‹ AB-Vertaling: Psalm 130Kribbe in een stal ›
Christelijke feesten christelijk?
Gepubliceerd op 23-12-2014

Naar aanleiding van mij reeks artikelen rondom de kerst heb ik een aantal reacties gekregen die er op neer kwamen dat je kerst niet mag vieren omdat het niet in de Bijbel staat en derhalve niet christelijk. Met daarbij soms de toevoeging dat ik de Bijbel moet gaan lezen.

Dit is een zeer goed argument als men als criterium hanteert dat alleen feesten waarvan in de Bijbel staat dat ze werden gevierd in aanmerking komen om gevierd te worden. In het christendom kennen we een aantal grote feesten zoals Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst, naast een kleiner feest als het Avondmaal.

Nu valt op dat de meeste van deze feesten afgeleiden zijn van de Joodse feesten die in het Oude Testament voorkomen, echter deze Joodse feesten zijn in vergelijking met de christelijke feesten totaal anders.

Het Pasen is afgeleid van Pesach en overal in het Nieuwe Testament waar we over dit feest lezen, zien we dat het Pesach wordt gevierd. Er is slechts één uitzondering, nl. 1 Cor. 5:7 "Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, [namelijk] Christus", echter als we dit in de gehele context lezen dan zie we dat wordt gesproken dat we onze oude mens moeten "afdoen", dat we moeten gaan leven zoals Jezus het wilt en dat er niet wordt gesproken dat we het Pasen moeten vieren.

Hetzelfde geldt voor Hemelvaartsdag, de hemelvaart wordt meermalen in het Nieuwe Testament genoemd (Mark. 16:19; Luk. 24:51; Hand. 1:9ev.; 1 Thes. 4:16,17), maar nergens dat we het moeten vieren.

Het Pinksteren, het tijdstip dat de Heilige Geest kwam (Hand. 2:1) viel samen met het wekenfeest. Dit wekenfeest wordt ook nog in Hand. 20:16 en 1 Cor. 16:8 genoemd, maar nergens wordt gesproken dat we het Pinksteren moeten vieren.

De Kerst, als geboortefeest wordt nergens vermeld in de Bijbel. Op zijn hoogst zijn er enkele aanwijzingen dat dit feest misschien is afgeleid van het Chanoeka, dat in Joh. 10:22 werd genoemd.

Alleen van het Avondmaal lezen we dat het werd gevierd in 1 Cor. 11:23ev.

Nu we aan de hand van de Bijbel de christelijke feesten hebben bekeken, kunnen we dus stellen dat alleen het Avondmaal als feest werd gevierd, terwijl alle andere feesten niet werden gevierd of op zijn minst niet worden genoemd dat ze werden gevierd. Betekent dit dus dat we al deze feesten niet meer mogen vieren? Als we de bovengenoemde argumentatie hanteren, dat als het niet in de Bijbel staat dan mag het niet, volgen zou dus op het Avondmaal na geen enkel christelijk feest gevierd mogen worden. Dit heeft dan als consequentie dat we niet herdenken dat Christus voor ons is gestorven en opgestaan op Pasen, dat Hij naar de hemel is gegaan om ons een thuis te bereiden op Hemelvaartsdag, dat we niet mogen vieren dat de Heilige Geest op Pinksteren bij ons kwam en dat we niet mogen gedenken dat Jezus op aarde kwam om ons te redden.

De vraag komt automatisch op als we dan niet de christelijke feesten mogen vieren, moeten we dan de joodse feesten vieren? Immers dit staat toch in Lev. 23:2ev. "Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen: ..." Als we goed lezen zien we dat dit tot de Israëlieten is gericht en als we in Gal. 4:8ev. lezen dat zien we dat daar ook wordt gesproken over de "dagen, maanden, tijden en jaren" echter als we het hele gedeelte lezen dan zien we dat het daar gaat dat men dit weer is gaan onderhouden omdat ze onder de invloed van dwaalleraren kwamen. Dus blijkbaar is het voor christenen geen verplichting om deze Oudtestamentische feesten te vieren.

Moeten we dan maar helemaal geen feesten meer vieren? Ik laat het antwoord over aan de lezer.


Tags: Feesten

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij