1 Kronieken 6:8En Ahitub gewon Zadok, en Zadok gewon Ahimaaz;
1 Kronieken 6:11En Azarja gewon Amarja, en Amarja gewon Ahitub;
1 Kronieken 6:12En Ahitub gewon Zadok, en Zadok gewon Sallum;
1 Kronieken 6:52Merajoth zijn zoon; Amarja zijn zoon; Ahitub zijn zoon;
1 Kronieken 9:11En Azarja, de zoon van Hilkija, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok, den zoon van Merajoth, den zoon van Ahitub, overste van het huis Gods;
1 Kronieken 18:16En Zadok, de zoon van Ahitub, en Abimelech, de zoon van Abjathar, waren priesters, en Sausa schrijver;
Ezra 7:2Den zoon van Sallum, den zoon van Zadok, den zoon van Ahitub,
Nehemia 11:11Seraja, de zoon van Hilkia, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok, den zoon van Merajoth, den zoon van Ahitub, was voorganger van Gods huis;

Mede mogelijk dankzij