Lofprijzing

Bijbelteksten

Ezra 3:11En zij zongen bij beurten, met den HEERE te loven en te danken, dat Hij goedig is, dat Zijn weldadigheid tot in eeuwigheid is over Israel. En al het volk juichte met groot gejuich, als men den HEERE loofde over de grondlegging van het huis des HEEREN.
Psalm 22:4Doch Gij zijt heilig, wonende [onder] de lofzangen Israels.
Psalm 100:2Dient den HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.

StudieboekenStudieboeken