Articles by admin

You are currently browsing admin’s articles.

In het Nederlands komen veel woorden voor die aan het Hebreeuws zijn ontleend, soms is de Hebreeuwse oorsprong niet zou gauw duidelijk. Een voorbeeld is het woord “gein”, of “geintje” wat is afgeleid van het Hebreeuwse cheen, dat meestal vertaald wordt met “genade, gunst”.

Dit woord is via het Jiddisch tot “gein” verbasterd en op die manier in onze taal terecht gekomen. Echter wat is de relatie tussen “gein” en “genade”? Genade is toch geen grapje? Nu blijkt dat het woord “genade” soms wordt vertaald met “vertrouwen”. Als God genadig is, dan betekent dat, dat er vertrouwen en liefde is tussen God en de mens. Deze intieme relatie, vol zorgzaamheid en liefde, wordt in het Hebreeuws cheen genoemd. Als er een basis is van intimiteit en vertrouwen, dan is de sfeer ontspannen, zodat er ook grapjes gemaakt kunnen worden.

Tags:

Bijbel zonder een einde

Iedereen weet dat de Bijbel begint met het boek Genesis en als je de Bijbel doorbladert tot de laatste pagina je eindigt in het boek Openbaring. Maar ik heb al jaren een Bijbel die helemaal geen einde heeft, het is een editie met een Hebreeuwse en een Griekse grondtekst. Sla je als Nederlander de eerste bladzijde open, dan merkt je dat je in het Griekse gedeelte komt en dat deze Bijbel begint met Mattheüs. Maar ga je helemaal achterin kijken, dan zul je merken dat deze Bijbel daar begint met Genesis. Dit komt omdat het Grieks, net als het Nederlands, leest van links naar rechts en van voren naar achteren, maar in het Hebreeuws lees je van rechts naar links en van achteren naar voren (voor het begrip van een Nederlander).

Het grappige is dat deze Bijbel daarom twee beginpunten heeft, maar geen einde en deze Bijbel heeft dan ook een belangrijke symbolische waarde. Want ga je eenmaal beginnen met te lezen in de Bijbel, dan zul je merken dat je nooit uitgelezen bent, altijd vind je weer nieuwe dingen in de Bijbel en ga je weer opnieuw beginnen met lezen. Iemand zei wel eens er is geen einde aan het lezen van de Bijbel, en met deze Bijbel is dat letterlijk, want of je nou het Griekse Nieuwe Testament leest, of het Hebreeuwse/Aramese Oude Testament altijd beland je ergens in het midden en nooit op de laatste bladzijde van deze Bijbel.

Tags:

In de meeste christelijke kerkgenootschappen en Joodse synagoges wordt wekelijks gebeden voor de overheid. Juist in een tijd van grote onrust is dit van belang, Paulus roept Timotheüs dan ook op om dit te doen “Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker” (1 Tim. 2:1-3). Bij mij kwam dan ook de vraag op of dit standaard gebeden zijn, of dat in een dienst dit alleen bij name werd genoemd. Na wat zoeken blijkt dat er inderdaad standaard gebeden zijn, waarvan ik er hier twee geef.

Zo is er in de Protestantse kerk het volgende gebed:

 1. O Heer Jezus,
  voor machtige mensen op aarde bidden wij,
  zegen allen die uw vrede stichten,
  die de muren van haat omver halen
  en breng ons bijeen
  met de open armen van uw kruis,
  zodat alle volkeren van de wereld
  gelukkig kunnen samenleven. Amen.
 2. God, bron van gerechtigheid,
  zegen allen die macht en verantwoordelijkheid dragen
  in ons land,
  dat zij hun ambt uitoefenen
  in wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid,
  dat zij ons volk getrouw dienen
  en het welzijn van allen bevorderen.
  Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Terwijl in de Joodse synagoges het volgende gebed wordt gehouden:

Hij die hulp verleent aan de koningen en heerschappij aan de vorsten en Wiens rijk een rijk van alle eeuwen is; die Zijn dienaar David verlost heeft van het moordend zwaard, die in de zee een weg en in de machtige wateren een pad gebaand heeft. Hij moge zegenen en behoeden, bewaren en helpen, verheffen en verhogen en hoger en hoger doen stijgen:

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en zijn koninklijke gemalin; de doorluchtige Prinses van Oranje en de andere doorluchtige prinsessen, zijn dochters; de meest doorluchtige prinses, mevrouw zijn moeder; alle nakomelingen van het Koninklijk Huis van Oranje – Nassau; de geachte afgevaardigden die samenwerken in het bestuur van dit land en de edelachtbare Heren, Burgemeester en Wethouders van deze stad Amsterdam.

De Koning aller Koningen beware hen in Zijn barmhartigheid en doe hen leven, en beschutte hen tegen alle onheil en schade. De Koning aller koningen doe hun geluksster stijgen in Zijn barmhartigheid, en mogen zij de dagen hunner regering verlengen. De Koning aller koningen in Zijn barmhartigheid, moge het hun hart en het hart van al hun raadslieden en aanzienlijken ingeven om ons en al onze broeders in Israël welwillend te behandelen. In hun dagen en in onze dagen moge Jehoeda geholpen worden en Israël in veiligheid bestaan, en voor Tsion de verlosser komen. Zo moge het welgevallig zijn, en laten wij daarop zeggen: Amen.

Hierbij is het schuingedrukte afhankelijk van wie op dat moment regeert en waar het wordt gehouden.

Verdere achtergrondinformatie is hier te vinden.

Tags: ,

Updates Website

Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen waar we de afgelopen tijd aan hebben gewerkt:

Artikelen

Woordstudie

Bijbelteksten

 • Alle verwijzingen van de Dode Zee-rollen tot en met Deuteronomium 10 zijn nu verwerkt. De komende tijd zal dit verder worden aangevuld.
 • Het tekstkritisch apparaat is bij Jacobus 1 toegevoegd.
 • Bij diverse hoofdstukken in Openbaringen is onze eigen AB-vertaling toegevoegd

Overig

Naast bovengenoemde updates, worden regelmatig ook links naar artikelen en updates geplaatst op onze Facebook pagina’s:

Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

Tags:

Bijbelquiz (270)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Barnabas die Paulus naar Antiochië bracht (Hand. 11:25)

De vraag van deze week:

Wie was een valse profetes in de Bijbel.

Tags: ,

RK kerk: Assel

Onze website bestaat 20 jaar en in die tijd hebben we op onze weblog ook heel veel aandacht besteed aan zaken die indirect met de Bijbel te maken hebben. Zo hebben we in het verleden een hele reeks gehad over allerlei kerken met hun achtergrond en natuurlijk altijd met een of meerdere foto’s erbij. Bij het zoeken naar informatie over zo’n kerk kwam je dan op interessante dingen.

Sommige kerken waren diep verscholen in de bossen en ver afgelegen van de bewoonde wereld, zoals de Rooms Katholieke kerk in Assel en die werd gebouwd omdat de daar wonende christenen het te ver vonden om iedere keer meer dan 15 kilometer te lopen naar de dichtstbijzijnde kerk.

Kootwijkerbroek, Gereformeerde Gemeente

Andere foto’s waren van mega-kerken die in korte tijd enorm waren gegroeid, zoals een kerk in het kleine dorp Kootwijkerbroek die in een tijd van secularisatie van 250 naar ruim 2300 leden groeide. Enorm mooi natuurlijk om zoiets te horen als je naar zo’n grote kerk kijkt en dan valt op hoe enorm groot en pompeus kerken in Europa zijn, vooral als je die vergelijkt met kerken in andere landen.

Ikoma kerk (Tanzania)

Want we behandelden ook kerken uit andere landen, zoals de Ikoma kerk in Tanzania, gemaakt van hout en plastic waar de wind zo doorheen kon blazen en waar sprake was van christenvervolging, maar ook van een wonderbaarlijke redding.

Our Lady of Salvation, Bagdad

Andere kerken zoals Our Lady of Salvation, Bagdad (Irak) waarop in 2010 een aanslag werd gepleegd en waarvan we nu vijf jaar later weten dat in deze gebieden door de ISIS nog maar weinig christenen over zijn.

In totaal hebben we meer dan 75 kerken behandeld, ieder met zijn eigen verhaal en hoewel sommige kerken luxe, pompeus en groot zijn, en andere misschien klein en vervallen, toch viel op dat in bijna al die kerken een groep christenen bij elkaar kwamen om God te dienen.

Tags:

Bijbelquiz (269)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was een beetje een strikvraag de vorige keer, want het was niet Saul die de eerste koning was maar Abimelech (Richteren 8:33-9:6).

De vraag van deze week:

Wie bracht Paulus naar Antiochië?

Tags: ,

Bijbelquiz opgeschort

Door drukte is de Bijbelquiz van deze week opgeschort naar volgende week.

Tags: ,

Moderne valse profeten

In de Bijbel lezen we meermalen over valse profeten en altijd weer blijkt dat deze een boodschap brengen die aantrekkelijk is en door de goegemeente snel wordt aangenomen, maar ook dat iedere keer weer het niet woorden van God zijn en dat ze hun toehoorders alleen maar verder van God trekken. Hebben sommigen het idee dat deze profeten alleen maar in Bijbelse tijden leefden, dan zien ze over het hoofd dat ook tegenwoordig een grote groep predikers zijn die hun gemeenteleden allerlei leugens, al dan niet verpakt in mooie woorden, verkondigen. Er zijn verschillende soorten van dit soort predikers die allemaal hun eigen stokpaardjes hebben.

De critici
Als eerste heb je de critici en die het makkelijkst zijn te herkennen. Bij alles wat in de Bijbel staat stellen ze vraagtekens, met geleerde woorden stellen ze dat het eigenlijk niet zo is, dat er iets anders wordt bedoeld of dat de geschiedenis heeft geleerd dat het nooit heeft plaatsgevonden. Volgens hen heeft God niet de aarde en het universum geschapen, omdat er wetenschappelijke theorieën zijn die zeggen dat dit niet zo is. Dat nog nooit mensen uit de dood zijn opgestaan en derhalve dat Jezus ook niet is opgestaan. Dat er honderden getuigen waren, zien ze als niet relevant, bestempelen het als massahypnose of misleiding. Sommigen van hen betogen zelfs dat, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is voor God, God dus niet bestaat.

De anti-theologen
Dan heb je een grote groep die zich afzetten tegen de theologen, maken vaak het grapje dat Theo loog, en verkondigen dat wat theologen over de Bijbel zeggen niet waar is. Ze vinden dat met de traditie (wat dat dan ook is) gebroken moet worden. Omdat ze vaak zelf geen goede opleiding hebben genoten, niet de grondteksten lezen, voelen ze zich direct aangevallen als ze gecorrigeerd worden en roepen dan dat deze theologen het Griekse denken aanhangen (wat ze daar dan ook mee bedoelen). Hun stellingname is dat de Grieken door en door heidens waren, dat zelfs hun taal heidens is en dat nooit het Woord van God in deze verachtelijke taal geschreven kan zijn. Ze wijzen dan naar originele bronnen, die soms pas in de Middeleeuwen of nog later zijn ontstaan, en wijzen bijna het gehele Nieuwe Testament af omdat die besmet is door een goddeloze taal. Ze komen met het idee dat in de Bijbel een geheime boodschap staat, welke alleen aan hen is openbaart.

De onheilsprofeten
Er is ook nog een categorie onheilsprofeten, de afgelopen tijd hebben we ze veel gehoord dat het Einde der Tijden is aangebroken en dat de grote Oordeelsdag eraan kwam. Ze wisten het precies op welke dag het zou gebeuren, ook al verplaatsten ze meermalen de dag, omdat God zich vergist zou hebben. Nu blijkt dat deze Oordeelsdag definitief nog niet is gekomen, zien we deze onheilsprofeten met net zoveel inspanning zich bezighouden met andere zaken. Niet alleen Pasen, Kerstmis, Pinksteren, Goede Vrijdag zijn heidens, maar ook het vieren van ieder ander soort feest, of het nou een verjaardag is, een bruiloft, of een kinderfeest, het is allemaal heidens en als je je daarmee bezig houd dan dien je de satan en ben je geen christen.

Als deze “profeten” gaan waar dat maar mogelijk is discussies aan, zijn keihard als mensen om hun ideeën afwijzen en wensen ze in mooie bewoordingen naar de hel, ook al geloven sommigen daar niet in, want ze weten dat ze zich hebben ingedekt met de alverzoeningsleer (en daarom het verlossingswerk van Jezus denken niet nodig te hebben), die op net zoveel drijfzand is gebaseerd als al hun andere woorden. Helaas blijkt dat ze met hun woorden veel christenen misleiden, bang maken dat die nog feesten of bijzondere dagen herdenken, dat ze nauwelijks nog in het Woord van God durven te lezen omdat ze niet weten of dit nog wel het woord van God is, nee liever lezen ze op aanraden van deze profeten de boeken die zij hebben uitgegeven.

Het is door deze “profeten”, dat er een nieuw fake-christendom ontstaat, wat helemaal niets meer te maken heeft met het echte christendom. Het doel van deze “profeten” om de herinnering aan de geboorte van Jezus op deze aarde zo snel mogelijk te vernietigen, net zoals het hun doel is om het lijden van Christus te verdoezelen en nog meer dat Hij is opgestaan. Deze profeten willen niet dat christenen in de Bijbel lezen “Maar ontwijk profaan, ijdel gepraat. Want zij zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen” (2 Tim. 2:16), Willen niet dat christenen weten dat er “vele valse profeten zullen opstaan, en dat velen door hen verleidt zullen worden” (Mat. 24:11)

Wat te doen?
Als eerste laten we de oproep welke in de Bijbel staat serieus nemen “Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen” (Hebr. 13:9), en dat kan alleen als je de Bijbel zelf leest en bestudeert, we moeten onze Geestelijke Wapenuitrusting aandoen (lees maar eens de brief aan de Efeziërs) en optreden tegen deze valse profeten, hen de mond snoeren tijdens de diensten, hen duidelijk maken dat ze niet namens God spreken, maar dat ze grote onzin vertellen en de toehoorders misleiden. We weten dat dit soort valse profeten zouden komen, dus laten we er alert op zijn en ons niet door hen misleiden.

Tags: ,

Dit is de 123de aflevering van de Livius Nieuwsbrief met nieuws over de Oudheid. De nieuwsbrief is gratis; voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

Jona Lendering (redactie)

=======================

LIVIUS’ EIGEN NIEUWS

Volgende week beginnen verschillende Livius-cursussen: dinsdag het vroege joden- en christendom in Dronten, donderdag Van Paulus tot Bonifatius in Haarlem, zaterdag Herodotos in Amsterdam en in de week erna Het vroege Rome in Zoetermeer.

Uw redacteur blogde over van alles en nog wat. Over slechte journalistiek, over Caracalla, over een goed boek over bijbelse archeologie, over de slag bij de Milvische Brug, over een gedode slaaf en over het almaar genegeerde belang van de Franken.

Verder bezocht uw redacteur enkele Alexander-locaties in Oezbekistan en dus schreef hij over de dood van Bessos, over de door Alexander gestichte stad Kampyr Tepe, over Samarkand, over het boeddhistische klooster Kara Tepe en over een heuse Heraklesboeddha. En o ja: over Wolff, een van de grondleggers van de numismatiek. Plus: wat beweegt iemand in het Oezbeeks-Afghaanse grensgebied te gaan kijken naar wat dooie stenen?

In de reeks museumstukken: een oeroud amulet, glas, de Assyrische koningslijst, de Derveni-papyrus en de stervende Galliër.

En helaas: Fik Meijer snapt Jezus’ Joodse identiteit niet, leest geen Joodse bronnen en negeert de historische methode.

======================================

EGYPTE

In onze erkend subjectief “het mooiste van de maand” genoemde rubriek dit keer het bericht dat de oudste alfabetische woordenlijst is ontdekt.

Het maandelijkse gesleep met mummies: 1, 2, 3 en een krokodillenmummie met een grappige verrassing.

Gepokt en gemazzeld in het doorprikken van archeologische prietpraat als u bent, slaat u artikelen over als de woorden “piramide” en “geheim” in een titel voorkomen, maar dit stukje is toch wel de moeite waard.

Een naar stukje over de wijze waarop in Amarna lijfstraffen werden uitgevoerd.

Opiniestuk van Janko Duinker over het Egyptische erfgoedbeleid (pdf). Vervolg.

Een tempeltje van Nektanebo in Matariya (zeg maar Cairo), een tempeltje van Hatshepsut bij Gebel Ayn en Darius’ tempeltje in Kharga.

En verder: Karanis en de onvermijdelijke doctor Zahi Hawass, overbodiger dan ooit.

======================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

Voorraadvaten uit een niet-genoemde Urartese opgraving (die echter lijkt op Çavustepe).

En verder: Uruk, Geval, Persepolis en de lijmkracht van bitumen.

======================================

BLOED-OUDHEDEN

In Syrië wordt meer geplunderd dan werd aangenomen en – zoals u al wist – niet alleen door ISIS, dat in Palmyra nog een ereboog opblies en mensen executeerde door ze met antieke zuilen op te blazen. De inmenging van de Russen, voor wie Palmyra een zekere symboolwaarde schijnt te hebben (1, 2), maakt de situatie alleen maar erger.

Er is ook goed nieuws: de FBI is onderzoek begonnen naar de Green Collection. Meer. Vanity Fair stelt de politieke kernvraag: heeft de Green Collection de opkomst van ISIS gesponsord? Men houdt het vriendelijk op “unknowingly”, maar zo naïef kan echt niemand zijn.

Verder: aanvullende wetgeving en meer aanvullende wetgeving. (Bizar eigenlijk, want handel in illegale oudheden is, zoals het woord al aangeeft, illegaal.) En een artikel dat zich niet goed laat samenvatten.

======================================

DE OUDE GRIEKEN

Uit DNA-onderzoek blijkt dat de Minoïsche bevolking inheems was en er geen migratie uit het Nabije Oosten heeft plaatsgevonden.

Een Myceens graf bij Pylos (meer) werd vanzelfsprekend gehypet maar het zal nog even duren voordat dat even contraproductief is voor de reputatie van de oudheidkunde als de aanhoudende stroom onzin over Amfipolis.

Een gedichtje van Solon op een onverwachte plek.

De Griekse stad Kane lag op de Arginusen, een eilandengroep onder de Turkse kust. Niemand heeft echter ooit iets van die stad gevonden en inmiddels wordt duidelijk waarop: het eiland waarop Kane lag, is verzonken. En inmiddels gelokaliseerd.

Je kunt “Mamma Mia” van ABBA zingen in het Grieks. (Of je alles wat je kunt doen, ook moet doen, is een andere vraag.)

En verder: Dreamer’s Bay (Britse militaire basis op Cyprus), tweeëntwintig wrakken bij Fourni (tussen Ikaria en Samos), Heraion Teichos, Korinthe (met beeldschone foto), Soloi en Yiğma Tepe (= Pergamon).

======================================

ROME EN ZIJN RIJK

Niet voor het eerst: DNA-onderzoek naar de herkomst van de Etrusken.

Het is elk jaar opnieuw raak: een reeks pilaren in Laodicea. Daar wordt namelijk een “colonnaded street” opgegraven, de traditionele hoofdstraat in de Romeinse steden in het oosten. Ook uit Laodicea: een water-wet.

Tien beroemde Romeinen en een ander tiental.

Ach ja, het graf van Alarik… daar zoeken ze ook alweer een eeuw of drie naar.

Terugblik op de opgravingen in Yenikapi, de haven van Constantinopel, waar zevenendertig schepen zijn gevonden uit de Oudheid en Middeleeuwen.

En verder: Ankara, Antiochië, Antiochië ad Cragum, Capraia Fiorentina, Cartagena (interessant), Doliche, Giresun, Karanovo, scheepswrak in de rivier de Kupa (Kroatië), de gladiatorengraven van Muğla weer eens, Pergamum, Pompeii, meer Pompeii, Ratiaria (de vergelijking met Pompeii is overigens absurd), Viminacium.

======================================

BENOORDEN DE ALPEN

Vrijwel alle media besteedden aandacht aan het Romeinse marskamp bij Hannover. Het is niet zo uniek als het wel werd gepresenteerd, maar beslist spectaculair en leuk.

En vorige maand besteedden vrijwel alle media aan de spectaculaire Bronstijdvondsten uit Dalfsen. In Toebosch’ onvolprezen Eigen Tijdschrift leest u over het beduidend minder leuke vervolg.

Het maandelijkse lijstje uit Groot-Brittannië: Binchester, Catterick, Southwell, en van Lego kun je alles maken, zoals de Muur van Hadrianus.

En verder: Bronstijdvondsten uit Hoogkarspel en het einde van de opgravingen in Haltern.

======================================

ISRAËL, JODENDOM EN CHRISTENDOM

De New York Times ging nat met een artikel over de locatie van de joodse tempel op de Tempelberg. De (al aangepaste) versie leest u hier en lees vooral door naar de twee aanvullingen en correcties. Daar is het commentaar van Leen Ritmeyer, een van de grootste specialisten op dit gebied. Meer commentaren: 1, 2, 3 en vanzelfsprekend 4. Het bewijs dat de tempel stond waar iedereen denkt dat ’ie stond, is onder meer deze inscriptie, die stomtoevallig ook in het nieuws was.

Om helemaal blij te worden is dit bericht, eveneens uit Jeruzalem, dat de Akra zou zijn geïdentificeerd, de dwangburcht die Antiochos IV Epifanes oprichtte tegen de onrustige Judese hoofdstad. Context.

