H6026 עָנַג
delicateness, delicate, sport, delight

Bijbelteksten

Deuteronomium 28:56Aangaande de tedere en wellustige [vrouw] onder u, die niet verzocht heeft haar voetzool op de aarde te zetten, omdat zij zich wellustig en teder hield; haar oog zal kwaad zijn tegen den man haars schoots, en tegen haar zoon, en tegen haar dochter;
Job 22:26Want dan zult gij u over den Almachtige verlustigen, en gij zult tot God uw aangezicht opheffen.
Job 27:10Zal hij zich verlustigen in den Almachtige? Zal hij God aanroepen te aller tijd?
Psalm 37:4En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.
Psalm 37:11De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede.
Jesaja 55:2Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.
Jesaja 57:4Over wien maakt gij u lustig, over wien spert gij den mond wijd open [en] steekt de tong lang uit? Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid?
Jesaja 58:14Dan zult gij u verlustigen in den HEERE, en Ik zal u doen rijden op de hoogten der aarde, en Ik zal u spijzigen met de erve van uw vader Jakob; want de mond des HEEREN heeft [het] gesproken.
Jesaja 66:11Opdat gij moogt zuigen, en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen; opdat gij moogt uitzuigen, en u verlusten met den glans harer heerlijkheid.
Jeremia 6:2Ik heb [wel] de dochter Sions bij een schone en wellustige [vrouw] vergeleken.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs