Brem (Rotem)

Bijbelteksten

1 Koningen 19:4Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.
1 Koningen 19:5En hij legde zich neder, en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem: Sta op, eet;
Job 30:3Die door gebrek en honger eenzaam waren, vliedende naar dorre plaatsen, [in het] donkere, woeste en verwoeste.
Job 30:4Die ziltige kruiden plukten bij de struiken, en welker spijze was de wortel der jeneveren.
Psalm 120:4Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.

Hadderech