H216 אוֹר
lichten, morgenlicht, lichtende, licht, de lichten, daglicht, bliksemlichten

Bijbelteksten

Job 37:15Weet gij, wanneer God over dezelve orde stelt, en het licht Zijner wolk laat schijnen?
Job 37:21En nu ziet men het licht niet [als het] helder is in den hemel, als de wind doorgaat, en dien zuivert;
Job 38:15En dat van de goddelozen hun licht geweerd worde, en de hoge arm worde gebroken?
Job 38:19Waar is de weg, [daar] het licht woont? En de duisternis, waar is haar plaats?
Job 38:24Waar is de weg, [daar] het licht verdeeld wordt, [en] de oostenwind zich verstrooit op de aarde?
Job 41:9Elk een zijner niezingen doet een licht schijnen; en zijn ogen zijn als de oogleden des dageraads.
Psalm 4:7Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
Psalm 27:1[Een psalm] van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?
Psalm 36:10Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.
Psalm 37:6En zal uw gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag.
Psalm 38:11Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten; en het licht mijner ogen, ook zij zelven zijn niet bij mij.
Psalm 43:3Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen;
Psalm 44:4Want zij hebben het land niet geerfd door hun zwaard, en hun arm heeft hun geen heil gegeven; maar Uw rechterhand, en Uw arm, en het licht Uws aangezichts, omdat Gij een welbehagen in hen hadt.
Psalm 49:20Zo zal zij [toch] komen tot het geslacht harer vaderen; tot in eeuwigheid zullen zij het licht niet zien.
Psalm 56:14Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden?
Psalm 78:14En Hij leidde hen des daags met een wolk, en den gansen nacht met een licht des vuurs.
Psalm 89:16Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen.
Psalm 97:11Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid, en vrolijkheid voor de oprechten van hart.
Psalm 104:2Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn.
Psalm 112:4[Zain.] Den oprechten gaat het licht op in de duisternis; [Cheth.] Hij is genadig, en barmhartig, en rechtvaardig.

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken