‹ Natuur in lijdenstijd: MirrePlanten in een Nederlandse Bijbeltuin ›
Progressieve Joden tegen verbod op onbedwelmd slachten
Gepubliceerd op 11-04-2011

Hieronder een persbericht welke ik kreeg van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom over de huidige ophef rond het kosher slachten.

Parlement, weersta de druk!

Progressieve Joden tegen verbod op onbedwelmd slachten

Het eventueel verbieden van het onbedwelmd kosjer slachten (sjechieta) in Nederland vanwege vermeend dierenleed, zoals door enkele  politieke partijen wordt gevraagd, is een inbreuk op de Vrijheid van Godsdienst. Die Vrijheid van Godsdienst (zoals verwoord in art. 6 van de Grondwet) omvat niet alleen godsdienstige opvattingen, maar ook de praktische toepassing daarvan en het inachtnemen van de godsdienstige voorschriften. Indien men de grondwettelijke godsdienstvrijheid zou willen tast men tevens  de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan, waar in artikel 18 staat: “Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens (…)  alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van geboden en voorschriften.” Nu is geen enkel recht onbeperkt en kan zelfs het beperken van een grondrecht onder zware voorwaarden en waarborgen legitiem zijn. Maar dat vereist wel dat daar,  met zekerheid, een zeer zwaarwegende reden voor is. Daarvan is in dit geval geen sprake. Als vertegenwoordigers van de Progressief-Joodse Gemeenschap in Nederland protesteren wij daarom tegen de mogelijke inperking van dit grondrecht.

Het uitgangspunt voor de omgang met dieren is in het Jodendom: vriendelijkheid voor dieren en het voorkomen van leed bij de dieren. Het kosjer slachten moet dan ook door een speciaal opgeleide persoon worden uitgevoerd op een nauwkeurig omschreven, zorgvuldige, wijze die gericht is op beperking van het lijden van het dier. Wij verzetten ons tegen het beeld dat wordt geschapen dat onbedwelmd slachten volgens traditioneel joods wettelijke regels (sjechieta), meer leed zou veroorzaken bij de te slachten dieren dan de ‘normale’ manier van bedwelmd slachten.

Daarbij zij aangemerkt dat de term ‘bedwelmd slachten’ misleidend is. Zij suggereert dat bij de ‘gewone’ slacht de dieren niet lijden omdat zij buiten kennis worden gebracht voordat zij worden gedood. In werkelijkheid kan er bij stunning van alles mis gaan en gebeurt dat ook. Ook degenen die stunning toepassen, geven toe dat deze methode niet ideaal is.

Wat ook ontbreekt in de beeldvorming is, dat een volgens de regelen der kunst uitgevoerde sjechieta een rem zet op het aantal dieren dat geslacht wordt door de aandacht en tijd die nodig zijn om elk dier afzonderlijk, een voor een, te slachten. Van de ca. 17 miljoen in 2010 geslachte hoefdieren, werden er volgens voorlopige gegevens ca. 190.000 onbedwelmd geslacht; dat is iets meer dan 1% (bron: nieuwe Voedsel en Waren Auroriteit, nVWA).

In plaats van te pleiten voor een verbod op onbedwelmd slachten zouden degenen die zich inzetten voor het bestrijden van dierenleed deze slachtmethode juist moeten omarmen.

Het College van Rabbijnen en het Bestuur van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom roepen het parlement op niet in te stemmen met het verbieden van het onbedwelmd slachten in Nederland. Zij pleiten tevens voor ingrijpende verbeteringen op het gebied van het fokken, de toediening van medicatie, de huisvesting, het doden van ‘overtollige’ dieren, het transport van en het omgaan met de honderden miljoenen dieren in de zogeheten bio-industrie. De duurzame en ecologisch verantwoorde methoden van omgaan met dieren, die worden ontwikkeld binnen verschillende stromingen van het Jodendom, kunnen daarbij een behulpzaam richtsnoer zijn.

Namens het College van Rabbijnen:

Rabbijn Mr. Menno ten Brink

Namens het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom:

Willem Koster

College van Rabbijnen

Zuidelijke Wandelweg 41

1079 RK Amsterdam

Tel. 020-5400136

Verbond voor Progressief Jodendom

Zuidelijke Wandelweg 41

1079 RK Amsterdam

Tel. 020-5400120

Contact over dit persbericht kan worden opgenomen met:

Rabbijn Menno ten Brink: 020 5400136 of rebmen @ ljg dot nl

of

Willem Koster: 06-54398106 (voorzitter NVPJ)


Tags: Jodendom, Politiek, Shechita, Voedsel
Gerelateerde onderwerpen: Jodendom, Politiek, Shechita, Voedsel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken