‹ Bijbelquiz (98)Hooglied: Een nachtmerrie ›
Het ontfutselen van de Belofte
Gepubliceerd op 27-11-2011

David P. Gushee en Glen H. Stassen schreven een aantal weken geleden een open brief waarin ze betoogden dat de belofte die God deed aan Abraham helemaal niet alleen voor de Joden was. Nu hebben ze ook nog een aanvullende reactie gegeven waarin ze hun claims verder bekrachtigen.

Het aardige van hun is dat ze precies hebben laten zien hoe je de Bijbel volledig uit zijn verband rukt om toch je gelijk te krijgen. Toen ik het artikel las wist ik eigenlijk niet waar ik moest beginnen, nog nooit heb ik de Bijbel zo zien verkrachten om iemands politieke gelijk te krijgen. En eigenlijk weet ik ook nu nog niet of een weerwoord zinvol is omdat ze op een van de vragen "While I am not a Biblical scholar by any stretch of the imagination, and I am not well acquainted with Christian theology, I find this interpretation of God's promises to Abraham problematic, in light of his many other promises." niet eens de moeite namen om een open antwoord te geven.

Vandaar dat ik besloot om in het kort de teksten te behandelen die zij als argument gebruiken. In Genesis 15 lezen we dat God Zijn belofte geeft aan Abram (let op Abram nog niet Abraham), de reden is dat ondanks dat Abram God altijd heeft gediend en zelfs daarvoor zijn land heeft verlaten hij nog steeds geen nageslacht heeft. Als Abram dan zijn bezittingen wil overmaken aan Eliëzer, krijgt hij duidelijk te horen dat deze niet de erfgenaam zal zijn (15:4). Dan moet Abram naar buiten kijken naar de sterren en krijgt hij de belofte dat zijn nakomelingen zo talrijk zullen zijn. En om dit verbond formeel te bevestigen zien we daarna een contract zoals die vroeger werd gesloten. (15:7-21), dieren werden geofferd en werden tegenover elkaar gelegd en de contractant moet dan daar door hen lopen (cf. vs. 17). En natuurlijk worden de voorwaarden gesteld, nl. een lijst van gebieden die aan Abram's nageslacht gegeven zal worden.

Nu komt er het grote probleem volgens Gushee en Stassen, wie zijn deze nakomelingen, waarbij zij aangeven dat het de moslims, Arabieren en Palestijnen zouden zijn. Het is kenmerkend dat ze dan het hoofdstuk van de geboorte van Ismaël overslaan, maar dat terzijde in hoofdtuk 17 lezen we de naamsverandering van Abram naar Abraham (=vader van velen). Als daarna Izak is geboren lezen we in 17:19 dat het verbond met Izak verder zal gaan en dat dit een eeuwig, altijd durend, verbond is. En om duidelijk te maken dat het niet Ismaël is wordt dit in de volgende verzen expliciet nog eens gezegd: "En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Izak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren."

Er wordt hier dus duidelijk gezegd dat het verbond niet met de nakomelingen van Ismaël is en al helemaal niet met andere volken. Dit laatste is belangrijk omdat nergens in de Bijbel staat dat Ismaël de stamhouder is van de Arabieren, de enige verwijzing dat Ismaël dat zou zijn vinden we in de millennia later geschreven Hadith, een overlevering van gezegden van Mohammed.

Nu we hebben vastgesteld voor wie de erfenis is, nl. de nakomelingen van Izak, is het interessant wat zij dan kregen. Ik zei al dat in het verbond verschillende gebieden worden genoemd (Gen. 15:18-21) die aan hen werd gegeven: "Dit land geef Ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat: het gebied van de Kenieten, Kenizzieten en Kadmonieten, de Hethieten, Perizzieten en Refaïeten, de Amorieten, Kanaänieten, Girgasieten en Jebusieten."

Het is dus zeer vreemd dat deze Gushee en Stassen nu beweren dat dit niet zo is en geven daarmee aan dat zij de moderne politiek belangrijker vinden dan wat God contractueel heeft beloofd. Ik kan me voorstellen dat ze het er niet mee eens zijn, maar dan moeten ze deze open brief niet naar zionisten sturen, maar naar God zelf en tegen Hem zeggen dat Hij zich heeft vergist en dat Hij in de Bijbel een aantal wijzigingen moet doorvoeren nl. dat de Joden eigenlijk Arabieren hadden moeten zijn. Maar om een een of andere reden durfden ze dit niet. Blijkbaar weten ze dat God belangrijker is dan de moderne politiek.


Tags: Abraham, Genesis, Israël, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Abraham

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken