H7540 רָקַד
dansen, springen

Bijbelteksten

1 Kronieken 15:29Het geschiedde nu, toen de ark des verbonds des HEEREN tot aan de stad Davids gekomen was, dat Michal, de dochter van Saul, door een venster keek, en den koning David zag, springende en spelende; zo verachtte zij hem in haar hart.
Job 21:11Hun jonge kinderen zenden zij uit als een kudde, en hun kinderen huppelen.
Psalm 29:6En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een jongen eenhoorn.
Psalm 114:4De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren.
Psalm 114:6Gij bergen, dat gij opsprongt als rammen? gij heuvelen! als lammeren?
Prediker 3:4Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om op te springen;
Jesaja 13:21Maar daar zullen nederliggen de wilde dieren der woestijnen, en hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierten, en daar zullen de jonge struisen wonen, en de duivelen zullen er huppelen.
Joel 2:5Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is.
Nahum 3:2Er is het geklap der zweep, en het geluid van het bulderen der raderen; en de paarden stampen, en de wagens springen op.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs