G4862 σύν
met
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 126x voor in 15 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

sun, vz een primair voorzetsel dat vereniging aanduidt; TDNT - 7:766,1102;


met


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

σύν (old Att. ξύν), prep. c. dat., expressing association, fellowship and inclusion. It gradually gave way to μετά, c. gen. (cf. LS, s.v.; Bl., § 41, 3), and is therefore comparatively infrequent in NT, being rare in Mt4, Mk6, Jo3, and elsewhere (exx. Ja 1:11, II Pe 1:18) only in Lk (Gosp. and Ac) and Paul. With, together with: of companionship and association, Lk 2:13, Jo 21:3, Ac 10:23, al.; εἶναι σύν τινι, Lk 7:12, Ac 4:13, Phl 1:23, al.; of partisanship, Ac 4:13; οἱ σύν τινι (ὄντες), of attendants, companions or colleagues, Mk 2:26, Lk 5:9, Ac 5:17, al.; of assistance, ἡ χάρις τ. θεοῦ σὺν ἐμοί, I Co 15:10; of two or more things together, almost = καί, Lk 23:11, Ac 3:4 10:2 14:5 23:15, Eph 3:18; σὺν Χριστῷ ζῆν, II Co 13:4; besides (FlJ, LXX), σὺν πᾶσι τούτοις, Lk 24:21 lb /In composition: with (συνχαίρω), together (συνωδίνω), altogether (συντελέω).
Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks κοινός G2839 "gemeenschappelijk"; Grieks μετά G3326 "met, na, achter"; Grieks μεταξύ G3342 "tussen, intussen, na, later"; Grieks συγγενής G4773 "bloedverwant, verwant aan, landgenoot"; Grieks συγγνώμη G4774 "vergiffenis, toegeeflijkeid"; Grieks συγκάθημαι G4775 "zitten (bij iemand)"; Grieks συγκαθίζω G4776 "samenplaatsen"; Grieks συγκακοπαθέω G4777 "samen met iemand hetzelfde lijden ondergaan"; Grieks συγκακουχέω G4778 "slecht behandelen"; Grieks συγκαλέω G4779 "bijeenroepen, vergaderen, samenroepen"; Grieks συγκαλύπτω G4780 "volledig verbergen"; Grieks συγκάμπτω G4781 "samenbuigen"; Grieks συγκαταβαίνω G4782 "samen of tegelijk afdalen"; Grieks συγκατατίθεμαι G4784 "instemmen met"; Grieks συγκαταψηφίζω G4785 "stembriefje"; Grieks συγκεράννυμι G4786 "vermengen, verenigen"; Grieks συγκλείω G4788 "opsluiten, insluiten, omsluiten"; Grieks συγκληρονόμος G4789 "erfgenaam, medederfgenaam"; Grieks συγκοινωνέω G4790 "gemeenschap hebben"; Grieks συγκοινωνός G4791 "deelhebber"; Grieks συγκομίζω G4792 "bijeenbrengen, verzamelen"; Grieks συγκρίνω G4793 "samenstellen, verbinden, uitleggen, verklaren, vergelijken"; Grieks συγκύπτω G4794 "geheel naar voren buigen, krom voorover lopen"; Grieks συγκυρία G4795 "toeval, toevallig"; Grieks συγχαίρω G4796 "blij zijn met, gelukwensen"; Grieks συγχέω G4797 "dooreenmengen, verbijsteren, moedeloos maken"; Grieks συγχράομαι G4798 "gezamenlijk gebruiken"; Grieks συζάω G4800 "samenleven (met iemand)"; Grieks συζεύγνυμι G4801 "samenvoegen, verenigen"; Grieks συζητέω G4802 "bespreken, disputeren"; Grieks συζωοποιέω G4806 "tegelijk levend maken"; Grieks συλλαλέω G4814 "spreken met"; Grieks συλλαμβάνω G4815 "grijpen, nemen, zwanger worden"; Grieks συλλέγω G4816 "verzamelen, inzamelen"; Grieks συλλογίζομαι G4817 "rekeningen bijeenbrengen, optellen, uitrekenen"; Grieks συλλυπέω G4818 "medelijden gevoelen"; Grieks συμβαίνω G4819 "samenkomen"; Grieks συμβάλλω G4820 "spreken, samenbrengen, samenkomen, ontmoeten"; Grieks συμβασιλεύω G4821 "regeren (tezamen)"; Grieks συμβιβάζω G4822 "maken dat (dingen) samenvallen, met elkaar verbinden"; Grieks συμβουλεύω G4823 "raad geven, beraadslagen"; Grieks σύμβουλος G4825 "adviseur, raadgever"; Grieks συμμαθητής G4827 "medediscipel"; Grieks συμμαρτυρέω G4828 "medegetuigen"; Grieks συμμερίζομαι G4829 "terzelfdertijd verdelen, samen delen"; Grieks συμμέτοχος G4830 "mededeelhebber"; Grieks συμμιμητής G4831 "nabootser van anderen"; Grieks σύμμορφος G4832 "soortgelijk"; Grieks συμπαραγίνομαι G4836 "samenkomen"; Grieks συμπαρακαλέω G4837 "met anderen vertroosten"; Grieks συμπαραλαμβάνω G4838 "sumparalambanw"; Grieks συμπαραμένω G4839 "samenwonen"; Grieks συμπάρειμι G4840 "samen aanwezig zijn"; Grieks συμπάσχω G4841 "lijden of pijn voelen samen met iemand"; Grieks συμπέμπω G4842 "meezenden, meegeven"; Grieks συμπεριλαμβάνω G4843 "direkt begrijpen, volledig omvatten"; Grieks συμπίνω G4844 "drinken met iemand"; Grieks συμπληρόω G4845 "volledig vullen"; Grieks συμπνίγω G4846 "volledig verstikken"; Grieks συμπολίτης G4847 "medeburger"; Grieks συμπορεύομαι G4848 "bijeenkomen, vergaderen"; Grieks συμπρεσβύτερος G4850 "mede-oudste"; Grieks συμφέρω G4851 "bijeenbrengen"; Grieks σύμφημι G4852 "erkennen"; Grieks συμφυλέτης G4853 "landgenoot"; Grieks σύμφυτος G4854 "verwant, aangeboren"; Grieks συμφύω G4855 "samengroeien, opgroeien met"; Grieks σύμφωνος G4859 "overeenstemmend, harmonisch"; Grieks συμψηφίζω G4860 "berekenen, optellen"; Grieks σύμψυχος G4861 "eensgezind, unaniem"; Grieks συνάγω G4863 "samenbrengen, bijeenbrengen, vergaderen, verzamelen"; Grieks συναγωνίζομαι G4865 "strijden (samen met iemand)"; Grieks συναθλέω G4866 "strijden (tegelijkertijd met een ander)"; Grieks συναθροίζω G4867 "bijeenkomen, verzamelen"; Grieks συναίρω G4868 "samen brengen met anderen"; Grieks συναιχμάλωτος G4869 "medegevangene"; Grieks συνακολουθέω G4870 "meegaan, vergezellen"; Grieks συναλίζω G4871 "samenbrengen, verzamelen, verzameld worden, bijeenkomen"; Grieks συναναβαίνω G4872 "tegelijkertijd omhooggaan"; Grieks συνανάκειμαι G4873 "samen aanliggen"; Grieks συναναμίγνυμι G4874 "omgang hebben met, intiem zijn met"; Grieks συναναπαύομαι G4875 "samen rust nemen, samen slapen met, liggen bij"; Grieks συναντάω G4876 "ontmoeten"; Grieks συναντιλαμβάνομαι G4878 "helpen"; Grieks συναπάγω G4879 "wegvoeren met"; Grieks συναποθνήσκω G4880 "samen sterven"; Grieks συναπόλλυμι G4881 "vernietigen (tegelijkertijd)"; Grieks συναποστέλλω G4882 "meezenden"; Grieks συναρμολογέω G4883 "samenstellen"; Grieks συναρπάζω G4884 "geweld grijpen (met)"; Grieks συναυξάνω G4885 "samengroeien"; Grieks σύνδεσμος G4886 "band, binding"; Grieks συνδέω G4887 "samenbinden, bijeen binden"; Grieks συνδοξάζω G4888 "samen goedkeuren, meedoen aan de goedkeuring"; Grieks σύνδουλος G4889 "medeslaaf"; Grieks συνεγείρω G4891 "samen opstaan, samen doen opstaan"; Grieks συνέδριον G4892 "vergadering"; Grieks συνείδω G4894 "gezien hebben, begijpen, inzien, verstaan"; Grieks σύνειμι G4895 "samen zijn met"; Grieks σύνειμι G4896 "bijeenkomen"; Grieks συνεισέρχομαι G4897 "met anderen binnengaan"; Grieks συνέκδημος G4898 "medereiziger"; Grieks συνεκλεκτός G4899 "uitverkoren (samen met anderen)"; Grieks συνελαύνω G4900 "bijeen drijven, dwingen"; Grieks συνεπιμαρτυρέω G4901 "getuigen"; Grieks συνέπομαι G4902 "volgen met, vergezellen"; Grieks συνεργός G4904 "medewerkend, helpend"; Grieks συνέρχομαι G4905 "bijeenkomen"; Grieks συνεσθίω G4906 "samen eten"; Grieks συνευδοκέω G4909 "instemmen met, adhesie betuigen, het eens zijn met"; Grieks συνευωχέω G4910 "gastmaal hebben (samen)"; Grieks συνεφίστημι G4911 "verheffen (zich)"; Grieks συνέχω G4912 "samenhouden, bijeenhouden"; Grieks συνήδομαι G4913 "instemmen (blij)"; Grieks συνήθεια G4914 "omgang, gewoonte, gebruik, zede"; Grieks συνηλικιώτης G4915 "leeftijdgenoot"; Grieks συνθάπτω G4916 "begraven (samen)"; Grieks συνθλάω G4917 "kapotslaan"; Grieks συνθλίβω G4918 "samendrukken"; Grieks συνθρύπτω G4919 "verpletteren"; Grieks συνίημι G4920 "inzicht"; Grieks συνιστάω G4921 "bijeenbrengen"; Grieks συνοδεύω G4922 "reizen met iemand"; Grieks συνοδία G4923 "gezelschap, karavaan"; Grieks συνοικέω G4924 "samenwonen"; Grieks συνοικοδομέω G4925 "bouwen (geheel)"; Grieks συνομιλέω G4926 "praten met"; Grieks συνομορέω G4927 "grenzen aan, buurman zijn"; Grieks συντάσσω G4929 "regelen, samenstellen, vormen"; Grieks συντελέω G4931 "uitwerken, maken, vernietigen"; Grieks συντέμνω G4932 "verkorten, beperken"; Grieks συντηρέω G4933 "bewaren"; Grieks συντίθεμαι G4934 "samenstellen, verenigen"; Grieks συντρέχω G4936 "te hoop lopen"; Grieks συντρίβω G4937 "breken, verbrijzelen, vertrappen"; Grieks σύντροφος G4939 "samen opgevoed"; Grieks συντυγχάνω G4940 "ontmoeten (iemand)"; Grieks συνυποκρίνομαι G4942 "veinzen, huichelen"; Grieks συνυπουργέω G4943 "medehelpen"; Grieks συνωδίνω G4944 "samen smart hebben"; Grieks συνωμοσία G4945 "samenzwering"; Grieks συσπαράσσω G4952 "stuiptrekken (doen)"; Grieks σύσσημον G4953 "signaal (afgesproken)"; Grieks σύσσωμος G4954 "hetzelfde lichaam"; Grieks συστασιαστής G4955 "medeoproerling"; Grieks συσταυρόω G4957 "kruisigen (tegelijkertijd)"; Grieks συστέλλω G4958 "samenplaatsen"; Grieks συστενάζω G4959 "jammeren"; Grieks συστοιχέω G4960 "beantwoorden aan, gelijken op"; Grieks συστρατιώτης G4961 "medesoldaat, kameraad"; Grieks συστρέφω G4962 "samenrollen, bijeenrapen, verzamelen, verenigen"; Grieks συσχηματίζω G4964 "gelijkvormig, vormen (zich)";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin