H2167 זָמַר
met psalmen loven, zingen, met psalmen bezingen, psalmen zingen, psalmzingen

Bijbelteksten

Richteren 5:3Hoort, gij koningen, neemt ter oren, gij vorsten! Ik, den HEERE zal ik zingen, ik zal den HEERE, den God Israels, psalmzingen.
2 Samuel 22:50Daarom zal ik U, o HEERE, loven onder de heidenen, en Uw Naam zal ik psalmzingen.
1 Kronieken 16:9Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken.
Psalm 7:18Ik zal den HEERE loven naar Zijn gerechtigheid, en den Naam des HEEREN, des Allerhoogsten, psalmzingen.
Psalm 9:3In U zal ik mij verblijden, en van vreugde opspringen; ik zal Uw Naam psalmzingen, o Allerhoogste!
Psalm 9:12Psalmzingt den HEERE, Die te Sion woont; verkondigt onder de volken Zijn daden.
Psalm 18:50Daarom zal ik U, o HEERE! loven onder de heidenen; en Uw Naam zal ik psalmzingen;
Psalm 18:51Die de verlossingen Zijns konings groot maakt, en goedertierenheid doet aan Zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid.
Psalm 21:14Verhoog U, HEERE! in Uw sterkte; zo zullen wij zingen, en Uw macht met psalmen loven.
Psalm 27:6Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen den HEERE.
Psalm 30:5Psalmzingt den HEERE, gij Zijn gunstgenoten! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid.
Psalm 30:13Opdat [mijn] eer U psalmzinge, en niet zwijge. HEERE, mijn God! in eeuwigheid zal ik U loven.
Psalm 33:2Looft den HEERE met de harp; psalmzingt Hem met de luit [en] het tiensnarig instrument.
Psalm 47:7Psalmzingt Gode, psalmzingt! Psalmzingt onzen Koning, psalmzingt!
Psalm 47:8Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt [met] een onderwijzing!
Psalm 57:8Mijn hart is bereid, o God! mijn hart is bereid; ik zal zingen, en psalmzingen.
Psalm 57:10Ik zal U loven onder de volken, o Heere! ik zal U psalmzingen onder de natien.
Psalm 59:18Van U, o mijn Sterkte! zal ik psalmzingen; want God is mijn Hoog Vertrek, de God mijner goedertierenheid.
Psalm 61:9Zo zal ik Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid; opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag.
Psalm 66:2Psalmzingt de eer Zijns Naams; geeft eer Zijn lof.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken