H3001 יָבֵשׁ
verdorren, verdrogen, uitdrogen, beschamen, opdrogen, schandelijk handelen, verdampen, verstijven

Bijbelteksten

Genesis 8:7En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren.
Genesis 8:14En in de tweede maand, op den zeven en twintigsten dag der maand, was de aarde opgedroogd.
Jozua 2:10Want wij hebben gehoord, dat de HEERE de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht, toen gij uit Egypte gingt; en wat gijlieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, dewelke gijlieden verbannen hebt.
Jozua 4:23Want de HEERE, uw God, heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gijlieden er waart doorgegaan; gelijk als de HEERE, uw God, aan de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren;
Jozua 5:1En het geschiedde, toen al de koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts, en al de koningen der Kanaanieten, die aan de zee [waren], hoorden, dat de HEERE de wateren van de Jordaan had uitgedroogd, voor het aangezicht der kinderen Israels, totdat wij daardoor gegaan waren; zo versmolt hun hart, en er was geen moed meer in hen, voor het aangezicht der kinderen Israels.
Jozua 9:5Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten, en zij hadden oude klederen aan, en al het brood, dat zij op hun reize hadden, was droog [en] beschimmeld.
Jozua 9:12Dit ons brood hebben wij warm tot onzen teerkost uit onze huizen genomen, ten dage, toen wij uittogen om tot ulieden te reizen; maar ziet, nu is het droog, en het is beschimmeld;
2 Samuel 19:5Toen kwam Joab tot den koning in het huis, en zeide: Gij hebt heden beschaamd het aangezicht van al uw knechten, die uw ziel, en de ziel uwer zonen en uwer dochteren, en de ziel uwer vrouwen, en de ziel uwer bijwijven heden hebben bevrijd;
1 Koningen 13:4Het geschiedde nu, als de koning het woord van den man Gods hoorde, hetwelk hij tegen het altaar te Beth-el geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende: Grijpt hem! Maar zijn hand, die hij tegen hem uitgestrekt had, verdorde, dat hij ze niet weder tot zich trekken kon.
1 Koningen 17:7En het geschiedde ten einde van [vele] dagen, dat de beek uitdroogde; want geen regen was in het land geweest.
Job 8:12Als het nog in zijn groenigheid is, [hoewel] het niet afgesneden wordt, nochtans verdort het voor alle gras.
Job 12:15Ziet, Hij houdt de wateren op, en zij drogen uit; ook laat Hij ze uit, en zij keren de aarde om.
Job 14:11De wateren verlopen uit een meer, en een rivier droogt uit en verdort;
Job 15:30Hij zal van de duisternis niet ontwijken, de vlam zal zijn scheut verdrogen; hij zal wijken door het geblaas zijns monds.
Job 18:16Van onder zullen zijn wortelen verdorren, en van boven zal zijn tak afgesneden worden.
Psalm 22:16Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; en Gij legt mij in het stof des doods.
Psalm 74:15Gij hebt een fontein en beek gekliefd; Gij hebt sterke rivieren uitgedroogd.
Psalm 90:6In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds wordt het afgesneden, en het verdort.
Psalm 102:5Mijn hart is geslagen en verdord als gras, [zodat] ik vergeten heb mijn brood te eten.
Psalm 102:12Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw, en ik verdor als gras.

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin