‹ Zonsverduistering (Amos 8:9)Pasen: een chronologische reconstructie ›
Duisternis over Golgotha
Gepubliceerd op 05-03-2006

In de Bijbel komen verschillende astronomische en/of meteorologische verschijnselen voor, bekend zijn de eerder besproken verschijnselen betreffende de Ster van Bethlehem en de Zonnewijzer van Achaz. De ‘Duisternis over Golgotha' is een van de minder bekende verschijnselen uit de Bijbel. Veel theologen en andere geleerden zijn dan ook niet verder gegaan dan de stelling dat het geen Zonsverduistering geweest kan zijn, wat het dan wél was wordt vaak genegeerd.

Binnen mijn reeks artikelen over Pasen, wil ik een aantal wijden wat voor theorieën er zijn rondom de ‘Duisternis over Golgotha'. Voor hen die deze reeks niet geheel hebben gelezen, als eerste een algemene begripvorming:

Ten tijde dat deze gebeurtenis zich afspeelde, waren de Romeinen de heersers over de gehele toenmalige westerse wereld. Keizer Tiberius de politici Pontius Pilatus en Herodes aangesteld om te regeren over de gewesten Israël en Samaria, het gebied waar Jezus Christus de afgelopen jaren had gepredikt. Tijdens deze jaren had hij diverse religieuze leiders, zoals de Farizeeërs en de Sadduceeërs tot vijanden gemaakt, door hun handelen regelmatig aan de kaak te stellen. Door het verraad van een van Zijn discipelen (Judas) werd Jezus Christus aan het Sanhedrin (de religieuze regering van de Joden) en klaagden de Farizeeërs en Sadduceeërs Hem aan wegens godslastering. Daar het Sanhedrin niet gemachtigd was om iemand ter dood te brengen, werd Jezus Christus naar de stadhouder Pontius Pilatus gebracht, daar deze echter geen schuld in Christus kon vinden ("ik was mijn handen in onschuld") stuurde hij Christus naar zijn collega Herodes. Uiteindelijk wordt Christus ter dood veroordeeld d.m.v. kruisiging op de heuvel Golgotha (=schedelplaats) samen met 2 moordenaars. Tijdens deze kruisiging ontstond een grote duisternis.

In alle evangeliën wordt gesproken over de kruisiging van Christus, in de een méér dan de ander, gezamenlijk geeft het een goed overzicht van de gebeurtenissen. Zie ook mijn chronologie. De belangrijkste passages, welke betrekking hebben op de duisternis zijn:

Als we een beeldvorming creëren van de gebeurtenissen dan valt ons de volgende zaken op: er is sprake van een duisternis van ongeveer 3 uur. Nu was het in die tijd de gewoonte om de dag in twaalven te verdelen, beginnende bij het ochtendgloren en eindigende bij zonsondergang, met dien verstande dat het zesde uur 12 uur ‘s middags was. Een uur varieerde in lengte afhankelijk de verschillende momenten in een jaar . Daar men in die tijd geen uurwerken had, welke zo nauwkeurig zijn als de onze, moet men er vanuit gaan dat bij het noemen van uren men altijd een benadering van het tijdstip bedoeld. We mogen dus onder het tijdstip “het zesde tot het negende uur” uitgaan van wat wij nu zouden zeggen “van twaalf tot 3 uur ‘s middags”. Naast de beschrijving van op welk uur de duisternis aanwezig was, moeten we ook opmerken dat de kruisiging vlak voor het Pascha (zie o.a. het Heilig Avondmaal en de reden waarom de Joden de lijken wegwilden hebben) viel, dit houdt in dat het bijna volle maan was. Verder wordt in de verschillende Bijbelgedeelten gesproken over een aardbeving.
Als laatste moet dan nog in ogenschouw worden genomen het niet natuurlijke fenomeen, het opstaan van heiligen uit hun graf.

We kunnen de dag dus als volgt reconstrueren:

6de uurBegin 3 uur durende duisternis
9de uurEinde 3 uur durende duisternis
Jezus roept met luider stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?
Jezus roept met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest, en sterft
Voorhangsel van de tempel scheurt van boven tot beneden in tweeën
De aarde beeft, en de rotsen scheuren
Graven gaan open en vele lichamen der ontslapen heiligen worden opgewekt. Hoofdman Romeinse soldaten verklaart dat Jezus Zoon van God is. De Joden vragen of de lichamen weggehaald mogen worden i.v.m. Pascha
's avondsJozef van Arimathea, balsemt en begraaft lichaam van Jezus


De enige buiten bijbelse bron van deze duisternis is van Phlegon in zijn "Olympiades" waarin hij melding maakt dat tijdens de verduistering de sterren zichtbaar waren.


Tags: Astronomie, Pasen
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Pasen

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen