Articles by JP vd Giessen

You are currently browsing JP vd Giessen’s articles.

Kerst komt er weer aan, op de diverse Social Media zijn alweer de eerste discussies aan de gang of we het wel op de juiste dag vieren, of het niet een heidens feest is en nog meer van dit soort opmerkingen. Omdat ik in de voorgaande jaren meermalen een en ander heb behandeld, wil ik hier een kort overzicht geven van de belangrijkste vragen met een link naar het artikel waarin een antwoord wordt gegeven.

Wanneer is Jezus geboren?

Zijn er aanwijzingen in de Bijbel in welke maand Jezus is geboren?

Was de kribbe niet een broodbak?

Wordt de kerstboom beschreven in de Bijbel?

Was er een volkstelling?

Wat is de Ster van Bethlehem?

Hieronder een overzicht van de vele theorieën die de afgelopen jaren zijn bedacht

Was Maria wel een maagd?

Overige zaken rondom de geboorte van Jezus

Hoeveel kinderen werden er in Bethlehem vermoord?

Kerstfeest is een heidens feest

Kerst, Traditie en Schrift

Kerst wel of niet vieren?

Tags:

Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen waar we de afgelopen tijd aan hebben gewerkt:

Artikelen

Bijbelteksten

 • Alle verwijzingen van de Dode Zee-rollen tot en met Leviticus zijn nu verwerkt. De komende tijd zal dit verder worden aangevuld de verwijzingen in Numeri.
 • Markus 1:9-15

Overig

Naast bovengenoemde updates, worden regelmatig ook links naar artikelen en updates geplaatst op onze Facebook pagina’s:

Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

Tags:

“Leven in het Koninkrijk” is een boekje, uitgegeven door het Evangelisch Werkverband, welke gebruikt kan worden om in groepen Bijbelstudie te doen. Omdat deze zowel in mijn kerk als in kerken van enkele vrienden zal worden gebruikt zal ik de komende weken dit boek behandelen en aanvullende achtergrondinformatie geven over de behandelde Bijbelteksten. Hier zijn de eerdere delen 1, 2 en 3 terug te lezen.

Markus 1:9-15
9 En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan.
10 En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen.
11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
12 En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in.
13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.
De roeping van de eerste discipelen
14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,
15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

(HSV-vertaling)

Vers 9

 • het geschiedde in diezelfde dagen; namelijk dat ook Johannes de Doper nog optrad (zie vorige verzen).
 • Nazareth; de plaats waar Jezus was opgevoed (Luk. 2:51 en Luk.4:16).
 • werd van Johannes gedoopt in de Jordaan; Dit gebeurde in Bethabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte (Joh. 1:28).
 • Doop van Johannes; De reinigingsrite waardoor de mensen, na belijdenis van hun zonden verplicht waren tot een morele hervorming, vergeving van hun zonden verkregen en konden delen in de voordelen van het koninkrijk van de Messias dat weldra een aanvang zou nemen. (zie verder “Doop van Johannes“)

Vers 10

 • Nb. Hoe vaak Markus in dit hoofdstuk het woord “terstond, onmiddelijk” gebruikt (Mark. 1:10, 12, 18, 20, 21, 28, 30 en 31).
 • hemelen opengaan; Dit kan zowel slaan op de hemel als op de lucht (zie vertaalnotitie), het is dus goed mogelijk dat het wolkendek uiteen ging.
 • gelijk een duif; Is een beschrijvende vergelijking, de Geest is niet letterlijk een duif, maar daalde af als iemand in een soort van lichamelijke (fysieke) vertegenwoordiging.

Vers 11

 • een stem uit de hemelen; Volgens het evangelie van Johannes was dit een persoonlijke ervaring die alleen Jezus en Johannes zagen en hoorden (cf. Joh. 1:32-33).
 • Gij zijt Mijn geliefde Zoon; Markus identificeert Jezus als de “Zoon van God”. Deze titel geeft Jezus unieke relatie met God aan en identificeert een belangrijk thema in dit evangelie (zie 1:11; 3:11, 5: 7; 9: 7; 12: 6, 13:32, 14:36, 61; 15:39). De titel is messiaans, maar het impliceert een ondergeschikte relatie met God. Markus presenteert Jezus als de dienaar van God. In plaats van het opnemen van het verhaal van de kerststal waaruit bleek dat Jezus de Zoon van God was, verklaard Markus eenvoudig dat feit met deze titel.
 • in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; De toespelingen in deze tekst verwijzen naar Ps. 2:7a; Jes. 42:1 en Jes. 41:8 of, minder vaak naar Gen. 22:12, 16. God typeert hier Jezus als Zijn uitverkorene (de betekenis van “[in u neem ik] grote vreugde”).

Vers 12

 • Jezus ging dus vanuit het groene noorden naar het zuiden waar de Judea woestijn is. Een van de meest troosteloze gebieden, waar op sommige plekken helemaal geen begroeiing is.

Vers 13

 • in de woestijn veertig dagen; kan verwijzen naar de soortgelijke ervaring van Mozes (Exod. 34:28), Elia (1 Kon. 19:8, 15) of David en Goliath (1 Sam. 17:16).
 • verzocht van den satan; De traditionele plek, welke teruggaat tot de 12de eeuw, is de Mons Quarantania, de berg van de 40 dagen, welke ten westen van Jericho is. Echter de exacte locatie is onbekend.
 • wilde gedierten; Niet zozeer een verwijzing naar het paradijs waar Adam de opdracht kreeg om over de dieren te heersen, maar meer om extra te benadrukken dat Jezus totaal in een niet door mensen bewoond of gecultiveerd gebied was, ie. de wildernis, de woestenij.
 • de engelen dienden Hem; waaruit deze bediening bestond weten we niet, op zijn hoogst dat ze Jezus begeleiden (zie verder op de website).

Vers 14

 • Johannes overgeleverd was; nl. dat hij gearresteerd, in voorarrest was, maar nog niet was berecht of veroordeeld.
 • Markus vermeld niet Jezus’ eerste jaar van optreden in Judea (Joh. 1:15—4:42), maar begint direct met het optreden in Galilea.
 • Evangelie; de “goede (of blijde) boodschap” of zoals de Naardense Vertaling “aankondiging”, meer specifiek wordt hiermee de “de heilbrengende boodschap” bedoeld.

Vers 15

 • De tijd is vervuld; Met het Griekse woord καιρὸς kairos wordt niet de horlogetijd bedoeld, maar het beslissende moment, het nu. Naardense Vertaling “het momentum is vervuld
 • Koninkrijk Gods; De plek waar God het voor het zeggen heeft.
 • bekeert u; het veranderen van je leven en je levensinstelling. Om in het Koninkrijk van God te komen, moet er een verandering in je leven komen, je afkeren van alles wat tussen jou en het Koninkrijk van God zit. Hoe? Door het Evangelie te geloven en te praktiseren. Niet praktiseren door politieke overtuiging of geweld, maar door het Evangelie.

Voel je vrij om aanvullingen te geven, zover van toepassing zullen deze bij het Bijbelgedeelte op de website verder worden verwerkt.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vraag van waar over flirten wordt gesproken in de Bijbel was een lastige, velen dagen aan passages in Hooglied, maar het woord flirten kom 1 keer voor in de Bijbel en wel in Jesaja 3:16 waar het in veel vertalingen is weergegeven met “lonken met de ogen”.

De vraag van deze week:

Vluchtelingen zijn volgens de huidige begrippen mensen die naar een ander land vluchten, vanwege een conflict, vervolging, een natuurramp of een soortgelijke ongewone omstandigheid. Wie waren de eerste vluchtelingen in de Bijbel?

Tags: ,

Op een groep werd de interessante vraag gesteld of God Adam en Eva als kinderen schiep? Als onderbouwing werd gesteld “Adam en Eva waren niet de mensen zoals wij het vaak interpreteren. God had Diens kinderen in twee soorten gemaakt: mannelijk en vrouwelijk. Adam en Eva waren geen volwassen mensen die het verschil kennen tussen kwaad en goed en die verantwoordelijk zijn voor hun daden, vanwege de bewustzijn die ze hebben. Adam en Eva waren in feite kinderen. Toen ze van de verboden boom aten, kregen ze inzicht in goed en kwaad, oftewel: ze kregen een nieuw bestaan, ze werden volwassen. Toen ze ouder werden, en dus geen kinderen meer waren, werden ze bewust van hun naaktheid, want volwassen mensen hebben dat in de gaten en kennen gevoelens als schaamte, vooral in de aanwezigheid van anderen. Dat is ook de reden dat ze zich gingen bedekken met bladeren.

Echter omdat iemand geen verschil kent tussen goed en kwaad wil dat nog niet zeggen dat die persoon niet volwassen is, maar eerder dat ze wat dat betreft onwetend, onschuldig waren. In de Bijbel lezen we in het scheppingsverhaal dat alles wat God schiep goed was, inclusief de mens (Gen. 1:31). Uit de context weten we dat God hen naakt had geschapen en pas later na de zondeval kleding voor hen maakt. Blijkbaar was deze naaktheid, gezien vanuit Gods scheppende daad, ook goed. In Gen. 2:25 lezen we hierover en we zien dat in het Hebreeuws “zij waren beiden naakt” een woordspel is met het volgende vers Gen. 3:1De slang nu was listiger”. Naakt, moet hier in de betekenis van “onschuld, integer” worden opgevat, pas na de zondeval komt de negatieve betekenis. Het woord “naakt” (Hebr. “arummim“) staat in connectie met “slim” (Hebr. “arum“), welke in het volgende hoofdstuk in verband wordt gebracht met de slang (3:1) in de SV vertaald met “listig“. In het begin waren Adam en Eva “naakt” en de slang “gewiekst, dicht bij de waarheid” (Engels ‘shrewd‘), na de zondeval waren zij “bekleed, beschermd” en hij “vervloekt, verbannen”. In deze context klopt dan ook het argument dat ze zich bewust werden van hun naaktheid omdat ze ouder werden niet, overigens een ander bewijs daarvoor is dat veel stammen in de Amazone en Papoea-Nieuw-Guinea ook nu nog als volwassenen naakt lopen. Bovendien werden ze deze naaktheid pas gewaar nadat ze van de vrucht hadden gegeten, dus na de zondeval.

Een ander argument wat werd aangehaald was “En ook de Duivel kwam in de vorm van een slang, want een kind is makkelijker te benaderen als de Duivel in de vorm van een slang is en niet in diens ware gedaante. Kinderen communiceren met alles, dus ook met slangen.” Ook hier gaat de vragensteller er vanuit dat de duivel dus enorm lelijk en/of angstaanjagend is en dat hij daarom verplicht als een dier moet verschijnen. Hierbij wordt voorbijgegaan dat satan vroeger een van de machtigste engelen was en in de hele Bijbel zien we bij de verschillende engelenverschijningen dat mensen niet zozeer bang zijn van de verschijning zelf als wel voor de macht die deze engelen hebben (lees bijvoorbeeld de geschiedenis van Manoach en zijn vrouw in Richt. 13, waar dit ook ter discussie komt). De reden waarom satan via de slang sprak is eerder zoals in Gen. 3:1 staat dat de slang het slimste en meest listige dier was en daarom een logischer keuze dan een ander dier.

Als we de eerste hoofdstukken van Genesis lezen, dan zien we dat er nog meer argumenten zijn om te betwijfelen of Adam en Eva kinderen waren. Zo lezen we in Gen 2:19-20 waar Adam de dieren namen moet geven. Dit houdt in dat God blijkbaar wist dat Adam daartoe in staat was, bovendien moet dit al op de zesde dag zijn gebeurd daar in Gen 1:27 en 31 blijkt dat ze beiden op die dag waren geschapen en dat Adam dus al op diezelfde dag de dieren een naam had gegeven. Adam moest dus op die dag al behoorlijk veel kennis hebben gehad en het lijkt daarom logischer dat hij een volwassene was dan een kind. In hetzelfde gedeelte zien we ook dat als eenmaal Eva is geschapen, Adam haar niet alleen herkent als een medemens, maar ook dat ze typisch vrouwelijk was (Mannine), blijkbaar had hij genoeg seksuele kennis om dat onderscheid te maken, iets wat we bij veel kinderen niet zien. Dat ze volwassen waren blijkt ook uit het volgende vers (Gen. 1:28) waar God hen de opdracht geeft om vruchtbaar te zijn en zich voort te planten, zoiets zeg je niet tegen kinderen. Ook zeg je niet tegen kinderen dat ze de aarde moeten onderwerpen en heersen over de dieren, dat zeg je eerder tegen volwassenen.

Een laatste argument die de vragensteller stelde was “Jezus zei niets voor niets dat het koninkrijk der hemelen voor kinderen zijn, want met hun begon het: ‘Laat die kinderen toch, en verhindert ze niet om tot mij te komen, want van zodanigen is het koninkrijk der hemelen.’ (Mattheus 19:14) Ook de hemelse wereld gaat in de lijn van kinderen, die niet huwen: ‘Want in de opstanding huwen ze niet en worden ze niet gehuwd, nee, als engelen in de hemel zijn ze!’ (Mattheus 22:30)’’ Ook dit is erg kort door de bocht, want het suggereert dat we kinderen zijn in de hemel, wat zou inhouden dat ook de engelen dan kinderen zijn. Logischer is het om deze teksten op te vatten dat we dan ons zullen gedragen met de openheid, de onschuld zoals die bij kinderen voorkomt. Niet dat we zowel fysiek (de vraag is of we dan nog wel een fysiek lichaam zullen hebben) als geestelijk kinderen zijn geworden en dus minder zijn als volwassenen.

Tags: , ,

Algemene Beschouwingen

De hele dag waren ze er druk mee, onze politici, velen kwamen aan het woord, er werd flink gedebatteerd en het vluchtelingenprobleem was een van de ‘hot-items’ van de dag. Toch viel me een ding op, Arie Slob van de ChristenUnie ging tegen Geert Wilders in en stelde de volgende vraag:

Ik vroeg de heer Wilders of hij zich situaties kan voorstellen dat mensen wel worden toegelaten. Laat ik dan maar gewoon een voorbeeld geven. Op dit moment is er een situatie in Nederland van een meisje uit Oezbekistan dat terug moet en christen is. Zij zegt: dat land is ongelooflijk gevaarlijk voor christenen. Als we kijken naar de ranglijst van Open Doors, dat altijd bijhoudt waar christenvervolging plaatsvindt, staat het land inderdaad in de top van landen die christenen vervolgen. Is dat dan een situatie waarin u zegt: zo’n meisje mag blijven? Of zegt u dan ook: wegwezen, je bent geen vluchteling?

Zoals was te verwachten ging Wilders niet hierop in en pareerde dat hij niet op fictieve situaties inging. Slob gaf als antwoord:

Het voorbeeld dat ik gaf was een concrete situatie van een meisje dat weggestuurd wordt als we niet oppassen, en van wie het leven gevaar loopt.

Even in het het hele debat dat al enkele uren duurde, kwam de persoonlijke drijfveer van Slob naar boven, hij nam het op voor Margarita, waar ook wij al langere tijd ons voor inzetten dat ze hier mag blijven. Natuurlijk is het politiek, maar toen de heer Slob eindelijk zelf zijn bijdrage mocht geven, hoorde ik weer deze persoonlijke drijfveer:

Mevrouw de voorzitter. Ik vertel u misschien niets nieuws als ik zeg dat ik een fanatiek hardloper ben. Sommige mensen vragen mij wel eens: waarom doe je dat, wat vind je daar nu leuk aan? Dat is een goede vraag. Ik geniet ervan als ik doordeweeks in Den Haag ben om in de vroegte of ’s avonds — want daartussenin moet gewerkt worden — tussen Scheveningen en Kijkduin even achter de konijnen aanren. Of als ik in mijn woonplaats Zwolle langs die schitterende uiterwaarden van de IJssel loop, misschien wel de mooiste plek van Nederland. De heer Koenders komt er vandaan, die kan het weten. Het is inspannend ontspannen, maar het helpt mij ook. Het helpt mij om even afstand te nemen van mijn werk en om gesprekken, debatten beelden en indrukken die ik in mijn werk opdoe, echt een plek te geven. Voor een debat als dit moet je een heel eind lopen om dat een plekje te geven.

Maar dat lukt niet altijd. Soms kan ik dingen, met name beelden, geen plek geven. Dan lukt het mij niet om dat los te laten. Dat heb ik vooral als ik zie dat kinderen vermalen worden door onrecht in de wereld Dan zie ik bijvoorbeeld dat 16-jarige meisje voor me dat lange tijd in het nieuws is geweest in Nederland, dat van zichzelf ging geloven dat zij niet meer waard was dan het geld dat haar lichaam voor haar pooier opbracht. Of die jongen met het syndroom van Down, over wie vorige week in de krant de vraag werd opgeworpen of hij de 1 à 2 miljoen zorgkosten nog wel waard is. Of dat jongetje uit Syrië op de arm van zijn huilende vader, die uit de zee komt en het strand van Kos bereikt. Of Margarita, die al jaren in Kampen woont en nu met haar moeder naar het voor hen als christenen niet veilige Oezbekistan teruggestuurd dreigt te worden. Dat raakt me.

Ik ben politiek actief geworden vanuit de overtuiging dat ieder mens ertoe doet, dat ieder mens van God leven heeft gekregen, geliefd is en tot zijn recht komt in relatie tot anderen. Ik ben politiek actief geworden vanuit de overtuiging dat ieder leven waardevol is en recht moet worden gedaan. Dat zijn mijn waarden, die voortkomen uit mijn christelijke levensovertuiging.

Ik hoop dat er meer politici zijn, die zo’n drijfveer hebben en er zo openlijk voor durven uit te komen. Ook hoop ik dat de staatssecretaris die over het lot van Margarita en haar moeder zal beslissen, dit gehoord heeft en het ter harte neemt.

Ondertussen kunt u nog steeds de petitie Margarita moet blijven ondertekenen!

Tags: ,

“Leven in het Koninkrijk” is een boekje, uitgegeven door het Evangelisch Werkverband, welke gebruikt kan worden om in groepen Bijbelstudie te doen. Omdat deze zowel in mijn kerk als in kerken van enkele vrienden zal worden gebruikt zal ik de komende weken dit boek behandelen en aanvullende achtergrondinformatie geven over de behandelde Bijbelteksten. Hier is het eerste en tweede deel terug te lezen.

Lukas 23
39 En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.
40 Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?
41 En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
42 En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.
43 En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

(HSV-vertaling)

Vers 39

 • Het is opvallend dat zelfs een van de misdadigers meegaat in het schimpen, maar misschien was het meer en hoopte hij dat Jezus daadwerkelijk van het kruis zou gaan en ook hem zou helpen, vandaar zijn opmerking “verlos uzelf en ons“.

Vers 40

 • Terwijl de eerste misdadiger, misschien nog opgezweept door de omstanders, Jezus bespot, zien we bij de andere dat deze tot geloof komt. Als eerste gaat hij in tegen wat de eerste misdadiger zegt.

Vers 41

 • Deze misdadiger weet dat ze nu de straf ondergaan voor wat zij hebben gedaan, maar ook de overtuiging dat Jezus geen misdadige dingen heeft gedaan en nu onschuldig wordt gekruisigd.

Vers 42

 • Opvallend is dat hij hier vraagt of Jezus aan hem wil denken als die in Zijn koninkrijk is. Hij denkt niet aan het feit dat Jezus de macht heeft om hem nu al te bevrijden, maar hij denkt aan de toekomst en niet meer aan het aardse.

Vers 43

 • Hier wordt Gods Koninkrijk gelijkgesteld met het Paradijs, dus dat deze misdadiger in de hemel mag zijn.

Voel je vrij om aanvullingen te geven, zover van toepassing zullen deze bij het Bijbelgedeelte op de website verder worden verwerkt.

Tags: ,

Updates Website

Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen waar we de afgelopen tijd aan hebben gewerkt:

Artikelen

Bijbelteksten

 • Alle verwijzingen van de Dode Zee-rollen tot en met Leviticus 21 zijn nu verwerkt. De komende tijd zal dit verder worden aangevuld.
 • Lukas 23:26-38

Overig

Naast bovengenoemde updates, worden regelmatig ook links naar artikelen en updates geplaatst op onze Facebook pagina’s:

Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

Tags:

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

In Romeinen 16:7 wordt de vrouwelijke apostel Junia genoemd, hoewel er een paar (vertaaltechnische) vragen zijn of het echt een vrouw was.

De vraag van deze week:

Waar in de Bijbel wordt gesproken over flirten?

Tags: ,

Van de week heeft de vriendenkring van Margarita deze brief geschreven aan staatssecretaris Dijkhoff, dit is de vijfde brief die aan de staatssecretaris is gericht. Eerder al schreven de Kamper burgemeester Bort Koelewijn, het Zwolse gemeentebestuur en het Greijdanus College in Zwolle. Ook schreef ‘een doorsnee van Nederland’ een brief aan de staatssecretaris. Laten we hopen dat de staatssecretaris zijn invloed laat gelden. Ondertussen kan u nog steeds de petitie ondertekenen!!

Tags: , ,

« Older entries § Newer entries »