Dierenoffers, type van Christus

Bijbelteksten

Hebreeen 10:2Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde;
Hebreeen 10:4Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme.
Hebreeen 10:5Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;
Hebreeen 10:6Brandofferen en [offer] voor de zonde hebben U niet behaagd.
Hebreeen 10:7Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!
Hebreeen 10:8Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en [offer] voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);
Hebreeen 10:9Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
Hebreeen 10:10In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal [geschied].
Hebreeen 13:11Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door den hogepriester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats.
Hebreeen 13:12Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden.
Hebreeen 13:13Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.
1 Petrus 1:19Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;
Openbaring 5:6En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

BoekenBoeken