H1348 גֵּאוּת
grootse dingen, trots, majesteit, hoogheid, hovaardig, overmoed, hovaardigheid, heerlijke dingen

Bijbelteksten

Psalm 17:10Met hun vet besluiten zij [zich], met hun mond spreken zij hovaardiglijk.
Psalm 89:10Gij heerst over de opgeblazenheid der zee; wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt Gij ze.
Psalm 93:1De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.
Jesaja 9:17Want de goddeloosheid brandt als vuur, doornen en distelen zal zij verteren, en zal aansteken de verwarde struiken des wouds, die zich verheven hebben [als] de verheffing des rooks.
Jesaja 12:5Psalmzingt den HEERE, want Hij heeft heerlijk dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem.
Jesaja 26:10Wordt den goddeloze genade bewezen, hij leert [evenwel] geen gerechtigheid, hij drijft onrecht in een gans richtig land, en hij ziet de hoogheid des HEEREN niet aan.
Jesaja 28:1Wee de hovaardige kroon der dronkenen van Efraim, welker heerlijk sieraad is een afvallende bloem, die daar is op het hoofd der zeer vette vallei, der geslagenen van den wijn.
Jesaja 28:3De hovaardige kronen der dronkenen van Efraim zullen met voeten vertreden worden.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin