G4907 σύνεσις
samenstromen, bijeenkomen, kennis, wijsheid

Bijbelteksten

Markus 12:33En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het verstand, en uit geheel de ziel, en uit geheel de kracht; en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen.
Lukas 2:47En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.
1 Corinthiers 1:19Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.
Efeziers 3:4Waaraan gij, [dit] lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),
Colossenzen 1:9Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;
Colossenzen 2:2Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en [dat] tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus;
2 Timotheus 2:7Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs