H2167 זָמַר
met psalmen loven, zingen, met psalmen bezingen, psalmen zingen, psalmzingen

Bijbelteksten

Psalm 66:4De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U; zij psalmzinge Uw Naam. Sela.
Psalm 68:5Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam; hoogt de wegen voor Dien, Die in de vlakken velden rijdt, omdat Zijn Naam is HEERE; en springt op van vreugde voor Zijn aangezicht.
Psalm 68:33Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode; psalmzingt den Heere! Sela.
Psalm 71:22Ook zal ik U loven met het instrument der luit, Uw trouw, mijn God; ik zal U psalmzingen met de harp, o Heilige Israels!
Psalm 71:23Mijn lippen zullen juichen, wanneer ik U zal psalmzingen, en mijn ziel, die Gij verlost hebt.
Psalm 75:10En ik zal het in eeuwigheid verkondigen; ik zal den God Jakobs psalmzingen.
Psalm 92:2Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste!
Psalm 98:4Juicht den HEERE, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.
Psalm 98:5Psalmzingt den HEERE met de harp, met de harp en met de stem des gezangs,
Psalm 101:1Een psalm van David. Ik zal van goedertierenheid en recht zingen; U zal ik psalmzingen, o HEERE!
Psalm 104:33Ik zal den HEERE zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.
Psalm 105:2Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderen.
Psalm 108:2O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer.
Psalm 108:4Ik zal U loven onder de volken, o HEERE! en ik zal U psalmzingen onder de natien.
Psalm 135:3Looft den HEERE, want de HEERE is goed; psalmzingt Zijn Naam, want Hij is liefelijk.
Psalm 138:1[Een psalm] van David. Ik zal U loven met mijn gehele hart; in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen.
Psalm 144:9O God! ik zal U een nieuw lied zingen; met de luit [en] het tiensnarig instrument zal ik U psalmzingen.
Psalm 146:2Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben.
Psalm 147:1Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.
Psalm 147:7Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.

Mede mogelijk dankzij