Articles by JP vd Giessen

You are currently browsing JP vd Giessen’s articles.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was koning Joas die dit zei over Elisa die op zijn sterfbed lag (2 Kon.13:14).

De vraag van deze week:
Het boek Hooglied is één van de feestrollen bij de Joden, op welke gelegenheden wordt deze gelezen?

Tags: ,

De vorige keer hebben we het nut van Bijbelgedeelten uit je hoofd leren behandeld, deze keer zullen we ingaan hoe je dat kan doen. We gebruiken daarvoor een techniek die door Andrew Davis wordt gepromoot.

Als voorbeeld nemen we Genesis 22, omdat we deze de afgelopen weken hebben behandeld en de inhoud van dit hoofdstuk dus al redelijk bekend is. Want dat is de eerste stap namelijk veel de tekst opnieuw lezen en doe dit zo mogelijk hardop, want teksten die je hardop reciteert zul je sneller onthouden dan als je die vluchtig leest.

De eerste dag lees je Genesis 22:1 tien keer aandachtig, vervolgens leg je een blaadje op het tekst gedeelte en zeg je het vers tien keer hardop, daarbij steeds beginnend met het Bijbelboek, hoofdstuk en versnummer (zodat je ook die leert onthouden), dus “Genesis 22:1 En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham testte; en Hij zei tot hem: Abraham! En hij zei: Zie, [hier] ben ik!” Iedere keer controleer je of je het goed heb opgezegd, zo niet dan begin je gewoon opnieuw tot je het tien keer uit je hoofd kan opzeggen.

De tweede dag kijk je nog een keer naar Genesis 22:1 en zeg het vers dan weer tien keer hardop. Vervolgens gaan we met het twee vers beginnen en doen dit op dezelfde manier als de eerste dag, namelijk eerst tien keer aandachtig Genesis 22:2 lezen, en daarna weer het blaadje op de tekst en zeg het weer tien keer hardop (incl. Bijbelboek, hoofdstuk en versnummer) en controleren of je het goed heb opgezegd.

De derde dag begin je met Genesis 22:1 uit je hoofd hardop te reciteren, vervolgens zeg je Genesis 22:2 tien keer uit je hoofd hardop. Daarna lees je Genesis 22:3 tien keer en zeg deze (incl. Bijbelboek, hoofdstuk en versnummer) weer tien keer hardop tot je het goed heb opgezegd.
De vierde dag begin je met Genesis 22:1-2 uit je hoofd hardop te reciteren, vervolgens zeg je Genesis 22:3 tien keer uit je hoofd hardop, om vervolgens met vers 4 te beginnen.

Dus iedere dag herhaal je de voorgaande verzen (incl. Bijbelboek, hoofdstuk en versnummer) om vervolgens met het volgende vers te beginnen. Dus telkens is het: lezen, hardop zeggen, herhalen. Als je klaar bent met een hoofdstuk, dan is het raadzaam om nog even een paar dagen door te gaan, zodat je het hoofdstuk (en dan vooral de laatste verzen) niet vergeet. Als je een hoofdstuk honderd dagen lang uit je hoofd kunt opzeggen, zit het in je langetermijngeheugen en zul je het hoofdstuk niet zo snel meer vergeten.

Nu is één vers per dag erg weinig, maar je zult merken dat in de loop der tijd je steeds makkelijker teksten zult onthouden en dan kun je op een gegeven moment twee of meer teksten per dag leren. Misschien lijkt het nu nog onhaalbaar, maar je zult merken dat met een klein beetje doorzettingsvermogen dit ook voor jou haalbaar is. Verder kun je als je bezig bent met een hoofdstuk te leren deze ook bestuderen, maar daar zullen we het een volgende keer over hebben.

Het blijft belangrijk dat je regelmatig, ook in de toekomst, zo’n hoofdstuk af en toe blijft opzeggen, merk je dat je hapert, of sommige gedeelten niet meer weet, dan pak je de Bijbel erbij en kun je een kleine opfriscursus doen, vaak is een of twee keer lezen voldoende om het hoofdstuk weer uit je hoofd te kennen.

Natuurlijk is het leuk als je dit met meerdere mensen samen kan doen. Voor hen die op FaceBook zitten is er een speciale groep “Bijbelhoofdstukken uit het hoofd leren” die continue korte stukken zo leren.

Tags:

Waarom zouden we tegenwoordig nog Bijbelgedeelten uit je hoofd leren, we hebben immers tegenwoordig allemaal een Bijbel onder handbereik, hetzij in gedrukte vorm, hetzij op internet? Waarom zouden we die moeite doen als we het net zo makkelijk kunnen opzoeken?

Jon Bloom schreef vorig jaar het artikel “Ten Reasons to Memorize Big Chunks of the Bible” (hier een Nederlandse vertaling) waarin hij betoogt dat iedereen grote stukken Bijbeltekst, zelfs complete boeken, uit het hoofd kan leren. Terwijl John Piper een aantal argumenten aanvoert in zijn artikel “Why Memorize Scripture?” waarom je Bijbelteksten zou moeten leren.

Hieronder een aantal van mijn overwegingen om Bijbelgedeelten uit je hoofd te leren.
1. Drie jaar geleden schreef ik een aantal handreikingen hoe je de Bijbel kan bestuderen en hierdoor leer je al de inhoud van zo’n gedeelte. Als je verschillende Bijbelteksten of hoofdstukken uit je hoofd kent blijkt dat de bestudering van een nieuw gedeelte plotseling een stuk makkelijker wordt, omdat je bijvoorbeeld al weet dat op andere plekken in de Bijbel soms gelijke onderwerpen of gebeurtenissen worden behandeld. Je kunt sneller Bijbelteksten met elkaar vergelijken, zonder afhankelijk te zijn van derde bronnen.

2. Als je een Bijbelgedeelte uit je hoofd leert dan dwing je jezelf de tekst grondig in je op te nemen en over de betekenis en toepassing ervan na te denken. Het is een belangrijke aanvulling op je studie van de Bijbel. Is het je wel eens opgevallen dat alle Apostelen in de Bijbel een goede kennis hadden van Gods Woord en die regelmatig citeren?

3. De Bijbel is Gods Woord en daarin staan vele beloften aan ons. Als we van God houden, willen we dan niet alleen Zijn beloften lezen, maar ook kennen en herinneren als we alleen zijn en te strijden hebben met ontmoediging, boosheid, verleiding of angst (2 Petrus 1:4), zodat we daar kracht uit kunnen putten.

4. In onze geseculariseerde wereld heeft iedereen wel een oppervlakkige mening over God en de Bijbel en men wil ons die vaak opdringen. Juist dan is het van belang dat we ons geloof kunnen onderbouwen aan de hand van Bijbelteksten en dat kan alleen als we die paraat in ons hoofd hebben. Het komt namelijk erg ongeloofwaardig over als je tijdens zo’n discussie zegt “Ik ben het er niet mee eens, wacht even, dan zal ik opzoeken waarom ik er het niet mee eens ben”. Als je je geloof wil verdedigen dan is goede kennis van de Bijbel noodzakelijk en het uit je hoofd kennen van (belangrijke) Bijbelgedeelten is dan een pré.

5. Hoe meer Bijbelteksten je hebt geleerd des te meer Bijbelvaster zul je worden, je kunt steeds meer zaken toetsen en zo leren onderscheiden wat er niet toe doet. Niet alleen de wereld confronteert je voortdurend met on-Bijbelse meningen (cf. Joh. 8:44; 1 Joh. 5:19), maar ook veel (valse) medechristenen komen vaak met on-Bijbelse uitleggingen. Hoe beter je Gods Woord kent, hoe bekwamer je hiermee kan omgaan (2 Tim. 2:15), omdat je in staat bent om te onderscheiden wat zij zeggen en wat in de Bijbel staat.

6. Als je iemand tegenkomt die het moeilijk heeft dan kun je die tot een bemoediging zijn door direct een passende tekst aan te halen (en niet door pas later, na veel zoeken die door te geven). Het op zo’n moment paraat hebben van een passende Bijbeltekst is een vorm van liefde voor die ander.

7. Los van bovengenoemde argumenten is er ook nog een ander bijkomend voordeel. Volgens onderzoeken hebben mensen die veel lezen en grote stukken tekst uit hun hoofd kennen minder kans om later dementerend te zijn. Ook blijkt uit deze onderzoeken dat deze mensen vaak evenwichtiger overkomen en daardoor beter zich in de maatschappij kunnen weren.

Een volgende keer zullen we ingaan op een methode hoe je grotere gedeelten uit de Bijbel uit je hoofd kan leren.

Tags:

17) Voorzeker, Ik zal je rijkelijk zegenen en je nakomelingen zeer talrijk maken,
als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is;
en je nakomelingen zal de poort van hun vijanden in bezit nemen.
18) En in uw nageslacht zullen gezegend worden alle volken van de aarde, omdat jij gehoorzaam geweest bent [naar] Mijn stem.
19) Toen keerde Abraham terug naar zijn knechten en zij maakten zich klaar en zij gingen samen naar Beersheba;
en Abraham woonde in Beersheba.

Genesis 22:17-19 (ABvertaling)

Dit is het laatste deel van een reeks waarin we ons bezighouden met het Bijbelgedeelte waarin Abraham van God opdracht krijgt om zijn zoon Izak te offeren. Hier is deel 1, 2, 3, 4, 5. en 6, en 7. Alleen de belangrijkste punten zullen worden behandeld, voor hen die meer achtergrond of een verdere onderbouwing willen hebben verwijs ik naar het Bijbelgedeelte op onze website waar in meer detail alles wordt behandeld.

Zoals de vorige keer reeds gesteld wordt hier de belofte van God, die reeds eerder is gegeven, toen Abraham werd opgeroepen om uit Ur te vertrekken (Gen. 12:1ev) en later als bij de aankondiging dat Sara zwanger zou worden van Izak (Gen. 18:17ev), nogmaals bevestigd.  Niet alleen wordt vermeld dat Abraham veel nakomelingen zal krijgen, wat erg belangrijk is in de Oosterse cultuur, maar ook dat deze machtig zullen zijn, ze zullen de de poort van hun vijanden in bezit nemen, wat betekent dat ze de steden van hun vijanden in bezit zullen nemen (cf. de belofte aan Izaäk in Gen. 24:60). De poorten zijn de toegang tot een stad, heb je die eenmaal veroverd dan ben je heer en meester over de stad.

De belofte in vs. 18 zullen gezegend worden alle volken van de aarde zien we terug in de rede van Petrus (Hand. 3:25) en Paulus (Gal. 3:8, 16) waaruit blijkt dat dit in vervulling is gegaan door Jezus Christus.

Tot slot lezen we nogmaals dat Abraham en Izak samen terug gaan naar Beersheba, samen gingen ze op weg naar Moriah om gehoorzaam te zijn aan de opdracht van God. Nu mogen ze samen teruggaan met nogmaals een onder ede gegeven belofte van God dat ze gezegend zullen zijn.

Tags: , ,

15) Toen riep de Engel van de HEER tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel;

16) En zei: Ik zweer bij Mijzelf, zo spreekt de HEER;
daarom omdat jij dit gedaan hebt en je zoon, jouw enige, niet hebt onthouden;

Genesis 22:15-16 (ABvertaling)

Dit is het zevende de deel van een reeks waarin we ons bezighouden met het Bijbelgedeelte waarin Abraham van God opdracht krijgt om zijn zoon Izak te offeren. Hier is deel 1, 2, 3, 4, 5. en 6. Alleen de belangrijkste punten zullen worden behandeld, voor hen die meer achtergrond of een verdere onderbouwing willen hebben verwijs ik naar het Bijbelgedeelte op onze website waar in meer detail alles wordt behandeld.

Voor wie de Engel van de Heer is zie onze vorige blog.

Deze bevestiging in vers 16 wordt onder eed gegeven “Ik zweer bij Mijzelf” (cf. Jes. 45:23; Jer. 22:5, 49:13). Een eed is het tot getuige oproepen van de almachtige God, wanneer God dus bij Zichzelf zweert wil dat zeggen dat Hij niemand boven zich heeft die Hij als getuige kan oproepen.

De Engel roept nu niet om nogmaals Abraham te waarschuwen, maar om de belofte van God die reeds eerder is gegeven, toen Abraham werd opgeroepen om uit Ur te vertrekken (Gen. 12:1ev) en later als bij de aankondiging dat Sara zwanger zou worden van Izak (Gen. 18:17ev), nogmaals te bevestigen. Deze keer zelfs onder ede, omdat Abraham heeft een volledig vertrouwen in God heeft getoond.

Wordt vervolgd…

Tags: , ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Nehemia en zijn mannen (Neh. 4:23)

De vraag van deze week:
Bij het ziekbed van deze man klaagde iemand “Mijn vader, mijn vader! Wagen van Israël met zijn ruiters!” Wie was deze man en over wie klaagde hij?

Tags: ,

Enige maanden geleden schreef ik over E.L.S. en sindsdien krijg ik regelmatig mailtjes over meer informatie. Vandaar dat ik deze keer iets dieper op de achtergronden in wil gaan.

Wat is E.L.S.?

E.L.S. of Equidistant Letter Sequence is een techniek waar wordt gezocht naar bepaalde woordpatronen die ontstaan als je letters om de zoveel tekens bij elkaar neemt. Dit kan zowel als je deze patronen horizontaal of verticaal zoekt. Natuurlijk kan dit in ieder gewenst patroon van bv. om de 50, 75 of 346 letters). Als voorbeeld nemen we Genesis 1:1 tot en met 5 waar we het Hebreeuwse woord Torah kunnen vinden als we een patroon van 50 letters nemen. We beginnen met de Tau van het eerste woord (Bereshit), welke in rood is aangegeven op onderstaande afbeelding, de 50ste letter is dan de Vav enzovoort tot we תורה (Torah) krijgen.

In de Bijbel zijn honderden zo niet duizenden van dit soort voorbeelden te vinden en het was Michael Drosnin die in 1997 met zijn sensationele boek The Bible Code vele van dit soort voorbeelden noemde. Nu was hij niet de eerste die dit had ontdekt, het was de briljante Rabbi Michael Ber Weissmandl die na de oorlog hier voor het eerst systematisch onderzoek naar deed en de hele Torah op kaarten van 10×10 letters schreef. Vilna Gaon had reeds in de 18de eeuw ontdekt dat Rambam (Maimonides) in Exodus 11:9 in gecodeerde vorm voorkwam “rəḇwōṯ mwōfəṯay bə’ereṣ miṣərāyim” (opdat Mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden).

Een statistisch verschijnsel

Maar betekent dit dat er nu een verborgen code in de Bijbel is? Voor we daar verder op ingaan, is het belangrijk om te bepalen of dit soort patronen ook voorkomen in andere boeken. Brendan McKay heeft verschillende analyses uitgevoerd, waaronder op Moby Dick en kreeg meerdere resultaten. Ook ikzelf heb verschillende van deze testen in het verleden gedaan en om het nog een keer aan te tonen heb ik bij wijze van proef het recentelijk verschenen boek van Jona Lendering “Israël verdeeld” genomen en daarvan een check op mijn naam gedaan in de inleiding. Als randvoorwaarde heb ik alleen de letters A tot en met Z genomen, cijfers en andere leestekens zijn verwijderd en ook heb ik letters met een trema, zoals ë, verwijderd. Nu blijkt dat als je vanaf de regel “waar incidenteel een pelgrim ten prooi valt aan het idee de messias te zijn” en wel de laatste “n” en dan om de 346 letters kijkt mijn naam “GIESSEN” achterstevoren tegenkomt, zie afbeelding. Voor hen die het willen controleren, is er een PDF met de hele inleiding en de hele letterreeks (waarbij de afbeelding in geel is weergegeven).

Hiermee is eenvoudig aangetoond dat dit soort patronen in ieder willekeurig boek voorkomen, oa. Brendan McKay of Jeffrey H. Tigay hebben verschillende analyses en conclusies tot in detail uitgewerkt. We mogen dus niet op grond hiervan stellen dat er een specifieke code is in de Bijbel en meer dan 50 wiskundigen die zich met deze materie hebben beziggehouden gaven een verklaring af, waarin zij vermelden “There is a common belief in the general community to the effect that many mathematicians, statisticians, and other scientists consider the claims to be credible. This belief is incorrect. On the contrary, the almost unanimous opinion of those in the scientific world who have studied the question is that the theory is without foundation. The signatories to this letter have themselves examined the evidence and found it entirely unconvincing.

Welke grondtekst

Maar er is nog een probleem met deze patronen, want we hebben niet meer de originele grondtekst. De schrijvers R. Edwin Sherman, Nathan Jacobi, Dave Swaney van “Bible Code Bombshell” gebruikten een speciale versie, nl. de Koren-editie. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de Biblia Hebraica Stuttgartensia, de Aleppo Codex en de Michigan-Claremont-Westminster Electronic Hebrew Bible, waarvan de wetenschappelijke editie allemaal kanttekeningen hebben waarin alle bekende varianten worden genoemd van de manuscripten die we tegenwoordig nog hebben. Zo hebben we vele oude manuscripten van de Bijbel met tal van passages die verschillen van die in de Masoretische tekst. Deze omvatten handschriften uit de Dode Zee regio (meestal van vóór 70 v.C.), de Septuagint (de Griekse vertaling van de Torah gemaakt van een Hebreeuwse origineel in de derde eeuw voor Christus), en de Thora van de Samaritanen. De overgrote meerderheid van de verschillen zijn niet significante variaties in spelling en grammatica die geen invloed hebben op de betekenis van de tekst, maar wel van invloed zijn op het aantal letters in elk vers. Om een voorbeeld te geven, de digitale Michigan-Claremont-Westminster editie bevat 304.850 letters, terwijl de C.D. Ginsburg’s editie van de Thora 304,807 letters bevat (waarbij nog niet is meegenomen dat sommige letters zoals de dalet [=d] en de re [=r] ook nog eens verwisseld kunnen zijn).

Een toevoeging of vermissing van één letter kan al zeer grote verschillen opleveren, laat staan als in een gedeelte meerdere van dit soort verschillen zijn. We hoeven bijvoorbeeld maar een hoofdstuk als Jesaja 53 te vergelijken uit de eerder genoemde edities en de Dode Zee rol 1QIsaiah om al enkele verschillen te vinden, welke het hele onderzoek van de schrijvers van de“Bible Code Bombshell” onderuit halen. Ook hieruit blijkt dat er geen specifieke code in de Bijbel aanwezig is omdat, afhankelijk van de gebruikte editie, de verschillen groot zijn.

Tot slot

Hoewel het zeer aantrekkelijk lijkt dat God een specifieke geheime code in Zijn Woord heeft verborgen, komt het wel zeer vreemd over dat dit ook in alle andere boeken voorkomt en we moeten ons dan ook afvragen of God Zijn boodschap alleen maar via een geheime code heeft willen doorgeven. Want ondanks het feit dat mensen al eeuwen zoeken naar zo’n geheime boodschap zijn de meeste resultaten pas de afgelopen twee decennia gedaan. Zou het God’s bedoeling zijn geweest dat al eeuwen lang niemand Zijn Woord heeft begrepen? Of is het logischer om eerst eens te lezen wat er gewoon staat geschreven, voordat we een geheime boodschap achter het gewone woord zoeken.

Tags:

13) Daarna sloeg Abraham zijn ogen op en keek,
en zie!, een ram was achter hem [die] met zijn hoornen vastzat in de struiken;
en Abraham ging [erheen] en pakte de ram en offerde die als offergave in plaats van zijn zoon.

14) En Abraham gaf die plaats de naam: De HEER zal het voorzien!
Daarom wordt tot op vandaag gezegd: Op de berg voorziet de HEER!

Genesis 22:13-14 (ABvertaling)

Dit is het zesde deel van een reeks waarin we ons bezighouden met het Bijbelgedeelte waarin Abraham van God opdracht krijgt om zijn zoon Izak te offeren. Hier is deel 1, 2, 3, 4 en 5. Alleen de belangrijkste punten zullen worden behandeld, voor hen die meer achtergrond of een verdere onderbouwing willen hebben verwijs ik naar het Bijbelgedeelte op onze website waar in meer detail alles wordt behandeld.

In vers 8 hadden we al gelezen dat Abraham zei dat God zelf zou voorzien en ook in vers 14 lezen we dat God het zal voorzien. In vers 13 zien we dat dit voorzien uitkomt want een ram zit achter Abraham verstrikt in de struiken. Het is deze ram die nu wordt geofferd als plaatsvervangend offer van Izak. Voor de Joden wordt altijd als bij hun offers aan dit plaatsvervangend offer gedacht. Voor ons christenen is dit een verwijzing naar God zelf die zijn Zoon offerde voor ons.

We zien nu dat Abraham deze plaats in het land Moriah de naam JHWH-jireh geeft, waarbij vertalingen als SV, HSV en NBV het overzetten met “De HEER zal het voorzien!“, de WV96 heeft afwijkend “de HEER ziet“, dit geeft meteen een andere betekenis en de vraag is waarom komen zij met een afwijkende vertaling. Ook het tweede gedeelte “Op de berg voorziet de HEER!” vertalen zij iets anders “Op de berg van de HEER laat Hij zich zien.” Dit komt omdat in het Hebreeuws het werkwoord niet in bedrijvende maar in lijdende vorm is geschreven, dus letterlijk “op de berg wordt het de HEER gezien“. Dit doet een aantal vragen oprijzen, wat wordt met de “berg van de HEER” bedoeld, omdat in het voorgaande hier niets over te vinden is. Bovendien is er de moeilijkheid van het onbepaalde “het“, wat wordt gezien? Wordt daarmee de HEER bedoeld, wat onwaarschijnlijk is omdat de Engel vanuit de hemel Abraham toeriep. Veel vertalers willen dan ook in bedrijvende vorm vertalen, “op de berg voorziet de Heer“. Het is dan ook een typische woordspeling in het Hebreeuws tussen enerzijds: “voorzien; bestemmen”,  anderzijds: “gezien worden; zich vertonen”. En dat geeft ons inzicht in wat hier wordt bedoeld, namelijk dat God het niet alleen al van te voren voorzag en er een bestemming voor had, maar ook dat Hij juist in deze hele geschiedenis gezien wil worden, dat Hij in deze geschiedenis alles in Zijn hand heeft.

Wordt vervolgd…

Tags: , ,

9) En zij kwamen op de plek die God hem gezegd had;
en Abraham bouwde daar een altaar
en hij plaatste het hout
en bond zijn zoon Izak
en legde hem op het altaar boven op het hout.

10) En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.
11) Maar dan roept de Engel van de HEER tot hem vanuit de hemel, en zei: Abraham, Abraham!
En hij zei: Zie, [hier] ben ik!

12) Toen zei Hij: Strek je hand niet uit naar de jongen en doe hem niets!
Want nu weet Ik dat jij Godvrezend bent
en je zoon, jouw enige, Mij niet onthouden
hebt.

Genesis 22:9-12 (ABvertaling)

Dit is het vijfde deel van een reeks waarin we ons bezighouden met het Bijbelgedeelte waarin Abraham van God opdracht krijgt om zijn zoon Izak te offeren. Hier is deel 1, 2, 3 en 4. Alleen de belangrijkste punten zullen worden behandeld, voor hen die meer achtergrond of een verdere onderbouwing willen hebben verwijs ik naar het Bijbelgedeelte op onze website waar in meer detail alles wordt behandeld.

Zoals normaal in de Hebreeuwse verhaaltrant, gaat de ontknoping snel (bijna afgeraffeld), Abraham bouwt het altaar, legt het hout erop en bind zijn zoon Izaäk en legt die op het altaar. En dan in vers 10 lezen we dat Abraham met uitgestrekte hand  daar staat om in één keer de keel door te snijden, zodat weinig pijn zal worden geleden. Hetzelfde zien we ook tegenwoordig bij het kosher doden van dieren door de Joden.

De Engel van de HEER spreekt het herhalende Abraham, Abraham! wat een uitdrukking van liefde is. Wie de Engel van de HEER is, is een belangrijke vraag. Sommigen stellen dat het God zelf, of de vleesgeworden Christus is, omdat in sommige teksten de engel wordt geïdentificeerd met de Heer zelf. Het is echter waarschijnlijker dat de engel van de Heer alleen maar God vertegenwoordigt; hij kan spreken voor de Heer, omdat hij met volledige bevoegdheid van de Heer wordt gestuurd.

Verder komen we hier bij de ontknoping dat Izak niet geofferd zal worden. Uit heel het Oude Testament blijkt dat God geen mensenoffers wil en het zelfs verafschuwt (Deut. 12:31, 18:10; 2 Kon. 16:3, 17:17, 21:6; 2 Kron. 28:3; Jer. 7:31, 19:5; Ezech. 16:20, 21). Bij de opmerking “nu weet Ik” blijkt dan ook dat God Abraham testte (zie ook vs. 1), de vraag komt wel op of God, die Alwetend is, dit al niet eerder wist. Of moeten we deze opmerking verstaan als een menselijke wijze van spreken.

Ik heb de titel van deze reeks “Opgang naar een offer” genoemd omdat een van de kernwoorden in deze geschiedenis “opgaan” is en zelfs het Hebreeuwse woord wat voor brandoffer wordt gebruikt heeft de letterlijke betekenis van “opgang/opgaan”. We hebben dan ook gezien dat Abraham op pad ging en God gehoorzaamde, in vs 9 zien we dat hij Izak op het altaar legt. Abraham heeft dus alles gedaan voor de “opgang naar het offer”. Het is dan ook interessant dat volgens Joodse commentatoren Abraham daarna zou hebben gezegd “dan ben ik hier tevergeefs gekomen“, waarop de engel antwoordde “Ik ontheilig niet Mijn verbond, en wat over Mijn lippen is gekomen, zal ik niet veranderen (Ps. 89:35); toen Ik tot u zei ‘neem‘ veranderde Ik niet, wat over Mijne lippen was gekomen, [want] Ik heb u niet gezegd: slacht (zie Gen. 22:10) hem, maar: doe hem opgaan (zie Gen. 22:2); [welnu], gij hebt hem doen opgaan, laat hem [nu weer] afdalen.

Wordt vervolgd…

Tags: , ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Inderdaad is de “koperen zee” geen geografische aanduiding, maar ging het om het koperen wasbekken in de voorhof van de tempel van Salomo (2 Kron. 4:2).

De vraag van deze week:

Deze mannen waren zo druk met het (her)bouwen van hun stad, dat ze geen tijd hadden om “uit de kleren te gaan”.

Tags: ,

« Older entries § Newer entries »