Articles by JP vd Giessen

You are currently browsing JP vd Giessen’s articles.

Lazen we gisteren het eerste deel van Ruth, vandaag het tweede gedeelte van onze conceptvertaling:

11 En toen zei Naomi: ‘Keer terug mijn dochters!
Waarom zullen jullie met mij meegaan?
Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat ze jullie mannen kunnen zijn?’
12 Ga terug, mijn dochters! Ga heen; want ik ben te oud om [nog] een man te hebben.
Zelfs als ik al zei: Ik heb hoop, of dat ik ook deze nacht een man had, ja zelfs zonen baarde.
13 Zouden jullie daarop wachten, tot ze volwassen zijn geworden,
zouden jullie daarop wachten, om geen man te nemen?
Nee, mijn dochters! want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie,
want tegen mij heeft zich uitgestrekt de hand van de HEER.
14 Toen verhieven ze hun stem en begonnen opnieuw te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.
15 En toen zei ze: Zie uw schoonzus is teruggegaan naar haar volk en naar haar goden, ga jij ook je schoonzus achterna.
16 En toen zei Ruth: Smeek mij niet dat ik je zal achterlaten en terug te keren,
want waar jij heengaat daar zal ook ik heengaan en waar jij overnacht, zal ik overnachten.
Jouw volk [is] mijn volk en jouw God [is] mijn God.
17 Waar jij zult sterven, zal ik sterven, en daar wil ik begraven worden;
De HEER mag zo met mij doen en nog veel erger: Ja, niet de dood zal scheiding maken tussen mij en jou.
18 En toen ze zag, dat zij het besluit had genomen om met haar mee te gaan, hield ze op met haar tegen te spreken.
19 Zo gingen zij samen tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij in Bethlehem kwamen dat de hele stad over hen in rep en roer was en zij zeiden: Is dit Naomi?
20 En toen zei ze tegen hen: Noem mij niet Naomi [maar] noem mij Mara, want grote bitterheid heeft Almachtige mij aangedaan.
21 [Met] veel ging ik weg maar met niets heeft de HEER mij doen terugkeren, waarom zouden jullie mij Naomi noemen.
Omdat de HEER mij tegensprak en Almachtige me kwaad heeft aangedaan?
22 Zo kwam Naomi terug en [met] Ruth, de Moabitische, haar schoondochter.
Zij kwam terug uit de landstreek van Moab en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstoogst.

Aantekeningen en onderbouwing zijn hier te vinden, ook zullen daar de laatste updates worden doorgevoerd. Voel je vrij om aanvullingen te geven of verbeteringen.

Tags: , ,

Ruth

Hierbij een eerste (concept)vertaling van Ruth 1:1-10:

1 Ten tijde dat de richters richtten gebeurde het dat er hongersnood in het land was,
Daarom vertrok een man van Bethlehem-Juda om als vreemdeling te wonen in de landstreek van Moab,
hij en zijn vrouw en zijn twee zonen.
2 De naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn vrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten van Bethlehem-Juda en zij kwamen in de landstreek van Moab en bleven daar.
3 Toen stierf Elimelech de man van Naomi,
en zij bleef over met haar twee zonen.
4 Deze namen zich Moabitische vrouwen, de naam van de een was Orpa en de naam van de andere Ruth en zij bleven daar ongeveer tien jaren.
5 En toen stierven die twee, Machlon en Chiljon. Zo bleef deze vrouw alleen achter zonder haar twee nakomelingen en zonder man.
6 Toen maakte zij zich klaar om met haar schoondochters te vertrekken en ging weg uit de landstreek van Moab,
Want zij had in het land van Moab gehoord dat de HEER notitie van Zijn volk had genomen en hun voedsel had gegeven.
7 Daarom ging zij uit van de plaats, waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar.
8 En toen zei Naomi tot haar twee schoondochters: Ga! Keer terug, ieder naar het huis van je moeder.
De HEER moge jullie trouw blijven, zoals jullie gedaan hebben bij de doden en bij mij.
9 Dat de HEER jullie geeft dat jullie rust vinden, een ieder in het huis van haar man.
En als zij hen kuste begonnen ze luid te huilen.
10 En zij zeiden tot haar: Wij zullen vast en zeker met jou terugkeren naar jouw volk.

Aantekeningen

De meeste aantekeningen hebben te maken met de vertaling en kunnen op de website worden bekeken. Vol je vrij om aanvullingen te geven of verbeteringen.

Tags: , ,

Een stem zegt: Proclameer! En hij zegt: Wat moet ik proclameren? Al het vlees is [als] gras en al zijn goedertierenheid als een bloem van het veld.

Jesaja 40:6

Het klinkt zo mooi om de mens te vergelijken met de schitterende bloemen die in de velden groeien. Maar lezen we verder dan zien we dat zodra de warme zomer komt het gras verdort en de bloemen verwelken, zoals ook te zien is op bovenstaande foto. In tegenstelling tot Gods Woord welke duurzaam is, want we lezen in vers 8Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het Woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid.

Tags:

Vandaag werd gepreekt in onze kerk over de gelijkenis van het goede zaad en het onkruid, hierbij mijn (concept)vertaling van dit gedeelte uit Mattheüs 13:24-30:

24 Een andere gelijkenis hield Hij hen voor en zei: Het koninkrijk van de hemel is als een mens die goed zaad in zijn akker zaaide.
25 En toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide dolik tussen de tarwe en ging weg.
26 Toen nu het gewas opgeschoten was en vrucht begon te ontwikkelen, toen werd ook de dolik zichtbaar.
27 En de lijfeigenen van de eigenaar kwamen en zeiden tot hem: Meester, heb je geen goed zaad in je akker gezaaid? Van waar komt dan deze dolik?
28 En hij zei tot hen: Een vijandig mens heeft dit gedaan. En de lijfeigenen zeiden tot hem: Wil je dan dat wij erheen gaan en het verzamelen?
29 Maar hij zei: Nee, zodat jullie niet [tijdens] het verzamelen van de dolik ook mogelijk tegelijk de tarwe eruit trekt.
30 Laat ze beiden gezamenlijk opgroeien tot de oogst en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamel eerst de dolik en bindt het in schoven om het te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur.

Aantekeningen

Vers 25 De meeste vertalingen hebben “onkruid”, maar het Griekse woord zizania is de meervoudsvorm van dolik (Lolium temulentum), een grassoort die nauw verwant is aan het in ons land bekende Raaigras (Lolium perenne) en giftig is. Tot halverwege de vorige eeuw kwam dit veelvuldig voor in Galilea, de streek waar deze gelijkenis werd verteld.

Vers 26 letterlijk staat er “maken” wat in deze context betekent dat de vrucht zich begon te ontwikkelen.

Vers 27 Het woord doýlos̱ wordt vaak vertaald met slaaf of dienstknecht. Omdat in deze periode het niet puur om slaven (mensen die niets over hun eigen lichaam te zeggen hadden) gaat, maar vaak ook vrijgekochte slaven die besloten om bij hun vroegere eigenaar te blijven werken kan het best vertaald worden als “lijfeigene”. In Nederland werden ze vroeger vaak “horigen” genoemd.

Vers 29 Omdat zowel de tarwe als de dolik in een veld vrij dicht bij elkaar staan zou het betekenen dat bij het wieden van de dolik ook de tarwe uit de grond getrokken kon worden. Wat zou inhouden dat hierdoor de wortels van de tarwe beschadigd konden worden en de groei van het graan zou remmen. Tegen de oogsttijd maakt het niet meer zoveel uit om dan eerst de dolik te wieden, omdat direct daarna de tarwe geoogst zou worden. Nadeel van deze methode is dat een deel van de graankorrels van de dolik op de grond vielen en het volgende jaar weer zou opgroeien. Vandaar dat het een hardnekkig onkruid was dat tot halverwege de vorige eeuw op de akkers bleef. Met de moderne landbouwtechnieken werd dit probleem opgelost.

Tags: , , , ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Van de volgende personen kwam ik tegen dat ze melaats waren: De hand van Mozes (Ex. 4:6), Mirjam (Num. 12:8); Naäman (2 Kon. 5:1); Gechazi (2 Kon. 5:27); 4 melaatsen voor de poort van Samaria (2 Kon. 7:3); koning Azarja (2 Kon. 15:5); koning Uzzia (2 Kron. 26:19); Jezus geneest een melaatse (Luk. 5:12) Jezus geneest 10 melaatsen (Luk. 17:12)

De vraag van deze week:
Als iemand per ongeluk een ander doodde dan kon hij vluchten naar een vrijstad. Hoeveel van deze vrijsteden waren er en wat zijn hun namen.

Tags: ,

De woestijn en de dorre vlakte zullen zich verheugen,
de wildernis zal zich verblijden en bloeien met bolplanten.

Jesaja 35:1

Overal waar je in Nederland komt zie je wel iets groeien en het hele jaar door zien we dat er in de natuur iets groens is. In Israël en dan vooral in de woestijnachtige omgevingen is dat niet het geval, alleen in het voorjaar zien we dat na de regenbuien alles bloeit. Zelfs in de woestijnen zie je dan de planten uitspruiten en bloeien om daarna na een paar dagen weer te verwelken om het volgende jaar weer uit te komen. In gecultiveerde woestijngebieden bij Bersheba zie je grote graanvelden, terwijl een paar maanden later het een dorre vlakte is.

In de Judea woestijn zie je papaverachtigen zoals de Adonis palaestina Boiss., maar ook ooievaarsbekken (zie foto linksonder). Veel vertalingen hebben geworsteld met het laatste woord in deze tekst en welke ik heb vertaald met “bolplanten”, zo hebben de SV en de HSV het vertaald met “roos”, terwijl de WV “krokus” heeft en de NBV “lelie”. Dat komt omdat het Hebreeuwse woord ḇaṣṣeleṯ in de Bijbel alleen nog voorkomt in Hooglied 2:1 en dan in combinatie met Saron, een plaats/streek die ook in het volgende vers van Jesaja (35:2) wordt genoemd. Etymologen willen dit woord afleiden van beṣel (‘bol’) en hamats (‘prikkelende’of ‘prachtig’). Dat zou betekenen dat het gaat om een bolplant en biologen hebben verschillende planten aangewezen waar het om zou gaan, met als enige gemeenschappelijke kenmerk dat het bij hun determinatie om bolplanten gaat. Kijken we naar het Hebreeuws dan valt op dat in dit vers het om een categorische aanduiding gaat “met alle [soorten] ḇaṣṣeleṯ” (of “met al het gebloemte”), het lijkt mij dan ook logisch dat we niet zozeer aan één plant moeten denken, maar meer aan een groep planten en vandaar dat ik het heb vertaald met “bolplanten”. Daarbij moge het duidelijk zijn, dat zelfs dit nog niet de volledige lading dekt, want in de woestijn bloeien ook andere planten zoals op de foto afgebeeld en die geen bolplanten zijn.

Tags: , ,

En de wateren namen toe en overspoelden volledig de aarde en de ark dreef op de wateren.

Genesis 7:18

Tags: , ,

Het derde deel van een kleine serie over Psalm 118, waarbij we onze eigen vertaling gebruiken. Hier is het eerste deel en tweede deel te lezen.

21 Ik zal U loven omdat U mij verhoord hebt en mij tot redding bent.

22 De steen [die] de bouwers afwezen is tot een hoeksteen geworden.

23 Dit is door de HEER gebeurd, het is een wonder in onze ogen.

24 Dit is de dag gemaakt door de HEER, laat ons daarin vrolijk en blij zijn.

25 Ach HEER verlos ons, ach HEER geef ons voorspoed.

26 Gezegend is hij die komt in de naam van de HEER! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

27 De HEER is God en geeft ons licht. Bindt het feest[offer] met touwen rond de hoorns van het altaar.

28 U bent mijn God, daarom zal ik U loven God! Ik zal U verhogen.

29 Looft de HEER, want Hij is goed, want tot in eeuwigheid is Zijn goedertierenheid.

Aantekeningen:

Vers 22 lett. “het hoofd van de hoek”, ie. hoeksteen, de steen die twee muren met elkaar verbind en draagt.

Verzen 26-29 worden vaak gelezen bij de Joodse huwelijksinzegening.

Vers 27 “feest”, maar slaat hier op het offer.

Overige aantekeningen en informatie zijn op onze website te vinden.

Tags: ,

Numeri 17:8

Het gebeurde nu de volgende dag, dat Mozes ging in de tent van het verbond;
en kijk, Aärons staf van het huis van Levi, bloeide, want hij had knoppen gekregen en uitbundige bloesem en droeg amandelen.

Numeri 17:8

Tags: , ,

Psalm 118:5

Vanuit de beklemming riep ik de HEER,
De HEER antwoordde mij in een [open] ruimte.

Psalm 118:5

Psalm 118:5

Tags: ,

« Older entries § Newer entries »