H5999 עָמָל
labour, sorrow, misery, mischief, travail, , trouble

Bijbelteksten

Genesis 41:51En Jozef noemde den naam des eerstgeborenen Manasse; want, [zeide hij], God heeft mij doen vergeten al mijn moeite, en het ganse huis mijns vaders.
Numeri 23:21Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israël. De HEERE, zijn God, is met hem, en het geklank des Konings is bij hem.
Deuteronomium 26:7Toen riepen wij tot den HEERE, den God onzer vaderen; en de HEERE verhoorde onze stem en zag onze ellende aan, en onzen arbeid, en onze onderdrukking.
Richteren 10:16En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg, en dienden den HEERE. Toen werd Zijn ziel verdrietig over den arbeid van Israel.
Job 3:10Omdat hij niet toegesloten heeft de deuren mijns buiks, noch verborgen de moeite van mijn ogen.
Job 4:8[Maar] gelijk als ik gezien heb: die ondeugd ploegen, en moeite zaaien, maaien dezelve.
Job 5:6Want uit het stof komt het verdriet niet voort, en de moeite spruit niet uit de aarde;
Job 5:7Maar de mens wordt tot moeite geboren; gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen [tot] vliegen.
Job 7:3Alzo zijn mij maanden der ijdelheid ten erve geworden, en nachten der moeite zijn mij voorbereid.
Job 11:16Want gij zult de moeite vergeten, [en harer] gedenken als der wateren, die voorbijgegaan zijn.
Job 15:35Zijn ontvangen moeite, en baren ijdelheid, en hun buik richt bedrog aan.
Job 16:2Ik heb vele dergelijke dingen gehoord; gij allen zijt moeilijke vertroosters.
Psalm 7:15Ziet, hij is in arbeid van ongerechtigheid, en is zwanger van moeite, hij zal leugen baren.
Psalm 7:17Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren, en zijn geweld op zijn schedel nederdalen.
Psalm 10:7Zijn mond is vol van vloek, en bedriegerijen, en list; onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid.
Psalm 10:14Gij ziet het [immers]; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van den wees.
Psalm 25:18[Resch.] Aanzie mijn ellende, en mijn moeite, en neem weg al mijn zonden.
Psalm 55:11Dag en nacht omringen zij haar op haar muren; en ongerechtigheid en overlast is binnen in haar.
Psalm 73:5Zij zijn niet in de moeite [als andere] mensen, en worden met [andere] mensen niet geplaagd.
Psalm 73:16Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan; [maar] het was moeite in mijn ogen;

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken