Articles by JP vd Giessen

You are currently browsing JP vd Giessen’s articles.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Natuurlijk was het antwoord Zippora (Exod. 4:25)

De vraag van deze week:

Ging Deborah mee met Barak toen hij ten strijde trok tegen Sisera?

Nb. Dit is voorlopig de laatste van dit seizoen, na de zomervakantie gaan we weer verder.

Tags: ,

Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder een aantal artikelen waar we de afgelopen week aan hebben gewerkt

Artikelen

Bijbelteksten

 • Tot en met Exodus 35 zijn alle verwijzingen naar de Dode Zee rollen opgenomen (in de loop van de tijd zullen ook alle andere gedeelten worden opgenomen).
 • Meer dan 120 Nederlandse spreekwoorden en uitdrukkingen welke ontleend zijn aan de Bijbel, zijn nu vermeld bij de desbetreffende teksten.

Woordstudies

Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

Tags:

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:
De vraag van vorige week was vrij eenvoudig, het ging om koningin Izebel (1 Kon. 16) de vrouw van Achab.

De vraag van deze week:

Normaal worden jongens besneden door mannen, maar één keer is er sprake dat een vrouw dat doet. Wie was deze vrouw.

Tags: ,

De stem van de HEER breekt de ceders
Ja, de HEER breekt de ceders van de Libanon.

Psalm 29:5 (AB-vertaling)

In deze Psalm wordt een schitterende beschrijving gegeven van het onweer. Weliswaar wordt vooral aan de donder als stem van God aandacht gegeven, maar ook de bliksem, de vlammen vuurs (vs 7) wordt genoemd. Volgens tegenwoordig wetenschappelijk inzicht is het niet de donder maar de bliksem, die de cederen verbreekt. En volgens datzelfde inzicht wordt niet de bliksem door de donder veroorzaakt, maar is de donder slechts een begeleiden verschijnsel van de bliksem. Vanuit onze wetenschappelijke inzichten zou je kunnen stellen dat de psalmist slechts een naïeve voorstelling geeft, waarbij de donder het belangrijkste element is.We moeten echter beseffen dat het bij de psalmist niet gaat om een accurate beschrijving, er is nl. ook een religieus element dat niet uit het oog mag worden verloren. De dichter spreekt over de stem van God, waarmee hij de donder identificeert, maar als we kritisch lezen dan zien we dat de dichter van meer spreekt, het gaat hem niet enkel om het geluid, maar vooral om de Goddelijke almacht die zich in dat geluid manifesteert. En het is deze Goddelijke almacht die de bomen aan splinters doet slaan, en om die reden worden juist de ceders genoemd vanwege hun grootsheid.

Tegenwoordig zijn op het Libanon gebergte nog maar een paar bomen te vinden, de meesten zijn in de loop der eeuwen omgehakt. Wil je van de grootheid van deze Libanon ceders genieten, dan moet je naar de oude landgoederen gaan in Europa waar de adel in de 18de en de 19de eeuw vele van deze ceders in hun tuinen plantten. Enkele jaren geleden was ik op het landgoed kasteel Middachten om hun ceder te mogen bekijken.

Hoe groot deze boom is kunnen we zien aan de tuinman die aan de voet van de boom staat (zie de rode cirkel). Nu is deze boom, die ik tussen de 150-170 jaar schat, niet zo groot als hij had kunnen zijn. Het geval wil dat een aantal jaren geleden, door een onweer het bovenste gedeelte afbrak (zie bovenste rode cirkel) en in zijn val een aantal andere takken meenam. Desalniettemin is het een schitterende boom die zeker de moeite van het bezoeken waard is.

In de zomer is de tuin opengesteld voor publiek en als u gaat dan moet u ook zeker de twee Ginko biloba’s bekijken, naast een schitterende rij van vijgenbomen, vele soorten citrus-bomen, verschillende soorten kruiden waaronder een schitterende exemplaar van de mirte en de laurierboom. Tot slot is het landgoed beroemd om zijn vele zeldzame kastanjebomen.

Tags: ,

Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder een aantal artikelen waar we de afgelopen week aan hebben gewerkt

Artikelen

Bijbelteksten

 • Tot en met Exodus 16 zijn alle verwijzingen naar de Dode Zee rollen opgenomen, in de loop van de tijd zullen ook alle andere gedeelten worden opgenomen.
 • Jesaja 45:18-19 verschillende vertaalnotities

Woordstudies

  Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

  Tags:

  Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

  Antwoord van de vorige keer:
  De vraag van vorige week “Welke boeken of geschriften worden in de twee boeken van Kronieken allemaal genoemd?” was blijkbaar lastig, of het komt omdat de vakantieperiode weer is begonnen, maar op een inzending via de mail na durfde niemand een antwoord te geven.

  De schrijver van Kronieken maakte gebruik van meerdere bronnen, welke grofweg onderverdeeld kunnen worden in historisch en profetisch. 1) De historische werken welke hij noemt zijn, het commentaar (מדרש = midrash) op het boek van de koningen (1 Kron. 24:27); het boek van de koningen van Israël (1 Kron. 9:1; 2 Kron. 20:34); het boek van de koningen van Juda en Israël (2 Kron. 16:11, etc.); het boek van de koningen van Israël en Juda (2 Kron. 27:7, etc.). 2) De profetische werken zo genoemd naar hun auteur zijn de geschiedenissen van den profeet Nathan, en in de geschiedenissen van de ziener Gad (1 Kron. 29:29); de woorden van de profeet Nathan, de profetie van de Siloniet Ahia, en de gezichten van de ziener Jedi (2 Kron. 9:29); de woorden van de profeet Semaja, en de ziener Iddo (2 Kron. 12:15); de geschiedenissen van Jehu, de zoon van Hanani (2 Kron. 20:34); de geschiedenissen van Uzzia, die de profeet Jesaja, de zoon van Amos, heeft opgeschreven (2 Kron. 26:22); het visioen van de profeet Jesaja, de zoon van Amos (2 Kron. 32:32); de woorden van de zieners (2 Kron. 33:19)

  De vraag van deze week:

  Volgens de betekenis van haar naam was ze kuis en ongerept (maar de betekenis van een naam is altijd lastig en anderen denken dat haar naam niet verheven is of zelfs een uitroep is waar haar prins was), maar deze prinses stierf wel een gewelddadige dood. Verder kennen we haar als iemand die haar man verleidde tot afgoderij. Over wie hebben we het?

  Tags: ,

  In de loop der tijd leer je steeds meer nieuwe woorden en vaak is het een opvolger van een ouder woord dat in negatieve bijklank heeft gekregen. Neem bijvoorbeeld het woord antisemitisme, waar vroeger gewoon Jodenhaat mee werd bedoeld, dat kon natuurlijk niet dus werd het opgewaardeerd en zou plotseling een haar voor alle Semitische bevolkingsgroepen gelden. Omdat Jodenhaat te frontaal klinkt, zag je dat dus een ander woord werd gekozen en werd steeds meer over “de slechte zionistische invloeden” gesproken. Zo is ook de theologische term “vervangingsverbond, vervangingstheologie  op zijn retour en daarvoor is de mooie term “dezioniseren” gekozen.

  Het is een dure theologische term die bedacht is door het Bethlehem Bible College en nu ook gebruikt wordt door Sabeel. Zij vinden dan ook dat de Bijbel gedezioniseerd moet worden. Ds. Kees Kant heeft nu hierover een boek geschreven, “Van Eisenach naar Betlehem“, waarin hij een historische uiteenzetting geeft van het anti-joodse denken in de geschiedenis van de christelijke kerk, in de kerkbeweging van de Deutsche Christen en in kringen van Palestijnse christenen. Een verhelderend boek, waarin hij netjes uiteenzet hoe misleidend deze theologie is. Zo verwijst hij naar de bekende Palestijns christelijke theoloog en Sabeel-directeur Naim Ateek die betoogt dat de meeste oudtestamentische Bijbelboeken bekrompen, nationalistisch, xenofoob en racistisch zijn. De theologie van het Bijbelboek Ezechiël is zeer bekrompen, terwijl bij Ezra en Nehemia er volgens hem sprake is van conservatisme, exclusiviteit en xenofobie. De eerste vijf boeken van het Oude Testament, zijn voor hem het middelpunt van bekrompen en nationalistische denken. Het Oude Testament is dan ook niet zozeer meer het Woord van God, maar is in zijn opinie slechts geschiedschrijving over hoe Joden in de geschiedenis een totaal verwrongen beeld hadden van God. Om die reden zijn alle teksten in de Bijbel die spreken van een verbond met Israël, verkiezing of landbelofte een volstrekt verkeerd begrijpen van God.

  Het is dan ook om die reden dat Palestijns christelijke theologen vinden dat de Bijbel gedezioniseerd moet worden. Alle passages die over Israël als land en volk, op Joden en jodendom slaan moeten verwijderd worden. De geslachtsregisters in Mattheüs en Lukas zijn voorbeelden hiervan, net zoals Bartimeus en de Kanaänitische vrouw Jezus als “Zoon van David” aanspreken zijn teksten die volgens deze Naim Ateek fout zijn. De woorden van God in Deuteronomium 4:2 “U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.” zal hij dan ook stellig niet als een opdracht van God zien, maar als bekrompen nationalistisch denken, net als de Bijbeltekst in Openbaring 22:18 “Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.” Ik kan dan ook niet anders dan constateren dat met “Dezioniseren van de Bijbel” wordt bedoelt dat alles wat deze theologen niet aanstaat wordt verwijderd uit de Bijbel en wordt omgevormd tot een tekst die hen wel aanstaat. Ze zijn niet bezig met Gods Woord te bestuderen, maar deze te herschrijven naar hun eigen ideologie. Ze zijn daarin nog niet eens eerlijk, als ik een boek niet mooi vind en dat tegen de schrijver zeg, dan zal hij stellig als wederantwoord hebben dat ik dan maar een beter boek moet schrijven. Hetzelfde is het met een religieus boek, als mij dat niet aanstaat dan zal iedereen zeggen dat ik dan maar dat religieuze boek moet afwijzen en een ander moet zoeken of schrijven. Deze pseudo-theologen zijn hebben echter niet zoveel kennis om dat te doen en zijn alleen maar in staat om als kleine kinderen het af te kraken en het vullen met hun eigen kleine fantasietjes en niet door hebben dat ze de Schrijver beledigen.

  Tags: ,

  Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder een aantal artikelen waar we de afgelopen week aan hebben gewerkt

  Artikelen

  Bijbelteksten

  • Tot en met Exodus 4 zijn alle verwijzingen naar de Dode Zee rollen opgenomen, in de loop van de tijd zullen ook alle andere gedeelten worden opgenomen.

  Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

  Tags:

  De laatste tijd krijg ik weer veel emailtjes binnen naar aanleiding van eerdere artikelen dat echte bloedmanen zeer zeldzaam zijn en dat het nog zeldzamer is als die op een Joodse feestdag vallen. Vandaar dat ik maar weer eens een poging doe om een en ander uit te leggen.

  Maansverduistering

  In de Bijbel wordt op verschillende plekken, zoals in Joël gesproken over de bloedrode kleur van een verduisterde Maan. Hoe komt dit? Tijdens een totale Maansverduistering duikt de Maan helemaal in de kernschaduw van de Aarde. De kernschaduw (umbra) is het binnenste deel van de schaduw van een hemellichaam, waar in het geheel geen zonlicht meer in doordringt. Toch blijft de Maan zichtbaar door een zwak roodachtig licht, dit komt door het feit dat het zonlicht in de aardatmosfeer naar de kernschaduw wordt gebogen. De Aarde functioneert als een gigantische prisma, waar de blauwe straling via de breking wordt tegengehouden. De rode, straling wordt het minst gehinderd en bereikt de Maan.

  Danjon-schaal

  De helderheid van een maansverduistering worden geschat aan de hand van de Danjon-schaal, die werd ontworpen door de Franse astronoom Danjon. Hierin worden de kleur en helderheid van de totaal verduisterde maan als volgt omschreven:

  • L=0. Zeer donkere verduistering. Vooral bij het centrale deel van de aardse slagschaduw is de maan nauwelijks zichtbaar.
  • L=1. Donkere verduistering. De maan is donkerbruin of grijsachtig getint en er zijn nauwelijks oppervlaktedetails te zien.
  • L=2. Donkere, dieprode maan. Het centrum van de slagschaduw is veel donkerder dan de oranje-achtige rand.
  • L=3. Heldere verduistering met een steenrode kleur. De rand is nu geelachtig getint.
  • L=4. Zeer heldere verduistering. De maan is koper-rood of oranje-rood van kleur en heeft een heldere, blauwe rand.

  Voor het bepalen van de helderheid aan de hand van de Danjon-schaal moet ook rekening worden gehouden met factoren zoals de hoogte van de maan boven de horizon en de doorzichtigheid van de lucht. Over het algemeen kan men van een bloedmaan spreken als de schaal tussen de 1 en de 3 is,. Gaat men uit dat een maansverduistering bloedrood wordt bij een magnitude van 1 of hoger dan is in de periode vanaf 1960 tot 2015 ruim 37% een bloedrode maan. We mogen dan ook concluderen dat een “bloedmaan” niet zeldzaam is.

  Joodse feestdagen

  De Joodse kalender is een maankalender en om onder andere die reden vallen veel Joodse feestdagen samen met volle maan. Een maansverduistering ontstaat ook bij volle maan en het is dan ook logisch dat deze kunnen samenvallen. De vraag is echter hoe vaak dat gebeurd, daarom heb ik voor een aantal recente maansverduisteringen gekeken of die samenvallen met een Joods feest, ik heb niet alle Joodse feestdagen vergeleken omdat de tijd mij ontbrak dus de lijst is verre van compleet. Maar we zien toch dat er een stuk of 10 de afgelopen vijftig jaar zijn voorgekomen, waarvan slechts één niet in de categorie “bloedmaan” valt. Daarnaast heb ik een viertal verduisteringen meegenomen die vallen op de 14 Tishri welke ook een Joodse feestdag is. We mogen dus concluderen dat dus ruim 14 verduisteringen samenvielen met een Joodse feestdag en het kunnen er nog meer zijn, als we alle feestdagen gaan vergelijken. Het is dus geen zeldzaam verschijnsel en het is ook geen zeldzaam verschijnsel als er een bloedmaan op een Joodse feestdag is.

  1948 4 23 Pesach, maansverduistering
  1950 4 2 Pesach, maansverduistering
  1967 4 24 Pesach, maansverduistering
  1967 10 18 Maansverduistering, Tishri 14
  1968 4 13 Pesach, maansverduistering
  1968 10 6 Maansverduistering, Tishri 14
  1986 4 24 Pesach, maansverduistering
  1986 10 17 Maansverduistering, Tishri 14
  1995 4 15 Pesach, maansverduistering
  1996 4 4 Pesach, maansverduistering
  1996 9 27 Maansverduistering, Tishri 14
  2005 4 24 Pesach, maansverduistering (geen bloedmaan)
  2014 4 15 Pesach, maansverduistering
  2015 4 4 Pesach, maansverduistering

  Tags: , ,

  Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

  Antwoord van de vorige keer:

  Natuurlijk hadden we het de vorige keer over Gersom (Exod. 18:3).

  De vraag van deze week:

  Welke boeken of geschriften worden in de twee boeken van Kronieken allemaal genoemd?

  Tags: ,

  « Older entries