Pasen
πάσχα G3957 "Pascha, paasfeest, Pasen",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Feesten en rouwdagen, Goede Vrijdag, Golgotha (duisternis), Jezus Christus (sterven), Opstanding (Jezus), Pasen (flora), Pesach / Pascha, Via Dolorosa,

Pasen (Grieks πάσχα G3957) is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen herdenken op deze dag dat Jezus is gestorven voor hun zonden en daarna opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

Zie ook het overzichtsartikel Op weg naar Golgotha met verwijzingen naar artikelen op onze blog over dit onderwerp.

Inhoud

Pasen vs. Pesach/Pascha

Het verschil is dat Pesach de benaming is die tegenwoordig het meest wordt gebruikt door de Joden, terwijl Pascha meer bij de christenen wordt gebruikt. Met name in de Oosters-orthodoxe Kerk heeft men het woord πάσχα páschaG03957 met het Griekse πάσχω pascho̱G03958 (dat "lijden" betekent) verbonden, waardoor het nog meer een christelijke betekenis kreeg.

Pesach voor het O.T. tegenhanger.


Chronologisch overzicht

Gebeurtenis Mattheüs Markus Lukas Johannes Overige
Beraadslaging overpriesters en de Schriftgeleerden, en de ouderlingen des volks 26:3 22:1-2 11:47 12 Nisan - 2 dagen voor Pesach
Verraad van Judas 26:14-16 14:10-11 22:3-6
Slachten van het Pesach lam in de tempel 13 Nisan - dag voor Pesach voor 3 uur in de middag (Josephus, Jewish War, 6.423–428; Philo, Questions on Exodus 1.11); strikt genomen moest dit op 14 Abib/Nisan gebeuren (Ex. 12:3, 6)
Discipelen bereiden Pesach maaltijd 26:17-19 14:12-16 22:7-13 moet na de middag zijn geweest als ze een stuk lam hadden. → sedermaaltijd
Laatste Pesach 26:17-20 14:12-17 22:7-23   14 Abib/Nisan - Pesach (Lev. 23:5)
Judas gaat weg       13:27-30  
Instelling H. Avondmaal 26:26-29 14:22-25 22:17-20   1 Cor 11:23-26
De voetwassing     22:24 13:1-11  
Gethsemané 26:30ev. 14:26ev. 22:39-40 18:1ev.  
Voorzegging verloochening Petrus 26:30-35 14:29-31      
Verschijning van de engel aan Jezus     22:43    cf. Hebr. 5:7
Bloedzweten     22:44    
Gevangenneming 26:47-57 14:43-50 22:47-53 18:1-9  
De kus 26:48-49 14:44-45      
Het zwaard 26:51-52 14:47 22:35-38; 22:49-50 18:10-11  
Heling Malchus oor     22:51    
Vrijwillige gevangenneming Jezus 26:50 14:49 22:54 18:12  
De jongeling   14:51-52      
Petrus volgt Christus 26:58 14:54 22:54 18:15  
Geestelijk verhoor          
De andere discipel       18:15-16  
Voor Annas     22:54 18:13  
Verloochening Petrus (1) 26:69-70 14:66-67 22:56-57 18:17  
eerste kraaien van de haan   14:68      
Voor Kajafas 26:57ev. 14:60   18:24  
Valse getuigenissen 26:60-61 14:56-59      
De bespotting 26:67-68 14:65 22:63-65    
Verloochening Petrus (2) 26:71-72 14:69 22:58 18:25  
Verloochening Petrus (3) 26:73-74 14:70-71 22:59 18:26  
familie van Malchus       18:26  
Kraaien van de haan 26:75 14:72 22:60-61 18:27  
De Morgenzitting   15:1 22:66    
Zelfmoord Judas 27:3-10       Hand 1:18-19 cf. Jer 32:6-9; Zach 11:12-13
Wereldse rechtbank          
Voor Pilatus 27:11ev. 15:2ev. 23:1-7 18:28  
Voor Herodes     23:8-12    
Voor Pilatus (2)     23:13 19:1-15 Nb. volgens Joh. 19:14 was dit omstreeks het 6de uur (=middaguur)
Vrijlating Bar-abbas 27:15-26 15:11-15 23:13-25 18:40  
De doodstraf 27:26 15:15 23:25    
Via Dolorosa          
De geseling 27:26 15:15   19:1  
De bespotting - de mantel 27:28 15:17   19:2  
De bespotting - de kroon 27:29 15:17   19:2  
De bespotting - stok 27:30 15:19      
Simon van Cyréne 27:32 15:21 23:26    
Klaagzang vrouwen     23:27-29    
De wijn 27:34 15:23      
De kruisiging   15:24-25     Volgens Mark. 15:25 was dit omstreeks het 3de uur (=9 uur 's ochtends)
Verdeling klederen 27:35 15:24 23:34 19:23-24 Ps. 22:19
INRI 27:37 15:26 23:38 19:19  
de 2 misdadigers 27:38 15:27 23:33 19:18 Jes. 53:12
Zie uw zoon, zie uw moeder       19:26-27  
Vader vergeef het hun     23:34    
Bespotting 27:39-44 15:29-31 23:35    
behoudenis van een misdadiger     23:40-43    
begin duisternis 27:45 15:33 23:44 19:14 (?) Joel 2:31-32; Het 6de uur (=12 uur)
einde duisternis 27:45 15:33 23:44   Hand 2:20; Het 9de uur (=3 uur 's middags)
Eloi, Eloi, Lamma Sabachtani 27:46 15:34-35      
de wijn 27:48 15:36   19:29  
doodskreet van Christus: het is volbracht 27:50 15:37 23:46 19:30  
het voorhangsel van de tempel scheurt 27:51 15:38 23:45    
aardbeving 27:51        
opstanding van de heiligen 27:52-53        
de Centurion 27:54 15:39 23:47    
de trouwe volgelingen 27:55-56 15:40-41 23:49 19:25  
De begrafenis         Dag 1
het niet breken van de benen       19:33-37 Ex. 1:46; Num. 9:12; Ps. 34:21
Jozef v Arimathea 27:57-60 15:42-47 23:50-53 19:38-42 Jes 53:9
verzegeling graf 27:64-66        
sabbatrust door de vrouwen 16:1 23:56   Dag 2, 15 Abib/Nisan; Volgens Markus kochten de vrouwen na de sabbat de specerijen itt. Lukas.
Opstanding 16:21; 17:23; 20:19 8:31; 9:31; 10:34 9:22; 24:7   Dag 3, 16 Abib/Nisan - Eerstelingenfeest (Lev. 23:9-14) de dag na de sabbat (Lev. 23:11).
Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jakobus en Salome bezoeken graf 28:1 16:1 24:1 20:1  
Petrus en Johannes bezoeken graf, na waarschuwing van Maria Magdalena dat graf leeg is 20:2-10 Maria Magdalena achter.
Engelverschijning 28:2 16:5 24:4-8 20:12 Volgens Lukas & Johannes waren er 2 engelen.
Maria Magdalena ziet Jezus 20:14-17

Nb. In het evangelie van Johannes spelen deze gebeurtenissen tot en met de begrafenis voor het Pesach (Joh. 19:31; cf. J.P. Meier, A Marginal Jew, Vol. 1, p. 398-399 voor de complicaties tussen het evangelie van Johannes en de andere evangeliën).
Nb. De opstanding moet nog worden uitgewerkt!

Welk jaar

Om te bepalen wanneer Jezus stierf is het belangrijk om te bepalen of er aanwijzingen zijn op welke dag het Pesach werd gevierd. In Lukas 24:1 lezen we dat de vrouwen op zondagochtend (de eerste dag van de week) bij het graf kwamen. Dat dit de derde dag was lezen we iets verder in Luk. 24:21. Op basis hiervan weten we dus dat 14 Nisan op een vrijdag (→ Goede Vrijdag) viel en kunnen we mogelijke datums berekenen.

De data van Pesach uit die periode waren:

Nieuwe Maan 14 Nisan
6 april 26 Zondag 21 april
26 maart 271) Donderdag 10 april
15 maart 28 Dinsdag 30 maart
2 april 29 Maandag 18 april
22 maart 302) Vrijdag 7 april
12 maart 31 Dinsdag 27 maart
29 maart 32 Zondag 13 april
19 maart 33 Vrijdag 3 april
9 maart 343) Woensdag 24 maart
28 maart 35 Dinsdag 12 april
16 maart 36 Zaterdag 31 maart

1) Het tijdstip van de Nieuwe Maan is zeer ongunstig (20:05 uur) en werd zeer waarschijnlijk niet geobserveerd en daarom een dag werd verschoven.

2) Het tijdstip van de Nieuwe Maan is zeer ongunstig (19:55 uur) en werd zeer waarschijnlijk niet geobserveerd waardoor een dag werd verschoven, zodat de 14de Nisan pas op zaterdag 8 april werd gevierd.

3) Het tijdstip van de Nieuwe Maan is zeer ongunstig (19.51) en werd zeer waarschijnlijk niet geobserveerd waardoor een dag werd verschoven, zodat de 14de Nisan pas op donderdag 25 maart werd gevierd.

Slechts één datum is dan nog mogelijk, namelijk 3 april 33 n.C., omdat die van 30 n.C. zeer waarschijnlijk niet geobserveerd was en dus Nisan op 8 april viel (cf. Parker & Dubberstein, p. 60).


Datum waarop Pasen valt

Bij de eerste christenen, die samen met de Joden leefden, werd Pasen gelijktijdig gevierd met Pesach. Hierbij ging men uit van de Joodse kalender. Probleem is echter dat deze Joodse kalender niet overal op basis van observaties werd bepaald maar berekent. Op basis van het Sardica document (MS Verona, Biblioteca Capitolare LX(58) folios 79v–80v.) blijkt dat een aantal Pesachs voor de zonnewende werden gevierd en dus te vroeg. Ook andere kerkvaders vermelden dit (Eusebius, Church History, 7.32; Peter of Alexandria, geciteerd in Chronicon Paschale, in Alexander Roberts and James Donaldson, eds., Ante-Nicene Christian Library, Volume 14: The Writings of Methodius, Alexander of Lycopolis, Peter of Alexandria, And Several Fragments, Edinburgh, 1869, p. 326). Daarnaast was het probleem dat niet overal de Joodse kalender bekend was en dat oa. gebruik werd gemaakt van de Juliaanse kalender. Terwijl weer andere christenen probeerden de datum in overeenstemming te brengen via alternatieve rekenmethoden, zo stelde Dionysius, bisschop van Alexandrië, een 8-jarige paascyclus voor en citeert een brief van Anatolius, bisschop van Laodicea, die verwijst naar een cyclus van 19 jaar (Eusebius, Church History, 7.20, 7.31). Hierdoor werd, door de diverse christenen, Pasen op verschillende datums gevierd. Het eerste concilie van Nicea (325 n.C.) zorgde ervoor dat deze problematiek werd opgelost en er een vaste datum kwam.

Huidige berekening

Deze datum wordt bepaald met de volgende algemene regel, welke tot stand kwam op het eerste concilie van Nicea (325 n.C.): Pasen moest vallen op de eerste zondag na de 14de Nisan, in de maand waarin de 14de Nisan samenvalt met de lente-evening (21 maart), of de maand die onmiddellijk daarop volgt; als de 14de Nisan een zondag was, moest het feest naar de volgende zondag worden verschoven. Anders gezegd, het Paasfeest wordt gevierd op de eerste Zondag na de veertiende dag van de eerste nieuwe Maan na 21 Maart (=lente-evening). Als er in de Hebreeuwse kalender een schrikkelmaand (Adar II) is, kan het voorkomen dat Pasen en Pesach bijna een maand van elkaar verschillen.

Een formulering die de beroemde wiskundige Gauß, in het begin van de 19de eeuw ontwikkelde en die later door Butcher in 1876 is geperfectioneerd en hierdoor bruikbaar is voor alle jaren in de Gregoriaanse kalender, die begon in 1583. De methode is gebaseerd op een aantal delingen van het jaar, waarvan hieronder een vereenvoudigde weergave is gegeven.

Het is de som van (d + e) die vooral van belang is:

De enige twee uitzonderingen op deze regel van Gauß, zoals door Gauß zelf voorzien, betreffen de jaartallen 1954 en 1981. In deze gevallen wordt Pasen een week vroeger gevierd dan de uitkomst van de formule. Hiernaast voor de volledigheid de formule zoals die door J M Oudin in 1940 is opgesteld:

Via onderstaand veld kan men de dag van Pasen berekenen (vanaf 1583 n.C.):

Invoer Jaar: is

Pasen en Pesach op dezelfde dag

Regelmatig wordt beweerd dat Pasen en Pesach nooit op het zelfde tijdstip worden gevierd. En inderdaad lijkt het erop dat deze twee feesten (bijna) nooit samenvallen. Geleerden uit de 19de eeuw beweerden zelfs dat de Gregoriaanse Pasen berekening dusdanig was opgezet dat deze nooit kon samenvallen met Pesach.

R.H. van Gent heeft op zijn schitterende website een en ander nagerekend en komt met een lijst van jaren waarin beide feesten wel samenvallen. Hieronder een overzicht van alle samenvallende jaren tot het einde van de volgende eeuw:

Jaar Datum
AD AM (Gregoriaans)
1609 5369 19 April
1805 5565 14 April
1825 5585 3 April
1903 5663 12 April
1923 5683 1 April
1927 5687 17 April
1954 5714 18 April
1981 5741 19 April
2123 5883 11 April
2143 5903 31 Maart
2150 5910 12 April
2170 5930 1 April

Folklore

Met name vanaf de Middeleeuwen zijn er veel folkloristische zaken in het Paasfeest verweven, al dan niet van twijfelachtige heidense oorsprong, waaronder het verstoppen van eieren door een paashaas (vanaf 1680; E. Doelman, De kleine Olympus; Kevin Shortsleeve, The Easter Bunny).

Niet waar

Er is geen enkel wetenschappelijke bewijsvoering dat Pasen (Eng. Easter) afkomstig is van Ostara, Eostre, IshtarIshtar.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!