Abraham
Ἀβραάμ G11 "Abraham", אַבְרָהָם H85 "Abraham", אַבְרָם H87 "Abram",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Aartsvaders -moeders, Personen, Namen,

Hij was de zoon van Terah (of 'Terach') en kleinzoon van Nahor geboren in Ur der Chaldeeën.

Komt uit een familie die afgoden heeft gedient (Jozua 24:2), niet bekend of Abraham dit zelf ook heeft gedaan. Wordt in Gen. 20:7 een profeet genoemd

Inhoud

Bijbel

Reis van Ur naar Israël

In Genesis 11:31 neemt Terah de vader van Abraham, zijn familie mee uit Ur om naar Kanaän te gaan; zij kwamen slechts tot Haran waar ze tot de dood van Terah bleven wonen. Vandaar uit ging Abraham naar Sichem in Kanaän (Gen 12:6), waarna hij verder trok naar Bethel (12:8). Tijdens een hongersnood trekt hij verder naar Egypte (12:10ev.). Nadat hij uit dit land is gezet door de Farao, wie hij had bedrogen met zijn vrouw Sara (door te doen alsof dit zijn zuster was), ging hij terug naar Bethel (12:3)


Gezinssamenstelling van Abraham

Abraham was getrouwd met zijn zuster Sara, en had twee concubines Hagar en Ketura. Waarbij hij Ketura tot vrouw nam nadat Sara, 127 jaar oud (Gen. 23:1) gestorven was (hij was toen 137 jaar oud). De volgende zonen kreeg hij:


Hebraïsmen: Abraham

In de Nederlandse taal zijn veel uitdrukkingen met Abraham erin. Bijvoorbeeld hij rust aan Abrahams borst, of zit in Abrahams schoot waar dan mee bedoeld wordt dat hij een rustig, aangenaam leven heeft. Deze zegswijze is gebaseeerd op Lukas 16:22-23 waar wordt gesproken over de arme Lazarus die in de schoot van Abraham zit, wat een kostelijke plaats is, zonder zorg.

Een andere uitdrukking is hij speelt Abrahammetje, als iemand zicht tracht te redden door de halve waarheid te zeggen. Wat gebaseerd is op Gen 12:13 waar Abraham een halve leugen verteld aan Farao, door te zeggen dat Sara zijn zuster is.

Als iemand 50 jaar oud is geworden zeggen we dat hij Abram heeft gezien, naar aanleiding van Johannes 8:57 waar de Joden tegen Christus zeggen "Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien?"

Moeilijker is de uitdrukking weten waar Abraham den mosterd haalt, iedereen begrijpt dat het iets is uit de Bijbel, maar wat? Bijna allen, die getracht hebben een verklaring van deze uitdrukking te geven, beweren dat zij eigenlijk moest luiden: ‘weten waar Abraham den mutsaard haalt.’ Het zou dan gaan om een zinspeling op het offer van Abraham (Gen 22:1-14) Een mutsaard is dan een takkenbos. Er bestaat echter een groot bezwaar tegen deze verklaring, nl. dat er in dat verhaal niet naar een mutsaard gevraagd wordt. Izaäk zegt alleen: ‘Vader! ik zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer?’ Nu blijkt echter dat soortgelijke uitdrukkingen al in de 17de eeuw aanwezig zijn: "In het Mosterthuis, daar Bartelt gewoonlijk de mostert haalt" of "Weten waar Bert zijnen mostaard haalt". Ik denk dan ook dat de namen Bartelt en Bert langzaamaan is veranderd in Abraham en dat met mosterd gewoon mosterd wordt bedoeld.


Gebruiken

In sommige delen van Duitsland is het de gewoonte dat mannen die 50 jaar zijn geworden een 'Abrahamtaart' krijgen, veelal is dit een samenstelling van diverse soorten vlees welke nog gebakken of gebraden moeten worden.


Koop nu