Cor Hogerwerf rondt zijn reeks af over de kennis die Paulus had over Jezus: 1, 2, 3, 4, 5, intermezzo, 6, 7, 8 en 9. Ga er even voor zitten, ze zijn alle tien even interessant.

Al een tijdje wordt een nieuwe techniek toegepast om verbrande perkament- en papyrusrollen te lezen, zoals deze rol van Leviticus.

En verder: de tunnel van Gezer, Horvat Kur, Qiryat Gat, Qiryat Aravia en Gaza.

======================================

OVERIG

Zondag 8 november is in Utrecht de Romeinenmeeting. Lezingen, flitspresentaties en een rondleiding door het nieuwe museum Castellum Hoge Woerd.

Als u deze maand één stukje leest, neem dan dit: de ontdekking van de akkerbouw. Het is tijd om wat noties te herijken.

Soms moet je iets kapot maken om te zien hoe het kapot gaat, zodat je leert hoe je zulke voorwerpen kunt reconstrueren. Een experiment om multispectral imaging te ijken. Fascinerend.

En verder: Skythische/Sakische muren in Kazachstan, thermoluminiscentie-data van die muren en Kilwa (antieke haven in Tanzania, aangedaan door Griekse zeelieden).

======================================

BOEKEN

De boekenrubriek in de Livius Nieuwsbrief wordt verzorgd door Roel Salemink van de Amsterdamse Athenaeumboekhandel, die u de boeken snel zal leveren als u gebruik maakt van de onderstaande links.

SPQR, A History of Ancient Rome is niet zomaar een geschiedenis van Rome, maar een geschiedenis door de ogen van de markante Cambridge-classica Mary Beard. Op haar eigen manier laat ze zien dat veel van wat we allang dachten te weten berust op kort-door-de-bocht-denken en verkeerde interpretaties, maar ook dat de Romeinse geschiedenis een levendig vakgebied is waar nog veel valt te ontdekken. Zeer lezenswaardig, en voor een speciale prijs bij Athenaeum: €24,95.

De bekende Britse oud-historicus (en tuinier) Robin Lane Fox (Pagans and Christians, Alexander the Great) schreef een nieuw boek over Augustinus Augustine. Conversions and Confessions waarin hij met een frisse blik naar de belangrijkste kerkvader kijkt en stelt dat deze voor ons nog steeds van wezenlijk belang is.

UvA-hoogleraar oude geschiedenis Emily Hemelrijk publiceerde onlangs haar boek Hidden Lives, Public Personae. Women and Civic Life in the Roman West. Het betreft de neerslag van een project over de (publieke) rol van vrouwen in het dagelijkse leven van Romeinse steden. Nu gunstig geprijsd bij Athenaeum Boekhandel: van €79,95 voor €49,95.

Onder redactie van Olivier Hekster schreven verschillende Nijmeegse oudhistorici, classici en archeologen mee aan De wereld van Hadrianus, waarin het leven en de heerschappij van de tweede-eeuwse keizer in alle facetten wordt belicht. Er is aandacht voor zijn keizerschap en zijn rol als bouwheer, maar ook als hervormer van het recht en liefhebber van literatuur komt hij aan bod.

Eén van Hadrianus’ belangrijkste architectonische erfenissen is het Pantheon in Rome. Hierover verscheen The Pantheon, From Antiquity to the Present van architectuurhistorici Tod Marder en Mark Wilson Jones, waarin het meest recente onderzoek naar dit bijzondere gebouw is samengebracht.

Twee mooie oudheid-tentoonstellingen in Amsterdam en dito catalogi: Rome, de Droom van Keizer Constantijn in de Nieuwe Kerk en Sicilië en de Zee in het Allard Pierson Museum.

======================================

DWAASHEID

De Amerikaanse presidentskandidaat Ben Carson denkt dat de piramiden graanopslagplaatsen waren en krijgt lik op stuk. In ons verlichte Nederland is het natuurlijk ondenkbaar dat iemand met zo weinig kennis van zaken een openbaar ambt bekleedt en uiteraard zeggen ook in België politici nooit domme dingen.

======================================

EN TOT SLOT

Schoenmaker Oidipous, geschenkenwinkel Pandorra, reisbureau Xenofon en wat dies meer zij.

======================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van het Rijksmuseum van Oudheden (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL26 INGB 0670 7911 21 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT INGBNL2A.)

Tags: ,

« Older entries