Sion

Bijbelteksten

Psalm 76:3En in Salem is Zijn hut, en Zijn woning in Sion.
Psalm 78:68Maar Hij verkoos den stam van Juda, den berg Sion, dien Hij liefhad.
Psalm 84:8Zij gaan van kracht tot kracht; een iegelijk [van hen] zal verschijnen voor God in Sion.
Psalm 87:2De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.
Psalm 87:5En van Sion zal gezegd worden: Die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal hen bevestigen.
Psalm 97:8Sion heeft gehoord, en het heeft zich verblijd, en de dochteren van Juda hebben zich verheugd vanwege Uw oordelen, o HEERE!
Psalm 99:2De HEERE is groot in Sion, en Hij is hoog boven alle volken.
Psalm 102:14Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen.
Psalm 102:17Als de HEERE Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn heerlijkheid zal verschenen zijn,
Psalm 102:22Opdat men den Naam des HEEREN vertelle te Sion, en Zijn lof te Jeruzalem;
Psalm 110:2De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, [zeggende:] Heers in het midden Uwer vijanden.
Psalm 125:1Een lied Hammaaloth. Die op den HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, [die] niet wankelt, [maar] blijft in eeuwigheid.
Psalm 126:1Een lied Hammaaloth. Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen.
Psalm 128:5De HEERE zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens;
Psalm 129:5Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, allen, die Sion haten.
Psalm 132:13Want de HEERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats, [zeggende:]
Psalm 133:3Het is gelijk de dauw van Hermon, [en] die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen [en] het leven tot in der eeuwigheid.
Psalm 134:3De HEERE zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.
Psalm 135:21Geloofd zij de HEERE uit Sion, Die te Jeruzalem woont. Hallelujah!
Psalm 137:1Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion.

TuinTuin