Zeestromen

Bijbelteksten

Psalm 8:9Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeen doorwandelt.
Psalm 107:25Als Hij spreekt, zo doet Hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft.
Prediker 1:7Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats, waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder.
Jesaja 43:16Alzo zegt de HEERE, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte;
Jona 2:3Want Gij hadt mij geworpen [in] de diepte, in het hart der zeeen, en de stroom omving mij; al Uw baren en Uw golven gingen over mij henen.

BoekenBoeken