H565 אִמְרָה
belofte, woord, redenen, bevel, toezegging, rede, spraak

Bijbelteksten

Psalm 119:140Uw woord is zeer gelouterd, en Uw knecht heeft het lief.
Psalm 119:148Mijn ogen komen de [nacht]waken voor, om Uw rede te betrachten.
Psalm 119:154Twist mijn twistzaak, en verlos mij, maak mij levend, naar Uw toezegging.
Psalm 119:158Ik heb gezien degenen, die trouwelooslijk handelen, en het verdroot mij, dat zij Uw woord niet onderhielden.
Psalm 119:162Ik ben vrolijk over Uw toezegging, als een, die een groten buit vindt.
Psalm 119:170Laat mijn smeken voor Uw aanschijn komen, red mij naar Uw toezegging.
Psalm 119:172Mijn tong zal spraak houden van Uw rede, want al Uw geboden zijn rechtvaardigheid.
Psalm 138:2Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt.
Psalm 147:15Hij zendt Zijn bevel [op] aarde; Zijn woord loopt zeer snel.
Spreuken 30:5Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen.
Jesaja 5:24Daarom, gelijk de tong des vuurs den stoppel verteert, en het kaf door de vlam verdaan wordt, [alzo] zal hun wortel als een uittering wezen; en hun bloem zal als stof opvaren; omdat zij verwerpen de wet des HEEREN der heirscharen, en de rede des Heiligen van Israel versmaden.
Jesaja 28:23Neemt ter ore en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn rede!
Jesaja 29:4Dan zult gij vernederd worden, gij zult uit de aarde spreken, en uw spraak zal uit het stof zachtjes voortkomen; en uw stem zal zijn uit de aarde als van een tovenaar, en uw spraak zal uit het stof piepen.
Jesaja 32:9Staat op, gij geruste vrouwen, hoort mijn stem; gij dochters, die zo zeker zijt, neemt mijn redenen ter ore.
Klaagliederen 2:17[Ain.] De HEERE heeft gedaan, wat Hij gedacht had, Hij heeft Zijn woord vervuld, dat Hij bevolen had van oude dagen; Hij heeft afgebroken en niet gespaard; en Hij heeft den vijand over u verblijd, Hij heeft den hoorn uwer tegenpartijders verhoogd.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken