H1397 גֶּבֶר
jongske, iedere strijder, groepshoofden, ieder, man(nen)

Bijbelteksten

Job 22:2Zal ook een man Gode voordelig zijn? Maar voor zichzelven zal de verstandige voordelig zijn.
Job 33:17Opdat Hij den mens afwende [van zijn] werk, en van den man de hovaardij verberge;
Job 33:29Zie, dit alles werkt God twee- [of] driemaal met een man;
Job 34:7Wat man is er, gelijk Job? Hij drinkt de bespotting in als water;
Job 34:9Want hij heeft gezegd: Het baat een man niet, als hij welbehagen heeft aan God.
Job 34:34De lieden van verstand zullen met mij zeggen, en een wijs man zal naar mij horen:
Job 38:3Gord nu, als een man, uw lenden, zo zal Ik u vragen, en onderricht Mij.
Job 40:2Gord nu als een man uw lenden; Ik zal u vragen, en onderricht Mij.
Psalm 34:9[Teth.] Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, [die] op Hem betrouwt.
Psalm 37:23[Mem.] De gangen [deszelven] mans worden van den HEERE bevestigd; en Hij heeft lust aan zijn weg.
Psalm 40:5Welgelukzalig is de man, die den HEERE tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen, en die tot leugen afwijken.
Psalm 52:9Ziet den man, [die] God niet stelde tot Zijn Sterkte, maar vertrouwde op de veelheid zijns rijkdoms; hij was sterk geworden door zijn beschadigen.
Psalm 88:5Ik ben gerekend met degenen, die in den kuil nederdalen; ik ben geworden als een man, die krachteloos is;
Psalm 89:49Wat man leeft er, die den dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs? Sela.
Psalm 94:12Welgelukzalig is de man, o HEERE! dien Gij tuchtigt, en dien Gij leert uit Uw wet,
Psalm 127:5Welgelukzalig is de man, die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd worden, als zij met de vijanden spreken zullen in de poort.
Psalm 128:4Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden, die den HEERE vreest.
Spreuken 6:34Want jaloersheid is een grimmigheid des mans; en in den dag der wraak zal hij niet verschonen.
Spreuken 20:24De treden des mans zijn van den HEERE; hoe zou dan een mens zijn weg verstaan?
Spreuken 24:5Een wijs man is sterk; en een man van wetenschap maakt de kracht vast.

Mede mogelijk dankzij