Goed in Gods ogen?

Als een christelijke organisatie onder vuur komt te liggen, dan valt het altijd weer op dat er allerlei (pseudo)theologen zijn die weten aan te tonen waarom zo’n christelijke organisatie het aan het verkeerde eind heeft. Sinds een paar dagen ligt zo de homotherapie van de hulporganisatie Different onder vuur en één van de deskundigen is een zekere Elhorst die theoloog is. Wat me opviel was de volgende uitspraak die van hem zou zijn en welke ik las in Trouw:

Volgens Elhorst, die theoloog is, is met homoseksualiteit niets mis. “Niet alleen medisch, psychologisch, en seksuologisch is het denken over homoseksualiteit gevorderd. Ook in de theologie zijn we een stuk verder. Het is geen zonde, het is goed in Gods ogen.”

Vooral het laatste stukje viel me op en ik vroeg me af op basis van welke theologie hij concludeert dat homofile geen zonde is en dat het goed is in Gods ogen. Nu weet ik dat theologie als wetenschap tegenwoordig meer is dan alleen de bestudering van het christelijke geloof, maar daar de term “theologie” afkomstig is uit de christelijke traditie en ook tegenwoordig daarom nog overwegend gebruikt wordt voor de (studie van de) geloofsinhoud van het christendom, ga ik ervan uit dat Elhorst zich baseert op de theologie van het christelijke geloof, temeer daar het gaat in een verweer tegen een christelijke organisatie.

Een van de aspecten van deze theologie is dat de Bijbel Gods woord is of op zijn minst een menselijke visie is van Gods woord. De vraag is dan ook of er in de Bijbel iets staat waaruit blijkt dat praktiseren van homofilie geen zonde is en zelfs goed zou zijn in Gods ogen. Ik heb lang moeten zoeken, maar geen tekst kunnen vinden die dit praktiseren aanmoedigde, op deze na: ‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ (Gen. 19:5 NBV). Weliswaar is strikt genomen hier geen sprake van homofilie maar van bestialiteit (=seks tussen verschillende wezens, in dit geval engelen en mensen). Alle andere teksten blijken het praktiseren af te wijzen. Zo lezen we dat geen enkel Israëlitisch meisje als hoer bij een tempel mag zitten en geen enkele Israëlitische jongen als schandknaap (Deut. 23:17 [18] NBV). Of om het explicieter uit te drukken: Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk (Lev. 18:22 NBV).

Volgens het Oude Testament wordt dit praktiseren dus afgekeurd en is het een gruwel in Gods ogen en niet goed in Gods ogen. Maar we zijn in de theologie een stuk verder, dus mag je verwachten dat in het Nieuwe Testament het wordt goedgekeurd. Tegen de Corinthiërs, toen een verlichte stad, werd gezegd “Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders” (1 Cor. 6:10 [9] NBV), waarbij in de grondtekst met “knapenschender” een man wordt bedoeld die met jongens slaapt (toen een veelvoorkomend gebeuren). In een ander gedeelte wordt dit duidelijker gemaakt: “Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald” (Rom. 1:26-27 NBV).

Inderdaad zien we hier een verandering in Gods denken, Hij levert ze uit aan deze homofiele verlangens omdat ze van Hem zijn afgedwaald. Ook hier zie ik dus nog steeds niet Elhorst’s bewering “Het is geen zonde, het is goed in Gods ogen” gestaafd. Nu kan het zijn dat er nieuwe tekstfragmenten zijn gedaan van deze Bijbel-gedeelten waarop men dit nu anders moet vertalen, maar ik heb die niet kunnen vinden. Mijn conclusie is dan ook dat volgens de christelijke theologie Elhorst’s bewering niet correct is en dat hij dus zich of op een theologie van een andere godsdienst baseert of zijn mening stoelt op iets anders dan de Bijbel.

Tot slot de disclaimer omdat ik natuurlijk wil voorkomen dat het COC, CHJC, LKP of andere organisaties over dit artikel vallen: Het doet er niet toe of ik het er al dan niet mee eens ben, ook geef ik geen waardeoordeel over de therapie bij Different. De teksten die zijn gebruikt komen uit de Bijbel, welke de basis is voor het christelijk geloof, en deze wijzen net als verschillende niet aangehaalde Bijbelteksten het praktiseren af.

UPDATE: een vervolg is hier te vinden.

Tags: ,

4 comments

 1. Roland’s avatar

  Wat sluit dit ook prachtig aan bij het Dagelijks Woord van vandaag:

  Prediker 3:14 “Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht.”

  Uit: Herziene Statenvertaling
  © 2010 Stichting HSV

 2. Eugenie Mac Gillavry’s avatar

  In 1 Kor.6:12……”Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn heilzaam. Alle dingen zijn geoorloofd maar ik zal mij door niets onder autoriteit laten brengen.”
  Onder autotiteit gebracht zijn wil in deze context zeggen, dat je a.h.w. geen eigen zeggenschap meer hebt..oftewel afhankelijk/ verslaafd bent aan een bepaalde gewoonte of gedrag.
  God heeft de mens een vrije wil gegeven. Alleen zullen de mensen , de gevolgen van hun daden moeten dragen… Lees 1 korinthiërs hoofdstuk 6, dan zul je zien dat God vertelt wie wel en wie niet God’s koninkrijk zullen beërven .
  Jou keuze bepaalt of je ‘gered’ wordt of niet.. Lijkt mij heel rechtvaardig dat God dat mag beslissen, als Schepper van het universum toch..
  Dus als je kiest voor homofilie, of voor drankmisbruik of voor’hoererij of alle andere “niet heilzame’ praktijken die hier in dit hoofdstuk vermeld staan,moet je niet raar staan kijken dat je “buitengesloten” wordt..

 3. Wielie Elhorst’s avatar

  Beste heer Van de Giessen,

  Bedankt voor uw reactie op mijn woorden in ‘Trouw’. De berichtgeving over de therapie van Different heeft vorige week heel wat los gemaakt. Ik waardeer uw deelname in de discussie over de (Bijbelse) waardering van homoseksualiteit die daarmee ook weer werd gevoerd. Ik ben blij met alle gesprek daarover, omdat ik hoop dat het mensen dichter bij elkaar brengt, ook al verschillen ze van mening.

  U hebt gelijk: er staat nergens in de Bijbel dat homoseksualiteit goed is in Gods ogen. Toch meen ik dit wel te kunnen zeggen, omdat ik, anders als u, mijn mening niet baseer op het aanhalen van geïsoleerde tekstplaatsen. Iets te zeggen over God en zijn bemoeienis met mensen op basis van de door christenen erkende bron: de Bijbel, kan niet zonder te kijken naar de betekenis achter de teksten in de Bijbel zelf, naar wat de verhalen waarin deze teksten voorkomen ons hierover te zeggen hebben. Die betekenis wordt niet gevonden door teksten te isoleren en uit hun verband te halen. Iedere zichzelf serieus nemende theoloog zal dat erkennen. Die wijze van benaderen: het zoeken naar betekenis in de verhalen, maakt het mogelijk teksten in hun verband te zien. In de door u aangehaalde teksten gaat het in geen enkel geval om homoseksualiteit zoals wij dat vandaag de dag kennen. Als homoseksuele man, werkend voor de kerk als predikant, herken ik mij tenminste niet in de wantoestanden die in deze teksten worden beschreven. Het gaat niet over homoseksuele mensen zoals wij die vandaag kennen en dus ook niet over mij. Dit is de winst van een nauwkeurige bestudering van deze teksten en in zoverre kun je zeggen dat de theologie verder is gekomen. Zoals de theologie (en ook de kerk) verder is gekomen door te erkennen dat het wereldbeeld van de Bijbel (een plat vlak op palen) niet overeenkomt met de realiteit, maar dat dat ook niet is wat de Bijbel op die plaats over de wereld wil zeggen.
  Het is te veel voor de ruimte die hier beschikbaar is, maar kijkend naar de boodschap van het Nieuwe Testament zie ik dat de aanvaarding van Jezus Christus als Heer over mijn leven mij vrij maakt van alle definities die mensen aan mij kunnen geven. Ik leef niet langer, maar Christus leeft in mij. Dat is van betekenis voor hoe ik naar mensen wil kijken. De verschillen tussen mensen blijven, maar ze hebben geen betekenis meer. In Christus is noch man noch vrouw, noch Jood noch Griek, noch slaaf noch vrije en ik zeg daar in onze tijd achteraan: noch homo noch hetero. Natuurlijk, het doet er toe in dit leven, maar niet in het Leven dat met Jezus Christus gegeven is. In dat leven zijn andere mensen mijn ‘naaste’. Daarmee kan ik zie niet ver van mij af plaatsen en ze etiketteren, maar daarmee verplicht ik mij aan hen, omdat God net zoveel van hen houdt als van mij.
  In zoverre, met de nietigheid van de verschillen tussen mensen in Christus, geloof ik/belijd ik dat God ook over homoseksualiteit, of liever: homoseksuele mensen zegt dat ze goed zijn. Dat dit hardop gezegd wordt, hebben christelijke homoseksuele mensen die jarenlang hebben geworsteld met hun seksuele oriëntatie, heel hard nodig. Het doet goed als je wordt aangezegd dat je ‘goed’ bent in Gods ogen. In zoverre is mijn uitspraak niet alleen theologisch maar ook pastoraal bedoeld.

  Ik nodig u uit een ogenblik stil te staan bij de wijze waarop uw woorden overkomen op homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Staat u wel eens stil bij wat u daarmee als broeder over andere broeders en zusters uitspreekt, zelfs als u dat alleen op academische gronden doet? Graag nodig ik u van harte uit om op zaterdag 4 februari a.s. naar Utrecht te komen waar de resultaten worden gepresenteerd van een aantal projecten die zijn uitgevoerd voor de sociale acceptatie van christelijke homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Zij kunnen u ter plekke vertellen over hun eigen leven en u vertellen hoe zij hebben ontdekt dat hun leven goed is in Gods ogen.

  Met hartelijke en broederlijke groet,
  Wielie Elhorst
  (LKP).

 4. JP vd Giessen’s avatar

  Geachte heer Elhorst ik ben zeer blij met uw uitvoerige reactie die meer en evenwichtiger informatie geeft dan het desbetreffende krantenartikel waarop mijn artikel is gebaseerd. Zoals ook in de email beloofd, zal ik via een apart artikel dieper ingaan op hoe je met de genoemde Bijbelteksten vanuit hedendaags oogpunt moet omgaan.

Comments are now closed.