Articles by admin

You are currently browsing admin’s articles.

Bijbelquiz (268)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het zal een beetje puzzelen zijn geweest, maar het antwoord kunnen we vinden in het eerste hoofdstuk van Lukas. In Luk. 1:36 lezen we dat Maria een nicht wordt genoemd van Elisabeth die uit de stam Levi kwam (Luk. 1:5), derhalve ligt het voor de hand dat ook Maria zeer waarschijnlijk een Levitische was.

De vraag van deze week:

Wie was de allereerste (menselijke) koning over de Joden?

Tags: ,

Deze maand bestaat onze website 20 jaar en onze weblog 10 jaar, alle reden om daar bij stil te staan. We doen dit met onder andere artikelen die in de beginperiode zijn gemaakt nog eens te plaatsen of daar iets over te vertellen.

Start van een weblog

Op 7 november 2005 werd naast de website besloten dat na tien jaar er iets nieuws moest komen naast de bestaande website. Bloggen was het modewoord, zoals tegenwoordig social media als Facebook, Twitter, etc. Het idee was dan ook om daarmee te beginnen zonder echt te weten wat “bloggen” nu allemaal inhield. Via Blogger.com kon een speciaal account worden aangemaakt en ons eerste artikel was eigenlijk niet veel meer dan een mededeling:

Het was een simpele layout, met een bruine kleur en zonder al te veel opsmuk. Die dag zouden er nog meerdere artikelen volgen, we waren toen nogal druk bezig met de voorbereiding van een aantal lezingen over de “Ster van Bethlehem” en met de persoonlijke Bijbelstudie waren we bezig met Richteren. Die dag plaatsten we dan ook het artikel “Sterke Simson, Zwakke Simson”, een artikel die zelfs na al die jaren persoonlijk nog steeds een diepe indruk maakt:

De dagen daarna werden vooral veel artikelen geplaatst over de “Ster van Bethlehem”, we hadden gezien dat er een reactiemogelijkheid was, zonder al te goed te beseffen wat dat inhield. Tot een drietal weken later we een mailtje kregen dat er een reactie was geplaatst op de weblog. Dat was een compleet nieuw fenomeen, mensen die direct reageerden op een artikel en dan niet via een mail. Zenuwachtig keken we en zagen dat het niet zomaar een reactie was, maar van in theologische kringen behoorlijk bekend persoon. De eerste reactie was van een zekere Jim West, die ook nu nog dagelijks blogt, en een aanmoediging was om door te gaan:

Sindsdien zijn er meer dan 3500 artikelen geplaatst, eerst lange tijd op Blogger, maar op een gegeven moment werd deze verplaatst naar ons eigen domein, wat ondertussen was aangemaakt, waar het nu nog te vinden is. Er is over van alles en nog wat geblogd, met verschillende thema’s zoals onze kerkenserie, of onze (bijna) wekelijkse Bijbelquiz.

Tags:

Deze maand bestaat onze website 20 jaar en onze weblog 10 jaar, alle reden om daar bij stil te staan. We doen dit met onder andere artikelen die in de beginperiode zijn gemaakt nog eens te plaatsen.

Een van de redenen was dat mensen via internet de studies konden lezen, maar de eerste jaren, toen onze weblog nog niet bestond, werden er ook nog vaak mails verstuurd. Een van deze mails was met iemand die in 2003 erg over het Samen op Weg proces (=de oprichting van de PKN) zat en met wie ik een tijdje heb geschreven en hier nog eens wordt (geanonimiseerd) wordt neergezet.

R.,

Hierbij in het kort een aantal overwegingen van mij rondom het Samen op Weg proces.
De afgelopen jaren heeft de gemeente waar ik altijd naar toe ga, verschillende wijzigingen doorgemaakt welke deels overeenstemmen met het huidige Samen op Weg proces in jullie gemeentes. Dit proces is door mij kritisch bekeken en heeft geleid tot het onderzoeken in de Bijbel wat er nu wordt geschreven over Gemeente zijn.
Verschillende delen van deze brief zijn afkomstig uit dit onderzoek en uit een boek van onze broeder Ni Shu-tsu (Watchman Nee) “Het Normale Christelijke Gemeente Leven”. Bijbelteksten heb ik of uit de Staten Vertaling maar zoveel mogelijk uit het Boek. Niet dat deze laatste beter is, maar omdat het lezen vanuit een andere vertaling vaak een ander inzicht geeft van Gods Woord.

Wat is een kerk?
Tegenwoordig zie je veel mensen die eenzelfde interesse of binding hebben regelmatig bij elkaar komen, bijv. in een bioscoop om naar een film te kijken, een theater om naar een opera te kijken. Ook zie je dat mensen vanuit een religieuze gedachte bij elkaar komen (Moslims, Hindoes, Christenen, etc.) We moeten ons dan ook afvragen wat het grote verschil is tussen de hierboven genoemde groepen en ons kerkgangers. Het grote verschil zit hem in het feit dat Christus het Middelpunt is van de kerk, zonder Hem is er geen bestaansrecht voor welke kerk dan ook. Vandaar dat Christus zegt: Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden (Joh. 10: 9) Een kerk die het bestaan van Christus ontkent is geen kerk maar is gelijk geworden aan de eerdergenoemde willekeurige bijeenkomsten. Het is een leesgezelschap geworden met de Bijbel als thema, men had net zo makkelijk “Oorlog en Vrede” van Tolstoi kunnen nemen.

Een andere vraag welke nu opdoet is: Als Christus het Middelpunt is, hoe moeten we Hem dan volgen? Door Gods Woord welke ons in de vorm van de Bijbel is gegeven. In Deuteronomium 10 vers 12 staat: Wat verlangt de Here, uw God, anders van u dan dat u met eerbied en ontzag luistert naar alles wat Hij zegt. Dat u voor eigen bestwil de geboden die ik u vandaag geef, gehoorzaamt. en in Jakobus 2: 12 Spreek en handel dus volgens de onderwijzing van Jezus Christus, want daarnaar zult u geoordeeld worden. Als we dus tijdens de samenkomsten andere zaken bespreken en bestuderen dan heeft dit niets te maken met de universele kerk van Christus.

Ik wil straks verder ingaan op de leer welke in de kerk gepredikt moet worden, eerst wil ik uitleggen hoe op basis van de 2 bovengenoemde antwoorden de organisatie of structuur van een kerk er uit kan zien.

De structuur van een kerk
Als ik in de Bijbel lees, dan merk ik dat zodra er over gemeentes wordt gesproken, de nadruk licht op “leven”, ik heb veel kerken en gemeentes gezien welke koud, vormelijk en soms geestelijk dood zijn. Geestelijk dood, daar veel leden passief zijn of helemaal nergens meer komen, terwijl door de synode, oudsteraad of andere bestuurders zich voornamelijk richten op het managen van de gemeente(s). Ook zie je dat de dominee of voorganger een zware rol krijgen toebedeeld, die vaak te zwaar is voor zo’n persoon. Tot mijn verwondering las ik in de Bijbel dat de toenmalige gemeentes heel anders waren georganiseerd.
Als eerste wordt bij gemeentes gesproken over apostelen, waarbij in Hebreeën 3: 1 wordt gesproken dat Christus de allereerste apostel is. Wat is nu een apostel? Een apostel is een gezondene, Christus was de Gezondene door God Zijn Vader. In Handelingen 1: 8 lezen we dan dat de discipelen getuigen (of gezondenen) waren, nog later zien we dat er nog meer gezondenen komen (Paulus, Barnabas). Zij werden gezonden door de gemeente van Antiochië om het evangelie te verkondigen. Wij zouden deze mensen nu zendelingen noemen, hoewel de meeste zendelingen tegenwoordig niet via een gemeente maar via een organisatie er op uit worden gestuurd. In 1 Corinthiërs 12: 28 lezen we dat naast apostelen ook andere functies: profeten, leraars en personen welke bepaalde gaven hebben. Hoe functioneerden zij, in de eerste instantie blijkt dat er dan 2 soorten diensten zijn:

 1. De evangelisatie diensten, hier zie je voornamelijk de apostelen spreken en luisteren de anderen (incl. de ongelovigen. (Zie o.a. Hand. 2, 3 en 13)
 2. De gemeente samenkomsten, soms in grote ruimtes (bv. het voorhof van Salomo Hand. 5: 12) , meestal in een meer huiselijke omgeving (bv. Hand. 2: 46 in verschillende huizen; 12: 12 bij Maria thuis; 20: 8 in een gebouw op de derde verdieping; Rom. 16: 5; 1 Cor. 16: 19 bij Priscilla en Aquila; Col. 4: 15 bij Nympha en in Phil. 2 bij Philémon thuis).

Nu wil ik niet betogen dat we allemaal weer naar huissamenkomsten moeten gaan, maar ik denk dat de huiselijke Bijbelstudies en onze CBMC-samenkomsten zeer goed overeenkomen met bovenstaande, daarnaast is het van groot belang dat alle broeders en zusters van een bepaalde gemeente regelmatig samenkomen. Echter als we samenkomen in zo’n grote ruimte kan dat tot passiviteit van de bezoekers leiden, men komt dan alleen samen voor de preek terwijl er weinig gelegenheid is voor het onderling contact. Ik denk dat alle samenkomsten van kinderen Gods doortrokken moeten zijn van een gezinssfeer. Immers wij zijn broers en zussen en dan is het logisch dat sommigen zich zo vrij voelen om vragen te stellen (cf. 1 Cor. 14: 35) of iets hebben te delen (cf. 1 Cor. 14: 26).
Een ander iets wat me opviel is dat alle gemeentes plaatselijk gebonden zijn, altijd lees je van de gemeente van Rome, de gemeente van Efeze, de gemeente van Antiochië etc. Nog iets is dat er altijd maar sprake is van één gemeente, dus niet de gemeenten van Rome, de gemeenten van Efeze, maar altijd in enkelvoud. Dat wij tegenwoordig verschillende gemeenten hebben al naar gelang dogma is dus onschriftuurlijk (cf. 1 Cor. 3).
Vanuit bovengenoemd kader is het dus correct als verschillende kerken samen willen gaan tot een kerk, ook al komen de diverse gemeenteleden nog steeds samen in verschillende gebouwen. Het is een teruggaan naar een structuur zoals deze in de Bijbel wordt beschreven.

De leer van een kerk
Nu in het kort is uitgelegd dat Christus het Middelpunt is, dat Zijn Woord de basis is en dat er goede redenen zijn om als kerken samen te gaan naar een universele Kerk van Christus, is het wel van belang dat gecontroleerd wordt of inderdaad aan deze eisen wordt voldaan.
In veel kerken wordt gesproken over “de Zuivere Leer” en dat deze onderwezen moet worden, Paulus zegt hierover “Omdat u onderwijs uit de wet krijgt, kunt u onderscheiden wat goed is. (Rom. 2: 18) en deze “Zuivere Leer” is dan vaak een afzetting op christenen die anders geloven of gewoon minder weten van de Bijbel. Omdat in Gods wet de waarheid en de kennis onder woorden zijn gebracht, denkt u buitenstaanders en kinderen iets te kunnen leren. (vs. 20) Dit is een verkeerd uitgangspunt, en Paulus vraagt zich dan ook af in vers 21 Maar als u anderen onderwijst, waarom onderwijst u zichzelf dan niet?
Is dit niet de hoofdreden waarom de Naam van God over de gehele wereld door het slijk wordt gehaald? (Jes. 52: 5) en dat de kerken leeglopen. Is het daarom dat de profeet Hosea de klacht van God als volgt verwoord: Er is geen trouw, liefde of kennis van God in uw land. (Hos. 4: 1)
Als we een “zuivere leer” willen hebben dan moeten we de Bijbel, Gods Woord, bestuderen. We moeten achterhalen wat God tot ons wil zeggen. Niet alleen het opdoen van kennis maar echt leren door Gods Geest. Vergelijk in deze de passage in Handelingen 8 vers 26-40 over Filippus en de kamerling, ook hier werd de vraag gesteld “Begrijpt u wat u leest?

Als ik de Efeziërs brief lees, dan vallen me een aantal kernwoorden op die slaan op bovenstaande: Het eerste kernwoord is “zitten” (Ef. 2: 6) God heeft ons met Christus in de hemelse gewesten doen zitten en ik geloof dat iedere gelovige zijn geestelijk leven moet beginnen vanuit die plaats van rust. Ik denk dat dit het sleutelwoord en het geheim is van de werkelijke geloofservaring. Geestelijk zitten is eenvoudig ons gehele gewicht te laten rusten op de Heer. Wij laten Hem de verantwoordelijkheid dragen en houden op dit zelf te doen. Het managen van ons geloofsleven of van de kerk krijgt dan plotseling een geheel andere inhoud.
Het 2de kernwoord is “wandelen” (Ef. 4: 1) Als we uitgerust zijn en God’s Kracht hebben opgedaan, pas dan kunnen we gaan wandelen waardig de roeping met welke we zijn geroepen, geheel vernieuwd in de geest van ons denken (cf. 4: 17, 23), kunnen we toetsen wat de Heer behaaglijk is (cf. 5: 8,10). Paulus schrijft hier iets over aan de Filipenzen (2: 12, 13): Bewerkt uw behoudenis met vreze en beven, want God is het, Die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
Het laatste en 3de kernwoord is “standhouden” (Ef. 6: 11) Op het moment dat we gaan wandelen zal ook onze tegenstrever actief worden, daarom moeten wij onze wapenuitrusting aandoen en standhouden.

De praktische vraag is hoe dit toe te passen. Als eerste te onderzoeken wat ons nu onderscheid van de wereld. Of de oproep volgen zoals deze in de Romeinen brief staat (12: 1-) Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Hier wordt het woord ‘heilig’ gebruikt en zoals we hebben kunnen lezen in de Efeziërs brief betekent dit dat we apart zijn gezet. We zijn heilig omdat we door God zijn afgezonderd. Daarom gebruikt de Bijbel het woord heiligen voor alle doorsnee gelovigen, daarom werden alle christenen in de eerste eeuwen heiligen genoemd. Dat in ons spraakgebruik en vooral bij de RK kerk alleen super rechtvaardige mensen zo genoemd mogen worden is dus niet waar. God zelf zei tegen de Israëlieten Weest heilig, want Ik ben heilig
Ten tweede, hetgeen we onderzocht hebben, vertellen aan de anderen, of zoals Paulus het zegt: Ik schaam me niet voor dit goede Nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel waardoor mensen die het geloven, gered worden. (Rom. 1: 16)
Ten derde, door waakzaam te blijven. Want de mensen kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hun Zelf bekendgemaakt, waardoor? door alles wat Hij geschapen heeft. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. (Rom. 1: 20) Ik wil hierover in een aparte perikoop wat dieper op ingaan.

Waakzaamheid in de kerk
Je hebt terecht opgemerkt dat er vraagtekens gezet mogen worden bij het Samen op Weg proces. Ik heb hierboven uitgelegd dat het samengaan van kerken een goede zaak is mits dit op Bijbelgetrouwe basis gebeurd. Het is daarom goed om waakzaam te zijn. Hieronder een aantal belangrijke punten:

 • Een vorige keer hebben we het al gehad over het standpunt homofilie. Aan de hand van Romeinen 1 is toen uitgelegd dat dit een gruwel voor God is. Verschillende andere teksten (zonder volledig te) zijn; Lev. 20: 13; Deut. 29:22-29; 1 Tim. 1: 9-10.
 • In Lev. 20 wordt uitvoerig over overspel gesproken. En deze passage wordt aangehaald in Johannes 8, let op het antwoord van Christus aan de Farizeeërs (de mensen van de “zuiver leer”) Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen gooien, maar ook wat Hij zegt tegen de vrouw: Ga en zondig niet meer. Overspel wordt dus niet goedgekeurd, maar het afwijzen van de zondaars ook niet. Laten we dus mild zijn als mensen welke gescheiden zijn, opnieuw trouwen.
 • Ook de doop is een groot meningsverschil, de kamerling in Hand. 8 liet zich dopen, was dat besprenkelen? in Hand. 2 lieten 3000 mensen zich op een dag dopen, was dat allemaal door onderdompeling? (cf. Rom. 2: 25-29) In Kampen mocht een student die volwassen gedoopt was niet in een SoW kerk preken, maar de professors aan de diverse theologische universiteiten mogen wel het bestaan van Christus ontkennen.
 • Hierbij kom ik dan ook op het belangrijkste punt. Ik heb al aangegeven dat Christus het Middelpunt van de Kerk is. Paulus zegt dat deze mensen in staat waren om God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. Deze geleerde mensen dachten dat ze alles wisten, maar in werkelijkheid waren zij dom (Rom. 1: 21-22) Door deze geleerden en dominees, de priesters van onze tijd, komt het volk om, omdat het God niet meer kent en dat is hun schuld. Want zij willen God niet kennen. (Hos. 4: 6) Dit was de reden waarom Luther en Calvijn zich afscheidden, daarom zegt de Psalmist: Het diepe ontzag voor de Here is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen. Ieder die ontzag voor de Here heeft, krijgt van Hem verstand en inzicht. (Ps. 111: 10; Spr. 9: 10)

Wil de kerk voorbestaan, dan zullen we Christus als Middelpunt van de Kerk moeten zien en Zijn Woord als het fundament. Wil men daar niet aan, dan is het enige argument dat deze “geleerden” zwijgen over God voor eens en voor altijd, zo niet dan moeten ze rekening houden met wat God zelf zegt: Ik waak over Mijn Woord en zal Mijn dreigementen zeker uitvoeren.” (Jer. 1: 12) Het zijn huichelaars die monumenten bouwen voor de profeten en de heiligen, die door hun voorouders om het leven zijn gebracht. (Mat. 23: 29)
Voor hen die dan wel Gods Woord willen volgen moeten rekening houden dat ze worden gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden en waarom? omdat jullie bij Mij horen! (Mat. 24: 9 ev.) Het opgeven van een kerkgebouw, of zelfs het opgeven van de naam van een kerkgenootschap is dan een lichte prijs. Wees waakzaam!! (Mat. 24: 25) Want wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden. (Mat. 24: 13)Ik hoop met deze brief een en ander duidelijk te hebben gemaakt. Ik zie in het Samen op Weg proces heel duidelijk een scheiding van de gelovigen en de naam-gelovigen. Er zullen nieuwe vormen van kerken en gemeentes ontstaan, dit is in de loop der eeuwen steeds gebeurd want God waakt over Zijn Woord (Jer. 1: 12). Lees ter bemoediging 1 Koningen 19, we staan niet alleen er zijn nog vele medechristenen.

Ik bid je veel sterkte en wijsheid toe,

Groeten,

J.P.

Tags: ,


Begin van een website

Het is 20 jaar geleden dat we begonnen zijn met onze website en bovendien dat onze weblog 10 jaar bestaat. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. De komende maand zullen we hier dan ook extra aandacht aan besteden. We starten de feestelijkheden met hoe het allemaal begon.
Als internet nog langer bestond en er al veel eerder computers waren, dan was onze website misschien nog ouder, want in de jaren 80 begonnen we met een diepgaande studie van de Bijbel en deze werden verzameld in allerlei tekstdocumenten, in het begin op papier, maar in 1985 werden ze digitaal opgeslagen op een “computer” die wel 10 MB schijfcapaciteit had en gebackupped op floppy’s die enorm groot waren en waar ontzettend weinig op kon. Het waren voornamelijk verschillen tussen de diverse grondteksten (die allemaal handmatig ingetypt moesten worden) en een begin van het invoeren van de Statenvertaling, waar toen ook al geen digitale kopie van was. Anderen vonden dit interessant, vooral omdat ik als een van de eersten een koppeling maakte met de zogeheten Strong-codering. Toen in 1995 internet algemeen toegankelijk werd besloten we om deze gegevens op een server te zetten zodat iedereen erbij kon, we hadden toen nog geen domein en het werd in eerste instantie bij een provider als tekstdocumenten geplaatst, het zag er ongeveer zo uit:

Johannes 1:14
Stephens 1550 Textus Receptus kai o logoV sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan wV monogenouV para patroV plhrhV caritoV kai alhqeiaV
Scrivener 1894 Textus Receptus kai o logoV sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan wV monogenouV para patroV plhrhV caritoV kai alhqeiaV
Byzantine Majority kai o logoV sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan wV monogenouV para patroV plhrhV caritoV kai alhqeiaV
Alexandrian kai o logoV sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan wV monogenouV para patroV plhrhV caritoV kai alhqeiaV
Latin Vulgate et Verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius gloriam quasi unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis
Staten Vertaling En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader ), vol van genade en waarheid.
King James Version And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
EnG2532 het WoordG3056 is vleesG4561 gewordenG1096,

 • Hier ook vinden we een tegenstelling tussen het imperfectum en de aoristus in het Grieks. Hij die al was, (imperfectum), het Woord in de beginne, en die een actief aandeel had in de schepping, werd (aoristus) vlees. Ik neem aan dat Johannes de evangelist dit onderscheid opzettelijk gemaakt heeft. Dan betekent dit dus: dat “in den beginne” het Woord al bestond, maar dat daarna, en in tegenstelling met dit “al zijn”, tweemaal een heel nieuw begin gemaakt werd: ten eerste toen alle dingen geschapen werden en ten tweede toen het Woord vlees werd. Zo staat het absolute begin van de schepping en het absolute begin van de Vleeswording in tegenstelling tot het eeuwig-zijn van de Logos. (F.A. Schaeffer, Genesis in ruimte & tijd, 1972, p. 18)

enG2532 heeft onderG1722 onsG2254 gewoondG4637(en G2532 wij hebben ZijnG846 heerlijkheidG1391 aanschouwdG2300, een heerlijkheidG1391 alsG5613 des EniggeborenenG3439 vanG3844 den VaderG3962), volG4134 van genadeG5485 enG2532 waarheidG225.

Hierna zijn er veel aantekeningen gemaakt, er kwam steeds meer informatie bij vooral achtergrondartikelen en op een gegeven moment bleek dat het allemaal te groot was geworden om nog goed te onderhouden. Bovendien kwamen er steeds meer bezoekers die veel vragen en opmerkingen hadden.

Een ramp waaruit iets moois ontstaat

Tot die tijd werden veel aantekeningen gemaakt in een grote bijschrijf Bijbel, welke letterlijk helemaal blauw was van de vele duizenden opmerkingen. De noodzaak om deze te digitaliseren was niet direct aanwezig, maar toen tijdens een vakantie raakte ik die Bijbel kwijt, een ramp die behoorlijk impact had. Het zorgde ervoor dat vanaf dat moment alle aantekeningen, en dan vooral de vertaaltechnische opmerkingen digitaal werden opgeslagen. Maar ook dat de achtergrondartikelen op een soort blog werden geplaatst. Al snel ging de blog een eigen leven leiden, er kwamen bijna dagelijks nieuwe artikelen en op een gegeven moment waren er zoveel dat we een poging ondernamen om die weer op de website te verwerken. Zoals we koppelingen in de Bijbeltekst naar een Griekse en Hebreeuwse woordenlijsten hadden, begonnen we ook koppelingen te maken naar de artikelen. Op een gegeven moment kwam er een speciaal programma, waar de website nu nog op draait, die dit allemaal automatisch deed.

Hierdoor ging het allemaal veel makkelijker en omdat we een van de weinige websites waren met meerdere Bijbelvertalingen en grondteksten, kregen we steeds meer bezoekers en iedere maand bleef dit groeien (op dit moment zo’n kleine 37.000 unieke bezoekers per maand, die meer dan half miljoen pagina’s per maand bekijken) en de eerste schreden werden gemaakt om ook beeldmateriaal bij de artikelen en Bijbelteksten te plaatsen.

Toekomstvisie

Sinds vorig jaar begonnen we na te denken over hoe we verder gaan, het was ooit hobbymatig begonnen, meer voor eigen gebruik dan voor anderen en de afgelopen tijd zijn er dan ook veranderingen doorgevoerd. Steeds meer teksten die nog op papier staan of niet zijn meegenomen van vorige versies van de website worden nu opgenomen in de huidige website. Hadden we vroeger veel links naar andere websites, nu wordt veel meer citaties hiervan in de tekst meegenomen, om zo ook voor de toekomst deze verwijzingen te behouden als die andere websites verdwijnen. Ook worden veel meer verwijzingen naar boeken opgenomen, zodat de bezoeker zelfs het kan controleren. Bij Bijbelteksten worden een samenvatting neergezet als over een specifiek onderwerp wordt gesproken, zodat de bezoeker niet eerst naar dat onderwerp hoeft te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld de Bijbelstudieserie “Leven in het Koninkrijk”, veel verder uitgewerkt bij de desbetreffende Bijbelteksten en is daardoor veel bruikbaarder als een bezoeker zo’n tekst opzoekt.
Daarnaast zal steeds meer gebruik worden gemaakt van een eigen vertaling, en bij de teksten zal zonodig een onderbouwing worden gegeven waarom iets op een bepaalde manier is vertaald, waar nodig en mogelijk zal met beeldmateriaal het verder worden verduidelijkt. Het uiteindelijke doel is dat bij iedere Bijbeltekst een stukje uitleg is.

Wordt vervolgd…

Tags:

Bijbelquiz (267)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:
Inderdaad eindigt het Bijbelboek 2 Kronieken met hetzelfde vers als waarmee Ezra begint.

De vraag van deze week:
Uit welke stam kwam Maria, de moeder van Jezus?

Tags: ,

Bijbelquiz (266)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:
Zowel mannen als vrouwen kunnen een Nazireeër zijn, zie Numeri 6:2.

De vraag van deze week:
Dit Bijbelboek begint met een vers waarmee een ander Bijbelboek eindigt, over welke Bijbelboeken hebben we het?

Tags: ,

Tall el-Hammam

Tall el-Hammam

De afgelopen decennia is meermalen in het nieuws gekomen dat Sodom gevonden is en dat het om Tall el-Hammam zou gaan en ook de laatste dagen lezen we dit weer in de diverse media. Een van de redenen van deze identificatie is dat de onderzoekers (Tall el-Hammam Excavation Project) zich baseren op de teksten in Gen. 13-19 (cf. Gen. 13:10: “En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was…” HSV), waarbij men er dan vanuit gaat dat met kikar (“vlakte”) de Jordaanvallei wordt bedoeld en de koran (Qur’an VIII.7.84; XII.11.82; XIV.15.61-79; XIX.25.40; XX.29.40). Verder is een argument dat Tall el-Hammam aan de belangrijkste handelsroutes lag en zich aan de oostelijke kant van de Jordaan bevindt.

Echter er zijn een aantal argumenten die deze locatie tegenspreken.

1) Ook al lezen we dat Lot in eerste instantie naar het oostelijk gedeelte van de Jordaan trok en in diverse steden woonde tot hij zijn tenten bij Sodom neerzette (Gen. 13:12), wat impliceert dat hij behoorlijk had gereisd en dus niet noodzakelijk meer in de Jordaanvlakte aanwezig was.

2) Deze kikar kan slaan op een gebied tot noordelijk bij Sukkoth (1 Kon. 7:46), zeker als het niet in combinatie met de Jordaan wordt genoemd (Gen. 19:17, 28; 2 Sam. 18:23).

3) In de Bijbel zien we dat Sodom ligt in het Siddimdal bij de Dode Zee. Siddim betekent zoiets als “kalk, krijt” (“zout” LXX) wat meer overeenkomt met het zuidelijke gedeelte van de Dode Zee, omdat zich daar ook de zinkgaten bevinden (Gen. 14:10). Ook klopt deze zuidelijke omgeving beter met veel andere Bijbelteksten die gaan over het vernietigde gebied (Deut. 29:23, Jes. 13:19-20, Jer. 49:18, 50:40; Sef. 2:9) en met de latere oorlog tussen Juda en Edom te Zair (=Zoar 2 Kon. 8:21).

4) Tot slot is ook de specifieke woordkeus voor de vernietiging van Sodom en omliggende steden, shachet “vernietigen” en hafach “omkeren” (Gen. 19:29), belangrijk omdat het de kans bijzonder klein maakt dat van een opgegraven stad, ongeacht in het noordelijk of zuidelijk gedeelte, nog veel te vinden is. Van Tall el-Hammam zijn namelijk grote delen van de fundamenten van huizen en muren gevonden, wat bij zo’n omkering niet mogelijk is.

Meer informatie over Sodom op onze website.

Tags:

Er is nog steeds geen uitsluitsel over de toekomst van Margarita en haar moeder, alle reden voor hun vrienden om nog eens een oproep ‘Kom en overtuig uzelf!’ te doen aan staatssecretaris Dijkhoff.  Ze hebben hem een uitnodiging geschreven om een bezoek te brengen aan hun vriendin.

Eerder schreef de vriendengroep ook al een brief aan de staatssecretaris. Dit was een verzoek om af te zien van het besluit om hun 17 jarige vriendin uit te zetten naar Oezbekistan. ‘’Wij maken ons écht zorgen over haar toekomst, nu onzekerheid en slapeloze nachten toenemen.’’ luidt de bezorgdheid van de vriendengroep.

De vriendengroep nodigt de staatssecretaris uit om persoonlijk kennis te komen maken met Margarita. ‘’Het lijkt ons enorm moeilijk om een beslissing te nemen over iemands toekomst, iemands leven, zonder diegene ooit gesproken te hebben.’’ schreef Gerrit-Jan Merkus van de vriendengroep in de brief. ‘’Wij willen laten zien dat zij gewoon een onderdeel is van onze samenleving. Wij willen haar niet missen’’

De vriendengroep hoopt dat de staatssecretaris een bezoek brengt aan Margarita, voordat hij het oordeelt velt over haar toekomst.

Hieronder de brief die ze nu hebben geschreven:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
t.a.v. de staatssecretaris de heer mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Kampen, 13 oktober 2015

Onderwerp
Uitnodiging voor bezoek aan Margarita Alexandrova

Excellentie, geachte heer Dijkhoff,

Acht september jongstleden, heeft onze vriendengroep u een verzoekschrift verstuurd, met het verzoek om af te zien van de uitzetting van onze vriendin Margarita Alexandrova en haar moeder. Nu is de huidige situatie nog onveranderd. Het toekomstperspectief van Margarita en haar moeder is nog steeds onzeker. Wij maken ons écht zorgen over haar toekomst, nu onzekerheid en slapeloze nachten toenemen. Spanning gaat over in angst, onbegrip en onmacht.

U, staatssecretaris. U zal de belangrijke beslissing over Margarita´s toekomst nemen. Wij gaan er vanuit dat u die beslissing met zorg en kijkend naar Margarita zult nemen. Wij weten ook dat u het beste zoekt en wilt voor kinderen/jongeren als Margarita.

Daarom nodigen wij u uit om persoonlijk kennis te komen maken met onze Margarita en haar moeder. Daarmee willen wij laten zien dat zij gewoon een onderdeel zijn van onze samenleving. Wij kunnen ons niet voorstellen dat zij uit ons leven wordt weggehaald. Het lijkt ons enorm moeilijk om een beslissing te nemen over iemands toekomst, iemands leven, zonder diegene ooit gesproken te hebben.

Wij hopen echt dat u de tijd neemt om Margarita en haar moeder te bezoeken en te spreken.
Alstublieft. Kom en overtuig uzelf!

Wij willen haar niet missen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de vriendengroep,
Gerrit-Jan Merkus
Jelmer Ploegman

U kunt nog de petitie ondertekenen!!

Tags: , , ,

Volgens de legende zou Pocohontas ooit, toen ze de vele propaganda tegen de binnenvallende blanken hoorde, gezegd hebben over haar tegenstanders “blijkbaar spreken zij een andere waarheid dan de mijne”. Of het waar is valt moeilijk te achterhalen, maar in deze opmerking zit een grote kern van waarheid. Soms zijn mensen zo enorm van hun eigen gelijk overtuigd dat ze die boven alles stellen, zelfs als ook de ander gelijk kan hebben. Ook onder christenen zien we dit vaak terug.

Veel christenen hebben hun eigen stokpaardjes, zoals de doop, avondmaal of bekering. Zodra ze maar in de gelegenheid zijn dan zullen ze daarover gaan spreken of schrijven en stoppen niet eerder dan dat de ander tot zwijgen is gebracht en zij (voor de zoveelste keer) hun gelijk hebben gekregen. Op Facebook heb ik de afgelopen maand een aantal van deze items gevolgd en het viel me op dat het zeer verhitte gesprekken waren, waarbij men niet schroomde om te stellen dat de ander niet gelovig was en zelfs niet gered was. Om deze zware aantijgingen iets af te zwakken zette men er dan maar voor de zekerheid een ;) achter. In enkele gevallen mocht het niet baten, enkele van hun tegenstanders (die minstens zo verhit waren), verlieten dan zo’n groep een nieuwe desillusie rijker en nog een keer teleurgesteld in hun mede broeders en zusters.

Jezus zei een keer het volgende “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.” (Joh. 13:34) De goede toehoorders wisten dat het geen nieuw gebod was, immers het werd al in het Oude Testament in Lev. 19:18 gegeven. Alle reden om een nieuwe haarkloverij te beginnen. Maar Jezus was al eerder hierover begonnen, hield Zijn toehoorders een spiegel voor. Hij vertelde dat God Zijn kinderen liefhad (vs. 1) en daarna had Jezus zelf het voorbeeld te geven om de (zweet)voeten van zijn discipelen te wassen (vs. 5) en daarna begon Hij uit te leggen hoe deze liefde functioneerde (Joh. 14:21ev.) en omdat het erg belangrijk was legde Jezus het nog een keer uit (Joh. 15:9-17).

We kunnen iemand met (onze) waarheid doodslaan of verjagen en daarmee de persoon verliezen, omdat we (onze) waarheid belangrijker vinden dan onze liefde voor de ander. Durven wij in de spiegel te kijken en te checken of we daar de liefde voor de ander in onze gezichten zien, of is die spiegel al gebroken door onze vermeende waarheid? Durven we samen met onze broeders en zusters, waar we het totaal niet mee eens zijn, toch verder te gaan in onze zoektocht hoe we Jezus kunnen volgen?

Tags: , ,

“Leven in het Koninkrijk” is een boekje, uitgegeven door het Evangelisch Werkverband, welke gebruikt kan worden om in groepen Bijbelstudie te doen. Omdat deze zowel in mijn kerk als in kerken van enkele vrienden zal worden gebruikt zal ik de komende weken dit boek behandelen en aanvullende achtergrondinformatie geven over de behandelde Bijbelteksten. Hier zijn de eerdere delen 1, 2, 3 en 4 terug te lezen.

Johannes 10:1-11
1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
2 Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
4 En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.
6 Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat datgene wat Hij tot hen sprak, betekende.
7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

(HSV vertaling)

Vers 1

 • In de eerste vijf verzen vinden een chiastische structuur (een vorm van parallellisme):

a) 1 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat,
maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.
b) 2 — Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
c) 3 — —Voor hem doet de deurwachter open
d) — — — en de schapen horen zijn stem,
d) — — — en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam
c) 4 — — en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft,
b) — gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
a) 5 Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen,
maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.

 • Voorwaar, voorwaar; Nb. als Jezus met deze woorden begint dan komt er altijd wat belangrijks.
 • Er was meer dan één type schaapskooi in gebruik in de tijd van Jezus in Israël. De hier genoemde is een binnenplaats aan de voorkant van een huis, omringd door een stenen muur en vaak bedekt met doornen voor verdere bescherming.

Vers 3

 • deurwachter; Er zijn vele pogingen ondernomen om er achter te komen wie de deurwachter is, echter geen van allen zijn overtuigend. Waarschijnlijker is het dat er enkele details in deze gelijkenis zijn opgenomen omwille van het verhaal, nodig als onderdelen van het totaalbeeld zonder symbolische betekenis.
 • roept zijn schapen bij name; Sommige theologen hebben gesuggereerd dat er meer dan één kudde was in de kooi, er zou dan een proces van scheiding zijn waarbij elke herder zijn eigen kudde bij zich riep. Dit is dan ook een logische verklaring voor de aanwezigheid van een deurwachter, aangezien alleen de grotere schaapskooien zou zo’n bewaker hadden. Daar kan tegenin worden gebracht dat in deze gelijkenis geen onderscheid tussen de schapen in deze stal wordt gemaakt. In feite (cf. vs. 10:16) zijn er ook nog andere schapen die nog gebracht moeten worden, maar ze zijn allemaal één kudde en van één Herder.

Vers 4

 • Een goede herder zal voor de schapen lopen om hen naar de juiste plek te brengen en omdat de schapen hem kennen zullen ze hem volgen. Huurlingen kennen de schapen niet en zijn vaak genoodzaakt om achter de kudde te lopen en de schapen continue op te drijven. De huurlingen lopen dan ook constant in de stront van de schapen.
 • zijn stem kennen; ze herkennen hem, luisteren naar hem

Vers 5

 • zij de stem des vreemden niet kennen; ze herkennen hem niet, luisteren niet naar hem (cf. vs. 4 waar het tegengestelde staat).

Vers 6

 • gelijkenis; Een gelijkenis is een vrij kort verhaal dat een symbolische betekenis heeft. Het Griekse woord παροιμίαν paroimia wordt gebruikt in het Johannes evangelie (Joh. 10:6; 16:25, 29). Deze term komt niet voor in de synoptische evangeliën, waar παραβολή parabolē wordt gebruikt. Toch is het vergelijkbaar, het duidt op een kort verhaal met figuratieve of symbolische betekenis.

Vers 8

 • niet gehoord; de schapen hebben niet naar hen geluisterd (cf. vs. 4 waar het tegengestelde staat)

Vers 9

 • weide vinden; Je kan in de stal blijven (waar je veilig bent), maar pas als je door de Deur (=Jezus) naar buiten gaat en je laat leiden door Jezus (als Herder, cf. vs. 11), kom je bij de weide en kan je groeien en leven.

Vers 10

 • en overvloed hebben; Dat is meer dan ze nodig hebben.

Vers 11

 • goede; een voorbeeld, nl. voor de kudde

Voel je vrij om aanvullingen te geven, zover van toepassing zullen deze bij het Bijbelgedeelte op de website verder worden verwerkt.

Tags: ,

« Older entries § Newer entries »